Tetris - programy


W tym rozdziale: Podrozdziały:

 

Prezentowane poniżej programy utworzono w następujących środowiskach programowania:

Jeśli stosujesz inne środowiska, to prawdopodobnie będziesz musiał przetworzyć odpowiednio kod programów.

 

Programy

obrazek
Strona tytułowa gry
obrazek
Wybór poziomu i zapełnienia
obrazek
Przykładowa rozgrywka

Program w języku Pascal

//        T E T R I S
//      WERSJA FUNKCYJNA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program GraTetris;

uses Crt, Windows;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

// Procedura przesuwa w dół o jeden wiersz
// prostokątny obszar okna konsoli. Współrzędne
// definiują obszar przesunięcia. Atrybut definiuje
// kolor pierwszego wiersza, który zostanie uzupełniony
// po przesunięciu.
//----------------------------------------------------
procedure PrzesunOkno(xp,yp,xk,yk,attr : integer);
var
 Standardowe_Wyjscie   : HANDLE ;
 Prostokat_Przewijania,
 Prostokat_Ograniczenia  : SMALL_RECT ;
 Struktura_Wypelniania  : CHAR_INFO ;
 Wspolrzedne_Przesuniecia : COORD ;
begin
 Standardowe_Wyjscie       := GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 Prostokat_Przewijania.Top    := yp - 1;
 Prostokat_Przewijania.Bottom   := yk - 1;
 Prostokat_Przewijania.Left    := xp - 1;
 Prostokat_Przewijania.Right   := xk - 1;
 Wspolrzedne_Przesuniecia.X    := xp - 1;
 Wspolrzedne_Przesuniecia.Y    := yp;
 Prostokat_Ograniczenia      := Prostokat_Przewijania;
 Struktura_Wypelniania.Attributes := attr;
 Struktura_Wypelniania.AsciiChar := ' ';
 ScrollConsoleScreenBuffer(Standardowe_Wyjscie,
              Prostokat_Przewijania,
              Prostokat_Ograniczenia,
              Wspolrzedne_Przesuniecia,
              Struktura_Wypelniania)
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

//------------------------------------------------------
// Struktury danych wykorzystywane w programie
//------------------------------------------------------
type

 figura = array[1..4] of string[16];

const
 zestaw : array[1..7] of figura = (
 ('XXXX X    X ',
  '   X    X ',
  '   X XXXX X ',
  '   X    X '),
 ('XXX X    XX ',
  'X  X   X  X ',
  '  XX XXX  X ',
  '        '),
 ('XXX XX    X ',
  ' X X  X   X ',
  '  X  XXX XX ',
  '        '),
 (' XX X  XX X  ',
  'XX XX XX XX ',
  '   X    X ',
  '        '),
 ('XX  X XX  X ',
  ' XX XX  XX XX ',
  '  X    X  ',
  '        '),
 ('XXX X     X ',
  ' X XX  X  XX ',
  '  X  XXX  X ',
  '        '),
 ('XX XX XX XX ',
  'XX XX XX XX ',
  '        ',
  '        '));

var
 pole_gry : array[1..24] of string[14];
 obecny, obecny_kolor, obecny_obrot, obecny_x, obecny_y,
 nastepny, nastepny_kolor,
 zapelnienie, punkty,poziom,wiersze : integer;

//------------------------------------------------------
// Procedury i funkcje wykorzystywane przez program gry
//------------------------------------------------------

// Procedura wyświetla stronę tytułową gry Tetris, czeka
// na wciśnięcie klawisza, czyści ekran i kończy.
//------------------------------------------------------
procedure StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $1f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('      T E T R I S      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $2e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $3f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f1;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   Zbadaj swoje umiejętności  '));
 Centruj(PL(' szybkiego i logicznego myślenia '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $09; Ramka(23,3,58,22);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Procedura umożliwia wybór poziomu startowego dla gry.
// Pozwala również określić wstępne zapełnienie pola gry
// kwadratami, które będą ułożone losowo we wybranej
// ilości dolnych rzędów.
//------------------------------------------------------
procedure WyborPoziomu;
var
 i,j : integer;
 c  : char;
begin
 poziom := 1; zapelnienie := 0;
 repeat
  TextAttr := $09; Ramka(1,1,12,24);
  TextAttr := $ff;
  for i := 2 to 23 - zapelnienie do
  begin
   GotoXY(2,i); write('     ');
  end;
  for i := 24 - zapelnienie to 23 do
  begin
   GotoXY(2,i);
   for j := 1 to 10 do
    if random(2) = 0 then
    begin
      TextAttr := random(15)*16; write('_');
    end
    else
    begin
     TextAttr := $ff; write(' ');
    end;
  end;
  TextAttr := $0c;
  GotoXY(15,5); writeln('T E T R I S');
  GotoXY(15,6); writeln('===========');
  TextAttr := $0e;
  GotoXY(15,8); writeln('Poziom startowy....... : ',poziom:2);
  GotoXY(15,10); writeln(PL('Zapełnienie początkowe : '),zapelnienie:2);
  TextAttr := $0f; GotoXY(15,12);
  writeln(PL('Klawisze sterujące:'));
  GotoXY(15,14);
  writeln(PL('[+/-]  - zwiększenie, zmniejszenie poziomu'));
  GotoXY(15,16);
  writeln(PL('[Z/X]  - zwiększenie, zmniejszenie zapełnienia'));
  GotoXY(15,18);
  writeln(PL('[Enter] - zatwierdzenie zmian i rozpoczęcie gry'));
  c := UpCase(ReadKey);
  case c of
   '+' : if poziom < 9 then Inc(poziom);
   '-' : if poziom > 1 then Dec(poziom);
   'Z' : if zapelnienie < 15 then Inc(zapelnienie);
   'X' : if zapelnienie > 0 then Dec(zapelnienie);
  end;
 until c = #13;
end;

// Ustawia i wyświetla pole gry
//------------------------------------------------------
procedure PoleGry;
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 1 to 24 do
  if i < 23 then
   pole_gry[i] := 'XX     XX'
  else
   pole_gry[i] := 'XXXXXXXXXXXXXX';
 TextAttr := $07; ClrScr;
 TextAttr := $09; Ramka(34,1,45,24);
 for i := 1 to 22 do
 begin
  GotoXY(35,i+1); TextAttr := $f0;
  if i < 23 - zapelnienie then
   write('     ')
  else
   for j := 1 to 10 do
    if random(2) = 1 then
    begin
     TextAttr := random(15) * 16; write('_'); pole_gry[i][j+2] := 'X';
    end
    else
    begin
     TextAttr := $f0; write(' ');
    end;
 end;
end;

// Wyświetla nagłówek na planszy gry
//------------------------------------------------------
procedure Logo;
begin
 TextAttr := $0c;
 GotoXY(52,2); write('G R A W  T E T R I S');
 TextAttr := $0e;
 GotoXY(50,3); write(PL('(C)2004 mgr Jerzy Wałaszek'));
 TextAttr := $0f;
 GotoXY(50,4); write(PL('I Liceum Ogólnokształcące'));
 GotoXY(59,5); write('w Tarnowie');
 TextAttr := $09; Ramka(48,1,77,6);
end;

// Procedura wyświetla na planszy opis klawiszy.
//------------------------------------------------------
procedure Opis;
begin
 TextAttr := $09; Ramka(3,1,31,24);
 TextAttr := $07;
 GotoXY(4,6); write(PL('Klawisze sterujące grą'));
 GotoXY(4,7); write('======================');
 TextAttr := $0f;
 GotoXY(4,9); write(PL('[w górę]   - obrót'));
 GotoXY(4,11); write('[prawo/lewo] - ruch');
 GotoXY(4,13); write(PL('[w dół]   - upuszczenie'));
 GotoXY(4,15); write('[Spacja]   - pauza');
 GotoXY(4,17); write(PL('[Escape]   - koniec gry'));
end;

// Procedura wyświetla na planszy następną figurę, czyli
// element, który weźmie udział w grze po opuszczeniu
// bieżącej figury
//------------------------------------------------------
procedure NastepnaFigura;
var
 i,j   : integer;
 ksztalt : string[4];
begin
 TextAttr := $09; Ramka(48,8,77,15);
 TextAttr := $ff;
 for i := 9 to 14 do
 begin
  GotoXY(49,i); write('              ');
 end;
 TextAttr := $f4; GotoXY(55,9); write(PL('Następna figura'));
 for i := 1 to 4 do
 begin
  GotoXY(61,10+i); ksztalt := zestaw[nastepny][i];
  for j := 1 to 4 do
   if ksztalt[j] = 'X' then
   begin
    TextAttr := nastepny_kolor; write('_');
   end
   else
   begin
    TextAttr := $ff; write(' ');
   end;
 end;
end;

// Procedura wyświetla poziom oraz punkty
//------------------------------------------------------
procedure PoziomPunkty;
begin
 TextAttr := $09; Ramka(48,17,77,24);
 TextAttr := $0c; GotoXY(55,18);
 write(PL('Bieżąca punktacja'));
 TextAttr := $0e;
 GotoXY(56,20); write('Poziom : ',poziom:6);
 GotoXY(56,22); write('Wynik : ',punkty:6);
end;

// Procedura ustawia planszę gry i wyświetla ją w oknie
// konsoli wraz ze wszystkimi napisami gry
//------------------------------------------------------
procedure Plansza;
begin
 nastepny := random(7) + 1; nastepny_kolor := random(15) * 16;
 wiersze := 0; punkty := 0;
 PoleGry;
 Opis;
 Logo;
 NastepnaFigura;
 PoziomPunkty;
end;

// Procedura losuje kolejny kawałek
//------------------------------------------------------
procedure Losuj;
begin
 obecny := nastepny; obecny_kolor := nastepny_kolor;
 nastepny := 1 + random(7); nastepny_kolor := random(15) * 16;
 NastepnaFigura;
 obecny_x := 6; obecny_y := 1; obecny_obrot := 1;
end;

// Funkcja sprawdza, czy podany kawałek da się wprowadzić
// na planszę gry. Jeśli nie, to zwraca true.
//------------------------------------------------------
function Kolizja(figura,obrot,x,y : integer) : boolean;
var
 i,j   : integer;
 ksztalt : string[4];
begin
 for i := 1 to 4 do
 begin
  ksztalt := Copy(zestaw[figura][i],1 + 4 * (obrot - 1),4);
  for j := 1 to 4 do
   if (ksztalt[j] = 'X') and (pole_gry[y + i - 1][x + j - 1] = 'X') then
   begin
    Result := true; Exit;
   end;
 end;
 Result := false;
end;

// Procedura dla tryb = true wyświetla bieżącą figurę
// na jej aktualnych współrzędnych w obrębie planszy
// gry, a dla tryb = false usuwa tę figurę z planszy
//------------------------------------------------------
procedure PokazFigure(tryb : boolean);
var
 i,j   : integer;
 ksztalt : string[4];
begin
 if tryb then
  TextAttr := obecny_kolor
 else
  TextAttr := $ff;
 for i := 1 to 4 do
 begin
  ksztalt := Copy(zestaw[obecny][i],1 + 4 * (obecny_obrot - 1),4);
  for j := 1 to 4 do
   if ksztalt[j] = 'X' then
   begin
    GotoXY(31 + obecny_x + j, obecny_y + i);
    if tryb then write('_') else write(' ');
   end;
 end;
end;

procedure Ruch_w_lewo;
begin
 if not Kolizja(obecny,obecny_obrot,obecny_x-1,obecny_y) then
 begin
  PokazFigure(false); dec(obecny_x); PokazFigure(true);
 end;
end;

procedure Ruch_w_prawo;
begin
 if not Kolizja(obecny,obecny_obrot,obecny_x+1,obecny_y) then
 begin
  PokazFigure(false); inc(obecny_x); PokazFigure(true);
 end;
end;

procedure Obrot;
var
 xobo : integer;
begin
 xobo := obecny_obrot + 1; if xobo > 4 then xobo := 1;
 if not Kolizja(obecny,xobo,obecny_x,obecny_y) then
 begin
  PokazFigure(false); obecny_obrot := xobo; PokazFigure(true);
 end;
end;

function Ruch_w_dol : boolean;
begin
 if not Kolizja(obecny,obecny_obrot,obecny_x,obecny_y+1) then
 begin
  PokazFigure(false); inc(obecny_y); PokazFigure(true);
  Result := true;
 end
 else Result := false;
end;

// Procedura wpisuje bieżący kawałek do planszy gry
//------------------------------------------------------
procedure Wpisz;
var
 i,j   : integer;
 ksztalt : string[4];
begin
 for i := 1 to 4 do
 begin
  ksztalt := Copy(zestaw[obecny][i],1 + 4 * (obecny_obrot - 1),4);
  for j := 1 to 4 do
   if ksztalt[j] = 'X' then
    pole_gry[obecny_y + i - 1][obecny_x + j - 1] := 'X';
 end;
end;

// Procedura przegląda pole gry i usuwa z niego każdy
// pełny wiersz. Ilość usuniętych wierszy jest zliczana
// i służy później do zwiększenia punktacji gracza.
//------------------------------------------------------
procedure UsunPelneWiersze;
var
 i,j,licznik_wierszy : integer;
begin
 licznik_wierszy := 0; i := 22;
 while i > 0 do
 begin
  if pole_gry[i] = 'XXXXXXXXXXXXXX' then
  begin
   inc(licznik_wierszy);
   for j := i downto 2 do
    pole_gry[j] := pole_gry[j - 1];
   pole_gry[1] := 'XX     XX';
   PrzesunOkno(35,2,44,i+1,$f0);
  end
  else dec(i);
 end;
 case licznik_wierszy of
  1 : inc(punkty,50);
  2 : inc(punkty,150);
  3 : inc(punkty,300);
  4 : inc(punkty,600);
 end;
 inc(wiersze,licznik_wierszy);
 if wiersze > 50 then
 begin
  wiersze := wiersze - 50;
  inc(punkty,1000);
  if poziom < 9 then inc(poziom);
 end;
end;

// Procedura upuszcza bieżący kawałek
//------------------------------------------------------
procedure Upuszczenie;
begin
 while Ruch_w_dol do
 begin
  Inc(punkty); PoziomPunkty; Delay(10);
 end;
 Wpisz; UsunPelneWiersze; inc(punkty,5); PoziomPunkty;
end;

// Funkcja obsługuje ruch figury w obrębie planszy.
// Zwraca true, jeśli w trakcie wstawiania nowej figury
// następuje kolizja z zawartością pola gry.
//------------------------------------------------------
function Brak_Miejsca : boolean;
var
 c   : char;
 lc,li : integer;
begin
 if Kolizja(obecny,obecny_obrot,obecny_x,obecny_y) then
 begin
  PokazFigure(true); Result := true;
 end
 else
 begin
  lc := 100 - 10 * (poziom - 1); li := lc;
  PokazFigure(true);
  repeat // UWAGA - to jest pętla nieskończona
   if KeyPressed then
   begin
    repeat c := ReadKey; until c <> #0;
    case c of
     #27 : begin
         Result := true; Exit;
        end;
     #32 : while ReadKey <> #32 do;
     #75 : Ruch_w_lewo;
     #77 : Ruch_w_prawo;
     #72 : Obrot;
     #80 : begin
         Upuszczenie; break; // Wyjście z pętli
        end;
    end;
   end;
   Dec(li); Delay(8);
   if li = 0 then
   begin
    li := lc;
    if not Ruch_w_dol then
    begin
     Wpisz; UsunPelneWiersze; inc(punkty,5); PoziomPunkty;
     break; // Wyjście z pętli
    end;
   end;
  until false;
  Result := false;
 end;
end;

// Procedura przeprowadza rozgrywkę w Tetris
//------------------------------------------------------
procedure Gra;
begin
 Plansza;
 repeat
  Losuj;
 until Brak_Miejsca;
 while KeyPressed do
 begin
  ReadKey; Delay(100);
 end;
end;

// Funkcja zwraca true, jeśli gracz chce zakończyć grę.
//------------------------------------------------------
function KoniecGry : boolean;
begin
 GotoXY(1,11); TextAttr := $4e;
 Centruj('                    ');
 Centruj(' Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie ');
 Centruj('                    ');
 Result := UpCase(ReadKey) <> 'T';
end;

//------------------------------------------------------
// Tutaj rozpoczyna się program główny
//------------------------------------------------------

var
 a : integer;

begin
 Randomize;
 a := TextAttr; CursorOff;
 repeat
  StronaTytulowa;
  WyborPoziomu;
  Gra;
 until KoniecGry;
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end.

 

Program obiektowy w języku Pascal

//        T E T R I S
//      WERSJA OBIEKTOWA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program GraTetris;

uses Crt, Windows;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

// Procedura przesuwa w dół o jeden wiersz
// prostokątny obszar okna konsoli. Współrzędne
// definiują obszar przesunięcia. Atrybut definiuje
// kolor pierwszego wiersza, który zostanie uzupełniony
// po przesunięciu.
//----------------------------------------------------
procedure PrzesunOkno(xp,yp,xk,yk,attr : integer);
var
 Standardowe_Wyjscie   : HANDLE ;
 Prostokat_Przewijania,
 Prostokat_Ograniczenia  : SMALL_RECT ;
 Struktura_Wypelniania  : CHAR_INFO ;
 Wspolrzedne_Przesuniecia : COORD ;
begin
 Standardowe_Wyjscie       := GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 Prostokat_Przewijania.Top    := yp - 1;
 Prostokat_Przewijania.Bottom   := yk - 1;
 Prostokat_Przewijania.Left    := xp - 1;
 Prostokat_Przewijania.Right   := xk - 1;
 Wspolrzedne_Przesuniecia.X    := xp - 1;
 Wspolrzedne_Przesuniecia.Y    := yp;
 Prostokat_Ograniczenia      := Prostokat_Przewijania;
 Struktura_Wypelniania.Attributes := attr;
 Struktura_Wypelniania.AsciiChar := ' ';
 ScrollConsoleScreenBuffer(Standardowe_Wyjscie,
              Prostokat_Przewijania,
              Prostokat_Ograniczenia,
              Wspolrzedne_Przesuniecia,
              Struktura_Wypelniania)
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

//*****************************************************************************
//*****************************************************************************
//*****************************************************************************

// Definicja obiektu figury
//------------------------------------------------------

type

 ksztalt = array[1..4] of string[4];

 TFigura = class
   figura    : integer;
   obrot    : integer;
   wsp_x, wsp_y : integer;
   kolor    : integer;
   constructor Tworz;
   procedure  Kopiuj(f : TFigura);
   procedure  Losuj;
   function  Pobierz : ksztalt;
   procedure  RysujWymaz(tryb : boolean);
 end;

// Tylko podstawowa funkcja konstruktora
//------------------------------------------------------
constructor TFigura.Tworz;
begin
end;

// Procedura przepisuje z obiektu źródłowego dane
//------------------------------------------------------

procedure TFigura.Kopiuj(f : TFigura);
begin
 figura := f.figura; obrot := f.obrot; kolor := f.kolor;
 wsp_x := 6; wsp_y := 1;
end;

// Funkcja zwraca definicję kształtu figury na podstawie
// jej numeru (1..7) oraz obrotu (1..4). Kształt figury jest
// skompilowany w zmiennej ks. Każdy wiersz to jedna figura.
// Wiersz składa się z 4 ciągów po 16 znaków.
//------------------------------------------------------
function TFigura.Pobierz : ksztalt;
const
 ks : array[1..7] of string[64] =
('XXXX X    X   X    X   X XXXX X   X    X ',
 'XXX X    XX X  X   X  X   XX XXX  X         ',
 'XXX XX    X  X X  X   X   X  XXX XX         ',
 ' XX X  XX X  XX XX XX XX    X    X         ',
 'XX  X XX  X  XX XX  XX XX   X    X          ',
 'XXX X     X X XX  X  XX   X  XXX  X         ',
 'XX XX XX XX XX XX XX XX                 ');
var
 k : ksztalt;
 i : integer;
begin
 for i := 1 to 4 do
  k[i] := Copy(ks[figura],1 + 16 * (i - 1) + 4 * (obrot - 1),4);
 Result := k
end;

// Metoda losuje figurę oraz jej kolor
//------------------------------------------------------
procedure TFigura.Losuj;
begin
 kolor := random(15) * 16;
 figura := 1 + random(7);
 obrot := 1;
end;

// Procedura dla tryb = true wyświetla bieżącą figurę
// na jej aktualnych współrzędnych w obrębie planszy
// gry, a dla tryb = false usuwa tę figurę z planszy
//------------------------------------------------------
procedure TFigura.RysujWymaz(tryb : boolean);
var
 i,j : integer;
 k  : ksztalt;
begin
 if tryb then TextAttr := kolor else TextAttr := $ff;
 k := Pobierz;
 for i := 1 to 4 do
  for j := 1 to 4 do
   if k[i][j] = 'X' then
   begin
    GotoXY(31 + wsp_x + j, wsp_y + i);
    if tryb then write('_') else write(' ');
   end;
end;

//*****************************************************************************
//*****************************************************************************
//*****************************************************************************

// Definicja obiektu planszy gry
//------------------------------------------------------

type

 TPlansza = class
   pole_gry  : array[1..24] of string[14];
   zapelnienie : integer;
   punkty   : integer;
   poziom   : integer;
   wiersze   : integer;
   obecna   : TFigura;
   nastepna  : TFigura;
   constructor Tworz;
   function  Brak_Miejsca : boolean;
   function  Kolizja(k : ksztalt;x,y : integer) : boolean;
   procedure  LosujFigure;
   procedure  NastepnaFigura;
   procedure  PoleGry;
   procedure  PoziomPunkty;
   procedure  Ruch_obrot;
   function  Ruch_spadek : boolean;
   procedure  Ruch_w_lewo;
   procedure  Ruch_w_prawo;
   procedure  Upuszczenie;
   procedure  UsunPelneWiersze;
   procedure  Wpisz;
   procedure  WyborPoziomu;
   procedure  ZwiekszPunkty(p : integer);
  end;

constructor TPlansza.Tworz;
begin
 obecna  := TFigura.Tworz;
 nastepna := TFigura.Tworz;
end;

// Funkcja obsługuje ruch figury w obrębie planszy.
// Zwraca true, jeśli w trakcie wstawiania nowej figury
// następuje kolizja z zawartością pola gry.
//------------------------------------------------------
function TPlansza.Brak_Miejsca : boolean;
var
 c   : char;
 lc,li : integer;
begin
 with obecna do
  if Kolizja(Pobierz,wsp_x,wsp_y) then
  begin
   RysujWymaz(true); Result := true;
  end
  else
  begin
   lc := 100 - 10 * (poziom - 1); li := lc;
   RysujWymaz(true);
   repeat // UWAGA - to jest pętla nieskończona
    if KeyPressed then
    begin
     repeat c := ReadKey; until c <> #0;
     case c of
      #27 : begin
          Result := true; Exit;
         end;
      #32 : while ReadKey <> #32 do;
      #75 : Ruch_w_lewo;
      #77 : Ruch_w_prawo;
      #72 : Ruch_obrot;
      #80 : begin
          Upuszczenie; break; // Wyjście z pętli
         end;
     end;
    end;
    Dec(li); Delay(8);
    if li = 0 then
    begin
     li := lc;
     if not Ruch_spadek then
     begin
      Wpisz; UsunPelneWiersze; ZwiekszPunkty(5);
      break; // Wyjście z pętli
     end;
    end;
   until false;
   Result := false;
  end;
end;

// Funkcja sprawdza, czy podany kawałek da się wprowadzić
// na planszę gry. Jeśli nie, to zwraca true.
//------------------------------------------------------
function TPlansza.Kolizja(k : ksztalt; x, y : integer) : boolean;
var
 i,j   : integer;
begin
 for i := 1 to 4 do
  for j := 1 to 4 do
   if (k[i][j] = 'X') and (pole_gry[y + i - 1][x + j - 1] = 'X') then
   begin
    Result := true; Exit;
   end;
 Result := false;
end;

// Procedura losuje kolejną figurę
//------------------------------------------------------
procedure TPlansza.LosujFigure;
begin
 obecna.Kopiuj(nastepna);
 nastepna.Losuj;
 NastepnaFigura;
end;

// Procedura wyświetla na planszy następną figurę, czyli
// element, który weźmie udział w grze po opuszczeniu
// bieżącej figury
//------------------------------------------------------
procedure TPlansza.NastepnaFigura;
var
 i : integer;
begin
 TextAttr := $09; Ramka(48,8,77,15);
 TextAttr := $ff;
 for i := 9 to 14 do
 begin
  GotoXY(49,i); write('              ');
 end;
 TextAttr := $f4; GotoXY(55,9); write(PL('Następna figura'));
 nastepna.RysujWymaz(true);
end;

// Ustawia i wyświetla pole gry
//------------------------------------------------------
procedure TPlansza.PoleGry;
var
 i,j : integer;
begin
 nastepna.Losuj; nastepna.wsp_x := 30; nastepna.wsp_y := 10;
 wiersze := 0; punkty := 0;
 for i := 1 to 24 do
  if i < 23 then
   pole_gry[i] := 'XX     XX'
  else
   pole_gry[i] := 'XXXXXXXXXXXXXX';
 TextAttr := $07; ClrScr;
 TextAttr := $09; Ramka(34,1,45,24);
 for i := 1 to 22 do
 begin
  GotoXY(35,i+1); TextAttr := $f0;
  if i < 23 - zapelnienie then
   write('     ')
  else
   for j := 1 to 10 do
    if random(2) = 1 then
    begin
     TextAttr := random(15) * 16; write('_'); pole_gry[i][j+2] := 'X';
    end
    else
    begin
     TextAttr := $f0; write(' ');
    end;
 end;
 TextAttr := $0c;
 GotoXY(52,2); write('G R A W  T E T R I S');
 TextAttr := $0e;
 GotoXY(50,3); write(PL('(C)2004 mgr Jerzy Wałaszek'));
 TextAttr := $0f;
 GotoXY(50,4); write(PL('I Liceum Ogólnokształcące'));
 GotoXY(59,5); write('w Tarnowie');
 TextAttr := $09; Ramka(48,1,77,6);
 TextAttr := $09; Ramka(3,1,31,24);
 TextAttr := $07;
 GotoXY(4,6); write(PL('Klawisze sterujące grą'));
 GotoXY(4,7); write('======================');
 TextAttr := $0f;
 GotoXY(4,9); write(PL('[w górę]   - obrót'));
 GotoXY(4,11); write('[prawo/lewo] - ruch');
 GotoXY(4,13); write(PL('[w dół]   - upuszczenie'));
 GotoXY(4,15); write('[Spacja]   - pauza');
 GotoXY(4,17); write(PL('[Escape]   - koniec gry'));
 NastepnaFigura;
 PoziomPunkty;
end;

// Procedura wyświetla poziom oraz punkty
//------------------------------------------------------
procedure TPlansza.PoziomPunkty;
begin
 TextAttr := $09; Ramka(48,17,77,24);
 TextAttr := $0c; GotoXY(55,18);
 write(PL('Bieżąca punktacja'));
 TextAttr := $0e;
 GotoXY(56,20); write('Poziom : ',poziom:6);
 GotoXY(56,22); write('Wynik : ',punkty:6);
end;

procedure TPlansza.Ruch_obrot;
var
 o1,o2 : integer;
begin
 with obecna do
 begin
  o1 := obrot;
  inc(obrot); if obrot > 4 then obrot := 1;
  o2 := obrot;
  if not Kolizja(Pobierz,wsp_x,wsp_y) then
  begin
   obrot := o1; RysujWymaz(false);
   obrot := o2; RysujWymaz(true);
  end
  else obrot := o1;
 end;
end;

procedure TPlansza.Ruch_w_lewo;
begin
 with obecna do
  if not Kolizja(Pobierz,wsp_x-1,wsp_y) then
  begin
   RysujWymaz(false); dec(wsp_x); RysujWymaz(true);
  end;
end;

procedure TPlansza.Ruch_w_prawo;
begin
 with obecna do
  if not Kolizja(Pobierz,wsp_x+1,wsp_y) then
  begin
   RysujWymaz(false); inc(wsp_x); RysujWymaz(true);
  end;
end;

function TPlansza.Ruch_spadek : boolean;
begin
 with obecna do
  if not Kolizja(Pobierz,wsp_x,wsp_y+1) then
  begin
   RysujWymaz(false); inc(wsp_y); RysujWymaz(true);
   Result := true;
  end
  else Result := false;
end;

// Procedura upuszcza bieżący kawałek
//------------------------------------------------------
procedure TPlansza.Upuszczenie;
begin
 while Ruch_spadek do
 begin
  ZwiekszPunkty(1); Delay(10);
 end;
 Wpisz; UsunPelneWiersze; ZwiekszPunkty(5);
end;

// Procedura przegląda pole gry i usuwa z niego każdy
// pełny wiersz. Ilość usuniętych wierszy jest zliczana
// i służy później do zwiększenia punktacji gracza.
//------------------------------------------------------
procedure TPlansza.UsunPelneWiersze;
var
 i,j,licznik_wierszy : integer;
begin
 licznik_wierszy := 0; i := 22;
 while i > 0 do
 begin
  if pole_gry[i] = 'XXXXXXXXXXXXXX' then
  begin
   inc(licznik_wierszy);
   for j := i downto 2 do
    pole_gry[j] := pole_gry[j - 1];
   pole_gry[1] := 'XX     XX';
   PrzesunOkno(35,2,44,i+1,$f0);
  end
  else dec(i);
 end;
 case licznik_wierszy of
  1 : ZwiekszPunkty(50);
  2 : ZwiekszPunkty(150);
  3 : ZwiekszPunkty(300);
  4 : ZwiekszPunkty(600);
 end;
 inc(wiersze,licznik_wierszy);
 if wiersze > 50 then
 begin
  wiersze := wiersze - 50;
  ZwiekszPunkty(10000);
  if poziom < 9 then inc(poziom);
 end;
end;

// Procedura wpisuje bieżącą figurę do planszy gry
//------------------------------------------------------
procedure TPlansza.Wpisz;
var
 i,j : integer;
 k  : ksztalt;
begin
 k := obecna.Pobierz;
 for i := 1 to 4 do
  for j := 1 to 4 do
   if k[i][j] = 'X' then
    pole_gry[obecna.wsp_y + i - 1][obecna.wsp_x + j - 1] := 'X';
end;

// Procedura umożliwia wybór poziomu startowego dla gry.
// Pozwala również określić wstępne zapełnienie pola gry
// kwadratami, które będą ułożone losowo we wybranej
// ilości dolnych rzędów.
//------------------------------------------------------
procedure TPlansza.WyborPoziomu;
var
 i,j : integer;
 c  : char;
begin
 poziom := 1; zapelnienie := 0;
 repeat
  TextAttr := $09; Ramka(1,1,12,24);
  TextAttr := $ff;
  for i := 2 to 23 - zapelnienie do
  begin
   GotoXY(2,i); write('     ');
  end;
  for i := 24 - zapelnienie to 23 do
  begin
   GotoXY(2,i);
   for j := 1 to 10 do
    if random(2) = 0 then
    begin
      TextAttr := random(15)*16; write('_');
    end
    else
    begin
     TextAttr := $ff; write(' ');
    end;
  end;
  TextAttr := $0c;
  GotoXY(15,5); writeln('T E T R I S');
  GotoXY(15,6); writeln('===========');
  TextAttr := $0e;
  GotoXY(15,8); writeln('Poziom startowy....... : ',poziom:2);
  GotoXY(15,10); writeln(PL('Zapełnienie początkowe : '),zapelnienie:2);
  TextAttr := $0f; GotoXY(15,12);
  writeln(PL('Klawisze sterujące:'));
  GotoXY(15,14);
  writeln(PL('[+/-]  - zwiększenie, zmniejszenie poziomu'));
  GotoXY(15,16);
  writeln(PL('[Z/X]  - zwiększenie, zmniejszenie zapełnienia'));
  GotoXY(15,18);
  writeln(PL('[Enter] - zatwierdzenie zmian i rozpoczęcie gry'));
  c := UpCase(ReadKey);
  case c of
   '+' : if poziom < 9 then Inc(poziom);
   '-' : if poziom > 1 then Dec(poziom);
   'Z' : if zapelnienie < 15 then Inc(zapelnienie);
   'X' : if zapelnienie > 0 then Dec(zapelnienie);
  end;
 until c = #13;
end;

// Metoda zwiększa o p punkty i wyświetla wynik
//------------------------------------------------------
procedure TPlansza.ZwiekszPunkty(p : integer);
begin
 Inc(punkty,p); PoziomPunkty;
end;

//*****************************************************************************
//*****************************************************************************
//*****************************************************************************

// Definicja obiektu gry
//------------------------------------------------------

type

 TGra = class(TPlansza)
   a : integer;
   constructor Tworz;
   destructor Niszcz;
   procedure  Graj;
   function  KoniecGry : boolean;
   procedure  StronaTytulowa;
 end;

constructor TGra.Tworz;
begin
 inherited Tworz;
 a := TextAttr; CursorOff; Randomize;
end;

destructor TGra.Niszcz;
begin
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end;

// Procedura wyświetla stronę tytułową gry Tetris, czeka
// na wciśnięcie klawisza, czyści ekran i kończy.
//------------------------------------------------------
procedure TGra.StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $1f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('      T E T R I S      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $2e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $3f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f1;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   Zbadaj swoje umiejętności  '));
 Centruj(PL(' szybkiego i logicznego myślenia '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $09; Ramka(23,3,58,22);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Funkcja zwraca true, jeśli gracz chce zakończyć grę.
//------------------------------------------------------
function TGra.KoniecGry : boolean;
begin
 GotoXY(1,11); TextAttr := $4e;
 Centruj('                    ');
 Centruj(' Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie ');
 Centruj('                    ');
 Result := UpCase(ReadKey) <> 'T';
end;

// Metoda obsługuje całą rozgrywkę w Tetris
//------------------------------------------------------
procedure TGra.Graj;
begin
 repeat
  StronaTytulowa;
  WyborPoziomu;
  PoleGry;
  repeat
   LosujFigure;
  until Brak_Miejsca;
  while KeyPressed do
  begin
   ReadKey; Delay(100);
  end;
 until KoniecGry;
end;

// Program główny
//------------------------------------------------------

var
 gra : TGra;
begin
 gra := TGra.Tworz;
 gra.Graj;
 gra.Niszcz;
end.

 

Dla ambitnych

 1. Zauważ, iż w trakcie gry niektóre figury nie chcą się obracać, gdy znajdują się przy krawędzi pola gry. Jest to spowodowane tym, iż po obrocie program wykrywa kolizję takiej figury z obrzeżem pola. Popraw algorytm tak, aby takie obroty mimo wszystko były możliwe.
 2. Dodaj do programu bonus, np. w wysokości 10000 punktów, za wyczyszczenie całego pola gry. Zdarza się to rzadko, ale się zdarza, więc gracz powinien być nagradzany.
 3. Gracze zdobywają w tej grze punkty - dodaj zatem do niej tablicę rekordów z 10 najlepszymi wynikami.
 4. A może tak wersja demo z graczem komputerowym, uruchamiana po wykryciu bezczynności gracza ludzkiego, np. przez okres 5 minut...

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe