Mini Master Mind - programy


W tym rozdziale: Podrozdziały:

 

Prezentowane poniżej programy utworzono w następujących środowiskach programowania:

Jeśli stosujesz inne środowiska, to prawdopodobnie będziesz musiał przetworzyć odpowiednio kod programów.

 

Programy

Na podstawie opisanego algorytmu tworzymy program w języku Pascal. Poniżej przedstawiamy przykładowe zrzuty zawartości okienka konsoli oraz kod źródłowy programu.

 

obrazek
Plansza tytułowa gry
obrazek
Przykładowa rozgrywka

 

Program w języku Pascal

//     M A S T E R  M I N D
//      WERSJA PROCEDURALNA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program mastermind;

uses Crt;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

//----------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//----------------------------------------------------

// Zmienne globalne dla procedur programu
//----------------------------------------------------
var
 z,t  : array[0..3] of integer;
 runda : integer;

// Procedura wyświetla planszę tytułową gry
//----------------------------------------------------
procedure Tytul;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,3);
 TextAttr := $3b;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL(' GRA INTELEKTU ---------------- '));
 Centruj(PL(' -------------------MASTER MIND '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $1f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $2e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f0;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  Odgadnij w sześciu kolejkach  '));
 Centruj(PL('  kod koloru wylosowany przez  '));
 Centruj(PL('  komputer z 6 różnych barw.  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0e; Ramka(23,2,58,23);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Procedura losuje kod kolorów z
//----------------------------------------------------
procedure Losuj_z;
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to 3 do z[i] := random(6);
end;

// Procedura drukuje nagłówek gry - nazwę oraz
// pierwszy wiersz z zakrytym kodem komputera
//----------------------------------------------------
procedure Naglowek;
begin
 TextAttr := $4e;
 Centruj('  MASTER MIND  ');
 TextAttr := $87;
 Centruj('          ');
 Centruj('  ? ? ? ?     ');
 Centruj('          ');
end;

// Procedura wyświetla w podanym wierszu y zawartość
// tablicy t lub z. Jeśli parametr kursor jest równy
// true, to wokół pozycji kodu nr x rysowana jest ramka
//----------------------------------------------------
procedure Wyswietl(var tz : array of integer;
          x,y : integer; kursor : boolean);
const
 kolory : array[0..5] of integer =
 (Black,LightBlue,LightGreen,LightRed,LightMagenta,Yellow);
var
 i : integer;
begin
 TextAttr := $87; GotoXY(1,y);
 Centruj('          ');
 GotoXY(31,WhereY);
 write(runda : 2, ': ');
 for i := 0 to 3 do
 begin
  TextAttr := $80 + kolory[tz[i]]; write(#219' ');
 end;
 writeln('    ');
 TextAttr := $80; Centruj('____________________');
 if kursor then
 begin
  TextAttr := $84; Ramka(34 + 2 * x, y, 36 + 2 * x, y + 2);
 end;
end;

// Procedura odczytuje kod kolorów gracza i umieszcza
// go w tablicy t
//----------------------------------------------------
procedure Czytaj_t;
var
 x,y,i : integer;
 c   : char;
begin
 y := WhereY; // zapamiętujemy pozycję w pionie
 for i := 0 to 3 do t[i] := 0;
 x := 0;
 repeat
  Wyswietl(t,x,y,true);
  repeat
   c := ReadKey;
  until c <> #0;
  Wyswietl(t,x,y,false);
  case c of
   #75 : x := (x + 3) mod 4;    //strzałka w lewo
   #77 : x := (x + 1) mod 4;    //strzałka w prawo
   #72 : t[x] := (t[x] + 1) mod 6; //strzałka w górę
   #80 : t[x] := (t[x] + 5) mod 6; //strzałka w dół
  end;
 until c = #13; // klawisz Enter
 GotoXY(1,y);
end;

// Procedura ocenia kod wprowadzony przez gracza
//----------------------------------------------------
procedure Ocen_t;
var
 kz,kt : array[0..3] of integer;
 czarne,biale,i,j : integer;
begin
 kz := z; kt := t;
 czarne := 0;
 for i := 0 to 3 do
  if kt[i] = kz[i] then
  begin
   inc(czarne); kz[i] := -1; kt[i] := -2;
  end;
 biale := 0;
 for i := 0 to 3 do
  for j := 0 to 3 do
   if kt[i] = kz[j] then
   begin
    inc(biale); kz[j] := -1; kt[i] := -2; break;
   end;
 GotoXY(43,WhereY + 1);
 TextAttr := $80; for i := 1 to czarne do write('* ');
 TextAttr := $8f; for i := 1 to biale do write('* ');
 writeln; writeln;
end;

// Funkcja sprawdza, czy t jest równe z
//----------------------------------------------------
function t_rowne_z : boolean;
var
 test : boolean;
 i  : integer;
begin
 test := true;
 for i := 0 to 3 do test := test and (t[i] = z[i]);
 Result := test;
end;

// Blok główny programu
//----------------------------------------------------

var
 a : integer;
begin
 Randomize; CursorOff;
 a := TextAttr;
 repeat
  Tytul;
  Losuj_z;
  runda := 1;
  Naglowek;
  repeat
   Czytaj_t;
   Ocen_t;
   if t_rowne_z then
   begin
    TextAttr := $0e;
    Centruj(PL('GRATULACJE - odgadłeś kod komputera!'));
    break;
   end;
   inc(runda);
   if runda > 6 then
   begin
    TextAttr := $0c;
    Centruj(PL('GRA SKOŃCZONA - nie odgadłeś kodu komputera!'));
   end;
  until runda > 6;
  TextColor(White);
  Centruj('Zagrasz jeszcze raz ? [T] = Tak, [inny] = Nie');
  Wyswietl(z,0,2,false);
  GotoXY(32,3); write(' '); // usuwamy numer rundy
 until UpCase(ReadKey) <> 'T';
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end.

 

Program obiektowy w języku Pascal

Gra Master Mind ma strukturę idealną dla projektu obiektowego. Stworzymy prostą hierarchię obiektów. Najpierw zaprojektujemy obiekt kodu komputera o następującej strukturze:

 

type

 TKod_z = class
  tz : array[0..3] of integer;
  constructor Create;
  procedure  Inicjuj;
  procedure  Wyswietl;
  procedure  Oceniaj(var t : array of integer);
 end;

 

Obiekt posiada metody:

Na podstawie obiektu TKod_z tworzymy obiekt pochodny TKod_t obsługujący kod gracza.

 TKod_t = class(TKod_z)
  public
   procedure Inicjuj(runda : integer);
   procedure Wyswietl(runda,kursor : integer);
 end;

 

W nowym obiekcie pokrywamy metodę Inicjuj, która ma odczytać z klawiatury kod gracza i odpowiednio ustawić dziedziczoną tablicę tz oraz Wyswietl, która przyjmuje dodatkowy parametr sterujący widocznością i pozycją ramki kursora.

W dalszej kolejności tworzymy obiekt gry zawierający w sobie utworzone wcześniej dwa obiekty:

 TMasterMind = class
  private
   z   : TKod_z;
   t   : TKod_t;
   runda : integer;
   procedure Ocen_t;
   function t_rowne_z : boolean;
   function KoniecGry : boolean;
  public
   constructor Create;
   procedure  StronaTytulowa;
   procedure  Graj;
   function  JeszczeRaz : boolean;
 end;

 

Obiekt ten zawiera kolejno następujące składniki:

//     M A S T E R  M I N D
//      WERSJA OBIEKTOWA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program mastermind;

uses Crt;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

// Deklaracje klas
//******************************************************

type

 TKod_z = class
   tz : array[0..3] of integer;
   constructor Create;
   procedure  Inicjuj;
   procedure  Wyswietl;
   procedure  Oceniaj(var t : array of integer);
 end;

 TKod_t = class(TKod_z)
   procedure Inicjuj(runda : integer);
   procedure Wyswietl(runda,kursor : integer);
 end;   

 TMasterMind = class
  private
   z   : TKod_z;
   t   : TKod_t;
   runda : integer;
   procedure Ocen_t;
   function t_rowne_z : boolean;
   function KoniecGry : boolean;
  public
   constructor Create;
   procedure  StronaTytulowa;
   procedure  Graj;
   function  JeszczeRaz : boolean;
  end;

// Definicje metod klas
//----------------------------------------------------

// Obiekt TKod_z
//****************************************************

constructor TKod_z.Create;
begin
 // standardowe działanie
end;

// Metoda losuje kod kolorów dla komputera i umieszcza
// go w tablicy tz obiektu
//------------------------------------------------------
procedure  TKod_z.Inicjuj;
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to 3 do tz[i] := random(6);
end;

// Metoda wyświetla na bieżącej pozycji kolejne
// kolory zawarte w kodzie tz. Kolory są wyświetlane
// w postaci kolorowych prostokątów oddzielonych spacją.
//------------------------------------------------------
procedure TKod_z.Wyswietl;
const
 kolory : array[0..5] of integer =
 (Black,LightBlue,LightGreen,LightRed,LightMagenta,Yellow);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to 3 do
 begin
  TextAttr := $80 + kolory[tz[i]]; write(#219' ');
 end;
end;

// Procedura porównuje podany jej w formie tablicy kod
// z kodem w polu tz. Wynik jest wyświetlany na bieżącej
// pozycji ekranu w postaci gwiazdek czarnych - zgodność
// kolorów i pozycji oraz białych - zgodność kolorów
//------------------------------------------------------
procedure TKod_z.Oceniaj(var t : array of integer);
var
 kz,kt : array[0..3] of integer;
 czarne,biale,i,j : integer;
begin
 kz := tz; kt := t;
 czarne := 0;
 for i := 0 to 3 do
  if kt[i] = kz[i] then
  begin
   inc(czarne); kz[i] := -1; kt[i] := -2;
  end;
 biale := 0;
 for i := 0 to 3 do
  for j := 0 to 3 do
   if kt[i] = kz[j] then
   begin
    inc(biale); kz[j] := -1; kt[i] := -2; break;
   end;
 TextAttr := $80; for i := 1 to czarne do write('* ');
 TextAttr := $8f; for i := 1 to biale do write('* ');
end;

// Obiekt TKod_t
//***********************************************************

// Zmodyfikowana procedura wyświetlania kodu tz,
// z której korzysta obiekt kodu gracza. Wyświetla
// ona w bieżącym wierszu ekranu segment gry, który
// oprócz kodu zawierać może dodatkowo kursor, czyli
// prostokątną ramkę otaczającą kwadrat koloru na
// pozycji kursor. Przed kodem koloru wyświetlony
// zostaje numer rundy, który obiekt kodu gracza
// otrzymuje z obiektu gry.
//------------------------------------------------------
procedure TKod_t.Wyswietl(runda,kursor : integer);
var
 y : integer;
begin
 y := WhereY; // zapamiętujemy pozycję wydruku
 TextAttr := $87; GotoXY(1,y);
 Centruj('          ');
 GotoXY(31,WhereY); write(runda : 2, ': ');

 inherited Wyswietl; // do wyświetlenia kodu wykorzystujemy
            // odziedziczoną metodę
 writeln('    ');
 TextAttr := $80; Centruj('____________________');
 if kursor >= 0 then
 begin
  TextAttr := $84; Ramka(34 + 2 * kursor, y, 36 + 2 * kursor, y + 2);
 end;
 GotoXY(1,y); // odtwarzamy pozycję wydruku
end;

// Procedura odczytuje kod koloru gracza.
//------------------------------------------------------
procedure TKod_t.Inicjuj(runda : integer);
var
 x,i : integer;
 c   : char;
begin
 for i := 0 to 3 do tz[i] := 0;
 x := 0;
 repeat
  Wyswietl(runda,x);
  repeat
   c := ReadKey;
  until c <> #0;
  Wyswietl(runda,-1); // to usunie kursor z ekranu
  case c of
   #75 : x   := (x + 3) mod 4;   //strzałka w lewo
   #77 : x   := (x + 1) mod 4;   //strzałka w prawo
   #72 : tz[x] := (tz[x] + 1) mod 6; //strzałka w górę
   #80 : tz[x] := (tz[x] + 5) mod 6; //strzałka w dół
  end;
 until c = #13; // klawisz Enter
end;

// Obiekt TMasterMind
//*************************************************************

// Metoda ocenia kod wprowadzony przez gracza. Wydruk
// jest przemieszczany do następnego segmentu gry.
//------------------------------------------------------
procedure TMasterMind.Ocen_t;
begin
 GotoXY(43, WhereY + 1); // ustawiamy pozycję oceny
 z.Oceniaj(t.tz);    // oceniamy kod gracza
 writeln; writeln;    // przechodzimy do następnego segmentu
end;

// Metoda porównuje obiekty z i t. Zwraca true, jeśli
// zawierają ten sam kod.
//------------------------------------------------------
function TMasterMind.t_rowne_z : boolean;
var
 test : boolean;
 i  : integer;
begin
 test := true;
 for i := 0 to 3 do test := test and (z.tz[i] = t.tz[i]);
 Result := test;
end;

// Metoda testuje warunek zakończenia gry. Jeśli gra się
// kończy, wypisuje odpowiedni komunikat i zwraca true
//------------------------------------------------------
function TMasterMind.KoniecGry : boolean;
begin
 inc(runda);   // zwiększamy numer rundy
 Result := false; // zakładamy, że gra się nie kończy
 if t_rowne_z then
 begin
  TextAttr := $0e;
  Centruj(PL('GRATULACJE - odgadłeś kod komputera!'));
  GotoXY(35,3); z.Wyswietl; // wyświetlamy kod komputera
  Result := true;
 end
 else if runda > 6 then
 begin
  TextAttr := $0c;
  Centruj(PL('GRA SKOŃCZONA - nie odgadłeś kodu komputera!'));
  GotoXY(35,3); z.Wyswietl;
  Result := true
 end;
end;

constructor TMasterMind.Create;
begin
 z := TKod_z.Create;
 t := TKod_t.Create;
end;

// Metoda wyświetla stronę tytułową i czeka na
// dowolny klawisz, po czym czyści ekran.
//------------------------------------------------------
procedure TMasterMind.StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,3);
 TextAttr := $3b;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL(' GRA INTELEKTU ---------------- '));
 Centruj(PL(' -------------------MASTER MIND '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $1f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $2e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f0;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  Odgadnij w sześciu kolejkach  '));
 Centruj(PL('  kod koloru wylosowany przez  '));
 Centruj(PL('  komputer z 6 różnych barw.  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0e; Ramka(23,2,58,23);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Metoda odpowiedzialna za prowadzenie gry.
//------------------------------------------------------
procedure TMasterMind.Graj;
begin
 z.Inicjuj; runda := 1;
 TextAttr := $4e;
 Centruj('  MASTER MIND  ');
 TextAttr := $87;
 Centruj('          ');
 Centruj('  ? ? ? ?     ');
 Centruj('          ');
 repeat
  t.Inicjuj(runda);
  Ocen_t;
 until KoniecGry;
end;

// Metoda upewnia się, że gracz ma ochotę na jeszcze
// jedną grę. Zwraca w atkim wypadku true.
//------------------------------------------------------
function TMasterMind.JeszczeRaz : boolean;
begin
 GotoXY(1,24); TextColor(White);
 Centruj('Zagrasz jeszcze raz ? [T] = Tak, [inny] = Nie');
 Result := (UpCase(ReadKey) = 'T');
end;

// Blok główny programu
//--------------------------------------------------

var
 gra : TMasterMind;
 a  : integer;

begin
 a := TextAttr; CursorOff;
 Randomize;
 gra := TMasterMind.Create;
 with gra do
  repeat
   StronaTytulowa;
   Graj;
  until not JeszczeRaz;
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end.

 

Program w języku C++

//     M A S T E R  M I N D
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <strings.h>
#include <iostream>

using namespace std;

//----------------------------------------------------
// Deklaracja klasy gry
//----------------------------------------------------

 class TKod_z
 {
   public:
   int tz[4];
   void Inicjuj();
   void Wyswietl();
   void Oceniaj(int t[]);
 };

 class TKod_t : public TKod_z
 {
   public:
    void Inicjuj(int runda);
    void Wyswietl(int runda, int kursor);
 };   

 class TMasterMind
 {
   TKod_z z;
   TKod_t t;
   int runda;
   void Ocen_t();
   int t_rowne_z();
   int KoniecGry();
  public:
   void StronaTytulowa();
   void Graj();
   int JeszczeRaz();
 };

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

const int BLACK    = 0;
const int BLUE     = 1;
const int GREEN    = 2;
const int CYAN     = 3;
const int RED     = 4;
const int MAGENTA   = 5;
const int BROWN    = 6;
const int LIGHTGRAY  = 7;
const int DARKGRAY   = 8;
const int LIGHTBLUE  = 9;
const int LIGHTGREEN  = 10;
const int LIGHTCYAN  = 11;
const int LIGHTRED   = 12;
const int LIGHTMAGENTA = 13;
const int YELLOW    = 14;
const int WHITE    = 15;

static int __BACKGROUND = BLACK;
static int __FOREGROUND = LIGHTGRAY;

// Procedura ustawia pozycję wydruku w oknie konsoli
//----------------------------------------------------
void gotoxy(int x, int y)
{
 COORD c;

 c.X = x - 1;
 c.Y = y - 1;
 SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), c);
}

// Procedura ustawia kolor tła wydruku
//----------------------------------------------------
void textbackground(int color)
{
 __BACKGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (color << 4));
}

// Procedura ustawia kolor tekstu
//----------------------------------------------------
void textcolor(int color)
{
 __FOREGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  color + (__BACKGROUND << 4));
}

// Procedura ustawia atrybuty koloru tekstu i tła
//----------------------------------------------------
void textattr(int _attr)
{
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), _attr);
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję x kursora
//----------------------------------------------------
int wherex()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.X + 1;
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję y kursora
//----------------------------------------------------
int wherey()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.Y + 1;
}

// Procedura czyści zawartość okna konsoli
//----------------------------------------------------
void clrscr()
{
 DWORD written;

 FillConsoleOutputAttribute(GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (__BACKGROUND << 4), 2000, (COORD){0, 0}, &written);
 FillConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), ' ',
  2000, (COORD){0, 0}, &written);
 gotoxy(1, 1);
}

// Procedura ukrywa kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOff()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = 0;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Procedura przywraca kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOn()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = -1;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
string PL(string s)
{
 int i;
 char c;

 for(i = 0; i < s.length(); i++)
 {
  switch(s[i])
  {
   case 'ą' : c = char(165); break;
   case 'ć' : c = char(134); break;
   case 'ę' : c = char(169); break;
   case 'ł' : c = char(136); break;
   case 'ń' : c = char(228); break;
   case 'ó' : c = char(162); break;
   case 'ś' : c = char(152); break;
   case 'ż' : c = char(190); break;
   case 'ź' : c = char(171); break;
   case 'Ą' : c = char(164); break;
   case 'Ć' : c = char(143); break;
   case 'Ę' : c = char(168); break;
   case 'Ł' : c = char(157); break;
   case 'Ń' : c = char(227); break;
   case 'Ó' : c = char(224); break;
   case 'Ś' : c = char(151); break;
   case 'Ż' : c = char(189); break;
   case 'Ź' : c = char(141); break;
   default:  c = s[i]; 
  };
  s[i] = c;
 };
 return(s);
}

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
void Centruj(string t)
{
 gotoxy(1 + (80 - t.length()) / 2, wherey());
 cout << t << endl;
}

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
void Ramka(int xp,int yp,int xk,int yk)
{
 int i;

 gotoxy(xp,yp); putch(char(218));
 gotoxy(xp,yk); putch(char(192));
 gotoxy(xk,yp); putch(char(191));
 gotoxy(xk,yk); putch(char(217));
 for(i = xp + 1; i <= xk - 1; i++)
 {
  gotoxy(i,yp); putch(char(196));
  gotoxy(i,yk); putch(char(196));
 };
 for(i = yp + 1; i <= yk - 1; i++)
 {
  gotoxy(xp,i); putch(char(179));
  gotoxy(xk,i); putch(char(179));
 };
}

//----------------------------------------------------
// Definicje metod klasy gry
//----------------------------------------------------

// Obiekt TKod_z
//****************************************************

// Metoda losuje kod kolorów dla komputera i umieszcza
// go w tablicy tz obiektu
//------------------------------------------------------
void TKod_z::Inicjuj()
{
 for(int i = 0; i <= 3; i++) tz[i] = rand() % 6;
}

// Metoda wyświetla na bieżącej pozycji kolejne
// kolory zawarte w kodzie tz. Kolory są wyświetlane
// w postaci kolorowych prostokątów oddzielonych spacją.
//------------------------------------------------------
void TKod_z::Wyswietl()
{
const int kolory[6] =
 {BLACK,LIGHTBLUE,LIGHTGREEN,LIGHTRED,LIGHTMAGENTA,YELLOW};

 for(int i = 0; i <= 3; i++)
 {
  textattr(0x80 + kolory[tz[i]]);
  cout << char(219) << ' ';
 };
}

// Procedura porównuje podany jej w formie tablicy kod
// z kodem w polu tz. Wynik jest wyświetlany na bieżącej
// pozycji ekranu w postaci gwiazdek czarnych - zgodność
// kolorów i pozycji oraz białych - zgodność kolorów
//------------------------------------------------------
void TKod_z::Oceniaj(int t[])
{
 int kz[4],kt[4],czarne,biale,i,j;

 for(i = 0; i <= 3; i++)
 {
  kz[i] = tz[i]; kt[i] = t[i];
 };
 czarne = 0;
 for(i = 0; i <= 3; i++)
  if(kt[i] == kz[i])
  {
   czarne++; kz[i] = -1; kt[i] = -2;
  };
 biale = 0;
 for(i = 0; i <= 3; i++)
  for(j = 0; j <= 3; j++)
   if(kt[i] == kz[j])
   {
    biale++; kz[j] = -1; kt[i] = -2; break;
   };
 textattr(0x80); for(i = 1; i <= czarne; i++) cout << "* ";
 textattr(0x8f); for(i = 1; i <= biale; i++) cout << "* ";
}

// Obiekt TKod_t
//***********************************************************

// Zmodyfikowana procedura wyświetlania kodu tz,
// z której korzysta obiekt kodu gracza. Wyświetla
// ona w bieżącym wierszu ekranu segment gry, który
// oprócz kodu zawierać może dodatkowo kursor, czyli
// prostokątną ramkę otaczającą kwadrat koloru na
// pozycji kursor. Przed kodem koloru wyświetlony
// zostaje numer rundy, który obiekt kodu gracza
// otrzymuje z obiektu gry.
//------------------------------------------------------
void TKod_t::Wyswietl(int runda, int kursor)
{
 int y;

 y = wherey(); // zapamiętujemy pozycję wydruku
 textattr(0x87); gotoxy(1,y);
 Centruj("          ");
 gotoxy(31,wherey()); cout << " " << runda << ": ";
 TKod_z::Wyswietl(); // do wyświetlenia kodu wykorzystujemy
            // odziedziczoną metodę
 cout << "    \n";
 textattr(0x80); Centruj("____________________");
 if(kursor >= 0)
 {
  textattr(0x84); Ramka(34 + 2 * kursor, y, 36 + 2 * kursor, y + 2);
 };
 gotoxy(1,y); // odtwarzamy pozycję wydruku
}

// Procedura odczytuje kod koloru gracza.
//------------------------------------------------------
void TKod_t::Inicjuj(int runda)
{
 int x,i;
 char c;

 for(i = 0; i <= 3; i++) tz[i] = 0;
 x = 0;
 do
 {
  Wyswietl(runda,x);
  do
  {
   c = getch();
  } while(c == '\0');
  Wyswietl(runda,-1); // to usunie kursor z ekranu
  switch(c)
  {
   case char(75) : x = (x + 3) % 4; break;     //strzałka w lewo
   case char(77) : x = (x + 1) % 4; break;     //strzałka w prawo
   case char(72) : tz[x] = (tz[x] + 1) % 6; break; //strzałka w górę
   case char(80) : tz[x] = (tz[x] + 5) % 6; break; //strzałka w dół
  };
 } while(int(c) != 13); // klawisz Enter
}

// Obiekt TMasterMind
//*************************************************************

// Metoda ocenia kod wprowadzony przez gracza. Wydruk
// jest przemieszczany do następnego segmentu gry.
//------------------------------------------------------
void TMasterMind::Ocen_t()
{
 gotoxy(43, wherey() + 1); // ustawiamy pozycję oceny
 z.Oceniaj(t.tz);     // oceniamy kod gracza
 cout << endl << endl;   // przechodzimy do następnego segmentu
}

// Metoda porównuje obiekty z i t. Zwraca true, jeśli
// zawierają ten sam kod.
//------------------------------------------------------
int TMasterMind::t_rowne_z()
{
 int test,i;

 test = true;
 for(i = 0; i <= 3; i++) test = test && (z.tz[i] == t.tz[i]);
 return(test);
}

// Metoda testuje warunek zakończenia gry. Jeśli gra się
// kończy, wypisuje odpowiedni komunikat i zwraca true
//------------------------------------------------------
int TMasterMind::KoniecGry()
{
 runda++;   // zwiększamy numer rundy
 if(t_rowne_z())
 {
  textattr(0x0e);
  Centruj(PL("GRATULACJE - odgadłeś kod komputera!"));
  gotoxy(35,3); z.Wyswietl(); // wyświetlamy kod komputera
  return(true);
 }
 else if(runda > 6)
 {
  textattr(0x0c);
  Centruj(PL("GRA SKOŃCZONA - nie odgadłeś kodu komputera!"));
  gotoxy(35,3); z.Wyswietl();
  return(true);
 };
 return(false);
}

// Metoda wyświetla stronę tytułową i czeka na
// dowolny klawisz, po czym czyści ekran.
//------------------------------------------------------
void TMasterMind::StronaTytulowa()
{
 textbackground(0); clrscr();
 gotoxy(1,3); textattr(0x3b);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL(" GRA INTELEKTU ---------------- "));
 Centruj(PL(" -------------------MASTER MIND "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x1f);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x2e);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("   I Liceum Ogólnokształcące  "));
 Centruj(PL("  im. Kazimierza Brodzińskiego "));
 Centruj(PL("       w Tarnowie      "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf0);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  Odgadnij w sześciu kolejkach  "));
 Centruj(PL("  kod koloru wylosowany przez  "));
 Centruj(PL("  komputer z 6 różnych barw.  "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf4);
 Centruj(PL("    Gdy będziesz gotowy,   "));
 Centruj(PL("   naciśnij dowolny klawisz   "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x0e); Ramka(23,2,58,23);
 while(getch() == '\0') ; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 textattr(0x07); clrscr();
}

// Metoda odpowiedzialna za prowadzenie gry.
//------------------------------------------------------
void TMasterMind::Graj()
{
 z.Inicjuj(); runda = 1;
 textattr(0x4e);
 Centruj("  MASTER MIND  ");
 textattr(0x87);
 Centruj("          ");
 Centruj("  ? ? ? ?     ");
 Centruj("          ");
 do
 {
  t.Inicjuj(runda);
  Ocen_t();
 } while(!KoniecGry());
}

// Metoda upewnia się, że gracz ma ochotę na jeszcze
// jedną grę. Zwraca w atkim wypadku true.
//------------------------------------------------------
int TMasterMind::JeszczeRaz()
{
 gotoxy(1,24); textcolor(WHITE);
 Centruj("Zagrasz jeszcze raz ? [T] = Tak, [inny] = Nie");
 return(toupper(getch()) == 'T');
}

// Blok główny programu
//--------------------------------------------------

int main()
{
 TMasterMind gra;

 srand((unsigned)time(NULL));
 CursorOff();
 do
 {
   gra.StronaTytulowa();
   gra.Graj();
 } while(gra.JeszczeRaz());
 textattr(0x07); CursorOn(); clrscr(); return(0);
}

 

Dla ambitnych

 1. Ile jest wszystkich możliwych kombinacji czteroelementowych kodów zbudowanych z sześciu kolorów?
 2. Czy potrafisz określić strategię wygrywającą dla Mini Master Minda.
 3. Zaprojektuj algorytm, który w co najwyżej 6 ruchach odgaduje kod na podstawie informacji z pionów czarnych i białych. Napisz odpowiedni program.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe