Domino - programy


W tym rozdziale: Podrozdziały:

 

Prezentowane poniżej programy utworzono w następujących środowiskach programowania:

Jeśli stosujesz inne środowiska, to prawdopodobnie będziesz musiał przetworzyć odpowiednio kod programów.

 

Programy

Na podstawie opisanego algorytmu tworzymy program w języku Pascal. Poniżej przedstawiamy przykładowe zrzuty zawartości okienka konsoli oraz kod źródłowy programu.

 

obrazek
Strona tytułowa gry
obrazek
Przykładowa rozgrywka

 

Program w języku Pascal

//        D O M I N O
//      WERSJA FUNKCYJNA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program GraDomino;

uses Crt, Windows;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

// Funkcja odczytuje znak na pozycji p okna konsoli
// Uwaga - znaki ramki będą odczytane nieprawidłowo jako
// literki.
//------------------------------------------------------
function Znak_na_pozycji(p : COORD) : char;
var
 c : char;
 k : integer;
begin
 dec(p.x);
 dec(p.y);
 ReadConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
               addr(c),1,p,k);
 Result := c;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

// Stałe definiujące kierunek układania kostek domina
//------------------------------------------------------
const
 gora = 0;
 prawo = 1;
 dol  = 2;
 lewo = 3;

// Stała definiująca rodzaj znaku kostki domina w zależności
// od poprzedniego kierunku układania i bieżącego.
//------------------------------------------------------
 domino : string[16] = '-\X/\|/|X/-\/|\|';

// Stała definiująca znaki dla walących się kostek domina
//------------------------------------------------------
 upadek : string[16] = '/-/-|\-\\-\||/|/';

 MAX_STOS = 840; // Maksymalny rozmiar stosu

// Definicje typów
//------------------------------------------------------
type
 TKostka = record
  p  : COORD;  // współrzędne w okienku konsoli
  kod : integer; // kod kierunkowy
 end;

 TGracz = record
  stos   : array[0..MAX_STOS] of TKostka;
  wskaznik : integer;
  pozycja  : COORD;
  obecny  : integer;
  poprzedni : integer;
  kkod   : integer;
  wynik   : integer;
  dlugosc  : integer;
  zderzenie : boolean;
 end;

//------------------------------------------------------
// Zmienne globalne
//------------------------------------------------------
var
 gracz_bialy, gracz_czarny : TGracz;

// Procedura odczytuje kostkę ze stosu
//------------------------------------------------------
procedure Czytaj(var g : TGracz);
begin
 with g do
 begin
  if wskaznik > 0 then dec(wskaznik);
  with stos[wskaznik] do
  begin
   pozycja := p; kkod := kod;
  end;
 end;
end;

// Procedura zapisuje kostkę na stosie
//------------------------------------------------------
procedure Zapisz(var g : TGracz);
begin
 with g do
  if wskaznik <= MAX_STOS then
  begin
   with stos[wskaznik] do
   begin
    p := pozycja; kod := poprzedni * 4 + obecny;
   end;
   inc(wskaznik);
  end;
end;

// Procedura zapisuje na stosie bieżącą kostkę, a na jej
// pozycji rysuje głowicę X
//------------------------------------------------------
procedure PiszGlowice(var g : TGracz; a : integer);
begin
 TextAttr := a;
 with g do
 begin
  GotoXY(pozycja.X,pozycja.Y); write('X');
 end;
end;

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
procedure StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $8f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('      D O M I N O      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $71;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $9f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f1;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  Pokonaj komputer w układaniu  '));
 Centruj(PL('      kostek domina     '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0e; Ramka(23,3,58,22);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Procedura inicjuje wszystkie zmienne rundy
//------------------------------------------------------
procedure InicjujRunde;
begin
 with gracz_bialy do
 begin
  wskaznik := 0;
  obecny  := lewo;
  poprzedni := lewo;
  pozycja.X := 55;
  pozycja.Y := 13;
  zderzenie := false;
 end;
 with gracz_czarny do
 begin
  wskaznik := 0;
  obecny  := prawo;
  poprzedni := prawo;
  pozycja.X := 25;
  pozycja.Y := 14;
  dlugosc  := 0;
  zderzenie := false;
 end;
end;

// Procedura wyświetla bieżącą punktację
//------------------------------------------------------
procedure Wyniki;
begin
 TextAttr := $80;
 GotoXY(20,2); write(gracz_czarny.wynik:2);
 GotoXY(30,2); write('<');
 TextAttr := $8f;
 GotoXY(61,2); write(gracz_bialy.wynik:2);
 GotoXY(51,2); write('>');
end;

// Procedura wyświetla planszę gry
//------------------------------------------------------
procedure Plansza;
var
 i : integer;
begin
 TextAttr := $80; ClrScr;
 for i := 2 to 40 do
 begin
  GotoXY(i,3); write(#219);
  GotoXY(i,24); write(#219);
 end;
 TextAttr := $8f;
 for i := 41 to 79 do
 begin
  GotoXY(i,3); write(#219);
  GotoXY(i,24); write(#219);
 end;
 for i := 4 to 23 do
 begin
  TextAttr := $80; GotoXY(2,i); write(#219);
  TextAttr := $8f; GotoXY(79,i); write(#219);
 end;
 TextAttr := $80; GotoXY(38,2); write('PUNKTY');
 PiszGlowice(gracz_czarny,$80);
 PiszGlowice(gracz_bialy,$8f);
 Wyniki;
end;

// Procedura odczytuje stan klawiatury i jeśli naciśnięto
// klawisz kursora, zmieniany jest odpowiednio kierunek
// układania kostek domina gracza białego
//------------------------------------------------------
procedure CzytajKlawiature;
var
 c : char;
begin
 with gracz_bialy do
  if KeyPressed then
  begin
   repeat
    c := ReadKey;
   until c <> #0;
   case c of
    #75 : obecny := lewo;
    #77 : obecny := prawo;
    #72 : obecny := gora;
    #80 : obecny := dol;
   end;
  end;
end;

// Procedura analizuje sytuacje komputera i generuje
// odpowiednie kierunki ruchu
//------------------------------------------------------
procedure Analiza;
var
 l,i : integer;
 k  : array[0..3] of integer;
 p  : COORD;
begin
 with gracz_czarny do
  if not zderzenie then
  begin
   p := pozycja;
   case obecny of
    gora : dec(p.Y);
    dol  : inc(p.Y);
    prawo : inc(p.X);
    lewo : dec(p.X);
   end;
   if Znak_na_pozycji(p) <> ' ' then dlugosc := 0;
   if dlugosc = 0 then
   begin
    dlugosc := 1 + random(10);
    l := 0;
    for i := gora to lewo do
    begin
     p := pozycja;
     case i of
      gora : dec(p.Y);
      dol  : inc(p.Y);
      prawo : inc(p.X);
      lewo : dec(p.X);
     end;
     if Znak_na_pozycji(p) = ' ' then
     begin
      k[l] := i; inc(l);
     end;
    end;
    if l > 0 then obecny := k[random(l)];
   end;
  end;
end;

// Procedura dokonuje ruchu. Jeśli głowica zderza się
// z przeszkodą, ustawia pole zderzenie. Jeśli zderzenie
// następuje z głowicą drugiego gracza, zostaje ustawione
// pole zderzenie w obu rekordach.
//------------------------------------------------------
procedure Ruch(var g : TGracz; a : integer);
begin
 with g do
 begin
  TextAttr := a;
  gotoXY(pozycja.X,pozycja.Y);
  write(domino[poprzedni * 4 + obecny + 1]);
  Zapisz(g); poprzedni := obecny;
  if not zderzenie then
  begin
   dec(dlugosc);
   case obecny of
    gora : dec(pozycja.Y);
    dol  : inc(pozycja.Y);
    lewo : dec(pozycja.X);
    prawo : inc(pozycja.X);
   end;
   case Znak_na_pozycji(pozycja) of
    ' '  : begin // wolne miejsce
         PiszGlowice(g,a);
        end;
    'X'  : begin // zderzenie z głowicą
         gracz_bialy.zderzenie := true;
         gracz_czarny.zderzenie := true;
        end;
   else       // zderzenie z normalną przeszkodą
    zderzenie := true;
   end;
  end;
 end;
end;

// Procedura pobiera ze stosu kostkę domina gracza.
// Sprawdza, czy jest ustawione pole zderzenie. Jeśli tak,
// pobrana kostka zostanie wyswietlona jako przewrócona.
//------------------------------------------------------
procedure PrzewracajKostke(var g : TGracz; a : integer);
begin
 TextAttr := a;
 with g do
 begin
  Czytaj(g);
  if zderzenie then
  begin
   GotoXY(pozycja.X,pozycja.Y);
   write(upadek[kkod + 1]);
  end;
 end;
end;

// Procedura animuje przewracanie kostek domina dla gracza
// przegranego (lub obu). Modyfikuje liczbę punktów.
//------------------------------------------------------
procedure PodsumujRunde;
begin
 while (gracz_czarny.wskaznik > 0) or
    (gracz_bialy.wskaznik > 0) do
 begin
  PrzewracajKostke(gracz_czarny,$80);
  PrzewracajKostke(gracz_bialy,$8f);
  Delay(50);
 end;
 if gracz_czarny.zderzenie then inc(gracz_bialy.wynik);
 if gracz_bialy.zderzenie then inc(gracz_czarny.wynik);
 Wyniki;
 while KeyPressed do
 begin
  ReadKey; Delay(100);
 end;
end;

// Procedura obsługuje jedną rundę. Wyjście następuje
// po przegranej jednego z graczy (lub obu)
//------------------------------------------------------
procedure GrajRunde;
var
 l : integer;
begin
 InicjujRunde;
 Plansza;
 l := 0;
 repeat
  inc(l); Delay(8);
  CzytajKlawiature;
  if l = 10 then
  begin
   Analiza;
   Ruch(gracz_czarny,$80);
  end;
  if l = 20 then
  begin
   l := 0;
   Ruch(gracz_bialy,$8f);
  end;
 until gracz_bialy.zderzenie or gracz_czarny.zderzenie;
 PodsumujRunde;
end;

// Funkcja sprawdza, czy któryś z graczy osiągnął 12 punktów.
// Jeśli nie, to zwraca false. Jeśli tak, to wypisuje
// informacje o końcu gry i zwraca true.
//------------------------------------------------------
function KoniecRund : boolean;
begin
 if (gracz_bialy.wynik = 12) or
   (gracz_czarny.wynik = 12) then
 begin
  TextAttr := $8f;
  GotoXY(1,1); Centruj(PL('G-R-A S-K-O-Ń-C-Z-O-N-A'));
  Result := true;
 end
 else Result := false;
end;

// Funkcja upewnia się, czy gracz chce zakończyć grę w Domino.
// Jeśli tak, zwraca true.
//------------------------------------------------------
function KoniecGry : boolean;
begin
 TextAttr := $8e; GotoXY(21,25);
 write('Jeszcze raz ? ');
 TextAttr := $8f;
 write('[T] = Tak, [Inny] = Nie.');
 Result := UpCase(ReadKey) <> 'T';
end;

var
 a : integer;
begin
 Randomize;
 a := TextAttr; CursorOff;
 repeat
  StronaTytulowa;
  gracz_bialy.wynik := 0;
  gracz_czarny.wynik := 0;
  repeat
   GrajRunde;
  until KoniecRund;
 until KoniecGry;
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end.

 

Program obiektowy w języku Pascal

Gra Domino jest jakby stworzona dla wersji obiektowej. Obiektem bazowym będzie TStos, który umożliwi zapisywanie kostek gracza na stosie oraz pobieranie ich ze stosu. Operację tę zrealizujemy za pomocą własności d. Zapis do niej powoduje umieszczenie przekazanych danych na stosie, a odczyt pobranie tych danych ze stosu.

Na bazie obiektu TStos powstanie obiekt TGracz, który będzie zawierał pozostałe procedury i funkcje obsługujące poszczególnych graczy.

W końcu zbudujemy obiekt TGra łączący w sobie obiekty gracza białego i czarnego.

 

//        D O M I N O
//      WERSJA OBIEKTOWA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program GraDomino;

uses Crt, Windows;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

// Funkcja odczytuje znak na pozycji p okna konsoli
// Uwaga - znaki ramki będą odczytane nieprawidłowo jako
// literki.
//------------------------------------------------------
function Znak_na_pozycji(p : COORD) : char;
var
 c : char;
 k : integer;
begin
 dec(p.x);
 dec(p.y);
 ReadConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
               addr(c),1,p,k);
 Result := c;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

// Stałe definiujące kierunek układania kostek domina
//------------------------------------------------------
const
 gora = 0;
 prawo = 1;
 dol  = 2;
 lewo = 3;

// Stała definiująca rodzaj znaku kostki domina w zależności
// od poprzedniego kierunku układania i bieżącego.
//------------------------------------------------------
 domino : string[16] = '-\X/\|/|X/-\/|\|';

// Stała definiująca znaki dla walących się kostek domina
//------------------------------------------------------
 upadek : string[16] = '/-/-|\-\\-\||/|/';

 MAX_STOS = 840; // Maksymalny rozmiar stosu

// Definicje obiektów
//------------------------------------------------------

type
 TKostka = record
  p  : COORD;
  kod : integer;
 end;

 TStos = class
  private
   s : array[0..MAX_STOS] of TKostka;
   w : integer;
   procedure FPut(k : TKostka);
   function FGet : TKostka;
  public
   constructor Tworz;
   property d : TKostka read FGet write FPut;
   procedure ZerujStos;
   function StosPusty : boolean;
 end;

 TGracz = class(TStos)
  private
   pozycja  : COORD;
   kolor   : integer;
   obecny  : integer;
   poprzedni : integer;
   kod    : integer;
   wynik   : integer;
   dlugosc  : integer;
   zderzenie : boolean;
  public
   constructor Tworz(k : integer);
   procedure  Analiza;
   procedure  CzytajKlawiature;
   procedure  Inicjuj;
   procedure  InicjujRunde;
   procedure  PiszGlowice;
   procedure  PrzewracajKostke;
 end;

 TGra = class
  private
   gracz_bialy : TGracz;
   gracz_czarny : TGracz;
   a      : integer;
  public
   constructor Tworz;
   destructor Usun;
   procedure  Graj;
   procedure  GrajRunde;
   function  KoniecGry : boolean;
   function  KoniecRund : boolean;
   procedure  Plansza;
   procedure  PodsumujRunde;
   procedure  Ruch(var g : TGracz);
   procedure  StronaTytulowa;
   procedure  Wyniki;
 end;

// Metody obiektu TStos
//------------------------------------------------------
constructor TStos.Tworz;
begin
 ZerujStos;
end;

procedure TStos.FPut(k : TKostka);
begin
 s[w] := k; Inc(w);
end;

function TStos.FGet : TKostka;
begin
 if w > 0 then dec(w);
 Result := s[w];
end;

procedure TStos.ZerujStos;
begin
 w := 0;
end;

function TStos.StosPusty : boolean;
begin
 Result := (w = 0);
end;

// Metody obiektu TGracz
//------------------------------------------------------

constructor TGracz.Tworz(k : integer);
begin
 inherited Tworz;
 kolor := k;
end;

// Procedura pobiera ze stosu kostkę domina gracza.
// Sprawdza, czy jest ustawione pole zderzenie. Jeśli tak,
// pobrana kostka zostanie wyswietlona jako przewrócona.
//------------------------------------------------------
procedure TGracz.PrzewracajKostke;
var
 k : TKostka;
begin
 TextAttr := kolor;
 k := d; // odczyt kostki ze stosu
 if zderzenie then
 begin
  GotoXY(k.p.X,k.p.Y); write(upadek[k.kod + 1]);
 end;
end;

// Procedura inicjalizacji danych gracza na początku
// rozgrywki.
//------------------------------------------------------
procedure TGracz.Inicjuj;
begin
 wynik := 0;
end;

// Procedura analizuje sytuacje komputera i generuje
// odpowiednie kierunki ruchu
//------------------------------------------------------
procedure TGracz.Analiza;
var
 l,i : integer;
 k  : array[0..3] of integer;
 p  : COORD;
begin
 if not zderzenie then
 begin
  p := pozycja;
  case obecny of
   gora : dec(p.Y);
   dol  : inc(p.Y);
   prawo : inc(p.X);
   lewo : dec(p.X);
  end;
  if Znak_na_pozycji(p) <> ' ' then dlugosc := 0;
  if dlugosc = 0 then
  begin
   dlugosc := 1 + random(10);
   l    := 0;
   for i := gora to lewo do
   begin
    p := pozycja;
    case i of
     gora : dec(p.Y);
     dol  : inc(p.Y);
     prawo : inc(p.X);
     lewo : dec(p.X);
    end;
    if Znak_na_pozycji(p) = ' ' then
    begin
     k[l] := i; inc(l);
    end;
   end;
   if l > 0 then obecny := k[random(l)];
  end;
 end;
end;

// Procedura odczytuje stan klawiatury i jeśli naciśnięto
// klawisz kursora, zmieniany jest odpowiednio kierunek
// układania kostek domina gracza białego
//------------------------------------------------------
procedure TGracz.CzytajKlawiature;
var
 c : char;
begin
 if KeyPressed then
 begin
  repeat
   c := ReadKey;
  until c <> #0;
  case c of
   #75 : obecny := lewo;
   #77 : obecny := prawo;
   #72 : obecny := gora;
   #80 : obecny := dol;
  end;
 end;
end;

// Procedura inicjuje wszystkie zmienne rundy
// dla danego gracza
//------------------------------------------------------
procedure TGracz.InicjujRunde;
begin
 dlugosc  := 0;
 zderzenie := false;
 ZerujStos;
 if kolor = $8f then
 begin
  obecny  := lewo;
  poprzedni := lewo;
  pozycja.X := 55;
  pozycja.Y := 13;
 end
 else
 begin
  obecny  := prawo;
  poprzedni := prawo;
  pozycja.X := 25;
  pozycja.Y := 14;
 end;
end;

// Procedura zapisuje na stosie bieżącą kostkę, a na jej
// pozycji rysuje głowicę X
//------------------------------------------------------
procedure TGracz.PiszGlowice;
var
 k : TKostka;
begin
 TextAttr := kolor; GotoXY(pozycja.X,pozycja.Y); write('X');
end;

// Metody obiektu TGra
//------------------------------------------------------

constructor TGra.Tworz;
begin
 Randomize;
 CursorOff; a := TextAttr;
 gracz_czarny := TGracz.Tworz($80);
 gracz_bialy := TGracz.Tworz($8f);
end;

destructor TGra.Usun;
begin
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end;

// Funkcja sprawdza, czy któryś z graczy osiągnął 12 punktów.
// Jeśli nie, to zwraca false. Jeśli tak, to wypisuje
// informacje o końcu gry i zwraca true.
//------------------------------------------------------
function TGra.KoniecRund : boolean;
begin
 if (gracz_bialy.wynik = 12) or (gracz_czarny.wynik = 12) then
 begin
  TextAttr := $8f;
  GotoXY(1,1); Centruj(PL('G-R-A S-K-O-Ń-C-Z-O-N-A'));
  Result := true;
 end
 else Result := false;
end;

// Funkcja upewnia się, czy gracz chce zakończyć grę w Domino.
// Jeśli tak, zwraca true.
//------------------------------------------------------
function TGra.KoniecGry : boolean;
begin
 TextAttr := $8e; GotoXY(21,25);
 write('Jeszcze raz ? ');
 TextAttr := $8f;
 write('[T] = Tak, [Inny] = Nie.');
 Result := UpCase(ReadKey) <> 'T';
end;

// Procedura animuje przewracanie kostek domina dla gracza
// przegranego (lub obu). Modyfikuje liczbę punktów.
//------------------------------------------------------
procedure TGra.PodsumujRunde;
begin
 repeat
  gracz_czarny.PrzewracajKostke;
  gracz_bialy.PrzewracajKostke;
  Delay(50);
 until gracz_czarny.StosPusty and gracz_bialy.StosPusty;
 if gracz_czarny.zderzenie then inc(gracz_bialy.wynik);
 if gracz_bialy.zderzenie then inc(gracz_czarny.wynik);
 Wyniki;
 while KeyPressed do
 begin
  ReadKey; Delay(100);
 end;
end;

// Procedura wyświetla bieżącą punktację
//------------------------------------------------------
procedure TGra.Wyniki;
begin
 TextAttr := $80;
 GotoXY(20,2); write(gracz_czarny.wynik:2);
 GotoXY(30,2); write('<');
 TextAttr := $8f;
 GotoXY(61,2); write(gracz_bialy.wynik:2);
 GotoXY(51,2); write('>');
end;

// Procedura wyświetla planszę gry
//------------------------------------------------------
procedure TGra.Plansza;
var
 i : integer;
begin
 TextAttr := $80; ClrScr;
 for i := 2 to 40 do
 begin
  GotoXY(i,3); write(#219);
  GotoXY(i,24); write(#219);
 end;
 TextAttr := $8f;
 for i := 41 to 79 do
 begin
  GotoXY(i,3); write(#219);
  GotoXY(i,24); write(#219);
 end;
 for i := 4 to 23 do
 begin
  TextAttr := $80; GotoXY(2,i); write(#219);
  TextAttr := $8f; GotoXY(79,i); write(#219);
 end;
 TextAttr := $80; GotoXY(38,2); write('PUNKTY');
 gracz_czarny.PiszGlowice;
 gracz_bialy.PiszGlowice;
 Wyniki;
end;

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
procedure TGra.StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $8f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('      D O M I N O      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $71;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $9f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f1;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  Pokonaj komputer w układaniu  '));
 Centruj(PL('      kostek domina     '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0e; Ramka(23,3,58,22);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Procedura dokonuje ruchu. Jeśli głowica zderza się
// z przeszkodą, ustawia pole zderzenie. Jeśli zderzenie
// następuje z głowicą drugiego gracza, zostaje ustawione
// pole zderzenie w obu rekordach.
//------------------------------------------------------
procedure TGra.Ruch(var g : TGracz);
var
 k : TKostka;
begin
 with g do
 begin
  TextAttr := kolor;
  GotoXY(pozycja.X,pozycja.Y); write(domino[poprzedni * 4 + obecny + 1]);
  k.p  := pozycja;
  k.kod := poprzedni * 4 + obecny;
  d := k; // zapisujemy kostkę na stosie
  poprzedni := obecny;
  if not zderzenie then
  begin
   dec(dlugosc);
   case obecny of
    gora : dec(pozycja.Y);
    dol  : inc(pozycja.Y);
    lewo : dec(pozycja.X);
    prawo : inc(pozycja.X);
   end;
   case Znak_na_pozycji(pozycja) of
    ' '  : g.PiszGlowice; // wolne miejsce
    'X'  : begin     // zderzenie z głowicą
         gracz_bialy.zderzenie := true;
         gracz_czarny.zderzenie := true;
        end;
   else           // zderzenie z normalną przeszkodą
    zderzenie := true;
   end;
  end;
 end;
end;

// Procedura obsługuje jedną rundę. Wyjście następuje
// po przegranej jednego z graczy (lub obu)
//------------------------------------------------------
procedure TGra.GrajRunde;
var
 l : integer;
begin
 gracz_czarny.InicjujRunde;
 gracz_bialy.InicjujRunde;
 Plansza;
 l := 0;
 repeat
  inc(l); Delay(8);
  gracz_bialy.CzytajKlawiature;
  if l = 10 then
  begin
   gracz_czarny.Analiza;
   Ruch(gracz_czarny);
  end;
  if l = 20 then
  begin
   l := 0;
   Ruch(gracz_bialy);
  end;
 until gracz_bialy.zderzenie or gracz_czarny.zderzenie;
 PodsumujRunde;
end;

// Procedura obsługuje całą rozgrywkę
//------------------------------------------------------
procedure TGra.Graj;
begin
 repeat
  StronaTytulowa;
  gracz_bialy.Inicjuj;
  gracz_czarny.Inicjuj;
  repeat
   GrajRunde;
  until KoniecRund;
 until KoniecGry;
end;

// Program główny
//------------------------------------------------------

var
 gra : TGra;

begin
 gra := TGra.Tworz;
 gra.Graj;
 gra.Destroy;
end.

 

Program w języku C++

Program uruchomiono w środowisku Dev-C++.

//         D O M I N O
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

const int BLACK    = 0;
const int BLUE     = 1;
const int GREEN    = 2;
const int CYAN     = 3;
const int RED     = 4;
const int MAGENTA   = 5;
const int BROWN    = 6;
const int LIGHTGRAY  = 7;
const int DARKGRAY   = 8;
const int LIGHTBLUE  = 9;
const int LIGHTGREEN  = 10;
const int LIGHTCYAN  = 11;
const int LIGHTRED   = 12;
const int LIGHTMAGENTA = 13;
const int YELLOW    = 14;
const int WHITE    = 15;

static int __BACKGROUND = BLACK;
static int __FOREGROUND = LIGHTGRAY;

// Procedura ustawia pozycję wydruku w oknie konsoli
//----------------------------------------------------
void gotoxy(int x, int y)
{
 COORD c;

 c.X = x - 1;
 c.Y = y - 1;
 SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), c);
}

// Procedura ustawia kolor tła wydruku
//----------------------------------------------------
void textbackground(int color)
{
 __BACKGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (color << 4));
}

// Procedura ustawia kolor tekstu
//----------------------------------------------------
void textcolor(int color)
{
 __FOREGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  color + (__BACKGROUND << 4));
}

// Procedura ustawia atrybuty koloru tekstu i tła
//----------------------------------------------------
void textattr(int _attr)
{
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), _attr);
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję x kursora
//----------------------------------------------------
int wherex()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.X + 1;
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję y kursora
//----------------------------------------------------
int wherey()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.Y + 1;
}

// Procedura czyści zawartość okna konsoli
//----------------------------------------------------
void clrscr()
{
 DWORD written;

 FillConsoleOutputAttribute(GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (__BACKGROUND << 4), 2000, (COORD){0, 0}, &written);
 FillConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), ' ',
  2000, (COORD){0, 0}, &written);
 gotoxy(1, 1);
}

// Procedura ukrywa kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOff()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = 0;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Procedura przywraca kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOn()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = -1;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
string PL(string s)
{
 int i;
 char c;

 for(i = 0; i < s.length(); i++)
 {
  switch(s[i])
  {
   case 'ą' : c = char(165); break;
   case 'ć' : c = char(134); break;
   case 'ę' : c = char(169); break;
   case 'ł' : c = char(136); break;
   case 'ń' : c = char(228); break;
   case 'ó' : c = char(162); break;
   case 'ś' : c = char(152); break;
   case 'ż' : c = char(190); break;
   case 'ź' : c = char(171); break;
   case 'Ą' : c = char(164); break;
   case 'Ć' : c = char(143); break;
   case 'Ę' : c = char(168); break;
   case 'Ł' : c = char(157); break;
   case 'Ń' : c = char(227); break;
   case 'Ó' : c = char(224); break;
   case 'Ś' : c = char(151); break;
   case 'Ż' : c = char(189); break;
   case 'Ź' : c = char(141); break;
   default:  c = s[i]; 
  };
  s[i] = c;
 };
 return(s);
}

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
void Centruj(string t)
{
 gotoxy(1 + (80 - t.length()) / 2, wherey());
 cout << t << endl;
}

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
void Ramka(int xp,int yp,int xk,int yk)
{
 int i;

 gotoxy(xp,yp); putch(char(218));
 gotoxy(xp,yk); putch(char(192));
 gotoxy(xk,yp); putch(char(191));
 gotoxy(xk,yk); putch(char(217));
 for(i = xp + 1; i <= xk - 1; i++)
 {
  gotoxy(i,yp); putch(char(196));
  gotoxy(i,yk); putch(char(196));
 };
 for(i = yp + 1; i <= yk - 1; i++)
 {
  gotoxy(xp,i); putch(char(179));
  gotoxy(xk,i); putch(char(179));
 };
}

// Procedura wprowadza opóźnienie
// o zadaną ilość milisekund
//----------------------------------------------------
void Delay(int d)
{
 long start;

 start = GetTickCount();
 while((GetTickCount() - start) < d);
}

// Funkcja odczytuje znak na pozycji p okna konsoli
// Uwaga - znaki ramki będą odczytane nieprawidłowo jako
// literki.
//------------------------------------------------------
char Znak_na_pozycji(COORD p)
{
 char c;
 DWORD k;

 p.X--; p.Y--;
 ReadConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
               &c,1,p,&k);
 return(c);
}

// Stałe definiujące kierunek układania kostek domina
//------------------------------------------------------
const int gora = 0;
const int prawo = 1;
const int dol  = 2;
const int lewo = 3;

// Stała definiująca rodzaj znaku kostki domina w zależności
// od poprzedniego kierunku układania i bieżącego.
//------------------------------------------------------
const char domino[] = " -\\X/\\|/|X/-\\/|\\|";

// Stała definiująca znaki dla walących się kostek domina
//------------------------------------------------------
const char upadek[] = " /-/-|\\-\\\\-\\||/|/";

const int MAX_STOS = 840; // Maksymalny rozmiar stosu

// Definicje obiektów
//------------------------------------------------------

struct TKostka
{
 COORD p;
 int kod;
};

class TStos
{
 private:
  TKostka s[MAX_STOS+1];
  int w;
 public:
  void  Zapisz(TKostka k);
  TKostka Czytaj();
  void  ZerujStos();
  int   StosPusty();
};

class TGracz : public TStos
{
 public:
  COORD pozycja;
  int kolor, obecny, poprzedni, kod, wynik, dlugosc, zderzenie;
  void Tworz(int k);
  void Analiza();
  void CzytajKlawiature();
  void Inicjuj();
  void InicjujRunde();
  void PiszGlowice();
  void PrzewracajKostke();
};

class TGra
{
 private:
  TGracz gracz_bialy, gracz_czarny;
  void GrajRunde();
  int KoniecGry();
  int KoniecRund();
  void Plansza();
  void PodsumujRunde();
  void Ruch(TGracz * g);
  void StronaTytulowa();
  void Wyniki();
 public:
  TGra();
  ~TGra();
  void Graj();
};

// Metody obiektu TStos
//------------------------------------------------------

void TStos::Zapisz(TKostka k)
{
 s[w++] = k;
}

TKostka TStos::Czytaj()
{
 if(w > 0) w--;
 return(s[w]);
}

void TStos::ZerujStos()
{
 w = 0;
}

int TStos::StosPusty()
{
 return(w == 0);
}

// Metody obiektu TGracz
//------------------------------------------------------

void TGracz::Tworz(int k)
{
 kolor = k;
}

// Procedura pobiera ze stosu kostkę domina gracza.
// Sprawdza, czy jest ustawione pole zderzenie. Jeśli tak,
// pobrana kostka zostanie wyswietlona jako przewrócona.
//------------------------------------------------------
void TGracz::PrzewracajKostke()
{
 TKostka k;

 textattr(kolor);
 k = Czytaj(); // odczyt kostki ze stosu
 if(zderzenie)
 {
  gotoxy(k.p.X,k.p.Y);
  cout << upadek[k.kod + 1];
 };
}

// Procedura inicjalizacji danych gracza na początku
// rozgrywki.
//------------------------------------------------------
void TGracz::Inicjuj()
{
 wynik = 0;
}

// Procedura analizuje sytuacje komputera i generuje
// odpowiednie kierunki ruchu
//------------------------------------------------------
void TGracz::Analiza()
{
 int l,i,k[4];
 COORD p;

 if(!zderzenie)
 {
  p = pozycja;
  switch(obecny)
  {
   case gora : p.Y--; break;
   case dol  : p.Y++; break;
   case prawo : p.X++; break;
   case lewo : p.X--; break;
  };
  if(Znak_na_pozycji(p) != ' ') dlugosc = 0;
  if(!dlugosc)
  {
   dlugosc = 1 + rand() % 10; l = 0;
   for(i = gora; i <= lewo; i++)
   {
    p = pozycja;
    switch(i)
    {
     case gora : p.Y--; break;
     case dol  : p.Y++; break;
     case prawo : p.X++; break;
     case lewo : p.X--; break;
    };
    if(Znak_na_pozycji(p) == ' ') k[l++] = i;
   };
   if(l) obecny = k[rand() % l];
  };
 };
}

// Procedura odczytuje stan klawiatury i jeśli naciśnięto
// klawisz kursora, zmieniany jest odpowiednio kierunek
// układania kostek domina gracza białego
//------------------------------------------------------
void TGracz::CzytajKlawiature()
{
 char c;

 if(kbhit())
 {
  do
  {
   c = getch();
  } while(c == '\0');
  switch(c)
  {
   case char(75) : obecny = lewo; break;
   case char(77) : obecny = prawo; break;
   case char(72) : obecny = gora; break;
   case char(80) : obecny = dol;  break;
  };
 };
}

// Procedura inicjuje wszystkie zmienne rundy
// dla danego gracza
//------------------------------------------------------
void TGracz::InicjujRunde()
{
 dlugosc  = 0;
 zderzenie = false;
 ZerujStos();
 if(kolor == 0x8f)
 {
  obecny  = lewo;
  poprzedni = lewo;
  pozycja.X = 55;
  pozycja.Y = 13;
 }
 else
 {
  obecny  = prawo;
  poprzedni = prawo;
  pozycja.X = 25;
  pozycja.Y = 14;
 };
}

// Procedura zapisuje na stosie bieżącą kostkę, a na jej
// pozycji rysuje głowicę X
//------------------------------------------------------
void TGracz::PiszGlowice()
{
 textattr(kolor);
 gotoxy(pozycja.X,pozycja.Y);
 cout << "X";
}

// Metody obiektu TGra
//------------------------------------------------------

TGra::TGra()
{
 srand((unsigned)time(NULL));
 CursorOff();
 gracz_czarny.Tworz(0x80);
 gracz_bialy.Tworz(0x8f);
}

TGra::~TGra()
{
 textattr(7); CursorOn(); clrscr();
}

// Funkcja sprawdza, czy któryś z graczy osiągnął 12 punktów.
// Jeśli nie, to zwraca false. Jeśli tak, to wypisuje
// informacje o końcu gry i zwraca true.
//------------------------------------------------------
int TGra::KoniecRund()
{
 if((gracz_bialy.wynik == 12) ||(gracz_czarny.wynik == 12))
 {
  textattr(0x8f);
  gotoxy(1,1);
  Centruj(PL("G-R-A S-K-O-Ń-C-Z-O-N-A"));
  return(true);
 }
 else return(false);
}

// Funkcja upewnia się, czy gracz chce zakończyć grę w Domino.
// Jeśli tak, zwraca true.
//------------------------------------------------------
int TGra::KoniecGry()
{
 textattr(0x8e); gotoxy(21,25);
 cout << "Jeszcze raz ? ";
 textattr(0x8f);
 cout << "[T] = Tak, [Inny] = Nie.";
 return(toupper(getch()) != 'T');
}

// Procedura animuje przewracanie kostek domina dla gracza
// przegranego (lub obu). Modyfikuje liczbę punktów.
//------------------------------------------------------
void TGra::PodsumujRunde()
{
 do
 {
  gracz_czarny.PrzewracajKostke();
  gracz_bialy.PrzewracajKostke();
  Delay(50);
 } while(!gracz_czarny.StosPusty() || !gracz_bialy.StosPusty());
 if(gracz_czarny.zderzenie) gracz_bialy.wynik++;
 if(gracz_bialy.zderzenie) gracz_czarny.wynik++;
 Wyniki();
 while(kbhit())
 {
  getch(); Delay(100);
 };
}

// Procedura wyświetla bieżącą punktację
//------------------------------------------------------
void TGra::Wyniki()
{
 textattr(0x80);
 gotoxy(20,2); cout << setw(2) << gracz_czarny.wynik;
 gotoxy(30,2); cout << "<";
 textattr(0x8f);
 gotoxy(61,2); cout << setw(2) << gracz_bialy.wynik;
 gotoxy(51,2); cout << ">";
}

// Procedura wyświetla planszę gry
//------------------------------------------------------
void TGra::Plansza()
{
 int i;

 textbackground(8); clrscr();
 textattr(0x80);
 for(i = 2; i <= 40; i++)
 {
  gotoxy(i,3); cout << char(219);
  gotoxy(i,24); cout << char(219);
 };
 textattr(0x8f);
 for(i = 41; i <= 79; i++)
 {
  gotoxy(i,3); cout << char(219);
  gotoxy(i,24); cout << char(219);
 };
 for(i = 4; i <= 23; i++)
 {
  textattr(0x80); gotoxy(2,i); cout << char(219);
  textattr(0x8f); gotoxy(79,i); cout << char(219);
 };
 textattr(0x80); gotoxy(38,2); cout << "PUNKTY";
 gracz_czarny.PiszGlowice();
 gracz_bialy.PiszGlowice();
 Wyniki();
}

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
void TGra::StronaTytulowa()
{
 textbackground(0); clrscr();
 gotoxy(1,4); textattr(0x8f);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("      D O M I N O      "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x71);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x9f);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("   I Liceum Ogólnokształcące  "));
 Centruj(PL("  im. Kazimierza Brodzińskiego "));
 Centruj(PL("       w Tarnowie      "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf1);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  Pokonaj komputer w układaniu  "));
 Centruj(PL("      kostek domina     "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf4);
 Centruj(PL("    Gdy będziesz gotowy,   "));
 Centruj(PL("   naciśnij dowolny klawisz   "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x0e); Ramka(23,3,58,22);
 while(getch() == '\0') ; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 clrscr();
}

// Procedura dokonuje ruchu. Jeśli głowica zderza się
// z przeszkodą, ustawia pole zderzenie. Jeśli zderzenie
// następuje z głowicą drugiego gracza, zostaje ustawione
// pole zderzenie w obu rekordach.
//------------------------------------------------------
void TGra::Ruch(TGracz * g)
{
 TKostka k;

 textattr(g->kolor);
 gotoxy(g->pozycja.X,g->pozycja.Y);
 cout << domino[g->poprzedni * 4 + g->obecny + 1];
 k.p  = g->pozycja;
 k.kod = g->poprzedni * 4 + g->obecny;
 g->Zapisz(k); // zapisujemy kostkę na stosie

 g->poprzedni = g->obecny;
 if(!g->zderzenie)
 {
  (g->dlugosc)--;
  switch(g->obecny)
  {
   case gora : (g->pozycja.Y)--; break;
   case dol  : (g->pozycja.Y)++; break;
   case lewo : (g->pozycja.X)--; break;
   case prawo : (g->pozycja.X)++; break;
  };
  switch(Znak_na_pozycji(g->pozycja))
  {
   case ' ' : g->PiszGlowice(); break;
   case 'X' : gracz_bialy.zderzenie = true;
         gracz_czarny.zderzenie = true;
         break;
   default : g->zderzenie = true; break;
  };
 };
}

// Procedura obsługuje jedną rundę. Wyjście następuje
// po przegranej jednego z graczy (lub obu)
//------------------------------------------------------
void TGra::GrajRunde()
{
 int l;

 gracz_czarny.InicjujRunde();
 gracz_bialy.InicjujRunde();
 Plansza();
 l = 0;
 do
 {
  l++; Delay(8);
  gracz_bialy.CzytajKlawiature();
  if(l == 10)
  {
   gracz_czarny.Analiza();
   Ruch(&gracz_czarny);
  };
  if(l == 20)
  {
   l = 0;
   Ruch(&gracz_bialy);
  };
 } while(!gracz_bialy.zderzenie && !gracz_czarny.zderzenie);
 PodsumujRunde();
}

// Procedura obsługuje całą rozgrywkę
//------------------------------------------------------
void TGra::Graj()
{
 do
 {
  StronaTytulowa();
  gracz_bialy.Inicjuj();
  gracz_czarny.Inicjuj();
  do
  {
   GrajRunde();
  } while(!KoniecRund());
 } while(!KoniecGry());
}

// Program główny
//------------------------------------------------------

int main()
{
 TGra gra;

 gra.Graj();
 return(0);
}

 

Dla ambitnych

 1. Zaprojektuj program, tak aby gracz mógł wybrać swój kolor kostek domina. Gracz czarny zaczyna po lewej stronie, a gracz biały po prawej.
 2. Dodaj opcję dema - jeśli gracz po zakończeniu gry nic nie naciska przez np. 1 minutę, to program wchodzi w tryb demonstracyjny, w którym komputer steruje ruchami obu graczy. Tryb ten powinien być natychmiast przerywany po naciśnięciu dowolnego klawisza.
 3. Opracuj bardziej inteligentny algorytm określania ruchu dla komputera.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe