Rozdział XXIX - Funkcje uruchomieniowe Część 2


Na tej lekcji kontynuujemy temat funkcji uruchomieniowych biblioteki Win32. Nauczymy się sposobów modyfikowania testowanego procesu.

Załaduj {ten przykład}

 

Teoria

Z poprzedniej lekcji wiemy, jak załadować testowany proces i jak obsługiwać występujące w nim zdarzenie uruchomieniowe. Aby być użytecznym, nasz program musi umieć modyfikować testowany proces. W bibliotece Win32 istnieje kilka funkcji specjalnie przeznaczonych do tego celu.

ReadProcessMemory PROTO hProcess:      DWORD,
            lpBaseAddress:    DWORD,
            lpBuffer:      DWORD,
            nSize:        DWORD,
            lpNumberOfBytesRead: DWORD

Następne dwie funkcje API wymagają nieco wyjaśnień. W wielozadaniowym systemie operacyjnym, takim jak system Windows, może istnieć kilka programów pracujących jednocześnie. System Windows daje każdemu wątkowi pewien przedział czasu. Gdy przedział ten kończy się, system Windows zamraża bieżący wątek i przełącza wykonanie na następny, który posiada najwyższy priorytet. Tuż przed przełączeniem zachowywany jest stan rejestrów bieżącego wątku, aby gdy nadejdzie jego czas, mógł być z powrotem reaktywowany. System Windows potrafi odtworzyć ostatnie "środowisko" wątku. Zapamiętane wartości rejestrów są wspólnie nazywane kontekstem.

Wróćmy do tematu. Gdy pojawia się zdarzenie uruchomieniowe, system Windows zawiesza testowany proces. Kontekst procesu zostaje zapamiętany. Ponieważ testowany proces jest zawieszony, możemy mieć pewność, iż wartości kontekstu pozostaną niezmienione. Wartości te możemy pobrać przy pomocy funkcji GetThreadContext, a zmienić za pomocą SetThreadContext.

Te dwie funkcje API są bardzo potężne. Przy ich pomocy masz pod palcami moc w stylu VxD nad testowanym procesem: możesz zmienić zapamiętane wartości rejestrów, a tuż przed wznowieniem wątku wartości w kontekście zostaną z powrotem umieszczone w rejestrach. Każda zmiana w kontekście odzwierciedli się w testowanym procesie. Pomyśl o tym: możesz nawet zmienić zawartość rejestru licznika rozkazów eip i przekierować wykonanie procesu do dowolnego adresu! W normalnych warunkach nie mógłbyś tego dokonać.

GetThreadContext PROTO hThread:DWORD, lpContext:DWORD

Funkcja SetThreadContext posiada identyczne parametry. Zobaczmy, jak wygląda struktura CONTEXT:

MAXIMUM_SUPPORTED_EXTENSION EQU 512
SIZE_OF_80387_REGISTERS   EQU 80

FLOATING_SAVE_AREA STRUCT
  ControlWord  DWORD ?
  StatusWord  DWORD ?
  TagWord    DWORD ?
  ErrorOffset  DWORD ?
  ErrorSelector DWORD ?
  DataOffset  DWORD ?
  DataSelector DWORD ?
  RegisterArea BYTE SIZE_OF_80387_REGISTERS DUP(?)
  Cr0NpxState  DWORD ?
FLOATING_SAVE_AREA ENDS

CONTEXT STRUCT 

  ContextFlags DWORD ? 

; Ta sekcja jest zwracana, gdy ContextFlags
; zawiera wartość CONTEXT_DEBUG_REGISTERS 

  iDr0 DWORD ? 
  iDr1 DWORD ? 
  iDr2 DWORD ? 
  iDr3 DWORD ? 
  iDr6 DWORD ? 
  iDr7 DWORD ?

; Ta sekcja jest zwracana, gdy ContextFlags
; zawiera wartość CONTEXT_FLOATING_POINT 

  FloatSave FLOATING_SAVE_AREA <>

; Ta sekcja jest zwracana, gdy ContextFlags
; zawiera wartość CONTEXT_SEGMENTS 

  regGs DWORD ? 
  regFs DWORD ? 
  regEs DWORD ? 
  regDs DWORD ?

; Ta sekcja jest zwracana, gdy ContextFlags
; zawiera wartość CONTEXT_INTEGER

  regEdi DWORD ? 
  regEsi DWORD ? 
  regEbx DWORD ? 
  regEdx DWORD ? 
  regEcx DWORD ? 
  regEax DWORD ? 

; Ta sekcja jest zwracana, gdy ContextFlags
; zawiera wartość CONTEXT_CONTROL 

  regEbp DWORD ? 
  regEip DWORD ? 
  regCs  DWORD ? 
  regFlag DWORD ? 
  regEsp DWORD ? 
  regSs  DWORD ? 

; Ta sekcja jest zwracana, gdy ContextFlags
; zawiera wartość CONTEXT_EXTENDED_REGISTERS

  ExtendedRegisters DWORD MAXIMUM_SUPPORTED_EXTENSION DUP(?)

CONTEXT ENDS

Jak możesz zaobserwować, pola tych struktur są kopiami prawdziwych rejestrów mikroprocesora. Zanim będziesz mógł skorzystać z tej struktury, musisz określić w polu ContextFlags, którą grupę rejestrów chcesz odczytać lub zapisać. Na przykład, jeśli chcesz odczytać / zapisać wszystkie rejestry, to musisz określić w ContextFlags wartość CONTEXT_FULL. Jeśli jedynie chcesz zapisać / odczytać pola regEbp, regEip, regCs, regFlag, regEsp i regSs, to musisz określić w ContextFlags wartość CONTEXT_CONTROL.

Używając strukturę CONTEXT powinieneś pamiętać o jednej rzeczy: musi ona być wyrównana do granicy podwójnego słowa, w przeciwnym wypadku otrzymasz dziwne wyniki w systemach NT/2000/XP. Powyżej deklaracji tej struktury należy zatem umieścić dyrektywę asemblera ALIGN DWORD (wyrównanie do granicy podwójnego słowa), np. w sposób następujący:

ALIGN DWORD

MyContext CONTEXT <>

 

Przykład

Pierwszy przykład demonstruje zastosowanie funkcji DebugActiveProcess. Najpierw potrzebujesz uruchomić program docelowy o nazwie win.exe, który wchodzi w pętlę nieskończoną tuz przed pokazaniem swojego okna na ekranie. Następnie uruchamiasz ten przykład, który przyłączy się do win.exe i zmodyfikuje jego kod tak, aby program ten wyszedł z pętli nieskończonej i pokazał swoje własne okno.

Plik DEBUG2.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDE  \masm32\include\comdlg32.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\comdlg32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib

.DATA

AppName    DB "Przykład uruchamiania nr 2", 0
ClassName   DB "SimpleWinClass", 0
SearchFail  DB "Nie można odnaleźć docelowego procesu", 0
TargetPatched DB "Program naprawiony!", 0
buffer    DW 9090h

.DATA?

DBEvent  DEBUG_EVENT <>
ProcessId DD ?
ThreadId DD ?

ALIGN DWORD

context CONTEXT <>

.CODE

start:

  INVOKE FindWindow, ADDR ClassName, NULL
  .IF eax!=NULL
    INVOKE GetWindowThreadProcessId, eax, ADDR ProcessId
    mov    ThreadId, eax
    INVOKE DebugActiveProcess, ProcessId
    .WHILE TRUE
      INVOKE WaitForDebugEvent, ADDR DBEvent, INFINITE
      .BREAK .IF DBEvent.dwDebugEventCode==EXIT_PROCESS_DEBUG_EVENT
      .IF DBEvent.dwDebugEventCode==CREATE_PROCESS_DEBUG_EVENT
        mov       context.ContextFlags, CONTEXT_CONTROL
        INVOKE GetThreadContext, DBEvent.u.CreateProcessInfo.hThread, ADDR context
        INVOKE WriteProcessMemory, DBEvent.u.CreateProcessInfo.hProcess,
                      context.regEip, ADDR buffer, 2, NULL
        INVOKE MessageBox, 0, ADDR TargetPatched, ADDR AppName,
                  MB_OK + MB_ICONINFORMATION
      .ELSEIF DBEvent.dwDebugEventCode==EXCEPTION_DEBUG_EVENT
        .IF DBEvent.u.Exception.pExceptionRecord.ExceptionCode==EXCEPTION_BREAKPOINT
          INVOKE ContinueDebugEvent, DBEvent.dwProcessId,
                        DBEvent.dwThreadId,
                        DBG_CONTINUE  
          .CONTINUE
        .ENDIF
      .ENDIF
      INVOKE ContinueDebugEvent, DBEvent.dwProcessId,
                    DBEvent.dwThreadId,
                    DBG_EXCEPTION_NOT_HANDLED
    .ENDW
  .ELSE
    INVOKE MessageBox, 0, ADDR SearchFail, ADDR AppName, MB_OK + MB_ICONERROR
  .ENDIF
  INVOKE ExitProcess, 0

END start

 

To będzie nasz testowany proces. W rzeczywistości jest to lekko zmodyfikowany program z lekcji o prostym oknie, w którym została wstawiona pętla nieskończona tuż przed wejściem do pętli wiadomości.

Plik WIN.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

.DATA

ClassName DB "SimpleWinClass", 0
AppName  DB "Okno z pętlą nieskończoną", 0

.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?

.CODE

start:

  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE GetCommandLine
  mov  CommandLine, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax

WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,
       hPrevInst: HINSTANCE,
       CmdLine:  LPSTR,
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc  : WNDCLASSEX
LOCAL msg : MSG
LOCAL hwnd : HWND

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInstance
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, NULL
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, NULL, ADDR ClassName, ADDR AppName,
      WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,
      CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL,
      hInst, NULL
  mov  hwnd, eax

; Ten rozkaz powoduje powstanie pętli nieskończonej

  jmp $

; Tutaj rozpoczyna się dalsza część programu

  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

  .IF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam    
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

END start

Analiza

  INVOKE FindWindow, ADDR ClassName, NULL

 

Nasz program wymaga dołączenia go do testowanego procesu przy pomocy funkcji DebugActiveProcess, która potrzebuje numeru ID procesu. Numer identyfikacyjny ID procesu możemy otrzymać wywołując funkcję GetWindowThreadProcessId, która z kolei potrzebuje uchwytu okna jako parametru. Zatem najpierw należy uzyskać uchwyt okna.

Przy pomocy FindWindow możemy określić nazwę klasy okna, które jest nam potrzebne. Zwrócony zostaje uchwyt do okna utworzonego przez tę klasę. Jeśli otrzymamy wartość NULL, to żadne okno nie powstało na podstawie tej klasy.

 

  .IF eax!=NULL
    INVOKE GetWindowThreadProcessId, eax, ADDR ProcessId
    mov  ThreadId, eax
    INVOKE DebugActiveProcess, ProcessId

 

Po otrzymaniu numeru identyfikacyjnego ID procesu możemy wywołać funkcję DebugActiveProcess. Następnie wchodzimy do pętli oczekującej na zdarzenia uruchomieniowe.

 

  .IF DBEvent.dwDebugEventCode==CREATE_PROCESS_DEBUG_EVENT
    mov  context.ContextFlags, CONTEXT_CONTROL
    INVOKE GetThreadContext, DBEvent.u.CreateProcessInfo.hThread,
                 ADDR context

 

Gdy otrzymamy powiadomienie CREATE_PROCESS_DEBUG_INFO, to oznacza ono zawieszenie działania procesu testowanego, co umożliwi nam przeprowadzenie w nim operacji chirurgicznej. W tym przykładzie zastąpimy instrukcję skoku (jmp $ - kod 0EBh 0FEh) tworzącego pętlę nieskończoną dwiema instrukcjami NOP (kod 90h).

Najpierw musimy otrzymać adres tej instrukcji w obrębie procesu. Ponieważ testowany proces do czasu przyłączenia naszego programu już znajduje się w pętli nieskończonej, rejestr eip będzie zawsze wskazywał na tę instrukcję. Zatem wystarczy pobrać zawartość rejestru eip. Do osiągnięcia tego celu wykorzystujemy funkcję GetThreadContext. Ustawiamy pole ContextFlags na wartość CONTEXT_CONTROL, aby przekazać funkcji GetThreadContext, iż chcemy wypełnić strukturę CONTEXT rejestrami sterującymi.

 

  INVOKE WriteProcessMemory, DBEvent.u.CreateProcessInfo.hProcess,
                context.regEip, ADDR buffer, 2, NULL

 

Teraz gdy posiadamy zawartość rejestru eip, możemy wywołać WriteProcessMemory w celu zastąpienia instrukcji "jmp $" dwiema instrukcjami NOP, co pomoże naszemu procesowi testowanemu wyjść trwale z pętli nieskończonej. Po tej operacji wyświetlamy użytkownikowi krótką wiadomość, a następnie wywołujemy ContinueDebugEvent w celu wznowienia działania procesu testowanego. Ponieważ instrukcja "jmp $" została zastąpiona instrukcjami NOP, proces ten zacznie wykonywać dalsze instrukcje, co spowoduje wyświetlenie okna i wejście do pętli wiadomości. Jako dowód na ekranie pojawi się jego okno.

Drugi przykład wykorzystuje nieco inne podejście do przerwania pętli nieskończonej w procesie testowanym.

Plik DEBUG3.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDE  \masm32\include\comdlg32.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\comdlg32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib

.DATA

AppName   DB "Przykład uruchamiania nr 3", 0
ClassName  DB "SimpleWinClass", 0
SearchFail  DB "Nie można odnaleźć docelowego procesu", 0
LoopSkipped DB "Przeskoczone dwa bajty!", 0

.DATA?

DBEvent  DEBUG_EVENT <>
ProcessId DD ?
ThreadId DD ?

ALIGN DWORD

context CONTEXT <>

.CODE

start:

  INVOKE FindWindow, ADDR ClassName, NULL
  .IF eax!=NULL
    INVOKE GetWindowThreadProcessId, eax, ADDR ProcessId
    mov  ThreadId, eax
    INVOKE DebugActiveProcess, ProcessId

    .WHILE TRUE
      INVOKE WaitForDebugEvent, ADDR DBEvent, INFINITE
      .BREAK .IF DBEvent.dwDebugEventCode==EXIT_PROCESS_DEBUG_EVENT
      .IF DBEvent.dwDebugEventCode==CREATE_PROCESS_DEBUG_EVENT         
        mov  context.ContextFlags, CONTEXT_CONTROL         
        INVOKE GetThreadContext, DBEvent.u.CreateProcessInfo.hThread, ADDR context 
        add  context.regEip, 2 
        INVOKE SetThreadContext, DBEvent.u.CreateProcessInfo.hThread, ADDR context 
        INVOKE MessageBox, 0, ADDR LoopSkipped, ADDR AppName,
                  MB_OK + MB_ICONINFORMATION 
      .ELSEIF DBEvent.dwDebugEventCode==EXCEPTION_DEBUG_EVENT
        .IF DBEvent.u.Exception.pExceptionRecord.ExceptionCode==EXCEPTION_BREAKPOINT
          INVOKE ContinueDebugEvent, DBEvent.dwProcessId,
                        DBEvent.dwThreadId,
                        DBG_CONTINUE  
          .CONTINUE
        .ENDIF
      .ENDIF
      INVOKE ContinueDebugEvent, DBEvent.dwProcessId,
                    DBEvent.dwThreadId,
                    DBG_EXCEPTION_NOT_HANDLED
    .ENDW
  .ELSE
    INVOKE MessageBox, 0, ADDR SearchFail, ADDR AppName, MB_OK + MB_ICONERROR
  .ENDIF
  INVOKE ExitProcess, 0

END start

 

  .IF DBEvent.dwDebugEventCode==CREATE_PROCESS_DEBUG_EVENT 
    mov  context.ContextFlags, CONTEXT_CONTROL 
    INVOKE GetThreadContext, DBEvent.u.CreateProcessInfo.hThread,
                 ADDR context 
    add  context.regEip, 2 
    INVOKE SetThreadContext, DBEvent.u.CreateProcessInfo.hThread,
                 ADDR context 

 

Program ten również wywołuje funkcję GetThreadContext do pobrania bieżącej zawartości rejestru eip, lecz zamiast zastępowania instrukcji jmp $, zwiększa on wartość pola regEip o 2, aby "przeskoczyć ponad" tą instrukcją. W wyniku tej modyfikacji po wznowieniu procesu testowanego rozpocznie on wykonywanie poleceń za instrukcją skoku.

Teraz możesz zobaczyć potęgę funkcji Get/SetThreadContext. Można również modyfikować inne rejestry w strukturze, co będzie od razu odzwierciedlone w testowanym procesie po jego wznowieniu. Wolno ci nawet wstawiać instrukcje int 3h, aby wywoływać zatrzymania kontrolne procesu testowanego.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe