Tablice w języku C++

Tablica (ang. array) jest strukturą danych zbudowaną z ciągu elementów tego samego typu. Elementy tablicy zajmują w pamięci komputera spójny obszar. Tablicę w języku C++ deklarujemy następująco:

 

typ_elementów nazwa_tablicy[ilość_elementów];

 

Przykład:

int a[10];     // tablica o nazwie a zawierająca 10 elementów przechowujących liczbę typu int
double x[100]; // tablica x o 100 elementach typu double

 

Elementy tablicy są numerowane. Numer elementu nosi nazwę indeksu. Indeksy w języku C++ rozpoczynają się od wartości 0. Zatem poniższa deklaracja tablicy:

 

int a[10];

 

tworzy 10 elementów:

 

a[0]   a[1]   a[2]   a[3]   a[4]   a[5]   a[6]   a[7]   a[8]   a[9]

 

Zwróć uwagę, iż nie ma tutaj elementu a[10]. Typowym błędem w języku C++ jest utworzenie tablicy o n elementach:

 

int z[n];

 

a następnie odwoływanie się do elementu z[n], którego w tablicy nie ma. Kompilator zwykle nie zgłosi błędu. Ponieważ elementy znajdują się kolejno obok siebie w pamięci, to kompilator wyliczy adres elementu z[n] i wykona na nim operację. Ponieważ element jest poza obszarem tablicy, to zwykle w tym miejscu program przechowuje inne dane, a to może doprowadzić do trudnych w wykryciu błędów w działaniu programu - błąd objawia się w zmiennej, z którą nic nie robiliśmy - to zapis do tablicy spowodował jej modyfikację.

 

Elementy tablicy traktuje się jak zwykłe zmienne proste, zatem można je używać w operacjach przypisania i w wyrażeniach:

...
int a[5];  // tworzymy tablicę 5 elementową
...
for(i = 0; i < 5; i++)
  a[i] = 12 - 3 * i;

for(i = 0; i < 5; i++)
  cout << a[i] << " ";
cout << endl;
...

W powyższym programie tworzymy tablicę 5 elementową liczb całkowitych. Następnie w pętli umieszczamy w kolejnych elementach tej tablicy:

 

a[0] ← 12   a[1] ← 9   a[2] ← 6   a[3] ← 3   a[4] ← 0

 

a następnie wyświetlamy zawartość kolejnych elementów tablicy. W oknie konsoli powstanie wydruk:

 

12 9 6 3 0

 

Dzięki indeksom te same operacje możemy wykonywać na innych elementach tablicy, np. w pętli. Znacznie ułatwia to przetwarzanie dużej ilości danych.

 

Podstawowe operacje na tablicach

Wstawianie elementu do tablicy

Przez wstawienie elementu do tablicy rozumiemy umieszczenie go pomiędzy elementami znajdującymi się w tablicy. W operacji tej musimy najpierw przesunąć o jedną pozycję w górę wszystkie elementy o indeksach większych lub równych indeksowi wstawianego elementu, aby zrobić dla niego miejsce w tablicy. Ostatni element jest zawsze tracony.

Dane wejściowe:

n  -  liczba elementów w tablicy
T[ ]  - tablica n elementowa, w której wykonujemy wstawianie
e  - wstawiany element
k  - pozycja wstawiania elementu e  w tablicy T[ ], 0 ≤ k  < n

 

Dane wyjściowe

T[ ]  -  tablica n  elementowa ze wstawionym elementem e  na pozycji k-tej

 

Lista kroków:

K01: Dla i  = n-1, n-2,...,k+1: wykonuj T[i] ← T[i-1] ; przesuwamy elementy ponad k o jedną pozycję w górę
K02: T[k] ← e ; na zwolnionej pozycji k-tej wstawiamy element e
K03: Zakończ  

 

Operacja posiada liniową klasę złożoności obliczeniowej O(n).

 

Program:

// Tablice - wstawianie elementu
//------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

main()
{
 int a[10];

// wypełniamy tablicę a kolejnymi liczbami nieparzystymi

 for(int i = 0; i < 10; i++) a[i] = 1 + 2 * i;
 
// wyświetlamy indeksy elementów

 cout << "elementy : ";
 for(int i = 0; i < 10; i++) cout << " a[" << i << "]";
 cout << endl;
 
// wyświetlamy tablicę przed wstawieniem elementu

 cout << "przed  : ";
 for(int i = 0; i < 10; i++) cout << setw(6) << a[i];
 cout << endl;

// na pozycji 3 wstawiamy element o wartości 123
 
 for(int i = 9; i > 3; i--) a[i] = a[i - 1];
 a[3] = 123;
 
// wyświetlamy tablicę po wstawieniu elementu
 
 cout << "po    : "; 
 for(int i = 0; i < 10; i++) cout << setw(6) << a[i];
 cout << endl << endl;
  
 system("PAUSE");
}
Wstawianie elementu 123 do tablicy na pozycji 3

elementy :  a[0]  a[1]  a[2]  a[3]  a[4]  a[5]  a[6]  a[7]  a[8]  a[9]
przed    :    1     3     5     7     9    11    13    15    17    19
po       :    1     3     5   123     7     9    11    13    15    17

 

Usuwanie elementu z tablicy

Aby usunąć element z tablicy, przesuwamy o 1 pozycję w dół wszystkie elementy o indeksach większych od indeksu elementu usuwanego. W ostatnim elemencie tablicy umieszczamy zero.

Dane wejściowe:

n  -  liczba elementów w tablicy
T[ ]  - tablica n elementowa, w której wykonujemy usunięcie
k  - pozycja elementu do usunięcia

 

Dane wyjściowe

T[ ]  -  tablica n  elementowa z elementem usuniętym na pozycji k

 

Lista kroków:

K01: Dla i  = k, k+1,...,n-2: wykonuj T[i] ← T[i+1] ; przesuwamy elementy ponad k o jedną pozycję w dół
K02: T[n-1] ← 0 ; na ostatniej pozycji umieszczamy 0
K03: Zakończ  

 

Operacja posiada liniową klasę złożoności obliczeniowej O(n).

 

Program:

// Tablice - usuwanie elementu
//------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

main()
{
 int a[10];

 cout << "Usuwanie elementu z tablicy na pozycji 3\n\n";
 
// wypełniamy tablicę a kolejnymi liczbami nieparzystymi

 for(int i = 0; i < 10; i++) a[i] = 1 + 2 * i;
 
// wyświetlamy indeksy elementów

 cout << "elementy : ";
 for(int i = 0; i < 10; i++) cout << " a[" << i << "]";
 cout << endl;
 
// wyświetlamy tablicę przed usunięciem elementu

 cout << "przed  : ";
 for(int i = 0; i < 10; i++) cout << setw(6) << a[i];
 cout << endl;

// usuwamy element z pozycji 3
 
 for(int i = 3; i < 9; i++) a[i] = a[i + 1];
 a[9] = 0;
 
// wyświetlamy tablicę po usunięciu elementu
 
 cout << "po    : "; 
 for(int i = 0; i < 10; i++) cout << setw(6) << a[i];
 cout << endl << endl;
  
 system("PAUSE");
}
Usuwanie elementu z tablicy na pozycji 3

elementy : a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9]
przed  :  1   3   5   7   9  11  13  15  17  19
po    :  1   3   5   9  11  13  15  17  19   0

 

Zamiana miejscami dwóch elementów

W różnych algorytmach sortujących występuje konieczność zamiany miejscami wybranych elementów tablicy. Operację wykonujemy w trzech krokach wykorzystując zmienną pomocniczą x.

Dane wejściowe:

T[ ]  -  tablica n  elementowa, w której wykonujemy usunięcie
k1,k2  - pozycje zamienianych elementów

 

Dane wyjściowe

T[ ]  -  tablica n  elementowa z zamienionymi elementami na pozycjach k1 i k2.

 

Lista kroków:

K01: x  ← T[k1] ; zapamiętujemy chwilowo pierwszy element
K02: T[k1] ← T[k2] ; w pierwszym elemencie umieszczamy drugi element
K03: T[k2] ← x ; w drugim elemencie umieszczamy zapamiętany pierwszy element
K04: Zakończ  

 

Operacja posiada stałą klasę złożoności obliczeniowej O(1).

 

Program:

// Tablice - zamiana dwóch elementów
//----------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

main()
{
 int a[10];

 cout << "Zamiana elementu 3 z elementem 6\n\n";
 
// wypełniamy tablicę a kolejnymi liczbami nieparzystymi

 for(int i = 0; i < 10; i++) a[i] = 1 + 2 * i;
 
// wyświetlamy indeksy elementów

 cout << "elementy : ";
 for(int i = 0; i < 10; i++) cout << " a[" << i << "]";
 cout << endl;
 
// wyświetlamy tablicę przed zamianą elementów

 cout << "przed  : ";
 for(int i = 0; i < 10; i++) cout << setw(6) << a[i];
 cout << endl;

// zamieniamy miejscami element 3 z elementem 6
 
 int x = a[3];
 a[3] = a[6];
 a[6] = x;
 
// wyświetlamy tablicę po zamianie elementów
 
 cout << "po    : "; 
 for(int i = 0; i < 10; i++) cout << setw(6) << a[i];
 cout << endl << endl;
  
 system("PAUSE");
}
Zamiana elementu 3 z elementem 6

elementy : a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9]
przed  :  1   3   5   7   9  11  13  15  17  19
po    :  1   3   5  13   9  11   7  15  17  19

 

Zadania

Opracuj algorytm odwracający kolejność elementów tablicy.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe