Wyszukiwanie dwóch najmniejszych elementów

W tym rozdziale pokażemy prosty algorytm, który w jednym przebiegu wyznaczy na liście dwa najmniejsze elementy. Do implementacji listy wykorzystamy klasę listy dwukierunkowej TdoubleList z poprzedniego rozdziału. Lista dwukierunkowa została wybrana ze względu na efektywne wykonanie operacji usuwania elementów, które wykonuje docelowy algorytm Huffmana. Wyszukiwanie elementów będziemy realizowali wg pola key, w którym powinna być umieszczona wartość całkowita określająca wagę danego elementu listy.

Dane wejściowe

list  - lista zawierająca co najmniej dwa elementy
list.front  - adres pierwszego elementu listy
list.back  - adres ostatniego elementu listy, nieużywany w algorytmie
list.counter  - licznik elementów listy, nieużywany w algorytmie.
item  - element listy
item.next  - adres następnego elementu na liście
item.prev  - adres poprzedniego elementu na liście, nieużywany w algorytmie
item.key  - pole klucza elementu, wg którego wyszukujemy dwa elementy najmniejsze

Dane wyjściowe

p1,p2  - wskaźniki dwóch różnych elementów listy, które zawierają najmniejszą wartość w polu klucza, przy czym p1→key ≤ p2→key

Dane pomocnicze

p  - wskaźnik porównywanych elementów listy

Lista kroków

K01: p1 ← lista.front;  p2 ← lista.front→next W p1 i p2 umieszczamy adresy dwóch pierwszych elementów listy
K02: Jeśli p1→key > p2→key, to zamień p1 ↔ p2 Porządkujemy wskaźniki, tak aby p1 wskazywał najmniejszy element.
K03: p ← lista.front→next→next W p umieszczamy adres trzeciego elementu listy.
K04: Dopóki p wskazuje jakiś element, wykonuj kroki K05...K08 Rozpoczynamy pętlę przeglądającą kolejne elementy listy począwszy od trzeciego.
K05:     Jeśli p→key ≥ p2→key, to idź do kroku K08 Jeśli bieżący element p nie jest mniejszy od większego z p1 i p2, kontynuujemy przeglądanie.
K06:     p2 ← p W przeciwnym razie zapamiętujemy ten element.
K07:     Jeśli p1→key > p2→key, to zamień p1 ↔ p2 Porządkujemy wskaźniki, aby p1 zawsze wskazywał element mniejszy
K08:     p ← p→next Przechodzimy do kolejnego elementu listy i kontynuujemy pętlę K04
K09: Zakończ  

       Program

Opisany algorytm jest zaimplementowany jako funkcja składowa klasy TdoubleList o nazwie find2min(p1,p2). Zwróć uwagę na sposób przekazania parametrów p1 i p2 - przez referencję, dzięki czemu funkcja może zwrócić w nich adresy znalezionych elementów listy.

// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------
// Koło informatyczne 2006/7
//--------------------------
// P014

#include <iostream>

using namespace std;

// deklaracja typu elementu listy
//-------------------------------

struct TlistElement
{
 TlistElement * next, * prev;
 int key;
};

// deklaracja typu klasy listy dwukierunkowej
//-------------------------------------------

class TdoubleList
{
 private:

  TlistElement * front, * back;
  unsigned cnt;

 public:
      
// konstruktor
//------------

  TdoubleList()
  {
   front = back = NULL;
   cnt = 0;
  }
  
// destruktor
//-----------

  ~TdoubleList()
  {
   TlistElement * p;
   
   while(front)
   {
    p = front->next;
    delete front;
    front = p;
   }       
  }

// Zwraca długość listy
//---------------------

  unsigned size()
  {
   return cnt;
  }

// Dodaje element na początku listy i zwraca jego adres
//-----------------------------------------------------

  TlistElement * push_front(TlistElement * p)
  {
   p->next = front; p->prev = NULL;
   if(front) front->prev = p;
   front = p;
   if(!back) back = front;
   cnt++;
   return front;
  }
  
// Dodaje element na końcu listy i zwraca jego adres
//--------------------------------------------------

  TlistElement * push_back(TlistElement * p)
  {
   if(back) back->next = p;
   p->next = NULL; p->prev = back;
   back = p;
   if(!front) front = back;
   cnt++;
   return back;
  }
  
// Dodaje element p1 za elementem p2 i zwraca adres p1
//----------------------------------------------------

  TlistElement * insert(TlistElement * p1, TlistElement * p2)
  {
   p1->next = p2->next; p1->prev = p2;
   p2->next = p1;
   if(p1->next) p1->next->prev = p1;
   else back = p1;
   cnt++;
   return p1;
  }
  
// Usuwa element z początku listy i zwraca adres usuniętego elementu
//------------------------------------------------------------------

  TlistElement * pop_front()
  {
   TlistElement * p;
   
   if(front)
   {
    p = front;
    front = front->next;
    if(!front) back = NULL;
    else front->prev = NULL;
    cnt--;
    return p;
   }
   else return NULL;   
  }
  
// Usuwa element z końca listy i zwraca adres usuniętego elementu
//---------------------------------------------------------------

  TlistElement * pop_back()
  {
   TlistElement * p;
   
   if(back)
   {
    p = back;
    if(p == front) front = back = NULL;
    else
    {
     back = back->prev;
     back->next = NULL;
    };
    cnt--;
    return p;
   }
   else return NULL;
  }
  
// usuwa z listy element p i zwraca adres usuniętego elementu

  TlistElement * erase(TlistElement * p)
  {
   TlistElement * p1;
   
   if(p->prev) p->prev->next = p->next;
   else front = p->next;
   if(p->next) p->next->prev = p->prev;
   else back = p->prev;
   cnt--;
   return p;
  } 

// zwraca n-ty element listy. Jeśli lista posiada mniej niż n elementów,
// zwraca NULL. Elementy numerujemy od 1.
//----------------------------------------------------------------------

  TlistElement * index(unsigned n)
  {
   TlistElement * p;
   
   if((!n) || (n > cnt)) return NULL;
   else if(n == cnt) return back;
   else if(n < cnt / 2)
   {
    p = front;
    while(--n) p = p->next;
    return p;
   }
   else
   {
    p = back;
    while(cnt > n++) p = p->prev;
    return p;
   } 
  }

// wyświetla kolejno klucze wszystkich elementów listy
//----------------------------------------------------

  void showKeys()
  {
   TlistElement * p;
   
   if(!front) cout << "Lista jest pusta." << endl;
   else
   {
    p = front;
    while(p)
    {
     cout << p->key << " ";
     p = p->next;
    }
    cout << endl;
   }
  }

// Wyszukuje na liście dwa najmniejsze elementy
//---------------------------------------------

  void find2min(TlistElement * &p1, TlistElement * &p2)
  {
   TlistElement * p;
   p1 = front; p2 = front->next;
   if(p1->key > p2->key)
   {
    TlistElement * x;
    x = p1; p1 = p2; p2 = x;
   }
   p = front->next->next;
   while(p)
   {
    if(p->key < p2->key)
    {
     p2 = p;
     if(p1->key > p2->key)
     {
      TlistElement * x;
      x = p1; p1 = p2; p2 = x;
     }   
    }
    p = p->next;
   }   
  }  
};

//************************************************************************
//**   Przykładowa aplikacja testująca utworzoną klasę TsingleList  **
//************************************************************************

main()
{
 TdoubleList dl;
 TlistElement * p1, * p2, * p;
 int i;
 
// tworzymy dwadzieścia elementów z pseudolosowymi kluczami od 0 do 99

 srand((unsigned)time(NULL));
 
 for(i = 1; i <= 20; i++)
 {
  p = new TlistElement;
  p->key = rand() % 100;
  dl.push_front(p);
 }

 dl.showKeys();
 
// wyszukujemy dwa najmniejsze elementy

 dl.find2min(p1,p2);
 
 cout << "\nmin1 = " << p1->key
    << "\nmin2 = " << p2->key << endl << endl; 

// usuwamy z listy i z pamięci oba znalezione elementy

 delete dl.erase(p1);
 delete dl.erase(p2);

 dl.showKeys();

 cout << endl << endl; 
 system("PAUSE");
}
32 21 58 35 4 85 81 48 62 9 57 16 83 45 56 28 72 91 69 96

min1 = 4
min2 = 9

32 21 58 35 85 81 48 62 57 16 83 45 56 28 72 91 69 96

Podsumowanie funkcji składowych klasy TdoubleList

Funkcja krótki opis
size() Zwraca liczbę elementów przechowywanych na liście.
push_front(p) Umieszcza element p na początku listy i zwraca jego adres.
push_back(p) Umieszcza element p na końcu listy i zwraca jego adres.
insert(p1,p2) Dodaje element p1 za elementem p2 i zwraca adres p1.
pop_front() Pobiera element z początku listy.
pop_back() Pobiera element z końca listy.
erase(p) Usuwa z listy element p i zwraca adres usuniętego elementu.
index(n) Zwraca n-ty element listy. Elementy numerujemy od 1.
showKeys() Wyświetla kolejno klucze wszystkich elementów listy.
find2min(p1,p2) Wyszukuje dwa najmniejsze elementy i zwraca ich adresy do p1 i p2


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe