Stos - gra Linie

Zapoznaj się z materiałami przedstawionymi na poprzednich zajęciach koła:

 

Utwórz nowy katalog projektowy. Skopiuj do niego pliki biblioteki:

newconio.cpp  -  plik źródłowy biblioteki
newconio.h  - plik nagłówkowy dla biblioteki

Utwórz nowy projekt konsoli w Dev-C++. Do projektu dodaj plik źródłowy newconio.cpp z twojego katalogu projektowego.

 

Stos

Stos (ang. stack) jest strukturą danych, w której mamy dostęp do elementów w odwrotnej kolejności niż zostały umieszczone na stosie. Możemy go sobie wyobrazić jako stos kartek, gdzie kartki reprezentują składowane na stosie dane. Dodanie elementu umieszcza go zawsze na szczycie stosu - stos rośnie w górę. Elementy możemy pobierać kolejno tylko ze szczytu. Zatem jako pierwszy dostaniemy element ostatnio umieszczony na stosie - stąd pochodzi nazwa LIFO tej struktury danych (Last In First Out - ostatni wszedł, pierwszy wyszedł).

Stos można realizować w tablicy. Oprócz samej tablicy musimy dodatkowo posiadać zmienną, która pamięta indeks komórki będącej szczytem stosu . Jest to tzw. wskaźnik stosu (ang. stack pointer).

Umówmy się, iż wskaźnik stosu ws wskazuje komórkę tablicy, która leży tuż ponad szczytem stosu. Stos posiada dwie typowe operacje:

push - umieszczenie danych na stosie
pop  - pobranie danych ze stosu

Algorytm operacji push

Dane wejściowe:

e  -  wprowadzany element
stos[ ]  - tablica, w której jest stos
ws  - wskaźnik stosu

Dane wyjściowe:

stos[ ]  - tablica z wstawionym na stos elementem e
ws  -  zmodyfikowany wskaźnik stosu

Lista kroków

K01: stos[ws] ← e
K02: ws ← ws + 1
K03: Zakończ

 

Algorytm operacji pop

Dane wejściowe:

stos[ ]  - tablica, w której jest stos
ws  -  wskaźnik stosu

Dane wyjściowe:

e  -  element pobrany ze szczytu stosu
ws  - zmodyfikowany wskaźnik stosu

Lista kroków

K01: ws ← ws - 1
K02: e ← stos[ws]
K03: Zakończ

 

Jeśli stos zawiera dane, to wskaźnik stosu jest różny od 0. Rozmiar tablicy powinien być tak dobrany, aby stos nie wyszedł poza jej ostatni element.

 

Gra Linie

W grze uczestniczy człowiek i komputer. Każdy z graczy steruje swoją linią rysowaną po planszy. Człowiek ma linię białą, a komputer czarną. Przegrywa ten z graczy, którego linia zderzy się z dowolnym obiektem na ekranie - bandą, linią drugiego gracza lub swoją własną. Po uderzeniu linia gracza jest wymazywana począwszy od jej głowy. Strukturę stosu wykorzystuje się w tej grze do zapamiętywania pozycji, po których poruszał się gracz. Dzięki temu można całą linię wymazać z planszy z bardzo ciekawym efektem.

 

Program

// Linie
// (C)2009 Koło informatyczne w I LO w Tarnowie
// Kurs programowania w C++ dla początkujących
//--------------------------------------------

#include <iostream>
#include "newconio.h"

using namespace std;

// Zmienne globalne
//-----------------
int stos_bk[2000], stos_bw[2000];  // stosy kolumn i wierszy białego gracza
int stos_ck[2000], stos_cw[2000];  // stosy kolumn i wierszy czarnego gracza
int wsb, wsc;            // wskaźniki stosów białego i czarnego
int pbk, pbw, pck, pcw;       // pozycje graczy - kolumna, wiersz
int kierunek_b, kierunek_c, droga_c; // kierunki ruchu
int punkty_b, punkty_c;
bool przegral_b, przegral_c, gra_w_toku;

// Start gry
//----------
void start()
{
 _cinit();

 srand((unsigned)time(NULL));

 fullscreen(true); cursoroff(); textattr(0x1f); clrscr();
 fillframe(FRAME_SINGLE,0xe9,20,19,59,29);
 
 textattr(0xe2);
 center(21,_pl("(C)2009 I Liceum Ogólnokształcące"));
 center(22,_pl("im. Kazimierza Brodzińskiego"));
 center(23,"w Tarnowie");
 textattr(0xe0);
 center(25,_pl("KOŁO NAUKOWE INFORMATYKI"));
 textattr(0xe4);
 center(27,"G-R-A  L-I-N-I-E");

 fillrectattr(0,0,49,79,49);
 textattr(0x0f);
 center(49,_pl("Naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć grę..."));

 while(!getch());
}

// Sprawdza, czy gracz chce ponownie zagrać
//-----------------------------------------
bool jeszcze_raz()
{
 textattr(0x80); center(49,"Jeszcze raz? (T = TAK)");
 
 char klawisz;
 
 while(!(klawisz = getch()));
 
 return (klawisz == 'T') || (klawisz == 't');
}

// Tworzy planszę gry
//-------------------
void plansza()
{
 textattr(0x80); clrscr();

 // narożniki bandy

 putxy(218,0x80,1,1); putxy(192,0x80,1,48);
 putxy(191,0x8f,78,1); putxy(217,0x8f,78,48);
 
 // czarna połowa bandy

 fillrect(196,0x80,2,1,39,1);
 fillrect(196,0x80,2,48,39,48);
 fillrect(179,0x80,1,2,1,47);
 
 // biała połowa bandy

 fillrect(196,0x8f,40,1,77,1);
 fillrect(196,0x8f,40,48,77,48);
 fillrect(179,0x8f,78,2,78,47);
}

// Wyświetla punkty graczy
//------------------------
void punkty()
{
 textattr(0x80); gotoxy(15,0); cout << "CZARNE : " << punkty_c;
 textattr(0x8f); gotoxy(55,0); cout << _pl("BIAŁE : ") << punkty_b;   
}

// Obsługuje klawiaturę w grze
//----------------------------
void klawiatura()
{
 delay(1);

// Jeśli jest wciśnięty jakiś klawisz, odczytujemy go
// i zgodnie z jego kodem ustawiamy kierunek ruchu linii
// białego gracza lub w przypadku klawisza ESC kończymy
// rozgrywkę
 
 if(kbhit())
 {
  int klawisz;
  
  while(!(klawisz = getch()));
  
  switch(klawisz)
  {
   case 72: kierunek_b = 0; break;   // w górę
   case 77: kierunek_b = 1; break;   // w prawo
   case 80: kierunek_b = 2; break;   // w dół
   case 75: kierunek_b = 3; break;   // w lewo
   case 27: gra_w_toku = false; break; // klawisz ESC
  }      
 }   
}

// Obsługuje ruchy białego gracza
//-------------------------------
void ruch_b()
{
 // zapisujemy na stosie pozycję białego gracza - kolumna i wiersz
 
 stos_bk[wsb] = pbk; stos_bw[wsb] = pbw; wsb++;
 
 // na bieżącej pozycji umieszczamy biały kwadrat
 
 putxy(219,0xf,pbk,pbw);
 
 // w zależności od kierunku kreślenia linii przesuwamy pozycję
 
 switch(kierunek_b)
 {
  case 0: pbw--; break;
  case 1: pbk++; break;
  case 2: pbw++; break;
  case 3: pbk--; break;
 }

 // jeśli na nowej pozycji jest jakaś przeszkoda, to gracz
 // biały kończy grę.
 
 if(getchxy(pbk,pbw) != ' ')
 {
  gra_w_toku = false; przegral_b = true; punkty_c++; punkty();
 }
}

// Obsługuje ruchy komputera
//--------------------------
void ruch_c()
{
 // zapamiętujemy na stosie pozycję gracza czarnego
 
 stos_ck[wsc] = pck; stos_cw[wsc] = pcw; wsc++;
 
 // na zapamiętanej pozycji umieszczamy czarny kwadrat
 
 putxy(219,0x80,pck,pcw);
 
 // jeśli komputer przeszedł w zadanym kierunku swoją drogę
 // to losujemy nową drogę oraz nowy kierunek
 
 if(!(--droga_c))
 {
  droga_c  = 5 + rand() % 5;
  kierunek_c = rand() % 4;        
 }
 
 // zapamiętujemy bieżące współrzędne gracza czarnego
 // w zmiennych pomocniczych
  
 int ppck = pck;
 int ppcw = pcw;
 
 // wykonujemy próbny ruch w bieżącym kierunku
 // ruch jest wykonywany na zmiennych pomocniczych
 
 switch(kierunek_c)
 {
  case 0: ppcw--; break;
  case 1: ppck++; break;
  case 2: ppcw++; break;
  case 3: ppck--; break;
 }
 
 // jeśli w nowym miejscu nie ma przeszkody, to
 // wyliczone współrzędne gracza czarnego przepisujemy
 // do zmiennych podstawowych i wychodzimy z funkcji
 
 if(getchxy(ppck,ppcw) == ' ')
 {
  pck = ppck; pcw = ppcw;

  return;           
 }
 
 // w tym miejscu jesteśmy w przypadku, gdy na nowej pozycji
 // gracza czarnego jest jakaś przeszkoda. W takim przypadku
 // odczytamy z ekranu pozycje wokół bieżącej pozycji i jeśli
 // będą wolne, zapamiętamy ich kierunki w tablicy kierunki[]
 // następnie tablicę pomieszamy i przeszukamy, czy zawiera
 // jakiś kierunek. Jeśli tak, ustawimy go za bieżący, zmodyfikujemy
 // współrzędne gracza czarnego i zakończymy funkcję.
 // Jeśli w tablicy nie będzie wolnego kierunku, to gracz
 // czarny przegrywa.
 
 int kierunki[4];
 
 // przeszukujemy pozycje szukając wolnych kierunków
 
 for(int i = 0; i < 4; i++)
 {
  // na początku zaznaczamy brak kierunku
  
  kierunki[i] = -1;
  
  // szukamy dookoła
  
  if(getchxy(pck + (i == 1 ? 1 :(i == 3) ? -1 : 0), pcw + (i == 2 ? 1 : (i == 0 ? -1 : 0))) == ' ')
   kierunki[i] = i;
 }

 // mieszamy tablicę
 
 for(int i = 0; i < 20; i++) swap(kierunki[rand() % 4],kierunki[rand() % 4]);    

 // szukamy wolnego kierunku

 for(int i = 0; i < 4; i++)
  if(kierunki[i] != -1)
  {
   
   // kierunek znaleziony
   
   kierunek_c = kierunki[i];
   
   // wykonujemy ruch w tym kierunku
   
   switch(kierunek_c)
   {
    case 0: pcw--; break;
    case 1: pck++; break;
    case 2: pcw++; break;
    case 3: pck--; break;        
   }

   return;
  }

 // brak wolnego kierunku, gracz czarny przegrał
 
 gra_w_toku = false; przegral_c = true; punkty_b++; punkty();
}

// Kasuje z ekranu gracza przegranego
//-----------------------------------
void przegrana()
{ 
 while((przegral_b && wsb) || (przegral_c && wsc))
 {
  delay(10);
  if(wsb && przegral_b)
  {
   wsb--; putxy('.',0x8f,stos_bk[wsb],stos_bw[wsb]);    
  }
  if(wsc && przegral_c)
  {
   wsc--; putxy('.',0x80,stos_ck[wsc],stos_cw[wsc]);    
  }
 }

// czyścimy bufor klawiatury

 while(kbhit())
 {
  delay(100); while(!getch());
 }
}
  
// Główna część programu
//----------------------
main()
{
 start();
 
 do
 {
  plansza();
  punkty();

  pbk = 60; pbw = 24;
  pck = 20; pcw = 25;

  wsb = wsc = 0;
 
  kierunek_b = 3;      // biały rozpoczyna zawsze w lewo
  kierunek_c = rand() % 4;
  droga_c  = 5 + rand() % 5;

  przegral_b = przegral_c = false;

  gra_w_toku = true;

  int czas = 1;
  
  do
  {
   putxy('*',0x8f,pbk,pbw);
   putxy('*',0x80,pck,pcw);

   klawiatura();

   if(!(--czas))
   {
    czas = 5 + (20 * 2000) / (2000 - wsb);
 
    ruch_b();
    ruch_c();
   }

  } while(gra_w_toku);

  przegrana();
 
 } while(jeszcze_raz());
 
 fullscreen(false); cursoron(); textattr(7); clrscr(); 
}

 

Gra z komputerem nie jest specjalnie ciekawa - łatwo go pokonać, wystarczy mu nie przeszkadzać, a sam się załatwi. Dlatego ambitnym proponuję rozbudowę algorytmu gry, która zwiększy inteligencję komputera lub taką modyfikację, aby w grę mogło grać dwóch ludzi.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe