Rozdział XX - Przejęcie procedury okna


Na tej lekcji nauczymy się o przejmowaniu procedury okna (window subclassing), co to jest oraz jak zastosować to dla naszych własnych korzyści.

 

obrazek

 

Kod źródłowy możesz pobrać {z tego archiwum}.

 

Teoria

Jeśli programujesz w systemie Windows już od pewnego czasu, to na pewno napotkałeś sytuację, gdzie jakieś okno posiadało prawie wszystkie potrzebne ci własności, lecz nie do końca. Czy była ci kiedykolwiek potrzebna specjalna kontrolka edycyjna, która filtruje niektóre niepożądane informacje? Bezpośrednim podejściem byłoby zaprojektowanie własnego okna. Ale to na prawdę ciężka i zajmująca czas praca. Rozwiązaniem jest przejęcie procedury okna.

Krótko mówiąc, przejęcie procedury okna pozwala ci "przejąć" to okno. Będziesz miał absolutną kontrolę nad nim. Zobaczmy na prosty przykład. Załóżmy, iż potrzebujesz pola tekstowego, które akceptuje jedynie cyfry szesnastkowe. Jeśli zastosujesz proste pole edycji, to nie będziesz miał nic do powiedzenia, gdy twój użytkownik wpisze coś innego od cyfr szesnastkowych w to pole edycji, tj. jeśli wpisze on "zb+g", to nic nie możesz zrobić, a jedynie odrzucić cały tekst. Mało profesjonalne rozwiązanie. W istocie potrzebujesz możliwości zbadania wprowadzanych przez użytkownika znaków do pola edycyjnego w momencie naciskania przez niego klawiszy.

Teraz zbadajmy, jak tego dokonać. Gdy użytkownik wpisuje cokolwiek do pola edycyjnego, system Windows wysyła wiadomość WM_CHAR do procedury okna tej kontrolki. Ta procedura okna przebywa wewnątrz samego Windows, zatem nie możemy jej zmienić. Jednakże możemy dokonać przekierowania przepływu wiadomości do naszej własnej procedury okna. W ten sposób nasza procedura okna będzie z pierwszej ręki otrzymywała wszystkie wiadomości wysyłane przez system Windows do kontrolki edycyjnej. Jeśli zdecyduje się ona podjąć jakieś działania przy danej wiadomości, to może to bez problemów robić. Lecz jeśli nie chce obsługiwać danej wiadomości, to może przekazać ją do właściwej procedury okna. I tak nasza procedura okna wstawia się pomiędzy Windows a kontrolkę edycji. Spójrz na poniższy schemat:

 

Przed przejęciem procedury okna

System Windows procedura okna kontrolki edycji

Po przejęciu procedury okna

System Windows ® nasza procedura okna ® procedura okna kontrolki edycji

 

Teraz skoncentrujemy się nad sposobem przejmowania procedury okna. Zapamiętaj, iż nie jest to ograniczone do kontrolek, może być zastosowane z każdym oknem.

Zastanówmy się, skąd system Windows wie, gdzie znajduje się procedura okna kontrolki edycyjnej. Jakieś pomysły?... Pole lpfnWndProc struktury WNDCLASSEX. Jeśli moglibyśmy podmienić zawartość tego pola z adresem naszej własnej procedury okna, to system Windows wysyłałby wiadomości do nas, a nie do kontrolki edycyjnej.

Możemy to zrobić wywołując funkcję SetWindowLong.

 

SetWindowLong PROTO hWnd:DWORD, nIndex:DWORD, dwNewLong:DWORD

Zatem mamy proste zadanie: tworzymy procedurę okna, która obsłuży wiadomości dla kontrolki edycji, a następnie wywołujemy funkcję SetWindowLong ze znacznikiem GWL_WNDPROC przekazując w trzecim parametrze adres naszej procedury okna. Jeśli funkcja się powiedzie, to wartością zwrotną jest 32-bitowa zawartość zamienionego pola struktury WNDCLASSEX, w naszym przypadku jest to adres oryginalnej procedury okna kontrolki. Musimy zapamiętać tę wartość do użytku z naszą procedurą okna.

Pamiętaj, iż pojawi się kilka wiadomości, których nie chcemy obsługiwać i przekażemy je do oryginalnej procedury okna. Możemy tego dokonać wywołując funkcję CallWindowProc:

 

CallWindowProc PROTO lpPrevWndFunc: DWORD, \ 
           hWnd:     DWORD,\ 
           Msg:      DWORD,\
           wParam:    DWORD,\
           lParam:    DWORD

Pozostałe cztery parametry są parametrami przekazanymi do naszej procedury okna. Po prostu przesyłamy je dalej do CallWindowProc.

Przykład

Plik SUBCLASS.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDE  \masm32\include\comctl32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\comctl32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib

WinMain   PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD
EditWndProc PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

.DATA

ClassName DB "SubclassWinClass", 0
AppName  DB "Przejmowanie procedury okna", 0
EditClass DB "EDIT", 0
Message  DB "W oknie edycyjnym nacisnąłeś klawisz Enter!", 0

.DATA?

hInstance HINSTANCE ?
hwndEdit  DD ?
OldWndProc DD ?

.CODE

start:
  INVOKE GetModuleHandle,   NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, NULL, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax

WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc  : WNDCLASSEX
LOCAL msg : MSG
LOCAL hwnd : HWND

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_APPWORKSPACE
  mov  wc.lpszMenuName, NULL
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx,   ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE,\
              ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPED + WS_CAPTION + \
              WS_SYSMENU + WS_MINIMIZEBOX + \
              WS_MAXIMIZEBOX + WS_VISIBLE, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, 350, 100, NULL, NULL, \
              hInst, NULL
  mov  hwnd, eax

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

  .IF uMsg==WM_CREATE
    INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE,\
                ADDR EditClass, NULL,\
                WS_CHILD + WS_VISIBLE + WS_BORDER,\
                20, 20, 300, 25, hWnd, NULL,\
                hInstance, NULL
    mov  hwndEdit, eax
    INVOKE SetFocus, eax

;-----------------------------------------
; Przejmujemy procedurę okna
;-----------------------------------------

    INVOKE SetWindowLong, hwndEdit, GWL_WNDPROC, ADDR EditWndProc
    mov  OldWndProc, eax
  .ELSEIF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam		
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

EditWndProc PROC hEdit:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

  .IF uMsg==WM_CHAR
    mov eax, wParam
    .IF (al>="0" && al<="9") || (al>="A" && al<="F") || \
      (al>="a" && al<="f") || al==VK_BACK
      .IF al>="a" && al<="f"
        sub al, 20h
      .ENDIF
      INVOKE CallWindowProc, OldWndProc, hEdit, uMsg, eax, lParam
      ret
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_KEYDOWN
    mov eax, wParam
    .IF al==VK_RETURN
      INVOKE MessageBox, hEdit,\
                ADDR Message, ADDR AppName,\
                MB_OK + MB_ICONINFORMATION
      INVOKE SetFocus, hEdit
    .ELSE
      INVOKE CallWindowProc, OldWndProc, hEdit, uMsg, wParam, lParam
      ret
    .ENDIF
  .ELSE
    INVOKE CallWindowProc, OldWndProc, hEdit, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

EditWndProc ENDP

END start

 

Za pomocą EditWndProc filtrujemy wiadomości WM_CHAR. Jeśli znak jest pomiędzy 0...9 lub a...f, akceptujemy go przekazując wiadomość oryginalnej procedurze okna. Jeśli znak jest małą literą, zamieniamy go na dużą literę dodając do jego kodu wartość szesnastkową 20h. Zwróć uwagę, iż jeżeli znak nie jest taki, jak oczekujemy, to ignorujemy go. Nie przekazujemy go do oryginalnej procedury okna. Zatem gdy użytkownik wpisze coś innego niż 0...9 lub a...f, to znak ten po prostu nie pojawi się w kontrolce edycyjnej.

 

  .ELSEIF uMsg==WM_KEYDOWN
    mov eax, wParam
    .IF al==VK_RETURN
      INVOKE MessageBox, hEdit,\
                ADDR Message, ADDR AppName,\
                MB_OK + MB_ICONINFORMATION
      INVOKE SetFocus, hEdit
    .ELSE
      INVOKE CallWindowProc, OldWndProc, hEdit, uMsg, wParam, lParam
      ret
    .ENDIF

 

Chcę dalej zademonstrować potęgę przejmowania procedury okna przy przechwytywaniu klawisza Enter. EditWndProc sprawdza wiadomość WM_KEYDOWN na klawisz VK_RETURN (klawisz Enter). Jeśli tak jest, to wyświetla okno wiadomości z napisem "W oknie edycyjnym nacisnąłeś klawisz Enter!". Jeśli nie jest to klawisz Enter, to przekazuje wiadomość do oryginalnej procedury okna.

Możesz wykorzystać przejmowanie procedury okna do przejęcia kontroli nad innymi oknami. Jest to jedna z potężnych technik, które powinny się znaleźć w twoim arsenale programisty.

 

Dodatek w Pascalu

Ta sama aplikacja w Pascalu:

 

{********************************
** I Liceum Ogólnokształcące **
**      w Tarnowie    **
**    mgr Jerzy Wałaszek  **
********************************}

program SubClassing;

uses Windows;

const
 ClassName = 'SubclassWinClass';
 AppName  = 'Przejmowanie procedury okna';
 EditClass = 'EDIT';
 Message  = 'W oknie edycyjnym nacisnąłeś klawisz Enter!';

type

 FOldWndProc = function (a:longint;b:longword;c:longword;d:longint):longint;

var

 hInstance : HINST;
 hwndEdit  : longword;
 OldWndProc : longword;

function EditWndProc(hEdit:DWORD;uMsg:DWORD;wParam:DWORD;lParam:DWORD):DWORD;
var
 c : char;
begin
 Result := 0;
 case uMsg of
  WM_CHAR:
  begin
   c := UpCase(char(wParam and $ff));
   if (c in ['0'..'9']) or (c in ['A'..'F']) or (ord(c) = VK_BACK) then
    CallWindowProc(FOldWndProc(OldWndProc),hEdit,uMsg,ord(c),lParam);
  end;
  WM_KEYDOWN:
   if (wParam and $ff) = VK_RETURN then
   begin
    MessageBox(hEdit,Message,AppName,MB_OK + MB_ICONINFORMATION);
    SetFocus(hEdit);
   end
   else Result := CallWindowProc(FOldWndProc(OldWndProc),hEdit,uMsg,wParam,lParam);
  else Result := CallWindowProc(FOldWndProc(OldWndProc),hEdit,uMsg,wParam,lParam);
 end;
end;

function WndProc(hWnd:HANDLE;uMsg:UINT;wParam:WPARAM;lParam:LPARAM) : longint;
begin
 Result := 0;
 case uMsg of
  WM_CREATE:
  begin
   hwndEdit := CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,EditClass,0,
         WS_CHILD + WS_VISIBLE + WS_BORDER,20,20,300,25,
         hWnd,0,hInstance,0);
   SetFocus(hwndEdit);

//-----------------------------------------
// Przejmujemy procedurę okna
//-----------------------------------------

   OldWndProc := SetWindowLong(hwndEdit,GWL_WNDPROC,longint(@EditWndProc));
  end;
  WM_DESTROY: PostQuitMessage(0);
  else Result := DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
 end;
end;

function WinMain(hInst,hPrevInst:HINST;CmdLine:LPSTR;CmdShow:DWORD) : longint;
var
 wc  : WNDCLASSEX;
 msg : MSG;
 hwnd : HWND;
begin
 with wc do
 begin
  cbSize    := sizeof(WNDCLASSEX);
  style     := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
  lpfnWndProc  := @WndProc;
  cbClsExtra  := 0;
  cbWndExtra  := 0;
  hInstance   := hInst;
  hbrBackground := COLOR_APPWORKSPACE;
  lpszMenuName := 0;
  lpszClassName := ClassName;
  hIcon     := LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
  hIconSm    := hIcon;
  hCursor    := LoadCursor(0,IDC_ARROW);
 end;
 RegisterClassEx(wc);
 hwnd := CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,ClassName,AppName,
     WS_OVERLAPPED + WS_CAPTION + WS_SYSMENU + WS_MINIMIZEBOX +
     WS_MAXIMIZEBOX + WS_VISIBLE,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
     350,100,0,0,hInst,0);
 while GetMessage(msg,0,0,0) do
 begin
  TranslateMessage(msg);
  DispatchMessage(msg);
 end;
 Result := msg.wParam;
end;

begin
 hInstance := GetModuleHandle(0);
 ExitProcess(WinMain(hInstance,0,0,SW_SHOWDEFAULT));
end.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe