Biblioteka STL - klasa vector

Praktycznie każda współczesna dystrybucja języka C++ zawiera moduł biblioteki STL (ang. Standard Template Library - biblioteka standardowych szablonów). Opis STL znajdziesz w Wikipedii. My przejdziemy od razu do praktycznych zastosowań. Pierwszą klasą szablonową, którą omówimy będzie klasa vector. Klasa ta przypomina tablicę z języka C++ - składa sie z ciagu elementów tego samego typu, które są umieszczone obok siebie w jednym bloku pamięci. W stosunku do zwykłej tablicy klasa vector zawiera wiele ulepszeń.

Dostęp do klasy szablonowej vector

Aby korzystać z tej klasy, musisz na początku swojego programu dodać wpis:

 

...
#include <vector>
...

 

Tworzenie zmiennej typu vector

Zmienną typu vector tworzy się w specyficzny sposób. Klasa szablonowa jest jakby pojemnikiem (kontenerem), który przechowuje dane pożądanego typu. Dlatego w trakcie tworzenia zmiennej musimy określić typ elementów zawartych w wektorze. Robimy to w sposób następujący:

 

vector<nazwa_typu_elementów> nazwa_zmiennej;

 

Przykłady:

 

vector<int>         a// vector a będzie przechowywał elementy typu int
vector<char>        c// vector c będzie przechowywał elementy typu char
vector<vector<int>> T// vector T będzie zawierał jako elementy wektory
                        // z liczbami int - to odpowiednik tablicy dwuwymiarowej.

 

Wstawianie elementów na koniec wektora

Zmienna utworzona w powyższy sposób jest pustym wektorem - tzn. nie zawierającym żadnego elementu. Elementy dodajemy do wektora przy pomocy funkcji składowej:

 

wektor.push_back(wartość_nowego_elementu);

 

Dodany element zostaje umieszczony na końcu wektora. Rozmiar wektora rośnie o 1. Informacje o aktualnym rozmiarze otrzymujemy za pomocą funkcji:

 

wektor.size();

 

Informację o tym, czy wektor coś zawiera otrzymasz przy pomocy funkcji logicznej:

 

wektor.empty();

 

Zwraca ona false, jeśli w wektorze znajduje się jakiś element, a true w przypadku pustego wektora.

Możesz się zastanawiać w jaki sposób zachowana jest ciągłość obszaru pamięci zajmowanej przez wektor, skoro zwiększa on swój rozmiar. Otóż klasa rezerwuje na potrzeby przechowywania elementów pewien obszar pamięci - np. o pojemności 1000 elementów. Dopóki elementy wstawiane do wektora mieszczą się w tym obszarze, operacja push_back() przebiega bardzo szybko. Natomiast jeśli okaże się, iż nowy element już nie mieści się w starym obszarze, to klasa zarezerwuje w pamięci nowy obszar o takiej wielkości, aby pomieścił wszystkie stare elementy oraz rezerwę 1000 następnych. Stare elementy są przepisywane do nowego obszaru, a obszar poprzedni zostaje zwolniony do systemu.

 

Dostęp do elementów przechowywanych w wektorze

Dostęp do elementów wektora uzyskujemy poprzez operator indeksowania [ ]:

 

wektor[numer_elementu]

 

lub przy pomocy funkcji składowej:

 

wektor.at(numer_elementu)

 

Operator [ ] nie sprawdza, czy podany indeks określa element leżący faktycznie w wektorze. Funkcja at() w przypadku wyjścia indeksu poza dozwoloną wartość dla danego wektora generuje wyjątek i zatrzymuje wykonywanie programu.

 

Poniższy program tworzy wektor dla liczb całkowitych typu int, umieszcza w nim dwadzieścia przypadkowych liczb z zakresu od 0 do 9 i wypisuje zawartość wektora po dodaniu każdej liczby. Liczby dodawane są na koniec wektora.

 

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
main()
{
 vector<int> V; // tworzymy pusty wektor

 // inicjujemy generator liczb pseudolosowych
 srand((unsigned)time(NULL));
 // dodajemy 20 liczb pseudolosowych
 while(V.size() < 20)
 {
  // dodajemy na koniec wektora nową liczbę pseudolosową
  V.push_back(rand() % 10);
  // wypisujemy zawartość wektora
  for(int i = 0; i < V.size(); i++)
   cout << V[i] << " ";
  cout << endl;
 }
 cout << endl;
 system("PAUSE");
}
5
5 3
5 3 9
5 3 9 1
5 3 9 1 5
5 3 9 1 5 9
5 3 9 1 5 9 4
5 3 9 1 5 9 4 9
5 3 9 1 5 9 4 9 0
5 3 9 1 5 9 4 9 0 8
5 3 9 1 5 9 4 9 0 8 6
5 3 9 1 5 9 4 9 0 8 6 7
5 3 9 1 5 9 4 9 0 8 6 7 3
5 3 9 1 5 9 4 9 0 8 6 7 3 3
5 3 9 1 5 9 4 9 0 8 6 7 3 3 3
5 3 9 1 5 9 4 9 0 8 6 7 3 3 3 0
5 3 9 1 5 9 4 9 0 8 6 7 3 3 3 0 2
5 3 9 1 5 9 4 9 0 8 6 7 3 3 3 0 2 4
5 3 9 1 5 9 4 9 0 8 6 7 3 3 3 0 2 4 3
5 3 9 1 5 9 4 9 0 8 6 7 3 3 3 0 2 4 3 5

Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .

 

 

Tworzenie wektora o zadanej liczbie elementów

Wektor możemy tworzyć od razu określając liczbę zawartych w nim elementów. W tym celu przy definicji zmiennej wykorzystujemy odpowiedni konstruktor wektora:

 

vector<typ_elementów> nazwa_zmiennej(liczba_elementów);

 

lub

 

vector<typ_elementów> nazwa_zmiennej(liczba_elementów,wartość_elementów);

 

Przykład:

vector<double> V(100);       // zostanie utworzony wektor V 100 liczb typu double
                             // o początkowej wartości 0.0

 

vector<double> V(100,15.25); // zostanie utworzony wektor V 100 liczb typu double
                             // każda o wartości 15.25

 

 

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

main()
{
 vector<int> V(10); // tworzymy wektor 10 liczb

 // wyświetlamy zawartość wektora

 for(int i = 0; i < V.size(); i++)
  cout << V[i] << " ";

 cout << endl << endl;

 system("PAUSE");
}
 
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

main()
{
 vector<int> V(10,15); // tworzymy wektor 10 liczb o wartości 15

 // wyświetlamy zawartość wektora

 for(int i = 0; i < V.size(); i++)
  cout << V[i] << " ";

 cout << endl << endl;

 system("PAUSE");
}
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15


Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .

 

 

Pierwszy i ostatni element wektora

Dostęp do pierwszego elementu wektora uzyskujemy przy pomocy:

 

wektor[0]      // wykorzystujemy operator indeksowania
wektor.at(0)   // wykorzystujemy funkcję indeksową
wektor.front() // wykorzystujemy funkcję składową

 

Dostęp do ostatniego elementu wektora uzyskujemy przy pomocy:

 

wektor[wektor.size()-1]      // wykorzystujemy operator indeksowania
wektor.at(wektor.size()-1)   // wykorzystujemy funkcję indeksową
wektor.back()                // wykorzystujemy funkcję składową

 

Poniższy program tworzy wektor 10 elementowy. Umieszcza w nim liczby losowe z przedziału od 0 do 9999. Wypisuje zawartość wektora oraz pierwszy i ostatni element.

 

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
using namespace std;
main()
{
 vector<int> V; // tworzymy wektor
 // inicjujemy generator liczb pseudolosowych
 srand((unsigned)time(NULL));
 // wektor wypełniamy 10 liczbami pseudolosowymi od 0 do 9999
 while(V.size() < 10) V.push_back(rand() % 10000);
 // wyświetlamy zawartość wektora
 for(int i = 0; i < V.size(); i++)
  cout << setw(5) << V[i];
 // wyświetlamy pierwszy i ostatni element wektora
 cout << endl << endl
    << "Pierwszy: " << setw(5) << V.front() << endl
    << "Ostatni : " << setw(5) << V.back() << endl << endl;
 system("PAUSE");
}
1027 6017  611 8215 3549  884  855 2231 7723  452

Pierwszy: 1027
Ostatni :  452

Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .

 

Iterator wektora

Iterator jest obiektem wskazującym kolejne elementy przechowywane w kontenerze klasy. Możemy go przyrównać do wskaźnika, czyli zmiennej przechowującej adres danej docelowej. Jednakże, w porównaniu ze wskaźnikiem, iterator posiada dużo większą funkcjonalność. Iterator klasy vector tworzymy następująco:

 

vector<typ_elementów>::iterator nazwa_zmiennej;

 

Przykład:

 

vector<int>::iterator it_int// tworzymy iterator elementów typu int w kontenerze typu vector

 

Tak utworzony iterator nie wskazuje jeszcze żadnego elementu wektora. Musimy go odpowiednio zainicjować za pomocą funkcji składowych:

 

iterator = wektor.begin();  // ustawienie iteratora na pierwszy element wektora

iterator = wektor.end();    // ustawienie iteratora poza ostatni element wektora

 

Na iteratorach wektora można wykonywać następujące działania:

 

* iterator              // dostęp do elementu wskazywanego przez iterator

iterator++;             // przesunięcie iteratora na następny element w wektorze

iterator--;             // cofnięcie iteratora na poprzedni element w wektorze

iterator += n;          // ustawienie iteratora na element leżący o n pozycji dalej w wektorze

iterator -= n;          // ustawienie iteratora na element leżący o n pozycji wcześniej w wektorze

iterator1 - iterator2   // odległość pomiędzy pozycjami wskazywanymi przez iteratory

 

Poniższy program tworzy wektor 10 elementowy, wypełnia go liczbami pseudolosowymi z zakresu od 0 do 99, a następnie wypisuje zawartość wektora. Dostęp do elementów poprzez iterator.

 

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
using namespace std;
main()
{
 vector<int> V(10);    // tworzymy wektor 10 elementowy
 vector<int>::iterator i; // tworzymy iterator do elementów wektora
 // inicjujemy generator liczb pseudolosowych
 srand((unsigned)time(NULL));
 // wektor wypełniamy 10 liczbami pseudolosowymi od 0 do 99
 for(i = V.begin(); i != V.end(); i++)
  * i = rand() % 100;
 // wyświetlamy zawartość wektora
 for(i = V.begin(); i != V.end(); i++)
  cout << setw(3) << * i;
 cout << endl << endl;
 system("PAUSE");
}
 72 27 89 23 88 58 50 49  1 16

Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .

 

Usuwanie elementów z wektora

Z końca wektora usuwamy elementy za pomocą funkcji:

 

wektor.pop_back();

 

Funkcja nie zwraca żadnej wartości. Jeśli chcesz pobrać element z końca wektora, to najpierw należy użyć funkcji wektor.back(), która udostępni ostatni element, a po jego przetworzeniu dopiero stosuje się wektor.pop_back(). Poniższy program tworzy wektor. Wypełnia go 10-cioma liczbami pseudolosowymi, a następnie usuwa kolejne elementy od końca.

 

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
using namespace std;
main()
{
 vector<int> V; // tworzymy wektor 
 // inicjujemy generator liczb pseudolosowych
 srand((unsigned)time(NULL));
 // wektor wypełniamy 10 liczbami pseudolosowymi od 0 do 9999 
 while(V.size() < 10) V.push_back(rand() % 10000);
 // wyświetlamy zawartość wektora i usuwamy kolejne od końca elementy
 while(!V.empty())
 {
  for(int i = 0; i < V.size(); i++) cout << setw(5) << V[i];
  cout << endl;
  V.pop_back();
 }
 cout << endl << endl;
 system("PAUSE");
}
 2037 9273 2927 4951 5251 4117  730 2427 2841  506
 2037 9273 2927 4951 5251 4117  730 2427 2841
 2037 9273 2927 4951 5251 4117  730 2427
 2037 9273 2927 4951 5251 4117  730
 2037 9273 2927 4951 5251 4117
 2037 9273 2927 4951 5251
 2037 9273 2927 4951
 2037 9273 2927
 2037 9273
 2037


Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .

 

Jeśli usuwany element znajduje się wewnątrz wektora, to używamy funkcji:

 

wektor.erase(iterator);              // usuwa element na pozycji wskazywanej przez iterator
wektor.erase(i_początek, i_koniec);  // usuwa elementy od pozycji iteratorów i_początek do elementu
                                     // poprzedzającego pozycję i_koniec 

 

Funkcja erase() zwraca iterator do elementu, który w wektorze znajdował się bezpośrednio za usuniętym elementem.

Poniższy program tworzy wektor. Wypełnia go 10-cioma liczbami pseudolosowymi, a następnie usuwa kolejne elementy od początku wektora.

 

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
using namespace std;
main()
{
 vector<int> V; // tworzymy wektor
 // inicjujemy generator liczb pseudolosowych
 srand((unsigned)time(NULL)); 
 // wektor wypełniamy 10 liczbami pseudolosowymi od 0 do 9999
 while(V.size() < 10) V.push_back(rand() % 10000);
 vector<int>::iterator i; // tworzymy iterator

 i = V.begin();      // iterator ustawiamy na pierwszy element

 // wyświetlamy zawartość wektora
 // i usuwamy kolejne od początku elementy

 while(!V.empty())
 {
  for(int j = 0; j < V.size(); j++) cout << setw(5) << V[j];
  cout << endl;
  V.erase(i);
 } 
 cout << endl << endl;
 system("PAUSE");
}
 6413 4218  277 6079 1453 3055 9878 2039 9972 6863
 4218  277 6079 1453 3055 9878 2039 9972 6863
  277 6079 1453 3055 9878 2039 9972 6863
 6079 1453 3055 9878 2039 9972 6863
 1453 3055 9878 2039 9972 6863
 3055 9878 2039 9972 6863
 9878 2039 9972 6863
 2039 9972 6863
 9972 6863
 6863


Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .

 

Zawartość całego wektora usuwamy przy pomocy funkcji:

 

wektor.clear();

 

Wstawianie elementów do wektora

Wstawianie nowych elementów do wnętrza wektora realizujemy przy pomocy funkcji składowej:

 

wektor.insert(iterator,wartość);       // na pozycji iteratora zostaje umieszczona wartość

wektor.insert(iterator,ilość,wartość); // na pozycji iteratora zostaje umieszczona wartość podaną ilość razy

wektor.insert(i_gdzie,i_od,i_do);      // na pozycji iteratora i_gdzie wstawia zawartość wektora wskazywanego

                                       // przez iteratory i_od oraz i_do. Elementy wektora wstawiane są

                                       // począwszy od i_od, a skończywszy przes i_do.

 

Tylko pierwsza z wersji funkcji wektor.insert() zwraca iterator wskazujący wstawiony do wektora element. Pozostałe nie zwracają żadnej wartości.

Sposób wykorzystania funkcji wektor.insert(). Tworzy on wektor 10 elementowy, a następnie wstawia do niego jeden element, pięć elementów oraz 8 elementów z innego wektora.

 

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>

using namespace std;

main()
{
 vector<int> V1(10,5); // tworzymy wektor 10 elementowy
 vector<int> V2(10);  // tworzymy wektor 10 elementowy

 vector<int>::iterator i_od,i_do;
   
 // inicjujemy V2 kolejnymi liczbami od 0 do 9
 
 for(int i = 0; i < V2.size(); i++) V2[i] = i;
 
 // wyświetlamy zawartość wektora V1
 
 for(int i = 0; i < V1.size(); i++) cout << setw(2) << V1[i];
 cout << endl << endl;
 
 // wstawiamy element 2 na pozycji 5 w V1
 
 V1.insert(V1.begin() + 5,2);
 for(int i = 0; i < V1.size(); i++) cout << setw(2) << V1[i];
 cout << endl << endl;
 
 // wstawiamy 5 elementów 1 od pozycji 3 w V1
 
 V1.insert(V1.begin() + 3,5,1);
 for(int i = 0; i < V1.size(); i++) cout << setw(2) << V1[i];
 cout << endl << endl;

 // wstawiamy 8 pierwszych elementów V2 do V1 od pozycji 2
 
 i_od = V2.begin();
 i_do = i_od + 8;
 V1.insert(V1.begin() + 2,i_od,i_do);
 for(int i = 0; i < V1.size(); i++) cout << setw(2) << V1[i];
 cout << endl << endl;
 
 system("PAUSE");
}
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5

 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 2 5 5 5 5 5

 5 5 0 1 2 3 4 5 6 7 5 1 1 1 1 1 5 5 2 5 5 5 5 5

Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .