Rozdział XXX - Funkcje uruchomieniowe Część 3


Na tej lekcji będziemy kontynuować eksplorację funkcji uruchomieniowych zawartych w bibliotece Win32 API. W szczególności nauczymy się śledzić testowany proces.

 

obrazek

 

Załaduj {ten przykład}

 

Teoria

Jeśli już wcześniej korzystałeś z usług programu uruchomieniowego (debuggera), to powinieneś wiedzieć, co to jest śledzenie. Polega ono na tym, iż śledzony program zatrzymuje się po wykonaniu każdej instrukcji, co daje ci szansę sprawdzenia zawartości rejestrów oraz pamięci. Oficjalną nazwą śledzenia jest praca krokowa (single-stepping).

Sam mikroprocesor umożliwia tryb pracy krokowej. Ósmy bit rejestru znaczników jest nazywany znacznikiem pułapki (trap flag). Jeśli ten bitowy znacznik zostanie ustawiony, to mikroprocesor będzie pracował w trybie krokowym. Po każdej wykonanej instrukcji powstanie wyjątek uruchomieniowy (debug event). Po wygenerowaniu tego wyjątku bit pułapki jest automatycznie zerowany, co pozwala procedurze obsługi wyjątku wykonywać się w sposób ciągły.

Wykorzystując dostępne funkcje w bibliotece Win32 API możemy również nakazać wykonywanie testowanego procesu w trybie krokowym. Oto co należy wykonać w tym celu:

 1. Wywołaj GetThreadContext określając wartość CONTEXT_CONTROL w polu ContextFlags struktury CONTEXT, aby otrzymać zawartość rejestru znaczników.
 2. Ustaw bit pułapki w polu regFlag struktury CONTEXT.
 3. Wywołaj SetThreadContext, co spowoduje uaktualnienie zawartości zapamiętanych rejestrów wątku.
 4. Jak zwykle zaczekaj na wystąpienie zdarzeń uruchomieniowych. Testowany proces będzie wykonywany w trybie krokowym. Po każdej wykonanej instrukcji otrzymamy powiadomienie EXCEPTION_DEBUG_EVENT z wartością EXCEPTION_SINGLE_STEP w polu u.Exception.pExceptionRecord.ExceptionCode.
 5. Jeśli chcesz śledzić następną instrukcję, to ponownie musisz ustawić bit pułapki.

Przykład

Plik DEBUG4.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDE  \masm32\include\comdlg32.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\comdlg32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib

.DATA

AppName     DB "Przykład uruchamiania nr 4", 0
ofn       OPENFILENAME <>
FilterString   DB "Pliki wykonywalne", 0, "*.exe", 0,
          "Wszystkie pliki", 0, "*.*", 0, 0
ExitProc     DB "Testowany proces kończy pracę", 0Dh, 0Ah,
          "Całkowita liczba wykonanych instrukcji : %lu", 0
TotalInstruction DD 0

.DATA?

buffer  DB 512 DUP(?)
startinfo STARTUPINFO <>
pi    PROCESS_INFORMATION <>
DBEvent  DEBUG_EVENT <>

ALIGN DWORD

context CONTEXT <>

.CODE

start:

  mov  ofn.lStructSize, SIZEOF ofn
  mov  ofn.lpstrFilter, OFFSET FilterString
  mov  ofn.lpstrFile, OFFSET buffer
  mov  ofn.nMaxFile, 512
  mov  ofn.Flags, OFN_FILEMUSTEXIST OR \
           OFN_PATHMUSTEXIST OR OFN_LONGNAMES OR\
           OFN_EXPLORER OR OFN_HIDEREADONLY
  INVOKE GetOpenFileName, ADDR ofn
  .IF eax==TRUE
    INVOKE GetStartupInfo, ADDR startinfo
    INVOKE CreateProcess, ADDR buffer, NULL,
               NULL, NULL, FALSE,
               DEBUG_PROCESS + DEBUG_ONLY_THIS_PROCESS,
               NULL, NULL, ADDR startinfo, ADDR pi
    .WHILE TRUE
      INVOKE WaitForDebugEvent, ADDR DBEvent, INFINITE
      .IF DBEvent.dwDebugEventCode==EXIT_PROCESS_DEBUG_EVENT
        INVOKE wsprintf, ADDR buffer, ADDR ExitProc,
                 TotalInstruction
        INVOKE MessageBox, 0, ADDR buffer, ADDR AppName,
                  MB_OK + MB_ICONINFORMATION
        .BREAK
      .ELSEIF DBEvent.dwDebugEventCode==EXCEPTION_DEBUG_EVENT
        .IF DBEvent.u.Exception.pExceptionRecord.ExceptionCode==\
          EXCEPTION_BREAKPOINT
          mov  context.ContextFlags, CONTEXT_CONTROL
          INVOKE GetThreadContext, pi.hThread, ADDR context
          or   context.regFlag, 100h
          INVOKE SetThreadContext, pi.hThread, ADDR context
          INVOKE ContinueDebugEvent, DBEvent.dwProcessId,
                        DBEvent.dwThreadId,
                        DBG_CONTINUE  
          .CONTINUE
        .ELSEIF DBEvent.u.Exception.pExceptionRecord.ExceptionCode==\
            EXCEPTION_SINGLE_STEP
          inc  TotalInstruction
          INVOKE GetThreadContext, pi.hThread, ADDR context
          or   context.regFlag, 100h
          INVOKE SetThreadContext, pi.hThread, ADDR context
          INVOKE ContinueDebugEvent, DBEvent.dwProcessId,
                        DBEvent.dwThreadId,
                        DBG_CONTINUE  
          .CONTINUE
        .ENDIF
      .ENDIF
      INVOKE ContinueDebugEvent, DBEvent.dwProcessId,
                    DBEvent.dwThreadId,
                    DBG_EXCEPTION_NOT_HANDLED
    .ENDW
  .ENDIF
  INVOKE CloseHandle, pi.hProcess
  INVOKE CloseHandle, pi.hThread
  INVOKE ExitProcess, 0

END start

Analiza

Program wyświetla na ekranie okno dialogowe otwierania pliku. Gdy użytkownik wybierze plik wykonywalny, to zostanie on załadowany do pamięci i uruchomiony w trybie krokowym przy jednoczesnym zliczaniu wszystkich instrukcji, aż zakończy swoje działanie.

 

  .ELSEIF DBEvent.dwDebugEventCode==EXCEPTION_DEBUG_EVENT
    .IF DBEvent.u.Exception.pExceptionRecord.ExceptionCode==\
      EXCEPTION_BREAKPOINT

 

Korzystamy z tej okazji do ustawienia testowanego procesu w tryb krokowy. Przypomnij sobie, iż system Windows wysyła powiadomienie EXCEPTION_BREAKPOINT tuż przed uruchomieniem pierwszej instrukcji w testowanym procesie.

 

  mov  context.ContextFlags, CONTEXT_CONTROL
  INVOKE GetThreadContext, pi.hThread, ADDR context

 

Wywołujemy funkcję GetThreadContext w celu wypełnienia struktury CONTEXT bieżącą zawartością rejestrów testowanego procesu. Szczególnie interesuje nas bieżąca zawartość rejestru znaczników mikroprocesora.

 

  or   context.regFlag, 100h

 

W obrazie rejestru znaczników ustawiamy bit pułapki (ósmy bit).

 

  INVOKE SetThreadContext, pi.hThread, ADDR context
  INVOKE ContinueDebugEvent, DBEvent.dwProcessId,
                DBEvent.dwThreadId,
                DBG_CONTINUE  
  .CONTINUE

 

Następnie wywołujemy SetThreadContext w celu zapisania zmienionych zawartości rejestrów w strukturze CONTEXT do kontekstu procesu i wywołujemy ContinueDebugEvent z ustawionym znacznikiem DBG_CONTINUE w celu wznowienia wykonania testowanego procesu.

 

  .ELSEIF DBEvent.u.Exception.pExceptionRecord.ExceptionCode==\
      EXCEPTION_SINGLE_STEP
    inc  TotalInstruction

 

Gdy zostanie wykonana instrukcja w testowanym procesie, otrzymamy od systemu Windows powiadomienie EXCEPTION_DEBUG_EVENT. Musimy sprawdzić zawartość u.Exception.pExceptionRecord.ExceptionCode. Jeśli wynosi ona EXCEPTION_SINGLE_STEP, to dane zdarzenie uruchomieniowe powstało w wyniku pracy krokowej. W takim przypadku zwiększamy o jeden zawartość zmiennej TotalInstruction, ponieważ wiemy, iż w testowanym procesie została wykonana dokładnie jedna instrukcja.

 

  INVOKE GetThreadContext, pi.hThread, ADDR context
  or   context.regFlag, 100h
  INVOKE SetThreadContext, pi.hThread, ADDR context
  INVOKE ContinueDebugEvent, DBEvent.dwProcessId,
                DBEvent.dwThreadId,
                DBG_CONTINUE  
  .CONTINUE

 

Ponieważ znacznik pułapki jest zerowany po wygenerowaniu wyjątku uruchomieniowego, musimy go ponownie ustawić, jeśli chcemy utrzymać w testowanym procesie tryb krokowy.

Uwaga: nie stosuj tego przykładu z dużym programem: śledzenie jest WOLNE. Możesz czekać nawet do 10 minut, zanim zakończy działanie testowany proces.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe