Rozdział XXXIV - RichEdit: Operacje tekstowe


Na tej lekcji dowiesz się więcej o operacjach tekstowych wykonywanych w kontrolce RichEdit. Zajmiemy się szczególnie wyszukiwaniem i zamianą tekstu oraz przechodzeniem do wybranego numeru wiersza.

 

obrazek

 

Załaduj {ten przykład}

 

Teoria

Wyszukiwanie tekstu

Istnieje kilka operacji tekstowych, które może wykonywać kontrolka RichEdit. Wyszukiwanie tekstu jest jedną z nich. Wykonuje się je wysyłając wiadomości EM_FINDTEXT lub EM_FINDTEXTEX. Te wiadomości nieco się różnią między sobą.

 

Wiadomość EM_FINDTEXT
wParam Opcje poszukiwań. Może to być dowolna kombinacja poniższych znaczników, które są identyczne zarówno dla EM_FINDTEXT jak i dla EM_FINDTEXTEX:
 • FR_DOWN - jeśli zostanie określony, to wyszukiwanie rozpoczyna się od końca bieżącego zaznaczenia do końca tekstu w kontrolce (w dół). Znacznik ten działa jedynie w kontrolce RichEdit od wersji 2.0. Działanie takie jest standardowe dla RichEdit 1.0. Standardowo od wersji 2.0 kontrolki RichEdit przeszukują tekst od końca bieżącego zaznaczenia do początku tekstu (w górę). Podsumowując, jeśli korzystasz z RichEdit 1.0, to nie możesz zmieniać kierunku przeszukiwań, który zawsze będzie w dół. Jeśli korzystasz z RichEdit 2.0 i chcesz wyszukiwać w dół, to musisz określić ten znacznik, inaczej kontrolka będzie wyszukiwała tekst w górę.
 • FR_MATCHCASE - jeśli zostanie określony, to poszukiwanie rozróżnia wielkość liter.
 • FR_WHOLEWORD - jeśli ustawiony, to wyszukiwane są pełne słowa, które pasują do poszukiwanego łańcucha tekstu.

Istnieje jeszcze kilka innych znaczników, lecz mają one znaczenie jedynie dla języków innych niż angielski.

lParam Wskazuje strukturę FINDTEXT

FINDTEXT STRUCT  chrg   CHARRANGE <>  lpstrText DWORD ?FINDTEXT ENDS
 • chrg jest strukturą CHARRANGE zdefiniowaną następująco:
CHARRANGE STRUCT  cpMin DWORD ?  cpMax DWORD ?CHARRANGE ENDS
  • cpMin zawiera indeks pierwszego znaku w zakresie
  • cpMax zawiera indeks znaku bezpośrednio za ostatnim znakiem w zakresie.Aby szukać tekstu, musisz określić zakres poszukiwań. Znaczenie cpMin i cpMax różni się w zależności, czy poszukiwanie odbywa się w dół czy w górę. Jeśli poszukiwanie odbywa się w dół, cpMin określa początkowy indeks znaku do przeszukania, a cpMax indeks końcowy. Jeśli poszukiwanie odbywa się w górę, to obowiązuje zasada odwrotna, tj. cpMin zawiera końcowy indeks, a cpMax początkowy.
 • lpstrText jest wskazaniem poszukiwanego łańcucha znaków.
Wiadomość EM_FINDTEXT zwraca indeks pozycji pierwszego znaku poszukiwanego tekstu w kontrolce RichEdit. Jeśli tekst nie został odnaleziony, zwracana jest wartość -1.

 

Wiadomość EM_FINDTEXTEX
wParam Opcje poszukiwań takie same jak w EM_FINDTEXT.
lParam Wskazuje strukturę FINDTEXTEX

FINDTEXTEX STRUCT
  chrg   CHARRANGE <>
  lpstrText DWORD ?
  chrgText CHARRANGE <>
FINDTEXTEX ENDS

  

Pierwsze dwa pola struktury FINDTEXTEX są identyczne z FINDTEXT. Pole chrgText jest strukturą CHARRANGE, która zostanie wypełniona początkowym i końcowym indeksem, jeśli zostanie znaleziony w kontrolce poszukiwany łańcuch znaków.

Wartość zwrotna EM_FINDTEXTEX jest identyczna z wartością zwrotną EM_FINDTEXT.

 

Różnica pomiędzy wiadomościami EM_FINDTEXT a EM_FINDTEXTEX jest taka, iż struktura FINDTEXTEX posiada dodatkowe pole. chrgText, które zostanie wypełnione w razie odszukania tekstu jego początkowym i końcowym indeksem w kontrolce RichEdit. Jest to wygodne, gdy chcemy przeprowadzić na tym łańcuchu tekstu więcej operacji tekstowych.

 

Zamiana/wstawianie Tekstu

Kontrolka RichEdit udostępnia wiadomość EM_SETTEXTEX do zamiany lub wstawiania tekstu. Wiadomość ta łączy w sobie operacje wykonywane przez wiadomości WM_SETTEXT i EM_REPLACESEL. Posiada ona następującą składnię:

 

Wiadomość EM_SETTEXTEX
wParam Wskazanie struktury SETTEXTEX

SETTEXTEX STRUCT
  flags  DWORD ?
  codepage DWORD ?
SETTEXTEX ENDS
 • flags może być kombinacją następujących znaczników:
  • ST_DEFAULT - czyści stos cofnięć, usuwa formatowanie, zastępuje cały tekst
  • ST_KEEPUNDO - utrzymuje stos cofnięć
  • ST_SELECTION - zastępuje zaznaczenie i utrzymuje formatowanie
 • codepage jest stałą określającą stronę kodową dla tekstu. Zwykle po prostu stosujemy CP_ACP.
lParam Wskazuje tekst zakończony zerem, który ma zostać wstawiony. Tekst jest łańcuchem ANSI o ile strona kodowa nie ma numeru 1200 (Unicode). W takim przypadku jest to łańcuch Unicode.
Jeśli operacja ustawia cały tekst i się powiodła, zwracana jest wartość 1.Jeśli operacja ustawia zaznaczenie i się powiodła, wartość zwrotna jest liczbą skopiowanych znaków.Jeśli operacja się nie powiedzie, zwracana jest wartość 0

 

Zaznaczanie Tekstu

Można programowo zaznaczać tekst za pomocą wiadomości EM_SETSEL lub EM_EXSETSEL. Każda z nich nadaje się doskonale do tego celu. Wybór zależy od dostępnego formatu indeksów znakowych. Jeśli są one już umieszczone w strukturze CHARRANGE, to łatwiej będzie zastosować wiadomość EM_EXSETSEL.

 

Wiadomość EM_EXSETSEL
wParam Nie używane. Musi mieć wartość 0.
lParam Wskazanie struktury CHARRANGE, która zawiera zakres znaków do zaznaczenia.

 

Powiadamianie o Zdarzeniach

W przypadku wielowierszowej kontrolki edycyjnej należy przejąć jej procedurę okna, aby odbierać wiadomości o zdarzeniach myszki czy klawiatury. Kontrolka RichEdit posiada lepszą konstrukcję, która umożliwia jej powiadamianie okna nadrzędnego o takich zdarzeniach. Aby zarejestrować się do pobierania powiadomień, okno nadrzędne wysyła do kontrolki RichEdit wiadomość EM_SETEVENTMASK, która określa interesujące je zdarzenia. Wiadomość ta ma następującą składnię:

 

Wiadomość EM_SETEVENTMASK
wParam Nie używane. Musi mieć wartość 0.
lParam Wartość maski dla filtrowania zdarzeń. Może być dowolną kombinacją wymienionych poniżej znaczników:
 • ENM_CHANGE- wysyła powiadomienia EN_CHANGE
 • ENM_CORRECTTEXT - wysyła powiadomienia EN_CORRECTTEXT
 • ENM_DRAGDROPDONE - wysyła powiadomienia EN_DRAGDROPDONE
 • ENM_DROPFILES - wysyła powiadomienia EN_DROPFILES
 • ENM_KEYEVENTS- wysyła powiadomienia EN_MSGFILTER dla zdarzeń klawiatury
 • ENM_LINK - od wersji RichEdit 2.0: Wysyła powiadomienia EN_LINK, gdy kursor myszki znajduje się ponad tekstem z ustawionym znacznikiem CFE_LINK i wykonywane są operacje myszką
 • ENM_MOUSEEVENTS - wysyła powiadomienia EN_MSGFILTER dla zdarzeń myszki
 • ENM_OBJECTPOSITIONS - wysyła powiadomienia EN_OBJECTPOSITIONS
 • ENM_PROTECTED - wysyła powiadomienia EN_PROTECTED
 • ENM_REQUESTRESIZE - wysyła powiadomienia EN_REQUESTRESIZE
 • ENM_SCROLL - wysyła powiadomienia EN_HSCROLL i EN_VSCROLL
 • ENM_SCROLLEVENTS - wysyła powiadomienia EN_MSGFILTER dla zdarzeń kółka myszki
 • ENM_SELCHANGE - wysyła powiadomienia EN_SELCHANGE
 • ENM_UPDATE - wysyła powiadomienia EN_UPDATE. Od wersji RichEdit 2.0 znacznik ten jest ignorowany, a powiadomienia EN_UPDATE są wysyłane zawsze. Jednakże, gdy kontrolka RichEdit 3.0 emuluje RichEdit 1.0, musisz użyć tego znacznika w celu ustawienia wysyłania powiadomień EN_UPDATE

 

Wszystkie powyższe powiadomienia zostaną wysłane jako wiadomość WM_NOTIFY: należy sprawdzić pole code struktury NMHDR w celu pobrania wiadomości powiadomienia. Na przykład, jeśli chcesz rejestrować zdarzenia myszki (np. chcesz udostępnić wyskakujące menu kontekstowe), musisz wykonać coś w tym rodzaju:

 

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETEVENTMASK, 0,
            ENM_MOUSEEVENTS
  ...
WndProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD
  ...
  ...
  .ELSEIF uMsg==WM_NOTIFY
    push esi
    mov esi, lParam

ASSUME esi: PTR NMHDR

    .IF [esi].code==EN_MSGFILTER
      ...
      [ tutaj sobie coś robisz ]
      ...
    .ENDIF

ASSUME esi: NOTHING

    pop esi
    ...

Przykład

Poniższy przykład programu jest uaktualnieniem edytora IczEdit z lekcji XXXIII. Dodaje on operacje wyszukiwania i zastępowania tekstu oraz klawisze skrótów. Przetwarza również zdarzenia myszki i udostępnia wyskakujące menu kontekstowe po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w obrębie kontrolki RichEdit.

Plik ICZEDIT.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\comdlg32.inc
INCLUDE  \masm32\include\gdi32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\gdi32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\comdlg32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

.CONST

IDR_MAINMENU   EQU  101
IDD_OPTIONDLG  EQU  101
IDD_FINDDLG   EQU  102
IDD_GOTODLG   EQU  103
IDD_REPLACEDLG  EQU  104
IDR_MAINACCEL  EQU  105

RichEditID    EQU  300

IDC_BACKCOLORBOX EQU 1000
IDC_TEXTCOLORBOX EQU 1001
IDC_FINDEDIT   EQU 1000
IDC_MATCHCASE  EQU 1001
IDC_REPLACEEDIT EQU 1001
IDC_WHOLEWORD  EQU 1002
IDC_DOWN     EQU 1003
IDC_UP      EQU 1004
IDC_LINENO    EQU 1005

IDM_OPEN     EQU 40001
IDM_SAVE     EQU 40002
IDM_CLOSE    EQU 40003
IDM_SAVEAS    EQU 40004
IDM_EXIT     EQU 40005
IDM_COPY     EQU 40006
IDM_CUT     EQU 40007
IDM_PASTE    EQU 40008
IDM_DELETE    EQU 40009
IDM_SELECTALL  EQU 40010
IDM_OPTION    EQU 40011
IDM_UNDO     EQU 40012
IDM_REDO     EQU 40013
IDM_FIND     EQU 40014
IDM_FINDNEXT   EQU 40015
IDM_REPLACE   EQU 40016
IDM_GOTOLINE   EQU 40017
IDM_FINDPREV   EQU 40018

.DATA

ClassName    DB "IczEditClass", 0
AppName     DB "IczEdit Wersja 2.1", 0
RichEditDLL   DB "riched20.dll", 0
RichEditClass  DB "RichEdit20A", 0
NoRichEdit   DB "Nie można odnaleźć biblioteki riched20.dll", 0
ASMFilterString DB "Kod źródłowy ASM (*.asm)", 0, "*.asm", 0,
          "Wszystkie pliki (*.*)", 0, "*.*", 0, 0
OpenFileFail  DB "Nie można otworzyć pliku", 0
WannaSave    DB "Dane w edytorze zostały zmodyfikowane. Zapisać je?", 0
FileOpened   DD FALSE
BackgroundColor DD 0FFFFFFh ; standardowy kolor tła - biały
TextColor    DD 0    ; standardowy kolor tekstu - czarny
hSearch     DD ?    ; uchwyt okna dialogowego wyszukiwania/zamiany
hAccel     DD ?

.DATA?

hInstance     DD ?
hRichEdit     DD ?
hwndRichEdit   DD ?
FileName     DB 256 DUP(?)
AlternateFileName DB 256 DUP(?)
CustomColors   DD 16 DUP(?)
FindBuffer    DB 256 DUP(?)
ReplaceBuffer   DB 256 DUP(?)
uFlags      DD ?
findtext     FINDTEXTEX <>

.CODE

start:

  mov  BYTE PTR [FindBuffer], 0
  mov  BYTE PTR [ReplaceBuffer], 0
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE LoadLibrary, ADDR RichEditDLL
  .IF eax!=0
    mov    hRichEdit, eax
    INVOKE WinMain, hInstance, 0, 0, SW_SHOWDEFAULT
    INVOKE FreeLibrary, hRichEdit
  .ELSE
    INVOKE MessageBox, 0, ADDR NoRichEdit, ADDR AppName,
              MB_OK OR MB_ICONERROR
  .ENDIF
  INVOKE ExitProcess, eax
  
WinMain PROC hInst:DWORD, hPrevInst:DWORD, CmdLine:DWORD, CmdShow:DWORD

LOCAL wc  : WNDCLASSEX
LOCAL msg : MSG
LOCAL hwnd : DWORD

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, IDR_MAINMENU
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, NULL, ADDR ClassName, ADDR AppName,
              WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
              NULL, NULL, hInst, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd
  INVOKE LoadAccelerators, hInstance, IDR_MAINACCEL
  mov  hAccel, eax

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, 0, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE IsDialogMessage, hSearch, ADDR msg
    .IF eax==FALSE
      INVOKE TranslateAccelerator, hwnd, hAccel, ADDR msg
      .IF eax==0
        INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
        INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

StreamInProc PROC hFile:   DWORD,
         pBuffer:  DWORD,
         NumBytes:  DWORD,
         pBytesRead: DWORD

  INVOKE ReadFile, hFile, pBuffer, NumBytes, pBytesRead, 0
  xor  eax, 1
  ret

StreamInProc ENDP

StreamOutProc PROC hFile:     DWORD,
          pBuffer:    DWORD,
          NumBytes:   DWORD,
          pBytesWritten: DWORD

  INVOKE WriteFile, hFile, pBuffer, NumBytes, pBytesWritten, 0
  xor  eax, 1
  ret

StreamOutProc ENDP

CheckModifyState PROC hWnd:DWORD

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_GETMODIFY, 0, 0
  .IF eax!=0
    INVOKE MessageBox, hWnd, ADDR WannaSave, ADDR AppName,
              MB_YESNOCANCEL
    .IF eax==IDYES
      INVOKE SendMessage, hWnd, WM_COMMAND, IDM_SAVE, 0
    .ELSEIF eax==IDCANCEL
      mov eax, FALSE
      ret
    .ENDIF
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

CheckModifyState ENDP

SetColor PROC

LOCAL cfm: CHARFORMAT

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETBKGNDCOLOR, 0, BackgroundColor
  INVOKE RtlZeroMemory, ADDR cfm, SIZEOF cfm
  mov  cfm.cbSize, SIZEOF cfm
  mov  cfm.dwMask, CFM_COLOR
  push  TextColor
  pop  cfm.crTextColor
  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETCHARFORMAT, SCF_ALL, ADDR cfm
  ret

SetColor ENDP

OptionProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

LOCAL clr:CHOOSECOLOR

  .IF uMsg==WM_INITDIALOG
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov ax, WORD PTR wParam + 2
    .IF ax==BN_CLICKED
      mov eax, wParam
      .IF ax==IDCANCEL
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDC_BACKCOLORBOX
        INVOKE RtlZeroMemory, ADDR clr, SIZEOF clr
        mov  clr.lStructSize, SIZEOF clr
        push  hWnd
        pop  clr.hwndOwner
        push  hInstance
        pop  clr.hInstance
        push  BackgroundColor
        pop  clr.rgbResult
        mov  clr.lpCustColors, OFFSET CustomColors
        mov  clr.Flags, CC_ANYCOLOR OR CC_RGBINIT
        INVOKE ChooseColor, ADDR clr
        .IF eax!=0
          push  clr.rgbResult
          pop  BackgroundColor
          INVOKE GetDlgItem, hWnd, IDC_BACKCOLORBOX
          INVOKE InvalidateRect, eax, 0, TRUE
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDC_TEXTCOLORBOX
        INVOKE RtlZeroMemory, ADDR clr, SIZEOF clr
        mov  clr.lStructSize, SIZEOF clr
        push  hWnd
        pop  clr.hwndOwner
        push  hInstance
        pop  clr.hInstance
        push  TextColor
        pop  clr.rgbResult
        mov  clr.lpCustColors, OFFSET CustomColors
        mov  clr.Flags, CC_ANYCOLOR OR CC_RGBINIT
        INVOKE ChooseColor, ADDR clr
        .IF eax!=0
          push  clr.rgbResult
          pop  TextColor
          INVOKE GetDlgItem, hWnd, IDC_TEXTCOLORBOX
          INVOKE InvalidateRect, eax, 0, TRUE
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDOK

; Zachowujemy znacznik modyfikacji kontrolki RichEdit, ponieważ
; zmiana tekstu powoduje również zmianę tego znacznika

        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_GETMODIFY, 0, 0
        push  eax
        INVOKE SetColor
        pop  eax
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETMODIFY, eax, 0
        INVOKE EndDialog, hWnd, 0
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_CTLCOLORSTATIC
    INVOKE GetDlgItem, hWnd, IDC_BACKCOLORBOX
    .IF eax==lParam
      INVOKE CreateSolidBrush, BackgroundColor      
      ret
    .ELSE
      INVOKE GetDlgItem, hWnd, IDC_TEXTCOLORBOX
      .IF eax==lParam
        INVOKE CreateSolidBrush, TextColor
        ret
      .ENDIF
    .ENDIF
    mov eax, FALSE
    ret
  .ELSEIF uMsg==WM_CLOSE
    INVOKE EndDialog, hWnd, 0
  .ELSE
    mov eax, FALSE
    ret
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

OptionProc ENDP

SearchProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

  .IF uMsg==WM_INITDIALOG
    push  hWnd
    pop  hSearch

; Wybierama standardowo opcję szukania w dół

    INVOKE CheckRadioButton, hWnd, IDC_DOWN, IDC_UP, IDC_DOWN
    INVOKE SendDlgItemMessage, hWnd, IDC_FINDEDIT, WM_SETTEXT,
                  0, ADDR FindBuffer
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov ax, WORD PTR wParam + 2
    .IF ax==BN_CLICKED
      mov eax, wParam
      .IF ax==IDOK
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXGETSEL, 0,
                  ADDR findtext.chrg
        INVOKE GetDlgItemText, hWnd, IDC_FINDEDIT,
                    ADDR FindBuffer, SIZEOF FindBuffer
        .IF eax!=0
          INVOKE IsDlgButtonChecked, hWnd, IDC_DOWN
          .IF eax==BST_CHECKED
            or  uFlags, FR_DOWN
            mov eax, findtext.chrg.cpMin
            .IF eax!=findtext.chrg.cpMax
              push findtext.chrg.cpMax
              pop findtext.chrg.cpMin
            .ENDIF
            mov findtext.chrg.cpMax, -1
          .ELSE
            mov findtext.chrg.cpMax, 0
          .ENDIF
          INVOKE IsDlgButtonChecked, hWnd, IDC_MATCHCASE
          .IF eax==BST_CHECKED
            or uFlags, FR_MATCHCASE
          .ENDIF
          INVOKE IsDlgButtonChecked, hWnd, IDC_WHOLEWORD
          .IF eax==BST_CHECKED
            or uFlags, FR_WHOLEWORD
          .ENDIF
          mov  findtext.lpstrText, OFFSET FindBuffer
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_FINDTEXTEX,
                    uFlags, ADDR findtext
          .IF eax!=-1
            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXSETSEL,
                      0, ADDR findtext.chrgText
          .ENDIF
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDCANCEL
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, 0, 0
      .ELSE
        mov eax, FALSE
        ret
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_CLOSE
    mov  hSearch, 0
    INVOKE EndDialog, hWnd, 0
  .ELSE
    mov eax, FALSE
    ret
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

SearchProc ENDP

ReplaceProc PROC hWnd:  DWORD,
         uMsg:  DWORD,
         wParam: DWORD,
         lParam: DWORD

LOCAL settext: SETTEXTEX

  .IF uMsg==WM_INITDIALOG
    push  hWnd
    pop  hSearch
    INVOKE SetDlgItemText, hWnd, IDC_FINDEDIT, ADDR FindBuffer
    INVOKE SetDlgItemText, hWnd, IDC_REPLACEEDIT, ADDR ReplaceBuffer
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov ax, WORD PTR wParam + 1
    .IF ax==BN_CLICKED
      mov eax, wParam
      .IF ax==IDCANCEL
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDOK
        INVOKE GetDlgItemText, hWnd, IDC_FINDEDIT,
                    ADDR FindBuffer, SIZEOF FindBuffer
        INVOKE GetDlgItemText, hWnd, IDC_REPLACEEDIT,
                    ADDR ReplaceBuffer, SIZEOF ReplaceBuffer
        mov  findtext.chrg.cpMin, 0
        mov  findtext.chrg.cpMax, -1
        mov  findtext.lpstrText, OFFSET FindBuffer
        mov  settext.flags, ST_SELECTION
        mov  settext.codepage, CP_ACP

        .WHILE TRUE
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_FINDTEXTEX,
                    FR_DOWN, ADDR findtext
          .BREAK .IF eax==-1
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXSETSEL,
                    0, ADDR findtext.chrgText
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETTEXTEX,
                    ADDR settext, ADDR ReplaceBuffer
        .ENDW
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_CLOSE
    mov hSearch, 0
    INVOKE EndDialog, hWnd, 0
  .ELSE
    mov eax, FALSE
    ret
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

ReplaceProc ENDP

GoToProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

LOCAL LineNo: DWORD
LOCAL chrg:  CHARRANGE

  .IF uMsg==WM_INITDIALOG
    push hWnd
    pop  hSearch
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov ax, WORD PTR wParam + 2
    .IF ax==BN_CLICKED
      .IF WORD PTR wParam==IDCANCEL
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, 0, 0
      .ELSEIF WORD PTR wParam==IDOK
        INVOKE GetDlgItemInt, hWnd, IDC_LINENO, NULL, FALSE
        mov  LineNo, eax
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_GETLINECOUNT, 0, 0
        .IF eax>LineNo
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_LINEINDEX, LineNo, 0
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETSEL, eax, eax
          INVOKE SetFocus, hwndRichEdit
        .ENDIF
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_CLOSE
    xor  eax, eax
    mov  hSearch, eax
    INVOKE EndDialog, hWnd, eax
  .ELSE
    mov eax, FALSE
    ret
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

GoToProc ENDP

PrepareEditMenu PROC hSubMenu:DWORD

LOCAL chrg: CHARRANGE


; Sprawdzamy, czy w schowku znajduje się jakiś tekst.
; Jeśli tak, to włączamy element menu Wklej

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_CANPASTE, CF_TEXT, 0
  .IF eax==0 ; w schowku nie ma tekstu
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_PASTE, MF_GRAYED
  .ELSE
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_PASTE, MF_ENABLED
  .ENDIF

; Sprawdzamy, czy kolejka cofnięć jest pusta

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_CANUNDO, 0, 0
  .IF eax==0
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_UNDO, MF_GRAYED
  .ELSE
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_UNDO, MF_ENABLED
  .ENDIF

; Sprawdzamy, czy kolejka powtórzeń jest pusta

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_CANREDO, 0, 0
  .IF eax==0
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_REDO, MF_GRAYED
  .ELSE
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_REDO, MF_ENABLED
  .ENDIF

; Sprawdzamy, czy w kontrolce zaznaczono jakiś tekst.
; Jeśli tak, to uaktywniamy opcje Wytnij/Kopiuj/Usuń

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXGETSEL, 0, ADDR chrg
  mov  eax, chrg.cpMin
  .IF eax==chrg.cpMax ; brak zaznaczenia tekstu
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_COPY, MF_GRAYED
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_CUT, MF_GRAYED
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_DELETE, MF_GRAYED
  .ELSE
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_COPY, MF_ENABLED
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_CUT, MF_ENABLED
    INVOKE EnableMenuItem, hSubMenu, IDM_DELETE, MF_ENABLED
  .ENDIF
  ret

PrepareEditMenu ENDP

WndProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

LOCAL ofn:     OPENFILENAME
LOCAL buffer[256]: BYTE
LOCAL editstream: EDITSTREAM
LOCAL hFile:    DWORD
LOCAL hPopup:   DWORD
LOCAL pt:     POINT
LOCAL chrg:    CHARRANGE

  .IF uMsg==WM_CREATE
    INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE, ADDR RichEditClass, 0,
                WS_CHILD OR WS_VISIBLE OR \
                ES_MULTILINE OR WS_VSCROLL OR \
                WS_HSCROLL OR ES_NOHIDESEL,
                CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
                CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
                hWnd, RichEditID, hInstance, 0
    mov  hwndRichEdit, eax
    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETLANGOPTIONS, 0, 0

; Ustawiamy limit tekstu - standardowo jest 64KB.

    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_LIMITTEXT, -1, 0

; Ustawiamy standardowy kolor tła i tekstu
    
    INVOKE SetColor
    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETMODIFY, FALSE, 0

; Ustawiamy maskę zdarzeń

    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETEVENTMASK, 0,
              ENM_MOUSEEVENTS
    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EMPTYUNDOBUFFER, 0, 0
  .ELSEIF uMsg==WM_NOTIFY
    push  esi
    mov   esi, lParam

ASSUME esi: PTR NMHDR

    .IF [esi].code==EN_MSGFILTER

ASSUME esi: PTR MSGFILTER

      .IF [esi].msg==WM_RBUTTONDOWN
        INVOKE GetMenu, hWnd
        INVOKE GetSubMenu, eax, 1
        mov  hPopup, eax
        INVOKE PrepareEditMenu, hPopup
        xor  ecx, ecx
        mov  cx, WORD PTR [esi].lParam
        mov  pt.x, ecx
        mov  cx, WORD PTR [esi].lParam + 2
        mov  pt.y, ecx
        INVOKE ClientToScreen, hWnd, ADDR pt
        INVOKE TrackPopupMenu, hPopup, TPM_LEFTALIGN OR \
                    TPM_BOTTOMALIGN, pt.x, pt.y,
                    NULL, hWnd, NULL
      .ENDIF
    .ENDIF
    pop esi
  .ELSEIF uMsg==WM_INITMENUPOPUP
    mov eax, lParam
    .IF ax==0 ; menu Plik
      .IF FileOpened==TRUE ; otwarto już jakiś plik
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_OPEN, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_CLOSE, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_SAVE, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_SAVEAS, MF_ENABLED
      .ELSE
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_OPEN, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_CLOSE, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_SAVE, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_SAVEAS, MF_GRAYED
      .ENDIF
    .ELSEIF ax==1 ; menu Edycja
      INVOKE PrepareEditMenu, wParam
    .ELSEIF ax==2 ; menu Znajdź
      .IF FileOpened==TRUE
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_FIND, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_FINDNEXT, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_FINDPREV, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_REPLACE, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_GOTOLINE, MF_ENABLED
      .ELSE
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_FIND, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_FINDNEXT, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_FINDPREV, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_REPLACE, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, wParam, IDM_GOTOLINE, MF_GRAYED
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    .IF lParam==0 ; polecenia menu
      mov eax, wParam
      .IF ax==IDM_OPEN
        INVOKE RtlZeroMemory, ADDR ofn, SIZEOF ofn
        mov  ofn.lStructSize, SIZEOF ofn
        push  hWnd
        pop  ofn.hwndOwner
        push  hInstance
        pop  ofn.hInstance
        mov  ofn.lpstrFilter, OFFSET ASMFilterString
        mov  ofn.lpstrFile, OFFSET FileName
        mov  BYTE PTR [FileName], 0
        mov  ofn.nMaxFile, SIZEOF FileName
        mov  ofn.Flags, OFN_FILEMUSTEXIST OR \
                 OFN_HIDEREADONLY OR OFN_PATHMUSTEXIST
        INVOKE GetOpenFileName, ADDR ofn
        .IF eax!=0
          INVOKE CreateFile, ADDR FileName, GENERIC_READ,
                    FILE_SHARE_READ, NULL,
                    OPEN_EXISTING,
                    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0
          .IF eax!=INVALID_HANDLE_VALUE
            mov hFile, eax

; Przesyłamy strumień tekstu do kontrolki RichEdit

            mov  editstream.dwCookie, eax
            mov  editstream.pfnCallback, OFFSET StreamInProc
            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_STREAMIN,
                      SF_TEXT, ADDR editstream

; Inicjujemy znacznik modyfikacji na FALSE

            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETMODIFY,
                      FALSE, 0
            INVOKE CloseHandle, hFile
            mov  FileOpened, TRUE
          .ELSE
            INVOKE MessageBox, hWnd, ADDR OpenFileFail, ADDR AppName,
                      MB_OK OR MB_ICONERROR
          .ENDIF
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_CLOSE
        INVOKE CheckModifyState, hWnd
        .IF eax==TRUE
          INVOKE SetWindowText, hwndRichEdit, 0
          mov    FileOpened, FALSE
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_SAVE
        INVOKE CreateFile, ADDR FileName, GENERIC_WRITE,
                  FILE_SHARE_READ, NULL, CREATE_ALWAYS,
                  FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0
        .IF eax!=INVALID_HANDLE_VALUE
@@:        
          mov  hFile, eax

; Przesyłamy strumień tekstu do pliku

          mov  editstream.dwCookie, eax
          mov  editstream.pfnCallback, OFFSET StreamOutProc
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_STREAMOUT,
                    SF_TEXT, ADDR editstream

; Inicjujemy znacznik modyfikacji na FALSE

          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETMODIFY, FALSE, 0
          INVOKE CloseHandle, hFile
        .ELSE
          INVOKE MessageBox, hWnd, ADDR OpenFileFail, ADDR AppName,
                    MB_OK OR MB_ICONERROR
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_COPY
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, WM_COPY, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDM_CUT
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, WM_CUT, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDM_PASTE
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, WM_PASTE, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDM_DELETE
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_REPLACESEL, TRUE, 0
      .ELSEIF ax==IDM_SELECTALL
        mov  chrg.cpMin, 0
        mov  chrg.cpMax, -1
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXSETSEL, 0, ADDR chrg
      .ELSEIF ax==IDM_UNDO
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_UNDO, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDM_REDO
        INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_REDO, 0, 0
      .ELSEIF ax==IDM_OPTION
        INVOKE DialogBoxParam, hInstance, IDD_OPTIONDLG, hWnd,
                    ADDR OptionProc, 0
      .ELSEIF ax==IDM_SAVEAS
        INVOKE RtlZeroMemory, ADDR ofn, SIZEOF ofn
        mov  ofn.lStructSize, SIZEOF ofn
        push  hWnd
        pop  ofn.hwndOwner
        push  hInstance
        pop  ofn.hInstance
        mov  ofn.lpstrFilter, OFFSET ASMFilterString
        mov  ofn.lpstrFile, OFFSET AlternateFileName
        mov  BYTE PTR [AlternateFileName], 0
        mov  ofn.nMaxFile, SIZEOF AlternateFileName
        mov  ofn.Flags, OFN_FILEMUSTEXIST OR\
                 OFN_HIDEREADONLY OR OFN_PATHMUSTEXIST
        INVOKE GetSaveFileName, ADDR ofn
        .IF eax!=0
          INVOKE CreateFile, ADDR AlternateFileName,
                    GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ,
                    NULL, CREATE_ALWAYS,
                    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0
          .IF eax!=INVALID_HANDLE_VALUE
            jmp @B
          .ENDIF
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_FIND
        .IF hSearch==0
          INVOKE CreateDialogParam, hInstance, IDD_FINDDLG,
                       hWnd, ADDR SearchProc, 0
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_REPLACE
        .IF hSearch==0
          INVOKE CreateDialogParam, hInstance, IDD_REPLACEDLG,
                       hWnd, ADDR ReplaceProc, 0
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_GOTOLINE
        .IF hSearch==0
          INVOKE CreateDialogParam, hInstance, IDD_GOTODLG,
                       hWnd, ADDR GoToProc, 0
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_FINDNEXT
        INVOKE lstrlen, ADDR FindBuffer
        .IF eax!=0
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXGETSEL, 0,
                    ADDR findtext.chrg
          mov       eax, findtext.chrg.cpMin
          .IF eax!=findtext.chrg.cpMax
            push findtext.chrg.cpMax
            pop findtext.chrg.cpMin
          .ENDIF
          mov  findtext.chrg.cpMax, -1
          mov  findtext.lpstrText, OFFSET FindBuffer
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_FINDTEXTEX,
                    FR_DOWN, ADDR findtext
          .IF eax!=-1
            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXSETSEL,
                      0, ADDR findtext.chrgText
          .ENDIF
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_FINDPREV
        INVOKE lstrlen, ADDR FindBuffer
        .IF eax!=0
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXGETSEL, 0,
                    ADDR findtext.chrg
          mov  findtext.chrg.cpMax, 0
          mov  findtext.lpstrText, OFFSET FindBuffer
          INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_FINDTEXTEX, 0,
                    ADDR findtext
          .IF eax!=-1
            INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXSETSEL,
                      0, ADDR findtext.chrgText
          .ENDIF
        .ENDIF
      .ELSEIF ax==IDM_EXIT
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, 0, 0
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_CLOSE
    INVOKE CheckModifyState, hWnd
    .IF eax==TRUE
      INVOKE DestroyWindow, hWnd
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_SIZE
    movzx eax, WORD PTR lParam
    movzx edx, WORD PTR lParam + 2
    INVOKE MoveWindow, hwndRichEdit, 0, 0, eax, edx, TRUE    
  .ELSEIF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam    
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

END start

 

Plik ICZEDIT.RC

 

#include "resource.h"

#define IDC_NEXT     1003
#define IDR_MAINMENU    101
#define IDD_OPTIONDLG   101
#define IDD_FINDDLG    102
#define IDD_GOTODLG    103
#define IDD_REPLACEDLG   104
#define IDR_MAINACCEL   105
#define IDC_BACKCOLORBOX 1000
#define IDC_FINDEDIT   1000
#define IDC_TEXTCOLORBOX 1001
#define IDC_MATCHCASE   1001
#define IDC_REPLACEEDIT  1001
#define IDC_WHOLEWORD   1002
#define IDC_DOWN     1003
#define IDC_UP      1004
#define IDC_LINENO    1005
#define IDM_OPEN     40001
#define IDM_SAVE     40002
#define IDM_CLOSE    40003
#define IDM_SAVEAS    40004
#define IDM_EXIT     40005
#define IDM_COPY     40006
#define IDM_CUT     40007
#define IDM_PASTE    40008
#define IDM_DELETE    40009
#define IDM_SELECTALL  40010
#define IDM_OPTION    40011
#define IDM_UNDO     40012
#define IDM_REDO     40013
#define IDM_FIND     40014
#define IDM_FINDNEXT   40015
#define IDM_REPLACE   40016
#define IDM_GOTOLINE   40017
#define IDM_FINDPREV   40018

IDR_MAINMENU MENU DISCARDABLE 
{
  POPUP "&Plik"
  {
    MENUITEM "&Otwórz", IDM_OPEN
    MENUITEM "Za&mknij", IDM_CLOSE
    MENUITEM "&Zapisz", DM_SAVE
    MENUITEM "Z&apisz Jako", IDM_SAVEAS
    MENUITEM SEPARATOR
    MENUITEM "Za&kończ", IDM_EXIT
  
  }
  POPUP "&Edycja"
  {
    MENUITEM "&Cofnij",IDM_UNDO
    MENUITEM "&Ponów", IDM_REDO
    MENUITEM "&Kopiuj", IDM_COPY
    MENUITEM "Wyt&nij", IDM_CUT
    MENUITEM "Wkl&ej", IDM_PASTE
    MENUITEM SEPARATOR
    MENUITEM "&Usuń", IDM_DELETE
    MENUITEM SEPARATOR
    MENUITEM "Z&aznacz Wszystko", IDM_SELECTALL  
  }
  POPUP "&Znajdź"
  {
    MENUITEM "&Znajdź...\tCtrl+F", IDM_FIND
    MENUITEM "Znajdź &Następny\tF3", IDM_FINDNEXT
    MENUITEM "Znajdź &Poprzedni\tCtrl+F3", IDM_FINDPREV
    MENUITEM "Za&mień..\tCtrl+R", IDM_REPLACE
    MENUITEM SEPARATOR
    MENUITEM "&Idź do wiersza\tCtrl+G", IDM_GOTOLINE
  
  }
  MENUITEM "&Opcje", IDM_OPTION
}

IDD_OPTIONDLG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 183, 54

STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
   WS_SYSMENU

CAPTION "Opcje"

FONT 8, "MS Sans Serif"
{
  DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 7, 39, 14
  PUSHBUTTON  "Anuluj", IDCANCEL, 137, 25, 39, 14
  GROUPBOX   "", IDC_STATIC, 5, 0, 124, 49
  LTEXT     "Kolor Tła:", IDC_STATIC, 20, 14, 60, 8
  LTEXT     "", IDC_BACKCOLORBOX, 85, 11, 28, 14, SS_NOTIFY | WS_BORDER
  LTEXT     "Kolor Tekstu:", IDC_STATIC, 20, 33, 60, 8
  LTEXT     "", IDC_TEXTCOLORBOX, 85, 29, 28, 14, SS_NOTIFY | WS_BORDER
}

IDD_FINDDLG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 216, 53

STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU

CAPTION "Znajdź..."

FONT 8, "MS Sans Serif"
{
  EDITTEXT   IDC_FINDEDIT, 34, 3, 132, 13, ES_AUTOHSCROLL
  CONTROL    "Uwzględnij wielkość liter", IDC_MATCHCASE, "Button",
         BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 6, 24, 90, 11
  CONTROL    "Znajdź tylko całe wyrazy", IDC_WHOLEWORD, "Button",
         BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 6, 36, 90, 11
  CONTROL    "W dół", IDC_DOWN, "Button",
         BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 108, 25, 36, 11
  CONTROL    "W górę", IDC_UP, "Button",
         BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 108, 36, 42, 11
  DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 3, 40, 13
  PUSHBUTTON  "Anuluj", IDCANCEL, 172, 18, 40, 13
  LTEXT     "Znajdź:", IDC_STATIC, 2, 5, 26, 9
  GROUPBOX   "Kierunek", IDC_STATIC, 100, 18, 64, 33
}

IDD_GOTODLG DIALOGEX 0, 0, 106, 30

STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU

EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW

CAPTION "Idź do wiersza"

FONT 8, "MS Sans Serif", 0, 0, 0x1
{
  EDITTEXT   IDC_LINENO, 28, 3, 36, 11, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER, WS_EX_CLIENTEDGE
  DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 70, 3, 32, 11
  PUSHBUTTON  "Anuluj", IDCANCEL, 70, 16, 32, 11
  LTEXT     "Wiersz :", IDC_STATIC, 2, 5, 26, 9
}

IDD_REPLACEDLG DIALOG DISCARDABLE   0, 0, 186, 33

STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU

CAPTION "Zamień"

FONT 8, "MS Sans Serif"
{
  EDITTEXT   IDC_FINDEDIT, 51, 3, 84, 12, ES_AUTOHSCROLL
  EDITTEXT   IDC_REPLACEEDIT, 51, 17, 84, 11, ES_AUTOHSCROLL
  DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 142, 3, 39, 11
  PUSHBUTTON  "Anuluj", IDCANCEL, 142, 17, 39, 11
  LTEXT     "Znajdź:", IDC_STATIC, 3, 4, 34, 8
  LTEXT     "Zamień z", IDC_STATIC, 3, 18, 42, 8
}

IDR_MAINACCEL ACCELERATORS DISCARDABLE
{
  "F", IDM_FIND, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
  "G", IDM_GOTOLINE, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
  "R", IDM_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
  VK_F3, IDM_FINDNEXT, VIRTKEY, NOINVERT
  VK_F3, IDM_FINDPREV, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
}

 

Analiza

Operacja wyszukiwania tekstu została zaimplementowana za pomocą wiadomości EM_FINDTEXTEX. Gdy użytkownik kliknie myszką na elemencie menu Znajdź, wysłana zostaje wiadomość IDM_FIND i pojawia się okno dialogowe wyszukiwania tekstu.

 

obrazek

 

  INVOKE GetDlgItemText, hWnd, IDC_FINDEDIT,
              ADDR FindBuffer, SIZEOF FindBuffer
  .IF eax!=0

 

Gdy użytkownik wpisze tekst do wyszukania i kliknie przycisk OK, odczytujemy ten tekst do bufora FindBuffer.

 

  mov  uFlags, 0 
  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXGETSEL, 0, ADDR findtext.chrg

 

Jeśli tekst nie jest pusty, kontynuujemy inicjując zmienną uFlags na 0. Zmienna ta jest używana do przechowywania znaczników poszukiwań wykorzystywanych przez wiadomość EM_FINDTEXTEX. Po tej czynności pobieramy bieżące zaznaczenie za pomocą wiadomości EM_EXGETSEL, ponieważ jest nam potrzebny punkt startowy, od którego rozpoczniemy nasze poszukiwania.

 

  INVOKE IsDlgButtonChecked, hWnd, IDC_DOWN
  .IF eax==BST_CHECKED
    or uFlags, FR_DOWN
    mov eax, findtext.chrg.cpMin
    .IF eax!=findtext.chrg.cpMax
      push findtext.chrg.cpMax
      pop findtext.chrg.cpMin
    .ENDIF
    mov findtext.chrg.cpMax, -1
  .ELSE
    mov findtext.chrg.cpMax, 0
  .ENDIF

 

Następny fragment kodu jest troszeczkę zagmatwany. Sprawdzamy kontrolkę kierunku poszukiwań, aby upewnić się w którą stronę prowadzić poszukiwania. Jeśli zostało zaznaczone poszukiwanie w dół, w zmiennej uFlags ustawiamy znacznik FR_DOWN. Następnie sprawdzamy, czy użytkownik dokonał zaznaczenia bloku tekstu w kontrolce porównując ze sobą wartości pól cpMin i cpMax. Jeśli nie są sobie równe, to mamy potwierdzenie istnienia zaznaczenia bloku tekstu i musimy kontynuować poszukiwania od końca tego zaznaczenia do końca tekstu w kontrolce. Zatem musimy zastąpić wartość cpMin zawartością cpMax, a do cpMax wprowadzić -1 (0FFFFFFFFh). Jeśli nie został zaznaczony żaden obszar tekstu w kontrolce, to poszukujemy od bieżącej pozycji kursora do końca tekstu.

Jeśli użytkownik wybrał poszukiwanie w górę, korzystamy z zakresu od początku zaznaczenia do początku tekstu w kontrolce. Dlatego modyfikujemy jedynie wartość cpMax na 0. W przypadku poszukiwania w górę cpMin zawiera indeks ostatniego znaku w zakresie poszukiwań, a cpMax zawiera indeks pierwszego znaku tego zakresu. Jest to odwrotność poszukiwania w dół.

 

  INVOKE IsDlgButtonChecked, hWnd, IDC_MATCHCASE
  .IF eax==BST_CHECKED
    or uFlags, FR_MATCHCASE
  .ENDIF
  INVOKE IsDlgButtonChecked, hWnd, IDC_WHOLEWORD
  .IF eax==BST_CHECKED
    or uFlags, FR_WHOLEWORD
  .ENDIF
  mov findtext.lpstrText, OFFSET FindBuffer

 

Kontynuujemy sprawdzanie wyboru opcji w okienku dialogowym ustawiając w zmiennej uFlags odpowiednie znaczniki poszukiwań, tj. FR_MATCHCASE i FR_WHOLEWORD. Na koniec w polu lpstrText umieszczamy adres tekstu do wyszukania.

 

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_FINDTEXTEX,
              uFlags, ADDR findtext
    .IF eax!=-1
      INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXSETSEL,
                0, ADDR findtext.chrgText
    .ENDIF
  .ENDIF

 

Jesteśmy już gotowi do wysłania wiadomości EM_FINDTEXTEX. Po tej operacji sprawdzamy wynik poszukiwania zwrócony przez funkcję SendMessage. Jeśli wartość zwrotna wynosi -1, tekst nie został znaleziony w zakresie poszukiwań. W przeciwnym razie pole chrgText struktury FINDTEXTEX zostało wypełnione indeksami znakowymi poszukiwanego tekstu w obrębie kontrolki RichEdit. Zaznaczamy ten obszar przy pomocy wiadomości EM_EXSETSEL.Operacja zastępowania tekstu wykonywana jest w większości w ten sam sposób.

 

obrazek

 

  INVOKE GetDlgItemText, hWnd, IDC_FINDEDIT,
              ADDR FindBuffer, SIZEOF FindBuffer
  INVOKE GetDlgItemText, hWnd, IDC_REPLACEEDIT,
              ADDR ReplaceBuffer, SIZEOF ReplaceBuffer

 

Odczytujemy tekst do wyszukania oraz tekst, który ma go zastąpić.

 

  mov findtext.chrg.cpMin, 0
  mov findtext.chrg.cpMax, -1
  mov findtext.lpstrText, OFFSET FindBuffer

 

Aby ułatwić zadanie, operacja zastępowania tekstu jest globalna dla całego tekstu w kontrolce. Stąd indeks startowy wynosi 0 a indeks końcowy -1.

 

  mov settext.flags, ST_SELECTION
  mov settext.codepage, CP_ACP

 

Inicjujemy strukturę SETTEXTEX, aby zaznaczyć, iż chcemy zastąpić bieżący wybór i stosować standardową stronę kodową systemu.

 

  .WHILE TRUE
    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_FINDTEXTEX,
              FR_DOWN, ADDR findtext
    .BREAK .IF eax==-1
    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_EXSETSEL,
              0, ADDR findtext.chrgText
    INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETTEXTEX,
              ADDR settext, ADDR ReplaceBuffer
  .ENDW

 

Wchodzimy w nieskończoną pętlę szukając wystąpień poszukiwanego tekstu w zawartości kontrolki RichEdit. Jeśli znajdziemy go, zaznaczamy ten obszar przy pomocy wiadomości EM_EXSETSEL i zastępujemy za pomocą EM_SETTEXTEX. Gdy brak już wystąpień poszukiwanego tekstu, przerywamy pętlę.

Opcje Znajdź Następny i Znajdź Poprzedni wykorzystują wiadomość EM_FINDTEXTEX w podobny sposób do operacji wyszukiwania.

W następnej kolejności przeanalizujemy operację przejścia do wskazanego wiersza. Gdy użytkownik wybierze z menu opcję Idź Do Wiersza, wyświetlamy odpowiednie okno dialogowe.

 

obrazek

 

Gdy użytkownik wpisze numer wiersza i kliknie przycisk OK, rozpoczynamy operację.

 

  INVOKE GetDlgItemInt, hWnd, IDC_LINENO, NULL, FALSE
  mov  LineNo, eax

 

Odczytujemy z kontrolki edycyjnej numer wiersza.

 

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_GETLINECOUNT, 0, 0
  .IF eax>LineNo

 

Odczytujemy liczbę wierszy w kontrolce. Sprawdzamy, czy wartość podana przez użytkownika leży w zakresie.

 

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_LINEINDEX, LineNo, 0

 

Jeśli numer wiersza jest poprawny, to chcemy umieścić na początku tego wiersza kursor. Zatem wysyłamy do kontrolki RichEdit wiadomość EM_LINEINDEX. Wiadomość ta zwraca pozycję znakową pierwszego znaku w podanym wierszu. Numer wiersza wysyłamy w parametrze wParam, a w zamian dostajemy pozycję znakową w rejestrze eax.

 

  INVOKE SendMessage, hwndRichEdit, EM_SETSEL, eax, eax

 

Do ustawienia bieżącego zaznaczenia wykorzystujemy tym razem wiadomość EM_SETSEL, ponieważ indeksy znaków nie znajdują się w strukturze CHARRANGE i w ten sposób zaoszczędzamy dwie instrukcje na umieszczenie ich tam.

 

    INVOKE SetFocus, hwndRichEdit
  .ENDIF

 

Kursor nie zostanie wyświetlony, dopóki kontrolka RichEdit nie otrzyma skupienia. Zatem wywołujemy dla niej funkcję SetFocus.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe