Zgadywanka liczbowa - programy


W tym rozdziale: Podrozdziały:

 

Prezentowane poniżej programy utworzono w następujących środowiskach programowania:

Jeśli stosujesz inne środowiska, to prawdopodobnie będziesz musiał przetworzyć odpowiednio kod programów.

 

Programy

Na podstawie opisanego algorytmu tworzymy program w języku Pascal. Poniżej przedstawiamy przykładowe zrzuty zawartości okienka konsoli oraz kod źródłowy programu.

 

obrazek
Plansza tytułowa gry
obrazek
Przykładowa rozgrywka

 

Program w języku Pascal

//  Prosta gra logiczna w odgadywanie liczb
//      WERSJA PROCEDURALNA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program zgadywanka;

uses Crt;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

//----------------------------------------------------
// PROGRAM GŁÓWNY
//----------------------------------------------------

var
 z,runda,t : integer;

begin
 CursorOff; Randomize;
 repeat
  TextColor(White); TextBackground(Black); ClrScr;
  GotoXY(1,3);
  TextColor(Yellow); TextBackground(Red);
  Centruj(PL('                 '));
  Centruj(PL(' Z G A D Y W A N K A ---------- '));
  Centruj(PL(' ---------------L I C Z B O W A '));
  Centruj(PL('                 '));
  TextColor(White); TextBackground(Blue);
  Centruj(PL('                 '));
  Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
  Centruj(PL('                 '));
  TextColor(Yellow); TextBackground(Green);
  Centruj(PL('                 '));
  Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
  Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
  Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
  Centruj(PL('                 '));
  TextColor(Black); TextBackground(White);
  Centruj(PL('                 '));
  Centruj(PL('  Odgadnij w pięciu kolejkach  '));
  Centruj(PL(' liczbę wylosowaną przez komputer '));
  Centruj(PL('    z zakresu od 1 do 99.   '));
  Centruj(PL('                 '));
  TextColor(Red);
  Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
  Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
  Centruj(PL('                 '));
  TextColor(Yellow); TextBackground(Black);
  Ramka(23,2,58,23);
  while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
  TextColor(White); TextBackground(Black); ClrScr;
  z   := 1 + random(100);
  runda := 1;
  repeat
   TextColor(Green);
   writeln('----------');
   writeln('Runda nr ',runda);
   writeln('----------');
   writeln;
   TextColor(White);
   write(PL('Podaj swoją propozycję liczby: '));
   CursorOn; readln(t); CursorOff;
   if t = z then
   begin
    TextColor(Yellow); writeln; writeln;
    writeln('GRATULACJE!'); writeln;
    writeln(PL('Liczbę '),z, PL(' odgadłeś za '),runda,' razem.');
    break;
   end;
   GotoXY(35, WhereY - 1); TextColor(LightRed);
   if t > z then
    writeln(PL('ZA DUŻO...'))
   else
    writeln(PL('ZA MAŁO...'));
   writeln; writeln;
   inc(runda);
   if runda > 5 then
   begin
    TextColor(LightCyan); writeln; writeln;
    writeln(PL('GRA SKOŃCZONA')); writeln;
    TextColor(Yellow);
    writeln(PL('Nie udało ci się odgadnąć liczby '),z);
   end;
  until runda > 5;
  writeln;
  TextColor(White);
  writeln('Grasz jeszcze raz ? [T] = Tak, inny = Nie');
 until UpCase(ReadKey) <> 'T';
 CursorOn; TextColor(White); TextBackground(Black); ClrScr;
end.

 

Program obiektowy w języku Pascal

//  Prosta gra logiczna w odgadywanie liczb
//        WERSJA OBIEKTOWA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program zgadywanka;

uses Crt;

//----------------------------------------------------
// Deklaracja klasy gry
//----------------------------------------------------

type

TZgadywanka = class
        private
         z,t,runda : integer;
         procedure  Czytaj_t;
         procedure  Oceniaj_t;
         function  KoniecGry : boolean;
        public
         constructor Create;
         destructor Destroy;
         procedure  StronaTytulowa;
         procedure  InicjujGre;
         procedure  Graj;
         function  JeszczeRaz : boolean;
       end;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

//----------------------------------------------------
// Definicje metod klasy gry
//----------------------------------------------------

// Na pierwszy rzut oka może początkującemu programiście
// wydawać się, iż jest to metoda zbędna. Myli się. Zadaniem
// konstruktora klasy jest przydział dla jej egzemplarza
// pamięci systemu oraz zwrot adresu początku obszaru tej
// pamięci do programu wywołującego konstruktor. Działania
// te są wykonywane w tle. Natomiast w bloku begin...end
// umieszczamy jedynie operacje dodatkowe, które oprócz
// swoich zadań podstawowych ma wykonać konstruktor klasy.
//----------------------------------------------------
constructor TZgadywanka.Create;
begin
 // Tylko działanie podstawowe, czyli rezerwacja pamięci
 // i zwrot adresu zarezerwowanego obszaru.
end;

destructor TZgadywanka.Destroy;
begin
 // Tylko działanie podstawowe, czyli zwrot zajmowanej
 // przez obiekt pamięci do systemu
end;

// Wyświetlamy stronę tytułową z krótką instrukcją.
// Czekamy na klawisz, czyścimy ekran i wracamy.
//----------------------------------------------------
procedure TZgadywanka.StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $0f; ClrScr; GotoXY(1,3); TextAttr := $4e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL(' Z G A D Y W A N K A ---------- '));
 Centruj(PL(' ---------------L I C Z B O W A '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $1f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $2e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f0;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  Odgadnij w pięciu kolejkach  '));
 Centruj(PL(' liczbę wylosowaną przez komputer '));
 Centruj(PL('    z zakresu od 1 do 99.   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0e; Ramka(23,2,58,23);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $0f; ClrScr;
end;

// Inicjujemy wszystkie zmienne gry
//----------------------------------------------------
procedure TZgadywanka.InicjujGre;
begin
 z   := 1 + random(100);
 runda := 1;
end;

// Wypisujemy numer rundy i odczytujemy
// typowanie gracza do pola t
//----------------------------------------------------
procedure TZgadywanka.Czytaj_t;
begin
 TextColor(Green);
 writeln('----------');
 writeln('Runda nr ',runda);
 writeln('----------');
 writeln;
 TextColor(White);
 write(PL('Podaj swoją propozycję liczby: '));
 CursorOn; readln(t); CursorOff;
end;

// Procedura ocenia rundę. Mogą być trzy możliwości:
// - gracz odgadł liczbę komputera
// - liczba gracza jest większa od liczby komputera
// - liczba gracza jest mniejsza od liczby komputera
//----------------------------------------------------
procedure TZgadywanka.Oceniaj_t;
begin
 if t = z then // gracz odgadł
 begin
  TextColor(Yellow); writeln; writeln;
  writeln('GRATULACJE!'); writeln;
  writeln(PL('Liczbę '),z, PL(' odgadłeś za '),runda,' razem.');
 end
 else
 begin
  GotoXY(35, WhereY - 1); TextColor(LightRed);
  if t > z then
   writeln(PL('ZA DUŻO...'))
  else
   writeln(PL('ZA MAŁO...'));
  writeln; writeln;
 end;
end;

// Metoda sprawdza warunek zakończenia gry. Najpierw
// sprawdzane jest odgadnięcie liczby komputera. Jeśli
// nie wystąpiło, zwiększany jest numer rundy. Jeśli
// numer rundy przekracza 5, gra jest również kończona
//----------------------------------------------------
function TZgadywanka.KoniecGry : boolean;
begin
 Result := false;
 if t = z then
  Result := true
 else
 begin
  Inc(runda);
  if runda > 5 then
  begin
   TextColor(LightCyan); writeln; writeln;
   writeln(PL('GRA SKOŃCZONA')); writeln;
   TextColor(Yellow);
   writeln(PL('Nie udało ci się odgadnąć liczby '),z);
   Result := true;
  end;
 end;
end;

// Ta metoda kontroluje rozgrywkę
//----------------------------------------------------
procedure TZgadywanka.Graj;
begin
 repeat
  Czytaj_t;
  Oceniaj_t;
 until KoniecGry
end;

// Metoda sprawdza, czy gracz
// ma ochotę na nową rozgrywkę
//----------------------------------------------------
function TZgadywanka.JeszczeRaz : boolean;
var
 c : char;
begin
 writeln;
 TextColor(White);
 writeln('Grasz jeszcze raz ? [T] = Tak, inny = Nie');
 repeat
  c := ReadKey;
 until c <> #0;
 Result := (UpCase(c) = 'T');
end;

//----------------------------------------------------
// Program główny
//----------------------------------------------------

var
 gra : TZgadywanka;
 a  : integer;
begin
 Randomize;
 CursorOff;
 a := TextAttr;       // Zapamiętujemy kolory ekranu;
 gra := TZgadywanka.Create; // Tworzymy obiekt gry
 with gra do
 repeat
  StronaTytulowa;
  InicjujGre;
  Graj;
 until not JeszczeRaz;
 gra.Destroy;       // Usuwamy obiekt gry z pamięci
 CursorOn;
 TextAttr := a; ClrScr;  // Odtwarzamy kolory ekranu
end.

 

Program w języku C++

//  Prosta gra logiczna w odgadywanie liczb
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <strings.h>
#include <iostream>

using namespace std;

//----------------------------------------------------
// Deklaracja klasy gry
//----------------------------------------------------

class TZgadywanka
{
  int z,t,runda;
  void Czytaj_t();
  void Oceniaj_t();
  int KoniecGry();
 public:
  void StronaTytulowa();
  void InicjujGre();
  void Graj();
  int JeszczeRaz();
};

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

const int BLACK    = 0;
const int BLUE     = 1;
const int GREEN    = 2;
const int CYAN     = 3;
const int RED     = 4;
const int MAGENTA   = 5;
const int BROWN    = 6;
const int LIGHTGRAY  = 7;
const int DARKGRAY   = 8;
const int LIGHTBLUE  = 9;
const int LIGHTGREEN  = 10;
const int LIGHTCYAN  = 11;
const int LIGHTRED   = 12;
const int LIGHTMAGENTA = 13;
const int YELLOW    = 14;
const int WHITE    = 15;

static int __BACKGROUND = BLACK;
static int __FOREGROUND = LIGHTGRAY;

// Procedura ustawia pozycję wydruku w oknie konsoli
//----------------------------------------------------
void gotoxy(int x, int y)
{
 COORD c;

 c.X = x - 1;
 c.Y = y - 1;
 SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), c);
}

// Procedura ustawia kolor tła wydruku
//----------------------------------------------------
void textbackground(int color)
{
 __BACKGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (color << 4));
}

// Procedura ustawia kolor tekstu
//----------------------------------------------------
void textcolor(int color)
{
 __FOREGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  color + (__BACKGROUND << 4));
}

// Procedura ustawia atrybuty koloru tekstu i tła
//----------------------------------------------------
void textattr(int _attr)
{
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), _attr);
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję x kursora
//----------------------------------------------------
int wherex()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.X + 1;
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję y kursora
//----------------------------------------------------
int wherey()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.Y + 1;
}

// Procedura czyści zawartość okna konsoli
//----------------------------------------------------
void clrscr()
{
 DWORD written;

 FillConsoleOutputAttribute(GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (__BACKGROUND << 4), 2000, (COORD){0, 0}, &written);
 FillConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), ' ',
  2000, (COORD){0, 0}, &written);
 gotoxy(1, 1);
}

// Procedura ukrywa kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOff()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = 0;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Procedura przywraca kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOn()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = -1;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
string PL(string s)
{
 int i;
 char c;

 for(i = 0; i < s.length(); i++)
 {
  switch(s[i])
  {
   case 'ą' : c = char(165); break;
   case 'ć' : c = char(134); break;
   case 'ę' : c = char(169); break;
   case 'ł' : c = char(136); break;
   case 'ń' : c = char(228); break;
   case 'ó' : c = char(162); break;
   case 'ś' : c = char(152); break;
   case 'ż' : c = char(190); break;
   case 'ź' : c = char(171); break;
   case 'Ą' : c = char(164); break;
   case 'Ć' : c = char(143); break;
   case 'Ę' : c = char(168); break;
   case 'Ł' : c = char(157); break;
   case 'Ń' : c = char(227); break;
   case 'Ó' : c = char(224); break;
   case 'Ś' : c = char(151); break;
   case 'Ż' : c = char(189); break;
   case 'Ź' : c = char(141); break;
   default:  c = s[i]; 
  };
  s[i] = c;
 };
 return(s);
}

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
void Centruj(string t)
{
 gotoxy(1 + (80 - t.length()) / 2, wherey());
 cout << t << endl;
}

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
void Ramka(int xp,int yp,int xk,int yk)
{
 int i;

 gotoxy(xp,yp); putch(char(218));
 gotoxy(xp,yk); putch(char(192));
 gotoxy(xk,yp); putch(char(191));
 gotoxy(xk,yk); putch(char(217));
 for(i = xp + 1; i <= xk - 1; i++)
 {
  gotoxy(i,yp); putch(char(196));
  gotoxy(i,yk); putch(char(196));
 };
 for(i = yp + 1; i <= yk - 1; i++)
 {
  gotoxy(xp,i); putch(char(179));
  gotoxy(xk,i); putch(char(179));
 };
}

//----------------------------------------------------
// Definicje metod klasy gry
//----------------------------------------------------

// Wyświetlamy stronę tytułową z krótką instrukcją.
// Czekamy na klawisz, czyścimy ekran i wracamy.
//----------------------------------------------------
void TZgadywanka::StronaTytulowa()
{
 textbackground(0); clrscr();
 gotoxy(1,3); textattr(0x4e);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL(" Z G A D Y W A N K A ---------- "));
 Centruj(PL(" ---------------L I C Z B O W A "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x1f);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x2e);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("   I Liceum Ogólnokształcące  "));
 Centruj(PL("  im. Kazimierza Brodzińskiego "));
 Centruj(PL("       w Tarnowie      "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf0);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  Odgadnij w pięciu kolejkach  "));
 Centruj(PL(" liczbę wylosowaną przez komputer "));
 Centruj(PL("    z zakresu od 1 do 99.   "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf4);
 Centruj(PL("    Gdy będziesz gotowy,   "));
 Centruj(PL("   naciśnij dowolny klawisz   "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x0e); Ramka(23,2,58,23);
 while(getch() == '\0'); // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 textattr(0x0f); clrscr();
}

// Inicjujemy wszystkie zmienne gry
//----------------------------------------------------
void TZgadywanka::InicjujGre()
{
 z   = 1 + rand() % 100;
 runda = 1;
}

// Wypisujemy numer rundy i odczytujemy
// typowanie gracza do pola t
//----------------------------------------------------
void TZgadywanka::Czytaj_t()
{
 textcolor(GREEN);
 cout << "----------\n"
     "Runda nr " << runda << endl
    << "----------\n\n";
 textcolor(WHITE);
 cout << PL("Podaj swoją propozycję liczby: ");
 CursorOn(); cin >> t; CursorOff();
}

// Procedura ocenia rundę. Mogą być trzy możliwości:
// - gracz odgadł liczbę komputera
// - liczba gracza jest większa od liczby komputera
// - liczba gracza jest mniejsza od liczby komputera
//----------------------------------------------------
void TZgadywanka::Oceniaj_t()
{
 if(t == z) // gracz odgadł
 {
  textcolor(YELLOW);
  cout << PL("\n\nGRATULACJE!\n\nLiczbę ") << z
     << PL(" odgadłeś za ") << runda << " razem.\n";
 }
 else
 {
  gotoxy(35, wherey() - 1); textcolor(LIGHTRED);
  cout << ((t > z ) ? PL("ZA DUŻO...\n") : PL("ZA MAŁO...\n"))
     << endl << endl;
 };
}

// Metoda sprawdza warunek zakończenia gry. Najpierw
// sprawdzane jest odgadnięcie liczby komputera. Jeśli
// nie wystąpiło, zwiększany jest numer rundy. Jeśli
// numer rundy przekracza 5, gra jest również kończona
//----------------------------------------------------
int TZgadywanka::KoniecGry()
{
 if(t == z)
  return(true);
 else
 {
  if(++runda > 5)
  {
   textcolor(LIGHTCYAN);
   cout << PL("\n\nGRA SKOŃCZONA\n\n");
   textcolor(YELLOW);
   cout << PL("Nie udało ci się odgadnąć liczby ") << z << endl;
   return(true);
  };
 };
 return(false);
}

// Ta metoda kontroluje rozgrywkę
//----------------------------------------------------
void TZgadywanka::Graj()
{
 do
 {
  Czytaj_t();
  Oceniaj_t();
 } while(!KoniecGry());
}

// Metoda sprawdza, czy gracz
// ma ochotę na nową rozgrywkę
//----------------------------------------------------
int TZgadywanka::JeszczeRaz()
{
 char c;

 textcolor(WHITE);
 cout << "\nGrasz jeszcze raz ? [T] = Tak, inny = Nie ";
 do
 {
  c = getch();
 } while(c == '\n');
 return(toupper(c) == 'T');
}

//----------------------------------------------------
// Program główny
//----------------------------------------------------

int main()
{
 TZgadywanka gra;

 CursorOff();
 srand((unsigned)time(NULL));
 do
 {
  gra.StronaTytulowa();
  gra.InicjujGre();
  gra.Graj();
 } while(gra.JeszczeRaz());
 textattr(0x07); clrscr(); CursorOn(); return(0);
}

 

Dla ambitnych

W tym dziale prezentujemy problemy i zadania dla ambitnych czytelników:

 1. Zastanów się nad strategią dla tej gry.
 2. Określ optymalne posunięcia gracza.
 3. Opracuj algorytm dla komputera, który z największym prawdopodobieństwem znajdzie poszukiwaną liczbę. Napisz odpowiedni program.
 4. Określ szanse gracza. Dla jakiego zbioru liczb szansa znalezienia rozwiązania jest stuprocentowa przy pięciu próbach?

   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe