Rozdział XXXV - RichEdit: Podświetlanie Składni


Przyjmij moje ostrzeżenie, zanim zaczniesz czytać ten rozdział. Poruszane tutaj tematy należą do trudnych i nie nadają się na materiał dla początkujących. Jest to ostatnia lekcja dotycząca kontrolki RichEdit.

 

obrazek

 

Załaduj {ten przykład}

 

Teoria

Podświetlanie składni (syntax hilighting) jest gorąco komentowane wśród twórców różnych edytorów tekstowych. Najlepszym rozwiązaniem (według mnie) jest zaprojektowanie własnej kontrolki edycyjnej i droga ta jest wybierana przez wiele komercyjnych firm programistycznych. Jednakże dla tych z nas, którym brakuje czasu na zaprogramowanie takiej kontrolki, następnym najlepszym rozwiązaniem jest takie zaadoptowanie istniejącej kontrolki, aby spełniała nasze potrzeby.

Spójrzmy na to, co udostępnia nam kontrolka RichEdit, aby nas wspomóż przy implementacji podświetlania składni. Od razu zastrzegam sobie, iż prezentowana metoda nie jest właściwa: po prostu chcę pokazać pułapki, w które wielu wpada. Kontrolka RichEdit udostępnia wiadomość EM_SETCHARFORMAT, którą można wykorzystać do zmiany koloru tekstu. Na pierwszy rzut oka wiadomość ta wydaje się idealnym rozwiązaniem (wiem to, bo sam kiedyś dałem się nabrać). Jednakże uważniejsze zbadanie jej ujawni kilka niepożądanych rzeczy:

Mając powyższe na względzie widzisz, że wykorzystanie EM_SETCHARFORMAT nie jest dobrym wyborem. Pokażę ci "względnie poprawny" wybór.

Metoda, z której obecnie korzystam, może być nazwana "podświetlanie składni na bieżąco". Podświetlam jedynie widoczną część tekstu. Stąd prędkość podświetlania w ogóle nie zależy od rozmiaru pliku. Bez względu na wielkość pliku tylko jego mała część jest w danym momencie widoczna.

 

Jak tego dokonać? Odpowiedź jest prosta:

 1. Przechwytujemy procedurę okna kontrolki i obsługujemy w naszej własnej procedurze okna wiadomości WM_PAINT.
 2. Gdy otrzymamy wiadomość WM_PAINT, wywołujemy oryginalną procedurę okna kontrolki RichEdit w celu jej obsługi i uaktualnienia swojego obszaru roboczego jak zwykle.
 3. Następnie zapisujemy słowa, które mają być podświetlone innym kolorem.

Oczywiście nie jest to aż tak proste: wciąż istnieje kilka ważnych elementów do rozwiązania, lecz powyższa metoda pracuje całkiem ładnie. Szybkość wyświetlania jest bardzo zadowalająca.

Teraz skoncentrujmy się na szczegółach. Proces przejmowania procedury okna jest prosty i nie wymaga wiele uwagi. Jedynym skomplikowanym elementem tej układanki jest znalezienie szybkiego sposobu wyszukiwania słów, które mają być podświetlane. Sprawa dalej się komplikuje, jeśli przyjmiemy, iż w obrębie komentarzy słowa te nie będą podświetlane (to samo powinno dotyczyć łańcuchów tekstu).

Metoda, z której korzystam, może nie być najlepsza, ale działa poprawnie. Na pewno znajdziesz szybszy sposób. W każdym razie oto ona:

WORDINFO STRUCT 
  WordLen DD ? ; długość słowa do szybkiego porównania
  pszWord DD ? ; wskazanie słowa 
  pColor  DD ? ; wskazanie koloru podświetlenia
  NextLink DD ? ; wskazanie następnej struktury WORDINFO
WORDINFO ENDS

Jak widać do drugiego szybkiego porównania stosuję długość słowa. Jeśli pierwszy znak wyrazu zgadza się z pierwszym znakiem podświetlanego słowa, porównujemy jego długość z długościami dostępnych słów. Każdy element tablicy ASMSyntaxArray zawiera wskazanie nagłówka związanej z nim struktury WORDINFO. Na przykład element reprezentujący znak "i" będzie zawierał wskazanie połączonej listy słów, które rozpoczynają się na literę "i". Pole pColor wskazuje zmienną DWORD zawierającą wartość koloru, który ma zostać użyty przy podświetlaniu słowa. Dlaczego nie umieszczamy tutaj po prostu koloru? Odpowiedź jest prosta. Pola te wskazują na elementy palety definiującej kolory dla kilku grup podświetlanych wyrazów. Jeśli będziemy chcieli zmienić w przyszłości kolory podświetleń, to wystarczy zmienić kolor w palecie dla danej grupy, a będzie on już automatycznie obowiązywał dla wszystkich wyrazów w tej grupie. Inaczej musielibyśmy wyszukiwać wszystkie wyrazy danej grupy i indywidualnie zmieniać im kolory - co najmniej kłopotliwe. Moje podejście jest zatem dużo lepsze i rokuje możliwość implementacji wyboru podświetleń dokonywanego przez użytkownika. Pole pszWord wskazuje słowo, które należy podświetlać, zapisane małymi literkami.

Lista słów jest umieszczona w pliku o nazwie "wordfile.txt" i uzyskuję do niej dostęp poprzez funkcję API GetPrivateProfileString. Udostępniam 10 różnych kolorów podświetleń, poczynając od C1 do C10. Tablica kolorów nosi nazwę ASMColorArray. Pole pColor każdej struktury WORDINFO wskazuje jeden z elementów DWORD tej tablicy. Zatem łatwo jest zmieniać kolory podświetlenia w locie, zmieniasz element DWORD w tablicy ASMColorArray, a wszystkie słowo używające tego koloru będą natychmiast stosowały nowy.

Przykład

Plik ICZEDIT.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\comdlg32.inc
INCLUDE  \masm32\include\gdi32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\gdi32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\comdlg32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

WORDINFO STRUCT
  WordLen DD ? ; długość słowa: używane do szybkiego porównywania
  pszWord DD ? ; wskazanie słowa
  pColor  DD ? ; wskazanie koloru podświetlenia
  NextLink DD ? ; wskazanie następnej struktury WORDINFO
WORDINFO ENDS

.CONST

IDR_MAINMENU  EQU   101
IDD_OPTIONDLG EQU   101
IDD_FINDDLG  EQU   102
IDD_GOTODLG  EQU   103
IDD_REPLACEDLG EQU   104
IDR_MAINACCEL EQU   105

RichEditID   EQU   300

IDC_BACKCOLORBOX EQU  1000
IDC_TEXTCOLORBOX EQU  1001
IDC_FINDEDIT   EQU  1000
IDC_MATCHCASE  EQU  1001
IDC_REPLACEEDIT EQU  1001
IDC_WHOLEWORD  EQU  1002
IDC_DOWN     EQU  1003
IDC_UP      EQU  1004
IDC_LINENO    EQU  1005

IDM_OPEN     EQU 40001
IDM_SAVE     EQU 40002
IDM_CLOSE    EQU 40003
IDM_SAVEAS    EQU 40004
IDM_EXIT     EQU 40005
IDM_COPY     EQU 40006
IDM_CUT     EQU 40007
IDM_PASTE    EQU 40008
IDM_DELETE    EQU 40009
IDM_SELECTALL  EQU 40010
IDM_OPTION    EQU 40011
IDM_UNDO     EQU 40012
IDM_REDO     EQU 40013
IDM_FIND     EQU 40014
IDM_FINDNEXT   EQU 40015
IDM_REPLACE   EQU 40016
IDM_GOTOLINE   EQU 40017
IDM_FINDPREV   EQU 40018

.DATA

ClassName    DB "IczEditClass", 0
AppName     DB "IczEdit wersja 3.0", 0
RichEditDLL   DB "riched20.dll", 0
RichEditClass  DB "RichEdit20A", 0
NoRichEdit   DB "Nie można odnaleźć biblioteki riched20.dll", 0
ASMFilterString DB "Kod źródłowy ASM (*.asm)", 0, "*.asm", 0,
          "Wszystkie pliki (*.*)", 0, "*.*", 0, 0
OpenFileFail  DB "Nie można otworzyć pliku", 0
WannaSave    DB "Dane w edytorze zostały zmodyfikowane. Zapisać je?", 0
FileOpened   DD FALSE
BackgroundColor DD 0FFFFFFh ; standardowy kolor tła - biały
TextColor    DD 0    ; standardowy kolor tekstu - czarny
WordFileName  DB "\wordfile.txt", 0
ASMSection   DB "ASSEMBLY", 0
C1Key      DB "C1", 0, 0
C2Key      DB "C2", 0, 0
C3Key      DB "C3", 0, 0
C4Key      DB "C4", 0, 0
C5Key      DB "C5", 0, 0
C6Key      DB "C6", 0, 0
C7Key      DB "C7", 0, 0
C8Key      DB "C8", 0, 0
C9Key      DB "C9", 0, 0
C10Key     DB "C10", 0
ZeroString   DB 0
ASMColorArray  DD 0FF0000h, 0805F50h, 0FFh, 666F00h, 44F0h,
          5F8754h, 4 DUP(0FF0000h)
CmntColor    DD 808000h

.DATA?

hInstance     DD ?
hRichEdit     DD ?
hwndRichEdit   DD ?
FileName     DB 256 DUP(?)
AlternateFileName DB 256 DUP(?)
CustomColors   DD 16 DUP(?)
FindBuffer    DB 256 DUP(?)
ReplaceBuffer   DB 256 DUP(?)
uFlags      DD ?
findtext     FINDTEXTEX <>
ASMSyntaxArray  DD 256 DUP(?)
hSearch      DD ?     ; uchwyt okna dialogowego szukania/zamiany
hAccel      DD ?
hMainHeap     DD ?     ; uchwyt stosu
OldWndProc    DD ?
RichEditVersion  DD ?

.CODE

start:
  mov  BYTE PTR [FindBuffer], 0
  mov  BYTE PTR [ReplaceBuffer], 0
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE LoadLibrary, ADDR RichEditDLL
  .IF eax!=0
    mov  hRichEdit, eax
    INVOKE GetProcessHeap
    mov  hMainHeap, eax

; Ładujemy słowa, które będą podświetlane

    call  FillHiliteInfo
    INVOKE WinMain, hInstance, 0, 0, SW_SHOWDEFAULT
    INVOKE FreeLibrary, hRichEdit
  .ELSE
    INVOKE MessageBox, 0, ADDR NoRichEdit, ADDR AppName,
              MB_OK OR MB_ICONERROR
  .ENDIF
  INVOKE ExitProcess, eax

WinMain PROC hInst:DWORD, hPrevInst:DWORD, CmdLine:DWORD, CmdShow:DWORD

LOCAL wc  : WNDCLASSEX
LOCAL msg : MSG
LOCAL hwnd : DWORD

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, IDR_MAINMENU
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, NULL, ADDR ClassName, ADDR AppName,
              WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
              NULL, NULL, hInst, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd
  INVOKE LoadAccelerators, hInstance, IDR_MAINACCEL
  mov  hAccel, eax

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, 0, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE IsDialogMessage, hSearch, ADDR msg
    .IF eax==FALSE
      INVOKE TranslateAccelerator, hwnd, hAccel, ADDR msg
      .IF eax==0
        INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
        INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

StreamInProc PROC hFile:   DWORD,
         pBuffer:  DWORD,
         NumBytes:  DWORD,
         pBytesRead: DWORD

  INVOKE ReadFile, hFile, pBuffer, NumBytes, pBytesRead, 0
  xor  eax, 1
  ret

StreamInProc ENDP

StreamOutProc PROC hFile:     DWORD,
          pBuffer:    DWORD,
          NumBytes:   DWORD,
          pBytesWritten: DWORD
  INVOKE WriteFile, hFile, pBuffer, NumBytes, pBytesWritten, 0
  xor  eax, 1
  ret

StreamOutProc ENDP

CheckModifyState PROC hWnd:DWORD

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_GETMODIFY, 0, 0
  .IF eax!=0
    INVOKE MessageBox, hWnd, ADDR WannaSave, ADDR AppName, MB_YESNOCANCEL
    .IF eax==IDYES
      INVOKE SendMessage, hWnd, WM_COMMAND, IDM_SAVE, 0
    .ELSEIF eax==IDCANCEL
      mov eax, FALSE
      ret
    .ENDIF
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

CheckModifyState ENDP

SetColor PROC

LOCAL cfm: CHARFORMAT  

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETBKGNDCOLOR, 0, BackgroundColor
  INVOKE RtlZeroMemory, ADDR cfm, SIZEOF cfm
  mov  cfm.cbSize, SIZEOF cfm
  mov  cfm.dwMask, CFM_COLOR
  push  TextColor
  pop  cfm.crTextColor
  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETCHARFORMAT, SCF_ALL, ADDR cfm
  ret

SetColor ENDP

OptionProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

LOCAL clr: CHOOSECOLOR

  .IF uMsg==WM_INITDIALOG
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov ax, WORD PTR wParam + 2
    .IF ax==BN_CLICKED
      mov eax, wParam
      .IF ax==IDCANCEL
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDC_BACKCOLORBOX
        INVOKE RtlZeroMemory, ADDR clr, SIZEOF clr
        mov  clr.lStructSize, SIZEOF clr
        push  hWnd
        pop  clr.hwndOwner
        push  hInstance
        pop  clr.hInstance
        push  BackgroundColor
        pop  clr.rgbResult
        mov  clr.lpCustColors, OFFSET CustomColors
        mov  clr.Flags, CC_ANYCOLOR OR CC_RGBINIT
        INVOKE ChooseColor, ADDR clr
        .IF eax!=0
          push  clr.rgbResult
          pop  BackgroundColor
          INVOKE GetDlgItem, hWnd, IDC_BACKCOLORBOX
          INVOKE InvalidateRect, eax, 0, TRUE
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDC_TEXTCOLORBOX
        INVOKE RtlZeroMemory, ADDR clr, SIZEOF clr
        mov  clr.lStructSize, SIZEOF clr
        push  hWnd
        pop  clr.hwndOwner
        push  hInstance
        pop  clr.hInstance
        push  TextColor
        pop  clr.rgbResult
        mov  clr.lpCustColors, OFFSET CustomColors
        mov  clr.Flags, CC_ANYCOLOR OR CC_RGBINIT
        INVOKE ChooseColor, ADDR clr
        .IF eax!=0
          push  clr.rgbResult
          pop  TextColor
          INVOKE GetDlgItem, hWnd, IDC_TEXTCOLORBOX
          INVOKE InvalidateRect, eax, 0, TRUE
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDOK

; Zachowujemy stan modyfikacji kontrolki RichEdit, ponieważ zmiana
; koloru zmienia również stan modyfikacji

        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_GETMODIFY, 0, 0
        push  eax
        INVOKE SetColor
        pop  eax
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETMODIFY, eax, 0
        INVOKE EndDialog, hWnd, 0
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_CTLCOLORSTATIC
    INVOKE GetDlgItem, hWnd, IDC_BACKCOLORBOX
    .IF eax==lParam
      INVOKE CreateSolidBrush, BackgroundColor      
      ret
    .ELSE
      INVOKE GetDlgItem, hWnd, IDC_TEXTCOLORBOX
      .IF eax==lParam
        INVOKE CreateSolidBrush, TextColor
        ret
      .ENDIF
    .ENDIF
    mov eax, FALSE
    ret
  .ELSEIF uMsg==WM_CLOSE
    INVOKE EndDialog, hWnd, 0
  .ELSE
    mov eax, FALSE
    ret
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

OptionProc ENDP

SearchProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

  .IF uMsg==WM_INITDIALOG
    push hWnd
    pop  hSearch

; Standardowo wybieramy opcję poszukiwań w dół

    INVOKE CheckRadioButton, hWnd, IDC_DOWN, IDC_UP, IDC_DOWN
    INVOKE SendDlgItemMessage, hWnd, IDC_FINDEDIT, WM_SETTEXT, 0,
                  ADDR FindBuffer
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov ax, WORD PTR wParam + 2
    .IF ax==BN_CLICKED
      mov eax, wParam
      .IF ax==IDOK
        mov  uFlags, 0
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXGETSEL, 0,
                  ADDR findtext.chrg
        INVOKE GetDlgItemText, hWnd, IDC_FINDEDIT,
                    ADDR FindBuffer, SIZEOF FindBuffer
        .IF eax!=0
          INVOKE IsDlgButtonChecked, hWnd, IDC_DOWN
          .IF eax==BST_CHECKED
            or uFlags, FR_DOWN
            mov eax, findtext.chrg.cpMin
            .IF eax!=findtext.chrg.cpMax
              push findtext.chrg.cpMax
              pop findtext.chrg.cpMin
            .ENDIF
            mov findtext.chrg.cpMax, -1
          .ELSE
            mov findtext.chrg.cpMax, 0
          .ENDIF
          INVOKE IsDlgButtonChecked, hWnd, IDC_MATCHCASE
          .IF eax==BST_CHECKED
            or uFlags, FR_MATCHCASE
          .ENDIF
          INVOKE IsDlgButtonChecked, hWnd, IDC_WHOLEWORD
          .IF eax==BST_CHECKED
            or uFlags, FR_WHOLEWORD
          .ENDIF
          mov  findtext.lpstrText, OFFSET FindBuffer
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_FINDTEXTEX,
                    uFlags, ADDR findtext
          .IF eax!=-1
            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXSETSEL,
                      0, ADDR findtext.chrgText
          .ENDIF
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDCANCEL
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, 0, 0
      .ELSE
        mov eax, FALSE
        ret
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_CLOSE
    mov  hSearch, 0
    INVOKE EndDialog, hWnd, 0
   .ELSE
    mov eax, FALSE
    ret
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

SearchProc ENDP

ReplaceProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

LOCAL settext: SETTEXTEX

  .IF uMsg==WM_INITDIALOG
    push  hWnd
    pop  hSearch
    INVOKE SetDlgItemText, hWnd, IDC_FINDEDIT, ADDR FindBuffer
    INVOKE SetDlgItemText, hWnd, IDC_REPLACEEDIT, ADDR ReplaceBuffer
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov ax, WORD PTR wParam + 2
    .IF ax==BN_CLICKED
      mov eax, wParam
      .IF ax==IDCANCEL
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDOK
        INVOKE GetDlgItemText, hWnd, IDC_FINDEDIT,
                    ADDR FindBuffer, SIZEOF FindBuffer
        INVOKE GetDlgItemText, hWnd, IDC_REPLACEEDIT,
                    ADDR ReplaceBuffer, SIZEOF ReplaceBuffer

; Sprawdzamy, czy teksty do znalezienia i zastąpienia są różne. Jeśli
; tak, to wykonujemy operację zastąpienia. W przeciwnym wypadku nic
; nie robimy. Sprawdzenie to jest konieczne, ponieważ może dojść do
; zablokowania aplikacji z uwagi na przyjęty sposób pracy tej procedury.

        INVOKE lstrcmp, ADDR FindBuffer, ADDR ReplaceBuffer
        .IF eax!=0
          mov findtext.chrg.cpMin, 0
          mov findtext.chrg.cpMax, -1
          mov findtext.lpstrText, OFFSET FindBuffer
          mov settext.flags, ST_SELECTION
          mov settext.codepage, CP_ACP
          
          .WHILE TRUE
            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_FINDTEXTEX,
                      FR_DOWN OR FR_MATCHCASE,
                      ADDR findtext
            .BREAK .IF eax==-1
            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXSETSEL, 0,
                      ADDR findtext.chrgText
            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETTEXTEX,
                      ADDR settext, ADDR ReplaceBuffer
          .ENDW
        .ENDIF
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_CLOSE
    mov  hSearch, 0
    INVOKE EndDialog, hWnd, 0
  .ELSE
    mov eax, FALSE
    ret
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

ReplaceProc ENDP

GoToProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

LOCAL LineNo: DWORD
LOCAL chrg:   CHARRANGE

  .IF uMsg==WM_INITDIALOG
    push hWnd
    pop hSearch
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov ax, WORD PTR wParam + 2
    .IF ax==BN_CLICKED
      mov eax, wParam
      .IF ax==IDCANCEL
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDOK
        INVOKE GetDlgItemInt, hWnd, IDC_LINENO, NULL, FALSE
        mov  LineNo, eax
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_GETLINECOUNT, 0, 0
        .IF eax>LineNo
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_LINEINDEX, LineNo, 0
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETSEL, eax, eax
          INVOKE SetFocus, hwndRichEdit
        .ENDIF
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_CLOSE
    mov  hSearch, 0
    INVOKE EndDialog, hWnd, 0
  .ELSE
    mov eax, FALSE
    ret
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

GoToProc ENDP

PrepareEditMenu PROC hSubMenu:DWORD

LOCAL chrg: CHARRANGE

; Sprawdzamy, czy w schowku jest jakiś tekst.
; Jeśli tak, to uaktywniamy element menu Wklej

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_CANPASTE, CF_TEXT, 0
  .IF eax==0        ; w schowku brak tekstu
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_PASTE, MF_GRAYED
  .ELSE
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_PASTE, MF_ENABLED
   .ENDIF

; Sprawdzamy, czy kolejka cofnięć jest pusta

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_CANUNDO, 0, 0
  .IF eax==0
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_UNDO, MF_GRAYED
  .ELSE
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_UNDO, MF_ENABLED
  .ENDIF

; Sprawdzamy, czy kolejka ponowień jest pusta

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_CANREDO, 0, 0
  .IF eax==0
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_REDO, MF_GRAYED
  .ELSE
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_REDO, MF_ENABLED
  .ENDIF

; Sprawdzamy, czy w kontrolce RichEdit istnieje bieżące zaznaczenie
; Jeśli tak, włączamy elementy menu Wytnij/Kopiuj/Usuń

  
  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXGETSEL, 0, ADDR chrg
  mov  eax, chrg.cpMin
  .IF eax==chrg.cpMax  ; brak bieżącego wyboru
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_COPY, MF_GRAYED
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_CUT, MF_GRAYED
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_DELETE, MF_GRAYED
  .ELSE
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_COPY, MF_ENABLED
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_CUT, MF_ENABLED
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_DELETE, MF_ENABLED
  .ENDIF
  ret

PrepareEditMenu ENDP

ParseBuffer PROC USES edi esi hHeap:    DWORD,
               pBuffer:   DWORD,
               nSize:    DWORD,
               ArrayOffset: DWORD,
               pArray:   DWORD
LOCAL buffer[128]: BYTE
LOCAL InProgress:  DWORD

  mov  InProgress, FALSE
  lea  esi, buffer
  mov  edi, pBuffer
  INVOKE CharLower, edi
  mov  ecx, nSize

SearchLoop:
  or   ecx, ecx
  jz   Finished
  cmp  BYTE PTR [edi], " "
  je   EndOfWord
  cmp  BYTE PTR [edi], 9     ; tab
  je   EndOfWord
  mov  InProgress, TRUE
  mov  al, BYTE PTR [edi]
  mov  BYTE PTR [esi], al
  inc  esi

SkipIt:
  inc  edi
  dec  ecx
  jmp  SearchLoop

EndOfWord:
  cmp  InProgress, TRUE
  je   WordFound
  jmp  SkipIt

WordFound:
  mov  BYTE PTR [esi], 0
  push  ecx

; umieszczamy słowo w strukturze WORDINFO

  INVOKE HeapAlloc, hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, SIZEOF WORDINFO
  push  esi
  mov  esi, eax

ASSUME esi:PTR WORDINFO

  INVOKE lstrlen, ADDR buffer
  mov  [esi].WordLen, eax
  push  ArrayOffset
  pop  [esi].pColor
  inc  eax
  INVOKE HeapAlloc, hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, eax
  mov  [esi].pszWord, eax
  mov  edx, eax
  INVOKE lstrcpy, edx, ADDR buffer
  mov  eax, pArray
  movzx edx, BYTE PTR [buffer]
  shl  edx, 2      ; mnożenie przez 4
  add  eax, edx
  .IF DWORD PTR [eax]==0
    mov DWORD PTR [eax], esi
  .ELSE
    push DWORD PTR [eax]
    pop [esi].NextLink
    mov DWORD PTR [eax], esi
  .ENDIF
  pop  esi
  pop  ecx
  lea  esi, buffer
  mov  InProgress, FALSE
  jmp  SkipIt

Finished:
  .IF InProgress==TRUE

; Umieszczamy słowo w strukturze WORDINFO
    
    INVOKE HeapAlloc, hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, SIZEOF WORDINFO
    push  esi
    mov  esi, eax

ASSUME esi:PTR WORDINFO

    INVOKE lstrlen, ADDR buffer
    mov  [esi].WordLen, eax
    push  ArrayOffset
    pop  [esi].pColor
    inc  eax
    INVOKE HeapAlloc, hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, eax
    mov  [esi].pszWord, eax
    mov  edx, eax
    INVOKE lstrcpy, edx, ADDR buffer
    mov  eax, pArray
    movzx edx, BYTE PTR [buffer]
    shl  edx, 2        ; mnożenie przez 4
    add  eax, edx
    .IF DWORD PTR [eax]==0
      mov DWORD PTR [eax], esi
    .ELSE
      push DWORD PTR [eax]
      pop  [esi].NextLink
      mov  DWORD PTR [eax], esi
    .ENDIF
    pop esi
  .ENDIF
  ret

ParseBuffer ENDP

FillHiliteInfo PROC USES edi

LOCAL buffer[1024]: BYTE
LOCAL pTemp:    DWORD
LOCAL BlockSize:  DWORD

; Zerujemy tablicę

  INVOKE RtlZeroMemory, ADDR ASMSyntaxArray, SIZEOF ASMSyntaxArray

; Odczytujemy ścieżkę dyskową tego egzemplarza aplikacji
  
  INVOKE GetModuleFileName, hInstance, ADDR buffer, SIZEOF buffer
  INVOKE lstrlen, ADDR buffer
  mov  ecx, eax
  dec  ecx
  lea  edi, buffer
  add  edi, ecx
  std
  mov  al, "\"
  repne scasb
  cld
  inc  edi
  mov  BYTE PTR [edi], 0
  INVOKE lstrcat, ADDR buffer, ADDR WordFileName

; Sprawdzamy istnienie pliku

  INVOKE GetFileAttributes, ADDR buffer
  .IF eax!=-1

; Przydzielamy ze stosu blok pamięci na łańcuchy znakowe

    mov  BlockSize, 1024*10
    INVOKE HeapAlloc, hMainHeap, 0, BlockSize
    mov  pTemp, eax
    mov  ecx, OFFSET C1Key
    
@@:    
    push  ecx
    INVOKE GetPrivateProfileString, ADDR ASMSection, ecx,
                    ADDR ZeroString, pTemp,
                    BlockSize, ADDR buffer
    pop  ecx
    .IF eax!=0
      inc eax
      .IF eax==BlockSize    ; bufor jest za mały
        add  BlockSize, 1024*10
        push  ecx
        INVOKE HeapReAlloc, hMainHeap, 0, pTemp, BlockSize
        pop    ecx
        mov    pTemp, eax
        jmp    @B
      .ENDIF
      mov  edx, ecx
      sub  edx, OFFSET C1Key
      add  edx, OFFSET ASMColorArray
      push  ecx
      INVOKE ParseBuffer, hMainHeap, pTemp, eax, edx, ADDR ASMSyntaxArray
      pop  ecx
     .ENDIF
    add  ecx, 4
    cmp  ecx, 4 + OFFSET C10Key
    jne  @B
    INVOKE HeapFree, hMainHeap, 0, pTemp
 
   .ENDIF
  
  ret

FillHiliteInfo ENDP

NewRichEditProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

LOCAL hdc:       DWORD
LOCAL hOldFont:    DWORD
LOCAL FirstChar:    DWORD
LOCAL rect:      RECT
LOCAL txtrange:    TEXTRANGE
LOCAL buffer[1024*10]: BYTE
LOCAL hRgn:      DWORD
LOCAL hOldRgn:     DWORD
LOCAL RealRect:    RECT
LOCAL pString:     DWORD
LOCAL BufferSize:   DWORD
LOCAL pt:       POINT

  .IF uMsg==WM_PAINT
    push  edi
    push  esi
    INVOKE HideCaret, hWnd
    INVOKE CallWindowProc, OldWndProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    push  eax
    mov  edi, OFFSET ASMSyntaxArray
    INVOKE GetDC, hWnd
    mov  hdc, eax
    INVOKE SetBkMode, hdc, TRANSPARENT

; Tutaj podświetlamy składnię

    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_GETRECT, 0, ADDR rect
    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_CHARFROMPOS, 0, ADDR rect

; Odczytujemy numer wiersza

    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_LINEFROMCHAR, eax, 0
    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_LINEINDEX, eax, 0
    mov  txtrange.chrg.cpMin, eax
    mov  FirstChar, eax
    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_CHARFROMPOS, 0, ADDR rect.right
    mov  txtrange.chrg.cpMax, eax
    push  rect.left
    pop  RealRect.left
    push  rect.top
    pop  RealRect.top
    push  rect.right
    pop  RealRect.right
    push  rect.bottom
    pop  RealRect.bottom
    INVOKE CreateRectRgn, RealRect.left, RealRect.top,
               RealRect.right, RealRect.bottom
    mov  hRgn, eax
    INVOKE SelectObject, hdc, hRgn
    mov  hOldRgn, eax
    INVOKE SetTextColor, hdc, CmntColor

; Pobieramy widoczny tekst do bufora

    lea  eax, buffer
    mov  txtrange.lpstrText, eax
    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_GETTEXTRANGE, 0, ADDR txtrange
    mov   esi, eax ; esi == rozmiar tekstu
    .IF esi>0
      mov   BufferSize, eax

; Najpierw szukamy komentarza
      
      push  edi
      push  ebx
      lea   edi, buffer
      mov   edx, edi ; używane jako punkt odniesienia
      mov   ecx, esi
      mov   al, ";"

ScanMore:
      repne  scasb
      je   NextSkip
      jmp   NoMoreHit

NextSkip:
      dec   edi
      inc   ecx
      mov   pString, edi
      mov   ebx, edi
      sub   ebx, edx
      add   ebx, FirstChar
      mov   txtrange.chrg.cpMin, ebx

; Szukamy końca wiersza lub końca bufora

      push  eax
      mov   al, 0Dh
      repne  scasb
      pop   eax

HiliteTheComment:
      .IF ecx>0
        mov BYTE PTR [edi-1], 0
       .ENDIF
      mov   ebx, edi
      sub   ebx, edx
      add   ebx, FirstChar
      mov   txtrange.chrg.cpMax, ebx
      pushad

; Teraz wyszukujemy w zakresie tabulacje

      mov   edi, pString
      mov   esi, txtrange.chrg.cpMax
      sub   esi, txtrange.chrg.cpMin ; esi zawiera długość bufora
      mov   eax, esi
      push  edi
      
      .WHILE eax>0
        .IF BYTE PTR [edi]==9
          mov BYTE PTR [edi], 0
        .ENDIF
        inc edi
        dec eax
      .ENDW

      pop edi
      
      .WHILE esi>0
        .IF BYTE PTR [edi]!=0
          INVOKE lstrlen, edi
          push  eax
          mov  ecx, edi
          lea  edx, buffer
          sub  ecx, edx
          add  ecx, FirstChar
          
          .IF RichEditVersion==3
            INVOKE SendMessage, hWnd, EM_POSFROMCHAR,
                      ADDR rect, ecx
          .ELSE
            INVOKE SendMessage, hWnd, EM_POSFROMCHAR, ecx, 0
            mov  ecx, eax
            and  ecx, 0FFFFh
            mov  rect.left, ecx
            shr  eax, 16
            mov  rect.top, eax
          .ENDIF

          INVOKE DrawText, hdc, edi, -1, ADDR rect, 0
          pop  eax
          add  edi, eax
          sub  esi, eax
        .ELSE
          inc edi
          dec esi
        .ENDIF      
      .ENDW

      mov  ecx, txtrange.chrg.cpMax
      sub  ecx, txtrange.chrg.cpMin
      INVOKE RtlZeroMemory, pString, ecx
      popad
      .IF ecx>0
        jmp ScanMore
      .ENDIF
NoMoreHit:
      pop ebx
      pop edi

; Gdy mamy za sobą komentarze, pozbądźmy się separatorów

      mov ecx, BufferSize
      lea esi, buffer

      .WHILE ecx>0
        mov al, BYTE PTR [esi]
        .IF al==" " || al==0Dh || al=="/" || al=="," ||\
          al=="|" || al=="+" || al=="-" || al=="*" ||\
          al=="&" || al=="<" || al==">" || al=="=" ||\
          al=="(" || al==")" || al=="{" || al=="}" ||\
          al=="[" || al=="]" || al=="^" || al==":" || al==9
          mov BYTE PTR [esi], 0
        .ENDIF
        dec ecx
        inc esi
      .ENDW

; Rozpoczynamy wyszukiwanie

      lea esi, buffer
      mov ecx, BufferSize

      .WHILE ecx>0
        mov al, BYTE PTR [esi]
        .IF al!=0
          push  ecx
          INVOKE lstrlen, esi
          push  eax
          mov  edx, eax  ; edx zawiera długość łańcucha
          movzx eax, BYTE PTR [esi]
          .IF al>="A" && al<="Z"
            sub al, "A"
            add al, "a"
          .ENDIF
          shl eax, 2
          add eax, edi  ; edi wskazanie tablicy wskazań WORDINFO
          .IF DWORD PTR [eax]!=0
            mov eax, DWORD PTR [eax]

ASSUME eax:PTR WORDINFO

            .WHILE eax!=0
              .IF edx==[eax].WordLen
                pushad
                INVOKE lstrcmpi, [eax].pszWord, esi
                .IF eax==0                
                  popad

; Podświetlamy słowo
                  mov ecx, esi
                  lea edx, buffer
                  sub ecx, edx
                  add ecx, FirstChar
                  pushad
                  .IF RichEditVersion==3
                    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_POSFROMCHAR,
                              ADDR rect, ecx
                  .ELSE
                    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_POSFROMCHAR, ecx, 0
                    mov    ecx, eax
                    and    ecx, 0FFFFh
                    mov    rect.left, ecx
                    shr    eax, 16
                    mov    rect.top, eax
                  .ENDIF
                  popad
                  mov    edx, [eax].pColor
                  INVOKE SetTextColor, hdc, DWORD PTR [edx]
                  INVOKE DrawText, hdc, esi, -1, ADDR rect, 0
                  .BREAK
                .ENDIF
                popad
              .ENDIF
              push [eax].NextLink
              pop  eax
            .ENDW
          .ENDIF
          pop eax
          pop ecx
          add esi, eax
          sub ecx, eax
        .ELSE
          inc esi
          dec ecx
        .ENDIF
      .ENDW
    .ENDIF
    INVOKE SelectObject, hdc, hOldRgn
    INVOKE DeleteObject, hRgn
    INVOKE SelectObject, hdc, hOldFont
    INVOKE ReleaseDC, hWnd, hdc
    INVOKE ShowCaret, hWnd
    pop    eax
    pop    esi
    pop    edi
    ret
  .ELSEIF uMsg==WM_CLOSE
    INVOKE SetWindowLong, hWnd, GWL_WNDPROC, OldWndProc    
  .ELSE
    INVOKE CallWindowProc, OldWndProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF

NewRichEditProc ENDP

WndProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

LOCAL ofn:     OPENFILENAME
LOCAL buffer[256]: BYTE
LOCAL editstream: EDITSTREAM
LOCAL hFile:    DWORD
LOCAL hPopup:   DWORD
LOCAL pt:     POINT
LOCAL chrg:    CHARRANGE

  .IF uMsg==WM_CREATE
    INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE, ADDR RichEditClass,
                0, WS_CHILD OR WS_VISIBLE OR \
                ES_MULTILINE OR WS_VSCROLL OR \
                WS_HSCROLL OR ES_NOHIDESEL, CW_USEDEFAULT,
                CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
                hWnd, RichEditID, hInstance, 0
    mov  hwndRichEdit, eax

; Sprawdzamy wersję kontrolki RichEdit

    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETTYPOGRAPHYOPTIONS,
              TO_SIMPLELINEBREAK, TO_SIMPLELINEBREAK
    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_GETTYPOGRAPHYOPTIONS, 1, 1
    .IF eax==0 ; oznacza, iż ta wiadomość jest nieobecna
      mov RichEditVersion, 2
    .ELSE
      mov RichEditVersion, 3

; Włączamy emulację systemowej kontrolki edycyjnej, aby
; uaktualnienie kolorów nie zajmowało zbyt wiele czasu

      INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETEDITSTYLE,
                SES_EMULATESYSEDIT, SES_EMULATESYSEDIT
    .ENDIF

; Przechwytujemy procedurę okna kontrolki RichEdit

    INVOKE SetWindowLong, hwndRichEdit, GWL_WNDPROC, ADDR NewRichEditProc
    mov  OldWndProc, eax

; Zmieniamy pojemność tekstu. Standardowo jest 64KB

    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_LIMITTEXT, -1, 0

; Ustawiamy standardowe kolory tekstu i tła
    
    INVOKE SetColor
    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETMODIFY, FALSE, 0

; Ustawiamy maskę zdarzeń
   
    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETEVENTMASK, 0, ENM_MOUSEEVENTS
    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EMPTYUNDOBUFFER, 0, 0
  .ELSEIF uMsg==WM_NOTIFY
    push esi
    mov  esi, lParam

ASSUME esi:PTR NMHDR

    .IF [esi].code==EN_MSGFILTER

ASSUME esi:PTR MSGFILTER

      .IF [esi].msg==WM_RBUTTONDOWN
        INVOKE GetMenu, hWnd
        INVOKE GetSubMenu, eax, 1
        mov  hPopup, eax
        INVOKE PrepareEditMenu, hPopup
        mov  edx, [esi].lParam
        mov  ecx, edx
        and  edx, 0FFFFh
        shr  ecx, 16
        mov  pt.x, edx
        mov  pt.y, ecx
        INVOKE ClientToScreen, hWnd, ADDR pt
        INVOKE TrackPopupMenu, hPopup, TPM_LEFTALIGN OR \
                    TPM_BOTTOMALIGN, pt.x, pt.y,
                    NULL, hWnd, NULL
      .ENDIF
    .ENDIF
    pop esi
  .ELSEIF uMsg==WM_INITMENUPOPUP
    mov eax, lParam
    .IF ax==0 ; menu Plik
      .IF FileOpened==TRUE ; plik jest już otwarty
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_OPEN, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_CLOSE, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_SAVE, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_SAVEAS, MF_ENABLED
      .ELSE
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_OPEN, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_CLOSE, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_SAVE, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_SAVEAS, MF_GRAYED
      .ENDIF
    .ELSEIF ax==1 ; menu Edycja
      INVOKE PrepareEditMenu, wParam
    .ELSEIF ax==2 ; menu Szukaj
      .IF FileOpened==TRUE
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_FIND, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_FINDNEXT, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_FINDPREV, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_REPLACE, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_GOTOLINE, MF_ENABLED
      .ELSE
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_FIND, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_FINDNEXT, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_FINDPREV, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_REPLACE, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_GOTOLINE, MF_GRAYED
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    .IF lParam==0 ; polecenia menu
      mov eax, wParam
      .IF ax==IDM_OPEN
        INVOKE RtlZeroMemory, ADDR ofn, SIZEOF ofn
        mov  ofn.lStructSize, SIZEOF ofn
        push  hWnd
        pop  ofn.hwndOwner
        push  hInstance
        pop  ofn.hInstance
        mov  ofn.lpstrFilter, OFFSET ASMFilterString
        mov  ofn.lpstrFile, OFFSET FileName
        mov  BYTE PTR [FileName], 0
        mov  ofn.nMaxFile, SIZEOF FileName
        mov  ofn.Flags, OFN_FILEMUSTEXIST OR \
                 OFN_HIDEREADONLY OR OFN_PATHMUSTEXIST
        INVOKE GetOpenFileName, ADDR ofn
        .IF eax!=0
          INVOKE CreateFile, ADDR FileName, GENERIC_READ,
                    FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTING,
                    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0
          .IF eax!=INVALID_HANDLE_VALUE
            mov hFile, eax

; Strumień tekstu do kontrolki RichEdit

            mov  editstream.dwCookie, eax
            mov  editstream.pfnCallback, OFFSET StreamInProc
            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_STREAMIN,
                      SF_TEXT, ADDR editstream

; Inicjujemy stan modyfikacji na FALSE

            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETMODIFY,
                      FALSE, 0
            INVOKE CloseHandle, hFile
            mov  FileOpened, TRUE
          .ELSE
            INVOKE MessageBox, hWnd, ADDR OpenFileFail,
                      ADDR AppName, MB_OK OR MB_ICONERROR
          .ENDIF
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_CLOSE
        INVOKE CheckModifyState, hWnd
        .IF eax==TRUE
          INVOKE SetWindowText, hwndRichEdit, 0
          mov  FileOpened, FALSE
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_SAVE
        INVOKE CreateFile, ADDR FileName, GENERIC_WRITE,
                  FILE_SHARE_READ, NULL, CREATE_ALWAYS,
                  FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0
        .IF eax!=INVALID_HANDLE_VALUE
@@:        
          mov hFile, eax

; Strumień tekstu do pliku

          mov  editstream.dwCookie, eax
          mov  editstream.pfnCallback, OFFSET StreamOutProc
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_STREAMOUT,
                    SF_TEXT, ADDR editstream

; Inicjujemy stan modyfikacji na FALSE

          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETMODIFY,
                    FALSE, 0
          INVOKE CloseHandle, hFile
        .ELSE
          INVOKE MessageBox, hWnd, ADDR OpenFileFail, ADDR AppName,
                    MB_OK OR MB_ICONERROR
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_COPY
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, WM_COPY, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDM_CUT
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, WM_CUT, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDM_PASTE
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, WM_PASTE, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDM_DELETE
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_REPLACESEL, TRUE, 0
      .ELSEIF ax==IDM_SELECTALL
        mov  chrg.cpMin, 0
        mov  chrg.cpMax, -1
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXSETSEL, 0, ADDR chrg
      .ELSEIF ax==IDM_UNDO
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_UNDO, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDM_REDO
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_REDO, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDM_OPTION
        INVOKE DialogBoxParam, hInstance, IDD_OPTIONDLG, hWnd,
                    ADDR OptionProc, 0
      .ELSEIF ax==IDM_SAVEAS
        INVOKE RtlZeroMemory, ADDR ofn, SIZEOF ofn
        mov  ofn.lStructSize, SIZEOF ofn
        push  hWnd
        pop  ofn.hwndOwner
        push  hInstance
        pop  ofn.hInstance
        mov  ofn.lpstrFilter, OFFSET ASMFilterString
        mov  ofn.lpstrFile, OFFSET AlternateFileName
        mov  BYTE PTR [AlternateFileName], 0
        mov  ofn.nMaxFile, SIZEOF AlternateFileName
        mov  ofn.Flags, OFN_FILEMUSTEXIST OR OFN_HIDEREADONLY OR \
                 OFN_PATHMUSTEXIST
        INVOKE GetSaveFileName, ADDR ofn
        .IF eax!=0
          INVOKE CreateFile, ADDR AlternateFileName, GENERIC_WRITE,
                    FILE_SHARE_READ, NULL, CREATE_ALWAYS,
                    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0
          .IF eax!=INVALID_HANDLE_VALUE
            jmp @B
          .ENDIF
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_FIND
        .IF hSearch==0
          INVOKE CreateDialogParam, hInstance, IDD_FINDDLG, hWnd,
                       ADDR SearchProc, 0
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_REPLACE
        .IF hSearch==0
          INVOKE CreateDialogParam, hInstance, IDD_REPLACEDLG, hWnd,
                       ADDR ReplaceProc, 0
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_GOTOLINE
        .IF hSearch==0
          INVOKE CreateDialogParam, hInstance, IDD_GOTODLG, hWnd,
                       ADDR GoToProc, 0
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_FINDNEXT
        INVOKE lstrlen, ADDR FindBuffer
        .IF eax!=0
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXGETSEL, 0,
                    ADDR findtext.chrg
          mov  eax, findtext.chrg.cpMin
          .IF eax!=findtext.chrg.cpMax
            push findtext.chrg.cpMax
            pop findtext.chrg.cpMin
          .ENDIF
          mov  findtext.chrg.cpMax, -1
          mov  findtext.lpstrText, OFFSET FindBuffer
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_FINDTEXTEX, FR_DOWN, ADDR findtext
          .IF eax!=-1
            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXSETSEL, 0, ADDR findtext.chrgText
          .ENDIF
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_FINDPREV
        INVOKE lstrlen, ADDR FindBuffer
        .IF eax!=0
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXGETSEL, 0, ADDR findtext.chrg
          mov  findtext.chrg.cpMax, 0
          mov  findtext.lpstrText, OFFSET FindBuffer
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_FINDTEXTEX, 0, ADDR findtext
          .IF eax!=-1
            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXSETSEL,
                      0, ADDR findtext.chrgText
          .ENDIF
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_EXIT
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, 0, 0
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_CLOSE
    INVOKE CheckModifyState, hWnd
    .IF eax==TRUE
      INVOKE DestroyWindow, hWnd
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_SIZE
    movzx eax, WORD PTR lParam
    movzx edx, WORD PTR lParam + 2
    INVOKE MoveWindow, hwndRichEdit, 0, 0, eax, edx, TRUE    
  .ELSEIF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam    
    ret
  
  .ENDIF
  
  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

END start

 

Plik zasobów ICZEDIT.RC jest identyczny jak w poprzedniej lekcji.

 

Analiza

Przed wywołaniem procedury WinMain wywołujemy FillHiliteInfo. Funkcja ta odczytuje zawartość pliku wordfile.txt i przegląda ją.

 

FillHiliteInfo PROC USES edi

LOCAL buffer[1024]: BYTE
LOCAL pTemp:    DWORD
LOCAL BlockSize:  DWORD

  INVOKE RtlZeroMemory, ADDR ASMSyntaxArray, SIZEOF ASMSyntaxArray
  INVOKE GetModuleFileName, hInstance, ADDR buffer, SIZEOF buffer
  INVOKE lstrlen, ADDR buffer
  mov  ecx, eax
  dec  ecx
  lea  edi, buffer
  add  edi, ecx
  std
  mov  al, "\"
  repne scasb
  cld
  inc  edi
  mov  BYTE PTR [edi], 0
  INVOKE lstrcat, ADDR buffer, ADDR WordFileName

 

Tworzymy pełną ścieżkę do pliku wordfile.txt: zakładam, iż zawsze będzie on w tym samym katalogu co program.

 

  INVOKE GetFileAttributes, ADDR buffer
  .IF eax!=-1

 

Stosuję tę metodę do szybkiego sprawdzenia istnienia pliku.

 

    mov  BlockSize, 1024*10
    INVOKE HeapAlloc, hMainHeap, 0, BlockSize
    mov  pTemp, eax

 

Przydzielamy pamięć do przechowywania słów. Standardowo będzie to 10KB. Pamięć przydzielana jest ze standardowej sterty aplikacji.

 

    mov  ecx, OFFSET C1Key
    
@@:    
    push  ecx
    INVOKE GetPrivateProfileString, ADDR ASMSection, ecx,
                    ADDR ZeroString, pTemp,
                    BlockSize, ADDR buffer
    pop  ecx
    .IF eax!=0
      inc eax
      .IF eax==BlockSize  ; bufor jest za mały
        add  BlockSize, 1024*10
        push  ecx
        INVOKE HeapReAlloc, hMainHeap, 0, pTemp, BlockSize
        pop  ecx
        mov  pTemp, eax
        jmp  @B
      .ENDIF

 

Sprawdzamy, czy blok jest wystarczająco duży. Jeśli nie, to zwiększamy jego wielkość o 10KB, aż będzie wystarczający do przechowania wszystkich podświetlanych słów.

 

      mov  edx, ecx
      sub  edx, OFFSET C1Key
      add  edx, OFFSET ASMColorArray
      push  ecx
      INVOKE ParseBuffer, hMainHeap, pTemp, eax, edx,
                ADDR ASMSyntaxArray
      pop  ecx
    .ENDIF
    add ecx, 4
    cmp ecx, 4 + OFFSET C10Key
    jne @B
    
    INVOKE HeapFree, hMainHeap, 0, pTemp
  .ENDIF
  ret

FillHiliteInfo ENDP

 

Do funkcji ParseBuffer przekazujemy uchwyt bloku pamięci, odczytane słowa, rozmiar danych odczytanych z pliku wordfile.txt, adres definicji koloru używanego do podświetlania tych wyrazów oraz adres tablicy ASMSyntaxArray.

Teraz zbadajmy, co robi ParseBuffer. Akceptuje ona jako parametr adres bufora zawierającego słowa, które mają być podświetlane, wyodrębnia pojedyncze wyrazy i umieszcza każdy z nich w tablicy struktur WORDINFO, do której jest szybki dostęp z tablicy wskazań ASMSyntaxArray.

 

ParseBuffer PROC USES edi esi hHeap:    DWORD,
               pBuffer:   DWORD,
               nSize:    DWORD,
               ArrayOffset: DWORD,
               pArray:   DWORD
LOCAL buffer[128]: BYTE
LOCAL InProgress: DWORD

  mov  InProgress, FALSE

 

Zmienna InProgress jest znacznikiem stosowanym do zaznaczenia rozpoczęcia procesu przeglądania. Jeśli ma wartość FALSE, to nie napotkaliśmy jeszcze znaku, który nie jest separatorem.

 

  lea  esi, buffer
  mov  edi, pBuffer
  INVOKE CharLower, edi

 

Rejestr esi wskazuje na lokalny bufor zawierający wyszukane słowo z listy słów. Rejestr edi wskazuje na łańcuch listy słów. Aby uprościć sobie późniejsze wyszukiwanie, zamieniamy wszystkie literki w słowach na małe.

 

  mov  ecx, nSize

SearchLoop:

  or   ecx, ecx
  jz   Finished
  cmp  BYTE PTR [edi], " "
  je   EndOfWord
  cmp  BYTE PTR [edi], 9   ; tab
  je   EndOfWord

 

Przeglądamy całą listę słów w buforze w poszukiwaniu separatorów. Jeśli znajdziemy separator, to musimy określić, czy oznacza on początek, czy koniec słowa.

 

  mov  InProgress, TRUE
  mov  al, BYTE PTR [edi]
  mov  BYTE PTR [esi], al
  inc  esi

SkipIt:

  inc  edi
  dec  ecx
  jmp  SearchLoop

 

Jeśli przeglądany znak nie jest separatorem, kopiujemy go do bufora, aby utworzyć kompletne słowo i kontynuujemy przeszukiwanie.

 

EndOfWord:

  cmp  InProgress, TRUE
  je   WordFound
  jmp  SkipIt

 

Jeśli natrafimy na separator, sprawdzamy wartość znacznika InProgress. Jeśli zawiera on TRUE, możemy przyjąć, iż oznacza on koniec słowa i możemy przejść do wstawienia słowa bieżąco w buforze (wskazywanym przez rejestr esi) do struktury WORDINFO. Jeśli wartość znacznika wynosi FALSE, kontynuujemy przeszukiwanie, aż zostanie znaleziony znak nie będący separatorem.

 

WordFound:

  mov  BYTE PTR [esi], 0
  push  ecx
  INVOKE HeapAlloc, hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, SIZEOF WORDINFO

 

Gdy zostanie odszukany koniec słowa, dołączamy do bufora znak o kodzie 0, aby tekst był łańcuchem ASCIIZ. Następnie przydzielamy dla tego słowa ze sterty blok pamięci o rozmiarze struktury WORDINFO.

 

  push  esi
  mov  esi, eax

ASSUME esi:PTR WORDINFO

  INVOKE lstrlen, ADDR buffer
  mov  [esi].WordLen, eax

 

Pobieramy długość słowa w lokalnym buforze i umieszczamy ją w polu WordLen struktury WORDINFO w celu późniejszego wykorzystania przy porównaniach.

 

  push  ArrayOffset
  pop  [esi].pColor

 

W polu pColor umieszczamy wskazanie koloru, który ma być używany do podświetlania tego słowa.

 

  inc  eax
  INVOKE HeapAlloc, hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, eax
  mov  [esi].pszWord, eax
  mov  edx, eax
  INVOKE lstrcpy, edx, ADDR buffer

 

Przydzielamy ze sterty pamięć do przechowywania samego słowa. W tym momencie struktura WORDINFO jest gotowa do umieszczenia jej na odpowiedniej, połączonej liście.

 

  mov  eax, pArray
  movzx edx, BYTE PTR [buffer]
  shl  edx, 2   ; mnożenie przez 4
  add  eax, edx

 

Parametr pArray zawiera adres tablicy ASMSyntaxArray. Przesuwamy się do elementu, którego indeks jest równy kodowi pierwszego znaku słowa. Zatem umieszczamy kod pierwszego znaku w rejestrze edx, a następnie mnożymy go przez 4 (ponieważ każdy element tablicy ASMSyntaxArray zajmuje w pamięci 4 bajty). Do wyniku dodajemy adres początku tablicy ASMSyntaxArray. W rejestrze eax otrzymujemy adres odpowiedniego elementu.

 

  .IF DWORD PTR [eax]==0
    mov DWORD PTR [eax], esi
  .ELSE
    push DWORD PTR [eax]
    pop [esi].NextLink
    mov DWORD PTR [eax], esi
  .ENDIF

 

Sprawdzamy wartość elementu tablicy. Jeśli wynosi 0, to oznacza to, iż bieżąco na liście żadne słowo nie rozpoczyna się od tej literki. Zatem umieszczamy tam adres bieżącej struktury WORDINFO.

Jeśli element tablicy ma wartość różną od 0, to na liście jest przynajmniej jedno słowo rozpoczynające się od tej literki. Zatem wstawiamy naszą strukturę WORDINFO na początek listy i uaktualniamy pole NextLink, aby wskazywało następną strukturę WORDINFO, która poprzednio była na początku listy.

 

  pop esi
  pop ecx
  lea esi, buffer
  mov InProgress, FALSE
  jmp SkipIt

 

Po zakończeniu tej operacji rozpoczynamy następny cykl przeglądania, aż dotrzemy do końca bufora.

 

    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETTYPOGRAPHYOPTIONS,
              TO_SIMPLELINEBREAK, TO_SIMPLELINEBREAK
    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_GETTYPOGRAPHYOPTIONS, 1, 1
    .IF eax==0    ; oznacza, iż ta wiadomość jest nieobecna
      mov RichEditVersion, 2
    .ELSE
      mov RichEditVersion, 3
      INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETEDITSTYLE,
                SES_EMULATESYSEDIT, SES_EMULATESYSEDIT
    .ENDIF

 

Po utworzeniu kontrolki RichEdit musimy określić jej wersję. Krok ten jest konieczny, ponieważ wiadomość EM_POSFROMCHAR zachowuje się różnie dla wersji 2.0 i 3.0, a wiadomość EM_POSFROMCHAR jest krytyczna dla naszej procedury podświetlania. Nigdy nie spotkałem się z udokumentowanym sposobem sprawdzania wersji kontrolki RichEdit, zatem musiałem to zrobić po swojemu. W tym przypadku ustawiam opcję specyficzną dla wersji 3.0 i natychmiast odczytuję jej wartość. Jeśli ją dostanę, to zakładam, iż mam do czynienia z kontrolką RichEdit w wersji 3.0.

Przy kontrolce RichEdit 3.0 zmiana koloru czcionki dla dużego pliku zajmuje całkiem sporo czasu. Problem ten wydaje się dotyczyć jedynie wersji 3.0. Znalazłem jego obejście: zmuszamy kontrolkę do emulacji zachowań systemowej kontrolki edycyjnej wysyłając do niej wiadomość EM_SETEDITSTYLE.

Po otrzymaniu informacji o numerze wersji przechodzimy dalej do przejęcia procedury okna kontrolki RichEdit. Teraz przeanalizujemy procedurę okna dla tej kontrolki.

 

NewRichEditProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD
  ...
  .IF uMsg==WM_PAINT
    push  edi
    push  esi
    INVOKE HideCaret, hWnd
    INVOKE CallWindowProc, OldWndProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    push  eax

 

Obsługujemy wiadomość WM_PAINT. Najpierw ukrywamy kursor tekstowy, aby pozbyć się śmieci graficznych po wykonaniu podświetlenia. Po tej operacji przekazujemy wiadomość do oryginalnej procedury okna kontrolki RichEdit, aby odświeżyła sobie okno. Gdy funkcja CallWindowProc powróci, tekst jest odświeżony w swoich standardowych kolorach liter i tła.. Teraz mamy sposobność dokonania podświetlenia składni.

 

    mov  edi, OFFSET ASMSyntaxArray
    INVOKE GetDC, hWnd
    mov  hdc, eax
    INVOKE SetBkMode, hdc, TRANSPARENT

 

Umieszczamy adres tablicy ASMSyntaxArray w rejestrze edi. Następnie pobieramy uchwyt kontekstu urządzenia i ustawiamy tryb przezroczystego tła tekstu, aby zapisywany w oknie tekst nie zmieniał koloru tła.

 

    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_GETRECT, 0, ADDR rect
    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_CHARFROMPOS, 0, ADDR rect
    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_LINEFROMCHAR, eax, 0
    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_LINEINDEX, eax, 0

 

Chcemy otrzymać widoczny tekst, zatem najpierw musimy pobrać wymiary formatującego prostokąta wysyłając wiadomość EM_GETRECT do kontrolki RichEdit. Gdy mamy ograniczający prostokąt w następnej kolejności znajdujemy indeks najbliższego znaku w lewym górnym narożniku prostokąta za pomocą wiadomości EM_CHARFROMPOS. Gdy już będziemy posiadać ten indeks znaku (pierwszy widoczny znak w kontrolce), możemy rozpocząć podświetlanie składni od tej pozycji. Jednakże efekt końcowy może nie być tak dobry jak w przypadku rozpoczęcia od pierwszego znaku wiersza. Z tego powodu muszę odczytać numer wiersza, w którym znajduje się pierwszy widoczny w kontrolce znak. Dokonuję tego wysyłając do niej wiadomość EM_LINEFROMCHAR. Aby otrzymać pierwszy znak w tym wierszu, wysyłam wiadomość EM_LINEINDEX.

 

    mov  txtrange.chrg.cpMin, eax
    mov  FirstChar, eax
    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_CHARFROMPOS, 0, ADDR rect.right
    mov  txtrange.chrg.cpMax, eax

 

Po otrzymaniu indeksu pierwszego znaku, zapamiętujemy go w zmiennej FirstChar dla użytku w przyszłości. Następnie odczytujemy indeks ostatniego widocznego znaku wysyłając wiadomość EM_CHARFROMPOS wraz ze współrzędnymi w lParam dolnego prawego narożnika formatującego prostokąta.

 

    push  rect.left
    pop  RealRect.left
    push  rect.top
    pop  RealRect.top
    push  rect.right
    pop  RealRect.right
    push  rect.bottom
    pop  RealRect.bottom
    INVOKE CreateRectRgn, RealRect.left, RealRect.top,
               RealRect.right, RealRect.bottom
    mov  hRgn, eax
    INVOKE SelectObject, hdc, hRgn
    mov  hOldRgn, eax

 

Podczas projektowania podświetlania składni zauważyłem występowanie efektu ubocznego tej metody. Jeśli kontrolka RichEdit posiada margines (możesz określić margines w kontrolce RichEdit za pomocą wiadomości EM_SETMARGINS), funkcja DrawText pisze poza jego granice. Stąd muszę utworzyć obszar obcinania o rozmiarze formatującego prostokąta wywołując funkcję CreateRectRgn. Wyjście funkcji GDI będzie ograniczone do tego obszaru.

Następnie musimy najpierw podświetlić komentarze i usunąć je sobie z drogi. Moja metoda polega na wyszukiwaniu znaku ";" i podświetlaniu tekstu kolorem komentarza aż do napotkania znaku końca wiersza. Nie będę tutaj analizował tej procedury, gdyż jest dosyć długa i skomplikowana. Wystarczy powiedzieć, iż po podświetleniu wszystkich komentarzy są one zastępowane w buforze zerami, co pozwoli pominąć słowa zawarte w komentarzach.

 

  mov ecx, BufferSize
  lea esi, buffer
  .WHILE ecx>0
    mov al, BYTE PTR [esi]
    .IF al==" " || al==0Dh || al=="/" || al=="," ||\
      al=="|" || al=="+" || al=="-" || al=="*" ||\
      al=="&" || al=="<" || al==">" || al=="=" ||\
      al=="(" || al==")" || al=="{" || al=="}" ||\
      al=="[" || al=="]" || al=="^" || al==":" || al==9
      mov BYTE PTR [esi], 0
    .ENDIF
    dec ecx
    inc esi
  .ENDW
 

Po pozbyciu się komentarzy oddzielamy słowa w buforze zastępując znaki separatorów znakiem o kodzie 0. W efekcie nie musimy się martwić znakami separatorów przy przetwarzaniu słów w buforze - będzie tylko jeden rodzaj separatora - NULL.

 

  lea esi, buffer
  mov ecx, BufferSize
  .WHILE ecx>0
    mov al, BYTE PTR [esi]
    .IF al!=0

 

Szukamy w buforze pierwszego znaku, który nie jest znakiem o kodzie 0 - czyli jest pierwszym znakiem wyrazu.

 

  push  ecx
  INVOKE lstrlen, esi
  push  eax
  mov  edx, eax

 

Odczytujemy długość tego słowa i umieszczamy ją w rejestrze edx

 

  movzx eax, BYTE PTR [esi]
  .IF al>="A" && al<="Z"
    add al, 32
  .ENDIF

 

Zmieniamy znak na małą literkę (o ile jest to duża literka)

 

  shl eax, 2
  add eax, edi
  .IF DWORD PTR [eax]!=0

 

Następnie przechodzimy do odpowiedniego dla tego znaku elementu tablicy ASMSyntaxArray i sprawdzamy, czy element ten nie ma wartości 0. Jeśli ma, to możemy przejść do kolejnego słowa.

 

  mov eax, DWORD PTR [eax]

ASSUME eax:PTR WORDINFO

  .WHILE eax!=0
    .IF edx==[eax].WordLen

 

Jeśli wartość elementu nie wynosi zero, to wskazuje on na połączoną listę struktur WORDINFO. Przetwarzamy tę listę porównując długość słowa w lokalnym buforze z długością słowa w strukturze WORDINFO. To szybki test przed porównaniem słów. Powinien on zaoszczędzić nieco cykli procesora.

 

  pushad
  INVOKE lstrcmpi, [eax].pszWord, esi
  .IF eax==0
                

Jeśli długość obu słów jest równa, to porównujemy je przy pomocy funkcji lstrcmpi.

 

  popad
  mov ecx, esi
  lea edx, buffer
  sub ecx, edx
  add ecx, FirstChar

 

Konstruujemy indeks znaku z adresu pierwszego znaku słowa do podświetlenia w buforze. Najpierw obliczamy jego względną pozycję od początku bufora, a następnie dodajemy indeks znakowy pierwszego widocznego znaku.

 

  pushad
  .IF RichEditVersion==3
    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_POSFROMCHAR, ADDR rect, ecx
  .ELSE
    INVOKE SendMessage, hWnd, EM_POSFROMCHAR, ecx, 0
    mov  ecx, eax
    and  ecx, 0FFFFh
    mov  rect.left, ecx
    shr  eax, 16
    mov  rect.top, eax
  .ENDIF
  popad

Po obliczeniu indeksu znakowego pierwszego znaku w podświetlanym słowie przechodzimy do otrzymania jego współrzędnych wysyłając wiadomość EM_POSFROMCHAR. Jednakże wiadomość ta jest różnie interpretowania przez kontrolki RichEdit w wersji 2.0 i 3.0. Dla kontrolki RichEdit 2.0 wParam jest wskazaniem do struktury POINT, która będzie wypełniona współrzędnymi, a lParam zawiera indeks znaku.

Jak widać przesłanie złych argumentów do EM_POSFROMCHAR może wywołać nieprzewidywalne skutki w twoim systemie. Dlatego zdecydowałem się rozróżniać wersję kontrolek RichEdit.

 

    mov  edx, [eax].pColor
    INVOKE SetTextColor, hdc, DWORD PTR [edx]
    INVOKE DrawText, hdc, esi, -1, ADDR rect, 0
    .BREAK
  .ENDIF
  popad

 

Po otrzymaniu współrzędnych początku ustawiamy kolor tekstu zgodny z definicją w strukturze WORDINFO. A następnie zapisujemy słowo na ekranie nowym słowem o innym kolorze.

I ostatnie uwagi - prezentowana metoda może zostać ulepszona na kilka różnych sposobów. Na przykład, pobieram tekst rozpoczynający się od pierwszego do ostatniego widocznego wiersza. Jeśli wiersze są bardzo długie, to może spaść wydajność z uwagi na przetwarzanie słów, które nie pojawią się na ekranie. Możesz to zoptymalizować odczytując jedynie widoczny na ekranie fragment tekstu wiersz po wierszu. Również algorytm wyszukiwania można ulepszyć po zastosowaniu bardziej efektywnej metody. Zrozum mnie dobrze - prezentowana na tej lekcji metoda podświetlania składni jest SZYBKA, lecz może być jeszcze SZYBSZA.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe