Życie - programy


W tym rozdziale: Podrozdziały:

 

Prezentowane poniżej programy utworzono w następujących środowiskach programowania:

Jeśli stosujesz inne środowiska, to prawdopodobnie będziesz musiał przetworzyć odpowiednio kod programów.

 

Programy

Na podstawie opisanego algorytmu tworzymy program w języku Pascal. Poniżej przedstawiamy przykładowe zrzuty zawartości okienka konsoli oraz kod źródłowy programu.

 

obrazek
Strona tytułowa gry
obrazek
Przykładowa rozgrywka

 

Program w języku Pascal

//      G R A W Ż Y C I E
//      WERSJA FUNKCYJNA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program Life;

uses Crt, Windows;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

// ZMIENNE GLOBALNE
//------------------------------------------------------
var
 pobc,pnst : array[2..24,2..79] of boolean;
 pozycja  : COORD;
 pokolenie : integer;
 populacja : integer;

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
procedure StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $6f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('    G R A W Ż Y C I E    '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $ce;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $e2;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f1;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  Buduj i badaj różne układy  '));
 Centruj(PL('      żywych kolonii     '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0c; Ramka(23,3,58,22);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr; GotoXY(1,8);
 TextColor(14);
 Centruj(PL('Do sterowania grą używaj następujących klawiszy'));
 writeln;
 TextColor(15);
 Centruj(PL('[strzałki] - zmiana aktywnej komórki      '));
 Centruj(PL('[Enter]  - przejście do następnego pokolenia '));
 Centruj(PL('[spacja]  - wstawianie/usuwanie organizmu   '));
 Centruj(PL('[Delete]  - zerowanie planszy gry       '));
 Centruj(PL('[F1]    - start/stop generacji pokoleń   '));
 Centruj(PL('[Escape]  - zakończenie pracy programu    '));
 writeln;
 TextColor(10);
 Centruj(PL('Gdy będziesz gotowy, naciśnij dowolny klawisz. '));
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Procedura wyświetla obecną planszę gry
//------------------------------------------------------
procedure Plansza;
var
 i,j : integer;
 s  : string;
begin
 populacja := 0;
 TextAttr := $0e;
 GotoXY(32,1); write('Pokolenie nr ',pokolenie,'   ');
 TextAttr := $1f;
 for i := 2 to 24 do
 begin
  GotoXY(2,i); s := '';
  for j := 2 to 79 do
   if pobc[i,j] then
   begin
    s := s + 'O'; inc(populacja);
   end
   else s := s + ' ';
  writeln(s);
 end;
 GotoXY(25,25); TextAttr := $0c;
 write(PL('Liczba organizmów żywych :'),populacja,'   ');
end;

// Procedura zeruje pole gry pobc, umieszcza kursor
// na środku i wyświetla pole w oknie konsoli
//------------------------------------------------------
procedure UsunOrganizmy;
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 2 to 24 do
  for j := 2 to 79 do
   pobc[i,j] := false;
 pozycja.X := 40; pozycja.Y := 12; pokolenie := 0;
 Plansza;
end;

// Procedura wyświetla mrugający kursor na bieżącej
// pozycji gracza. Przerwanie następuje po wykryciu
// naciśniętego klawisza.
//------------------------------------------------------
procedure Kursor;
var
 c  : char;
 a,l : integer;
begin
 if pobc[pozycja.Y,pozycja.X] then c := 'O' else c := ' ';
 l := 0; a := $ce;
 while not KeyPressed do
  if l = 0 then
  begin
   l := 15; a := a xor $00ff;
   GotoXY(pozycja.X,pozycja.Y);
   TextAttr := a; write(c);
  end
  else
  begin
   dec(l); Delay(10);
  end;
 GotoXY(pozycja.X,pozycja.Y); TextAttr := $1f; write(c);
end;

// Procedura generuje następne pokolenie organizmów
//------------------------------------------------------
procedure NastepnePokolenie;
var
 i,j,k,w,x,y,ls : integer;
begin
 for i := 2 to 24 do
  for j := 2 to 79 do
  begin
   ls := 0;
   for k := -1 to 1 do
    for w := -1 to 1 do
     if (k <> 0) or (w <> 0) then
     begin
      x := j + k;
      if x = 80 then x := 2 else if x = 1 then x := 79;
      y := i + w;
      if y = 25 then y := 2 else if y = 1 then y := 24;
      if pobc[y,x] then inc(ls);
     end;
   if pobc[i,j] then
    pnst[i,j] := (ls = 2) or (ls = 3)
   else
    pnst[i,j] := (ls = 3);
  end;
 pobc := pnst;
 inc(pokolenie);
 Plansza;
end;

// Funkcja obsługuje poszczególne akcje z klawiatury.
//------------------------------------------------------
function Akcja : boolean;
var
 klawisz : char;
begin
 Result := true;
 Kursor;
 repeat
  klawisz := ReadKey;
 until klawisz <> #0;
 case klawisz of
  #13 : NastepnePokolenie; // klawisz Enter
  #27 : Result := false;  // klawisz Escape
  ' ' : with pozycja do  // klawisz spacji
     begin
      pobc[Y,X] := not pobc[Y,X];
      pokolenie := 0;
      Plansza;
     end;
  #59 : repeat       // klawisz F1
      NastepnePokolenie;
      Delay(300);
      if populacja > 0 then
      begin
       if KeyPressed then
        repeat
         klawisz := ReadKey;
        until klawisz <> #0
       else klawisz := #0;
      end
      else break;
     until klawisz = #59;
  #72 : with pozycja do  // klawisz strzałka w górę
     begin
      dec(Y); if Y < 2 then Y := 24;
     end;
  #75 : with pozycja do  // klawisz strzałka w lewo
     begin
      dec(X); if X < 2 then X := 79;
     end;
  #77 : with pozycja do  // klawisz strzałka w prawo
     begin
      inc(X); if X > 79 then X := 2;
     end;
  #80 : with pozycja do  // klawisz strzałka w dół
     begin
      inc(Y); if Y > 24 then Y := 2;
     end;
  #83 : UsunOrganizmy;  // klawisz Delate
 end;
end;

// PROGRAM GŁÓWNY
//------------------------------------------------------

var
 a : integer;
begin
 a := TextAttr; ClrScr; CursorOff;
 StronaTytulowa;
 UsunOrganizmy;
 while Akcja do ;
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end.

 

Program obiektowy w języku Pascal

//      G R A W Ż Y C I E
//      WERSJA OBIEKTOWA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program Life;

uses Crt, Windows;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

// Definicje obiektów
//------------------------------------------------------

type
 TZycie = class
  private
   pobc,pnst : array[2..24,2..79] of boolean;
   pozycja  : COORD;
   pokolenie : integer;
   populacja : integer;
   a     : integer;
   function Akcja : boolean;
   procedure NastepnePokolenie;
   procedure Plansza;
   procedure StronaTytulowa;
   procedure UsunOrganizmy;
  public
   constructor Tworz;
   destructor Usun;
   procedure  Graj;
 end;

// Definicje metod
//------------------------------------------------------
constructor TZycie.Tworz;
begin
 a := TextAttr; CursorOff;
end;

destructor TZycie.Usun;
begin
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end;

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
procedure TZycie.StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $6f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('    G R A W Ż Y C I E    '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $ce;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $e2;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f1;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  Buduj i badaj różne układy  '));
 Centruj(PL('      żywych kolonii     '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0c; Ramka(23,3,58,22);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr; GotoXY(1,8);
 TextColor(14);
 Centruj(PL('Do sterowania grą używaj następujących klawiszy'));
 writeln;
 TextColor(15);
 Centruj(PL('[strzałki] - zmiana aktywnej komórki      '));
 Centruj(PL('[Enter]  - przejście do następnego pokolenia '));
 Centruj(PL('[spacja]  - wstawianie/usuwanie organizmu   '));
 Centruj(PL('[Delete]  - zerowanie planszy gry       '));
 Centruj(PL('[F1]    - start/stop generacji pokoleń   '));
 Centruj(PL('[Escape]  - zakończenie pracy programu    '));
 writeln;
 TextColor(10);
 Centruj(PL('Gdy będziesz gotowy, naciśnij dowolny klawisz. '));
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Procedura zeruje pole gry pobc, umieszcza kursor
// na środku i wyświetla pole w oknie konsoli
//------------------------------------------------------
procedure TZycie.UsunOrganizmy;
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 2 to 24 do
  for j := 2 to 79 do
   pobc[i,j] := false;
 pozycja.X := 40; pozycja.Y := 12; pokolenie := 0;
 Plansza;
end;

// Procedura wyświetla obecną planszę gry
//------------------------------------------------------
procedure TZycie.Plansza;
var
 i,j : integer;
 s  : string;
begin
 populacja := 0;
 TextAttr := $0e;
 GotoXY(32,1); write('Pokolenie nr ',pokolenie,'   ');
 TextAttr := $1f;
 for i := 2 to 24 do
 begin
  GotoXY(2,i); s := '';
  for j := 2 to 79 do
   if pobc[i,j] then
   begin
    s := s + 'O'; inc(populacja);
   end
   else s := s + ' ';
  writeln(s);
 end;
 GotoXY(25,25); TextAttr := $0c;
 write(PL('Liczba organizmów żywych :'),populacja,'   ');
end;

// Procedura generuje następne pokolenie organizmów
//------------------------------------------------------
procedure TZycie.NastepnePokolenie;
var
 i,j,k,w,x,y,ls : integer;
begin
 for i := 2 to 24 do
  for j := 2 to 79 do
  begin
   ls := 0;
   for k := -1 to 1 do
    for w := -1 to 1 do
     if (k <> 0) or (w <> 0) then
     begin
      x := j + k;
      if x = 80 then x := 2 else if x = 1 then x := 79;
      y := i + w;
      if y = 25 then y := 2 else if y = 1 then y := 24;
      if pobc[y,x] then inc(ls);
     end;
   if pobc[i,j] then
    pnst[i,j] := (ls = 2) or (ls = 3)
   else
    pnst[i,j] := (ls = 3);
  end;
 pobc := pnst;
 inc(pokolenie);
 Plansza;
end;

// Funkcja obsługuje poszczególne akcje z klawiatury.
//------------------------------------------------------
function TZycie.Akcja : boolean;
var
 klawisz : char;

procedure Kursor;
var
 c  : char;
 a,l : integer;
begin
 if pobc[pozycja.Y,pozycja.X] then c := 'O' else c := ' ';
 l := 0; a := $ce;
 while not KeyPressed do
  if l = 0 then
  begin
   l := 15; a := a xor $00ff;
   GotoXY(pozycja.X,pozycja.Y);
   TextAttr := a; write(c);
  end
  else
  begin
   dec(l); Delay(10);
  end;
 GotoXY(pozycja.X,pozycja.Y); TextAttr := $1f; write(c);
end;

begin
 Result := true;
 Kursor;
 repeat
  klawisz := ReadKey;
 until klawisz <> #0;
 case klawisz of
  #13 : NastepnePokolenie; // klawisz Enter
  #27 : Result := false;  // klawisz Escape
  ' ' : with pozycja do  // klawisz spacji
     begin
      pobc[Y,X] := not pobc[Y,X];
      pokolenie := 0;
      Plansza;
     end;
  #59 : repeat       // klawisz F1
      NastepnePokolenie;
      Delay(300);
      if populacja > 0 then
      begin
       if KeyPressed then
        repeat
         klawisz := ReadKey;
        until klawisz <> #0
       else klawisz := #0;
      end
      else break;
     until klawisz = #59;
  #72 : with pozycja do  // klawisz strzałka w górę
     begin
      dec(Y); if Y < 2 then Y := 24;
     end;
  #75 : with pozycja do  // klawisz strzałka w lewo
     begin
      dec(X); if X < 2 then X := 79;
     end;
  #77 : with pozycja do  // klawisz strzałka w prawo
     begin
      inc(X); if X > 79 then X := 2;
     end;
  #80 : with pozycja do  // klawisz strzałka w dół
     begin
      inc(Y); if Y > 24 then Y := 2;
     end;
  #83 : UsunOrganizmy;  // klawisz Delate
 end;
end;

// Metoda obsługuje całą rozgrywkę
//------------------------------------------------------
procedure TZycie.Graj;
begin
 StronaTytulowa;
 UsunOrganizmy;
 while Akcja do ;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GŁÓWNY
//------------------------------------------------------

var
 zycie : TZycie;
begin
 zycie := TZycie.Tworz;
 zycie.Graj;
 zycie.Usun;
end.

 

Program w języku C++

Program uruchomiono w środowisku Dev-C++.

//      G R A W Ż Y C I E
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

const int BLACK    = 0;
const int BLUE     = 1;
const int GREEN    = 2;
const int CYAN     = 3;
const int RED     = 4;
const int MAGENTA   = 5;
const int BROWN    = 6;
const int LIGHTGRAY  = 7;
const int DARKGRAY   = 8;
const int LIGHTBLUE  = 9;
const int LIGHTGREEN  = 10;
const int LIGHTCYAN  = 11;
const int LIGHTRED   = 12;
const int LIGHTMAGENTA = 13;
const int YELLOW    = 14;
const int WHITE    = 15;

static int __BACKGROUND = BLACK;
static int __FOREGROUND = LIGHTGRAY;

// Procedura ustawia pozycję wydruku w oknie konsoli
//----------------------------------------------------
void gotoxy(int x, int y)
{
 COORD c;

 c.X = x - 1;
 c.Y = y - 1;
 SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), c);
}

// Procedura ustawia kolor tła wydruku
//----------------------------------------------------
void textbackground(int color)
{
 __BACKGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (color << 4));
}

// Procedura ustawia kolor tekstu
//----------------------------------------------------
void textcolor(int color)
{
 __FOREGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  color + (__BACKGROUND << 4));
}

// Procedura ustawia atrybuty koloru tekstu i tła
//----------------------------------------------------
void textattr(int _attr)
{
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), _attr);
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję x kursora
//----------------------------------------------------
int wherex()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.X + 1;
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję y kursora
//----------------------------------------------------
int wherey()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.Y + 1;
}

// Procedura czyści zawartość okna konsoli
//----------------------------------------------------
void clrscr()
{
 DWORD written;

 FillConsoleOutputAttribute(GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (__BACKGROUND << 4), 2000, (COORD){0, 0}, &written);
 FillConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), ' ',
  2000, (COORD){0, 0}, &written);
 gotoxy(1, 1);
}

// Procedura ukrywa kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOff()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = 0;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Procedura przywraca kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOn()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = -1;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
string PL(string s)
{
 int i;
 char c;

 for(i = 0; i < s.length(); i++)
 {
  switch(s[i])
  {
   case 'ą' : c = char(165); break;
   case 'ć' : c = char(134); break;
   case 'ę' : c = char(169); break;
   case 'ł' : c = char(136); break;
   case 'ń' : c = char(228); break;
   case 'ó' : c = char(162); break;
   case 'ś' : c = char(152); break;
   case 'ż' : c = char(190); break;
   case 'ź' : c = char(171); break;
   case 'Ą' : c = char(164); break;
   case 'Ć' : c = char(143); break;
   case 'Ę' : c = char(168); break;
   case 'Ł' : c = char(157); break;
   case 'Ń' : c = char(227); break;
   case 'Ó' : c = char(224); break;
   case 'Ś' : c = char(151); break;
   case 'Ż' : c = char(189); break;
   case 'Ź' : c = char(141); break;
   default:  c = s[i]; 
  };
  s[i] = c;
 };
 return(s);
}

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
void Centruj(string t)
{
 gotoxy(1 + (80 - t.length()) / 2, wherey());
 cout << t << endl;
}

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
void Ramka(int xp,int yp,int xk,int yk)
{
 int i;

 gotoxy(xp,yp); putch(char(218));
 gotoxy(xp,yk); putch(char(192));
 gotoxy(xk,yp); putch(char(191));
 gotoxy(xk,yk); putch(char(217));
 for(i = xp + 1; i <= xk - 1; i++)
 {
  gotoxy(i,yp); putch(char(196));
  gotoxy(i,yk); putch(char(196));
 };
 for(i = yp + 1; i <= yk - 1; i++)
 {
  gotoxy(xp,i); putch(char(179));
  gotoxy(xk,i); putch(char(179));
 };
}

// Procedura wprowadza opóźnienie
// o zadaną ilość milisekund
//----------------------------------------------------
void Delay(int d)
{
 long start;

 start = GetTickCount();
 while((GetTickCount() - start) < d);
}

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

// Definicje obiektów
//------------------------------------------------------

class TZycie
{
 private:
  int pobc[25][80],pnst[25][80],px,py,pokolenie,populacja;
  int Akcja();
  void NastepnePokolenie();
  void Plansza();
  void StronaTytulowa();
  void UsunOrganizmy();
 public:
  TZycie();
  ~TZycie();
  void Graj();
};

// Definicje metod
//------------------------------------------------------
TZycie::TZycie()
{
 CursorOff();
}

TZycie::~TZycie()
{
 textcolor(7); textbackground(0); CursorOn(); clrscr();
}

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
void TZycie::StronaTytulowa()
{
 textcolor(7); textbackground(0); clrscr();
 gotoxy(1,4); textattr(0x6f);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("    G R A W Ż Y C I E    "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xce);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xe2);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("   I Liceum Ogólnokształcące  "));
 Centruj(PL("  im. Kazimierza Brodzińskiego "));
 Centruj(PL("       w Tarnowie      "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf1);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  Buduj i badaj różne układy  "));
 Centruj(PL("      żywych kolonii     "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf4);
 Centruj(PL("    Gdy będziesz gotowy,   "));
 Centruj(PL("   naciśnij dowolny klawisz   "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x0c); Ramka(23,3,58,22);
 while(getch() == '\0') ; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 clrscr(); gotoxy(1,8); textcolor(14);
 Centruj(PL("Do sterowania grą używaj następujących klawiszy"));
 cout << endl; textcolor(15);
 Centruj(PL("[strzałki] - zmiana aktywnej komórki      "));
 Centruj(PL("[Enter]  - przejście do następnego pokolenia "));
 Centruj(PL("[spacja]  - wstawianie/usuwanie organizmu   "));
 Centruj(PL("[Delete]  - zerowanie planszy gry       "));
 Centruj(PL("[F1]    - start/stop generacji pokoleń   "));
 Centruj(PL("[Escape]  - zakończenie pracy programu    "));
 cout << endl; textcolor(10);
 Centruj(PL("Gdy będziesz gotowy, naciśnij dowolny klawisz. "));
 while(getch() == '\0') ; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 clrscr();
}

// Procedura zeruje pole gry pobc, umieszcza kursor
// na środku i wyświetla pole w oknie konsoli
//------------------------------------------------------
void TZycie::UsunOrganizmy()
{
 int i,j;

 for(i = 2; i <= 24; i++)
  for(j = 2; j <= 79; j++) pobc[i][j] = false;
 px = 40; py = 12; pokolenie = 0;
 Plansza();
}

// Procedura wyświetla obecną planszę gry
//------------------------------------------------------
void TZycie::Plansza()
{
 int i,j;
 string s;

 populacja = 0; textattr(0x0e); gotoxy(32,1);
 cout << "Pokolenie nr " << pokolenie << "   ";
 textattr(0x1f);
 for(i = 2; i <= 24; i++)
 {
  gotoxy(2,i); s = "";
  for(j = 2; j <= 79; j++)
   if(pobc[i][j])
   {
    s += "O"; populacja++;
   }
   else s += " ";
  cout << s;
 };
 gotoxy(25,25); textattr(0x0c);
 cout << PL("Liczba organizmów żywych : ") << populacja << "   ";
}

// Procedura generuje następne pokolenie organizmów
//------------------------------------------------------
void TZycie::NastepnePokolenie()
{
 int i,j,k,w,x,y,ls;

 for(i = 2; i <= 24; i++)
  for(j = 2; j <= 79; j++)
  {
   ls = 0;
   for(k = -1; k <= 1; k++)
    for(w = -1; w <= 1; w++)
     if((k != 0) || (w != 0))
     {
      x = j + k;
      if(x == 80) x = 2; else if(x == 1) x = 79;
      y = i + w;
      if(y == 25) y = 2; else if(y == 1) y = 24;
      if(pobc[y][x]) ls++;
     };
   if(pobc[i][j])
    pnst[i][j] = (ls == 2) || (ls == 3);
   else
    pnst[i][j] = (ls == 3);
  };
 for(i = 2; i <= 24; i++)
  for(j = 2; j <= 79; j++) pobc[i][j] = pnst[i][j];
 pokolenie++;
 Plansza();
}

// Funkcja obsługuje poszczególne akcje z klawiatury.
//------------------------------------------------------
int TZycie::Akcja()
{
 char klawisz,c;
 int a,l;

 if(pobc[py][px]) c = 'O'; else c = ' ';
 l = 0; a = 0xce;
 while(!kbhit())
  if(!l)
  {
   l = 15; a = (~a) & 0xff;; gotoxy(px,py);
   textattr(a); cout << c;
  }
  else
  {
   l--; Delay(10);
  };
 gotoxy(px,py); textattr(0x1f); cout << c;
 while((klawisz = getch()) == '\0');
 switch(klawisz)
 {
  case char(13) : NastepnePokolenie(); break; // klawisz Enter
  case char(27) : return(false);       // klawisz Escape
  case ' '   : pobc[py][px] = !pobc[py][px]; // klawisz spacji
          pokolenie = 0; Plansza(); break;
  case char(59) : do       // klawisz F1
          {
           NastepnePokolenie(); Delay(300);
           if(populacja)
           {
            if(kbhit())
             while((klawisz = getch())=='\0');
            else klawisz = '\0';
           }  
           else break;
          } while(klawisz != char(59));
          break;
  case char(72) : py--;  // klawisz strzałka w górę
          if(py < 2) py = 24;
          break;
  case char(75) : px--;  // klawisz strzałka w lewo
          if(px < 2) px = 79;
          break;
  case char(77) : px++;  // klawisz strzałka w prawo
          if(px > 79) px = 2;
          break;
  case char(80) : py++;  // klawisz strzałka w dół
          if(py > 24) py = 2;
          break;
  case char(83) : UsunOrganizmy(); break; // klawisz Delate
 };
 return(true);
}

// Metoda obsługuje całą rozgrywkę
//------------------------------------------------------
void TZycie::Graj()
{
 StronaTytulowa();
 UsunOrganizmy();
 while(Akcja());
}

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GŁÓWNY
//------------------------------------------------------

int main()
{
 TZycie zycie;

 zycie.Graj();
}

 

Dla ambitnych

 1. Dodaj do programu edytor reguł śmierci, przeżycia oraz narodzin nowego organizmu.
 2. Znajdź układy stabilne, czyli nie zmieniające się w kolejnych pokoleniach.
 3. Znajdź układy cykliczne o długości cyklu 2, czyli w drugim pokoleniu następuje powrót do stanu wyjściowego.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe