Wąż - programy


W tym rozdziale: Podrozdziały:

 

Prezentowane poniżej programy utworzono w następujących środowiskach programowania:

Jeśli stosujesz inne środowiska, to prawdopodobnie będziesz musiał przetworzyć odpowiednio kod programów.

 

Programy

Na podstawie opisanego algorytmu tworzymy program w języku Pascal. Poniżej przedstawiamy przykładowe zrzuty zawartości okienka konsoli oraz kod źródłowy programu.

 

obrazek
Strona tytułowa gry
obrazek
Przykładowa rozgrywka

 

Program w języku Pascal

//         W Ą Ż
//      WERSJA FUNKCYJNA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program Waz;

uses Crt, Windows;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

// Funkcja odczytuje znak na pozycji p okna konsoli
// Uwaga - znaki ramki będą odczytane nieprawidłowo jako
// literki.
//------------------------------------------------------
function Znak_na_pozycji(p : COORD) : char;
var
 c : char;
 k : integer;
begin
 dec(p.x);
 dec(p.y);
 ReadConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
               addr(c),1,p,k);
 Result := c;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

const
 N = 1716;

var
 kolejka    : array[0..N-1] of COORD;
 pk,kk,kierunek : integer;
 glowa     : COORD;

//------------------------------------------------------
// Procedury i funkcje
//------------------------------------------------------

// Procedura umieszcza współrzędne p w kolejce
//------------------------------------------------------
procedure Zapisz(p : COORD);
begin
 pk := (pk + 1) mod N;
 kolejka[pk] := p;
end;

// Funkcja odczytuje współrzędne p z kolejki
//------------------------------------------------------
function Czytaj : COORD;
begin
 Result := kolejka[kk];
 kk := (kk + 1) mod N;
end;

// Funkcja przemieszcza głowę węża zgodnie z kierunkiem.
// Zwraca jako wynik znak, który znajdował się w oknie
// konsoli na pozycji zajętej obecnie przez głowę węża.
//------------------------------------------------------
function Ruch_glowy : char;
begin
 case kierunek of
  1 : dec(glowa.Y); // ruch w górę
  2 : inc(glowa.X); // ruch w prawo
  3 : inc(glowa.Y); // ruch w dół
  4 : dec(glowa.X); // ruch w lewo
 end;
 Result := Znak_na_pozycji(glowa);
 Zapisz(glowa);
 TextAttr := $2e; GotoXY(glowa.x,glowa.y); write('O');
end;

// Procedura usuwa z okna konsoli ogon węża
//------------------------------------------------------
procedure Usun_ogon;
var
 p : COORD;
begin
 p := Czytaj;
 TextAttr := $20; GotoXY(p.X,p.Y); write(' ');
end;

// Procedura generuje malinkę w wolnym miejscu pola gry.
//------------------------------------------------------
procedure Malinka;
var
 p : COORD;
begin
 repeat
  p.X := 2 + random(78); p.Y := 2 + random(22);
 until Znak_na_pozycji(p) = ' ';
 TextAttr := $2d; GotoXY(p.X,p.Y); write('*');
end;

// Procedura oblicza aktualną długość węża
//------------------------------------------------------
procedure Dlugosc;
var
 dk : integer;
begin
 if pk > kk then
  dk := pk - kk + 1
 else
  dk := N + pk - kk + 1;
 TextAttr := $0b; GotoXY(1,25);
 write(PL('Aktualna długość węża wynosi : '));
 TextAttr := $0f; write(dk);
end;

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
procedure StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $d0;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('        W Ą Ż       '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $71;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $8e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f1;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  Nakarm głodującego gada...  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0a; Ramka(23,3,58,21);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Procedura rysuje pole gry. Umieszcza na nim węża w
// pozycji startowej na środku ekranu oraz generuje
// malinkę w przypadkowej lokacji pola gry.
//------------------------------------------------------
procedure Plansza;
var
 i,j : integer;
begin
 TextAttr := $2f;
 for i := 2 to 23 do
 begin
  GotoXY(2,i);
  for j := 1 to 78 do write(' ');
 end;
 Ramka(1,1,80,24);
 kierunek := 2; // ruch w prawo
 glowa.x := 38; glowa.y := 11;
 pk := N - 1; kk := 0;
 for i := 1 to 5 do Ruch_glowy;
 Dlugosc;
 Malinka;
end;

// Procedura odczytuje stan klawiatury i jeśli naciśnięto
// klawisz kursora, zmieniany jest odpowiednio kierunek
// ruchu węża
//------------------------------------------------------
procedure Czytaj_Klawiature;
var
 c : char;
begin
 if KeyPressed then
 begin
  repeat
   c := ReadKey;
  until c <> #0;
  case c of
   #75 : kierunek := 4; //strzałka w lewo
   #77 : kierunek := 2; //strzałka w prawo
   #72 : kierunek := 1; //strzałka w górę
   #80 : kierunek := 3; //strzałka w dół
  end;
 end;
end;

// Procedura przeprowadza rozgrywkę
//------------------------------------------------------
procedure Graj;
var
 c    : char;
 licznik : integer;
begin
 licznik := 0; c := ' ';
 repeat
  Czytaj_Klawiature; Delay(10); inc(licznik);
  if licznik = 15 then
  begin
   licznik := 0; c := Ruch_glowy;
   if c = '*' then
   begin
    c := ' '; Malinka; Dlugosc;
   end
   else Usun_ogon;
  end;
 until c <> ' ';
end;

// Funkcja wyświetla efekt śmierci węża oraz tekst
// końca gry. Następnie zadaje pytanie, czy gracz
// życzy sobie zakończyć grę. Zwraca false jeśli nie
// i true, jeśli tak
//------------------------------------------------------
function Koniec : boolean;
var
 p : COORD;
begin
 TextAttr := $2f;
 repeat
  Delay(50);
  p := Czytaj; GotoXY(p.X,p.Y); write('X');
 until kk = pk;
 TextAttr := $ce;
 GotoXY(1,11);
 Centruj('              ');
 Centruj(PL(' G R A S K O Ń C Z O N A '));
 Centruj('              ');
 Delay(500);
 while KeyPressed do //ignorujemy przypadkowe naciśnięcia klawiszy
 begin
  ReadKey; Delay(200);
 end;
 GotoXY(1,15); TextAttr := $2b;
 Centruj('Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie');
 Result := UpCase(ReadKey) <> 'T';
end;

//------------------------------------------------------
// Program główny
//------------------------------------------------------

var
 a : integer;
begin
 Randomize;
 a := TextAttr; CursorOff;
 repeat
  StronaTytulowa;
  Plansza;
  Graj;
 until Koniec;
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end.

 

Program obiektowy w języku Pascal

//         W Ą Ż
//      WERSJA OBIEKTOWA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program Waz;

uses Crt, Windows;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

// Funkcja odczytuje znak na pozycji p okna konsoli
// Uwaga - znaki ramki będą odczytane nieprawidłowo jako
// literki.
//------------------------------------------------------
function Znak_na_pozycji(p : COORD) : char;
var
 c : char;
 k : integer;
begin
 dec(p.x);
 dec(p.y);
 ReadConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
               addr(c),1,p,k);
 Result := c;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

const
 N = 1716;

type
 TKolejka = class
  private
   k   : array[0..N-1] of COORD;
   pk,kk : integer;
   procedure FZapisz(x : COORD);
   function FCzytaj : COORD;
  public
   constructor Tworz;
   procedure  Inicjuj;
   property  d : COORD read FCzytaj write FZapisz;
 end;

 TWaz = class(TKolejka)
  private
   kierunek : integer;
   glowa  : COORD;
   c    : char; // znak pod głową węża
   procedure Czytaj_Klawiature;
   procedure Dlugosc;
   procedure Malinka;
   procedure Ruch_Glowy;
   procedure StronaTytulowa;
   procedure Usun_Ogon;
  public
   constructor Tworz;
   procedure  Inicjuj;
   procedure  Graj;
   function  Koniec : boolean;
  end;

//------------------------------------------------------
// Definicje metod obiektowych
//------------------------------------------------------

// Zapis do kolejki cyklicznej
//------------------------------------------------------
procedure TKolejka.FZapisz(x : COORD);
begin
 pk := (pk + 1) mod N;
 k[pk] := x;
end;

// Odczyt z kolejki cyklicznej
//------------------------------------------------------
function TKolejka.FCzytaj : COORD;
begin
 Result := k[kk];
 kk := (kk + 1) mod N;
end;

constructor TKolejka.Tworz;
begin
 Inicjuj;
end;

procedure TKolejka.Inicjuj;
begin
 kk := 0; pk := N - 1;
end;

constructor TWaz.Tworz;
begin

end;

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
procedure TWaz.StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $d0;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('        W Ą Ż       '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $71;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $8e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f1;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  Nakarm głodującego gada...  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0a; Ramka(23,3,58,21);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Metoda przemieszcza głowę węża zgodnie z kierunkiem.
// W polu c umieszcza znak, który znajdował się w oknie
// konsoli na pozycji zajętej obecnie przez głowę węża.
//------------------------------------------------------
procedure TWaz.Ruch_glowy;
begin
 case kierunek of
  1 : dec(glowa.Y); // ruch w górę
  2 : inc(glowa.X); // ruch w prawo
  3 : inc(glowa.Y); // ruch w dół
  4 : dec(glowa.X); // ruch w lewo
 end;
 c := Znak_na_pozycji(glowa);
 d := glowa; // zapis do kolejki cyklicznej
 TextAttr := $2e; GotoXY(glowa.x,glowa.y); write('O');
end;

// Procedura usuwa z okna konsoli ogon węża
//------------------------------------------------------
procedure TWaz.Usun_ogon;
var
 p : COORD;
begin
 p := d; // odczyt kolejki cyklicznej
 TextAttr := $20; GotoXY(p.X,p.Y); write(' ');
end;

// Procedura generuje malinkę w wolnym miejscu pola gry.
//------------------------------------------------------
procedure TWaz.Malinka;
var
 p : COORD;
begin
 repeat
  p.X := 2 + random(78); p.Y := 2 + random(22);
 until Znak_na_pozycji(p) = ' ';
 TextAttr := $2d; GotoXY(p.X,p.Y); write('*');
end;

// Procedura oblicza aktualną długość węża
//------------------------------------------------------
procedure TWaz.Dlugosc;
var
 dk : integer;
begin
 if pk > kk then
  dk := pk - kk + 1
 else
  dk := N + pk - kk + 1;
 TextAttr := $0b; GotoXY(1,25);
 write(PL('Aktualna długość węża wynosi : '));
 TextAttr := $0f; write(dk);
end;

// Procedura odczytuje stan klawiatury i jeśli naciśnięto
// klawisz kursora, zmieniany jest odpowiednio kierunek
// ruchu węża
//------------------------------------------------------
procedure TWaz.Czytaj_Klawiature;
var
 klawisz : char;
begin
 if KeyPressed then
 begin
  repeat
   klawisz := ReadKey;
  until klawisz <> #0;
  case klawisz of
   #75 : kierunek := 4; //strzałka w lewo
   #77 : kierunek := 2; //strzałka w prawo
   #72 : kierunek := 1; //strzałka w górę
   #80 : kierunek := 3; //strzałka w dół
  end;
 end;
end;

// Procedura przeprowadza rozgrywkę
//------------------------------------------------------
procedure TWaz.Graj;
var
 licznik : integer;
begin
 licznik := 0; c := ' ';
 repeat
  Czytaj_Klawiature; Delay(10); inc(licznik);
  if licznik = 15 then
  begin
   licznik := 0; Ruch_glowy;
   if c = '*' then
   begin
    c := ' '; Malinka; Dlugosc;
   end
   else Usun_ogon;
  end;
 until c <> ' ';
end;

// Funkcja wyświetla efekt śmierci węża oraz tekst
// końca gry. Następnie zadaje pytanie, czy gracz
// życzy sobie zakończyć grę. Zwraca false jeśli nie
// i true, jeśli tak
//------------------------------------------------------
function TWaz.Koniec : boolean;
var
 p : COORD;
begin
 TextAttr := $2f;
 repeat
  Delay(50);
  p := d; GotoXY(p.X,p.Y); write('X');
 until kk = pk;
 TextAttr := $ce;
 GotoXY(1,11);
 Centruj('              ');
 Centruj(PL(' G R A S K O Ń C Z O N A '));
 Centruj('              ');
 Delay(500);
 while KeyPressed do //ignorujemy przypadkowe naciśnięcia klawiszy
 begin
  ReadKey; Delay(200);
 end;
 GotoXY(1,15); TextAttr := $2b;
 Centruj('Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie');
 Result := UpCase(ReadKey) <> 'T';
end;

// Inicjalizacja gry
//------------------------------------------------------
procedure TWaz.Inicjuj;
var
 i,j : integer;
begin
 inherited Inicjuj;
 StronaTytulowa;
 TextAttr := $2f;
 for i := 2 to 23 do
 begin
  GotoXY(2,i);
  for j := 1 to 78 do write(' ');
 end;
 Ramka(1,1,80,24);
 kierunek := 2; // ruch w prawo
 glowa.x := 38; glowa.y := 11;
 for i := 1 to 5 do Ruch_glowy;
 Dlugosc; Malinka;
end;

// Program główny
//------------------------------------------------------
var
 gra : TWaz;
 a  : integer;
begin
 Randomize;
 a := TextAttr; CursorOff;
 gra := TWaz.Tworz;
 with gra do
  repeat
   Inicjuj;
   Graj;
  until Koniec;
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end.

 

Program w języku C++

Program uruchomiono w środowisku Dev-C++.

//           W Ą Ż
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <iostream>

using namespace std;

//----------------------------------------------------
// Deklaracja klasy gry
//----------------------------------------------------
const int N = 1716;

class TWaz
{
 private:
  COORD k[N],glowa;
  int  pk,kk,kierunek;
  char c;
  COORD Czytaj();
  void Czytaj_Klawiature();
  void Dlugosc();
  void Malinka();
  void Ruch_Glowy();
  void StronaTytulowa();
  void Usun_Ogon();
  void Zapisz(COORD x);
 public:
  TWaz();
  ~TWaz();
  void Inicjuj();
  void Graj();
  int Koniec();
};

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

const int BLACK    = 0;
const int BLUE     = 1;
const int GREEN    = 2;
const int CYAN     = 3;
const int RED     = 4;
const int MAGENTA   = 5;
const int BROWN    = 6;
const int LIGHTGRAY  = 7;
const int DARKGRAY   = 8;
const int LIGHTBLUE  = 9;
const int LIGHTGREEN  = 10;
const int LIGHTCYAN  = 11;
const int LIGHTRED   = 12;
const int LIGHTMAGENTA = 13;
const int YELLOW    = 14;
const int WHITE    = 15;

static int __BACKGROUND = BLACK;
static int __FOREGROUND = LIGHTGRAY;

// Procedura ustawia pozycję wydruku w oknie konsoli
//----------------------------------------------------
void gotoxy(int x, int y)
{
 COORD c;

 c.X = x - 1;
 c.Y = y - 1;
 SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), c);
}

// Procedura ustawia kolor tła wydruku
//----------------------------------------------------
void textbackground(int color)
{
 __BACKGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (color << 4));
}

// Procedura ustawia kolor tekstu
//----------------------------------------------------
void textcolor(int color)
{
 __FOREGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  color + (__BACKGROUND << 4));
}

// Procedura ustawia atrybuty koloru tekstu i tła
//----------------------------------------------------
void textattr(int _attr)
{
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), _attr);
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję x kursora
//----------------------------------------------------
int wherex()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.X + 1;
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję y kursora
//----------------------------------------------------
int wherey()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.Y + 1;
}

// Procedura czyści zawartość okna konsoli
//----------------------------------------------------
void clrscr()
{
 DWORD written;

 FillConsoleOutputAttribute(GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (__BACKGROUND << 4), 2000, (COORD){0, 0}, &written);
 FillConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), ' ',
  2000, (COORD){0, 0}, &written);
 gotoxy(1, 1);
}

// Procedura ukrywa kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOff()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = 0;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Procedura przywraca kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOn()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = -1;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
string PL(string s)
{
 int i;
 char c;

 for(i = 0; i < s.length(); i++)
 {
  switch(s[i])
  {
   case 'ą' : c = char(165); break;
   case 'ć' : c = char(134); break;
   case 'ę' : c = char(169); break;
   case 'ł' : c = char(136); break;
   case 'ń' : c = char(228); break;
   case 'ó' : c = char(162); break;
   case 'ś' : c = char(152); break;
   case 'ż' : c = char(190); break;
   case 'ź' : c = char(171); break;
   case 'Ą' : c = char(164); break;
   case 'Ć' : c = char(143); break;
   case 'Ę' : c = char(168); break;
   case 'Ł' : c = char(157); break;
   case 'Ń' : c = char(227); break;
   case 'Ó' : c = char(224); break;
   case 'Ś' : c = char(151); break;
   case 'Ż' : c = char(189); break;
   case 'Ź' : c = char(141); break;
   default:  c = s[i]; 
  };
  s[i] = c;
 };
 return(s);
}

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
void Centruj(string t)
{
 gotoxy(1 + (80 - t.length()) / 2, wherey());
 cout << t << endl;
}

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
void Ramka(int xp,int yp,int xk,int yk)
{
 int i;

 gotoxy(xp,yp); putch(char(218));
 gotoxy(xp,yk); putch(char(192));
 gotoxy(xk,yp); putch(char(191));
 gotoxy(xk,yk); putch(char(217));
 for(i = xp + 1; i <= xk - 1; i++)
 {
  gotoxy(i,yp); putch(char(196));
  gotoxy(i,yk); putch(char(196));
 };
 for(i = yp + 1; i <= yk - 1; i++)
 {
  gotoxy(xp,i); putch(char(179));
  gotoxy(xk,i); putch(char(179));
 };
}

// Procedura wprowadza opóźnienie
// o zadaną ilość milisekund
//----------------------------------------------------
void Delay(int d)
{
 long start;

 start = GetTickCount();
 while((GetTickCount() - start) < d);
}

// Funkcja odczytuje znak na pozycji p okna konsoli
// Uwaga - znaki ramki będą odczytane nieprawidłowo jako
// literki.
//------------------------------------------------------
char Znak_na_pozycji(COORD p)
{
 char c;
 DWORD k;

 p.X--; p.Y--;
 ReadConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
               &c,1,p,&k);
 return(c);
}

//----------------------------------------------------
// Definicje metod klas
//----------------------------------------------------

// Zapis do kolejki cyklicznej
//------------------------------------------------------
void TWaz::Zapisz(COORD x)
{
 pk = (pk + 1) % N; k[pk] = x;
}

// Odczyt z kolejki cyklicznej
//------------------------------------------------------
COORD TWaz::Czytaj()
{
 COORD result;
 
 result = k[kk]; kk = (kk + 1) % N; return(result);
}

// Konstruktor obiektu gry
//------------------------------------------------------
TWaz::TWaz()
{
 srand((unsigned)time(NULL)); CursorOff();
}

// Destruktor obiektu gry
//------------------------------------------------------
TWaz::~TWaz()
{
  CursorOn(); textattr(7); clrscr();
}

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
void TWaz::StronaTytulowa()
{
 textbackground(0); clrscr();
 gotoxy(1,4); textattr(0xd0);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("        W Ą Ż       "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x71);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x8e);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("   I Liceum Ogólnokształcące  "));
 Centruj(PL("  im. Kazimierza Brodzińskiego "));
 Centruj(PL("       w Tarnowie      "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf1);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  Nakarm głodującego gada...  "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf4);
 Centruj(PL("    Gdy będziesz gotowy,   "));
 Centruj(PL("   naciśnij dowolny klawisz   "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x0a); Ramka(23,3,58,21);
 while(getch() == 0); // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 textattr(0x07); clrscr();
}

// Metoda przemieszcza głowę węża zgodnie z kierunkiem.
// W polu c umieszcza znak, który znajdował się w oknie
// konsoli na pozycji zajętej obecnie przez głowę węża.
//------------------------------------------------------
void TWaz::Ruch_Glowy()
{
 switch(kierunek)
 {
  case 1 : glowa.Y--; break; // ruch w górę
  case 2 : glowa.X++; break; // ruch w prawo
  case 3 : glowa.Y++; break; // ruch w dół
  case 4 : glowa.X--; break; // ruch w lewo
 };
 c = Znak_na_pozycji(glowa);
 Zapisz(glowa);
 textattr(0x2e); gotoxy(glowa.X,glowa.Y); cout << "O";
}

// Procedura usuwa z okna konsoli ogon węża
//------------------------------------------------------
void TWaz::Usun_Ogon()
{
 COORD p;

 p = Czytaj();
 textattr(0x20); gotoxy(p.X,p.Y); cout << " ";
}

// Procedura generuje malinkę w wolnym miejscu pola gry.
//------------------------------------------------------
void TWaz::Malinka()
{
 COORD p;

 do
 {
  p.X = 2 + rand() % 78; p.Y = 2 + rand() % 22;
 } while(Znak_na_pozycji(p) != ' ');
 textattr(0x2d); gotoxy(p.X,p.Y); cout << "*";
}

// Procedura oblicza aktualną długość węża i wyświetla
// wynik na spodzie okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void TWaz::Dlugosc()
{
 int dk;

 if(pk > kk) dk = pk - kk + 1; else dk = N + pk - kk + 1;
 textattr(0x0b); gotoxy(1,25);
 cout << PL("Aktualna długość węża wynosi : ");
 textattr(0x0f); cout << dk;
}

// Procedura odczytuje stan klawiatury i jeśli naciśnięto
// klawisz kursora, zmieniany jest odpowiednio kierunek
// ruchu węża
//------------------------------------------------------
void TWaz::Czytaj_Klawiature()
{
 char klawisz;

 if(kbhit()) while(!(klawisz = getch())) ;
 switch(klawisz)
 {
  case char(75) : kierunek = 4; break; //strzałka w lewo
  case char(77) : kierunek = 2; break; //strzałka w prawo
  case char(72) : kierunek = 1; break; //strzałka w górę
  case char(80) : kierunek = 3; break; //strzałka w dół
 };
}

// Procedura przeprowadza rozgrywkę
//------------------------------------------------------
void TWaz::Graj()
{
 int licznik;

 licznik = 0; c = ' ';
 do
 {
  Czytaj_Klawiature(); Delay(10);
  if(++licznik == 15)
  {
   licznik = 0; Ruch_Glowy();
   if(c == '*')
   {
    c = ' '; Malinka(); Dlugosc();
   }
   else Usun_Ogon();
  };
 } while(c == ' ');
}

// Funkcja wyświetla efekt śmierci węża oraz tekst
// końca gry. Następnie zadaje pytanie, czy gracz
// życzy sobie zakończyć grę. Zwraca false jeśli nie
// i true, jeśli tak
//------------------------------------------------------
int TWaz::Koniec()
{
 COORD p;

 textattr(0x2f);
 do
 {
  Delay(50);
  p = Czytaj(); gotoxy(p.X,p.Y); cout << "X";
 } while(kk != pk);
 textattr(0xce); gotoxy(1,11);
 Centruj("              ");
 Centruj(PL(" G R A S K O Ń C Z O N A "));
 Centruj("              ");
 Delay(500);
 while(kbhit()) //ignorujemy przypadkowe naciśnięcia klawiszy
 {
  getch(); Delay(200);
 };
 gotoxy(1,15); textattr(0x2b);
 Centruj("Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie");
 return(toupper(getch()) != 'T');
}

// Inicjalizacja gry
//------------------------------------------------------
void TWaz::Inicjuj()
{
 int i,j;

 kk = 0; pk = N - 1; StronaTytulowa(); textattr(0x2f);
 for(i = 2; i <= 23; i++)
 {
  gotoxy(2,i); for(j = 1; j <= 78; j++) cout << " ";
 };
 Ramka(1,1,80,24);
 kierunek = 2; // ruch w prawo
 glowa.X = 38; glowa.Y = 11;
 for(i = 1; i <= 5; i++) Ruch_Glowy();
 Dlugosc(); Malinka();
}

// Program główny
//------------------------------------------------------
int main()
{
 TWaz gra;
 
 do
 {
  gra.Inicjuj();
  gra.Graj();
 } while(!gra.Koniec());
 return(0);
}

 

Dla ambitnych

 1. Zmień program, tak aby zamiast malinek w postaci gwiazdek program wyświetlał cyferki od 1 do 9. Zjedzenie przez węża cyferki powinno powodować odpowiednie wydłużenie o tyle segmentów, ile wynosi wartość cyferki. Uważaj, zastanów się nad sposobem zwiększania liczby segmentów - wąż może zjeść kilka cyferek zanim rozciągnie się na odpowiednią długość.
 2. Zmień program, tak aby wąż poruszał się coraz szybciej w miarę jak nabiera długości. Szybkość dobierz, tak aby gra była wciąż grywalna nawet przy największej długości.
 3. Dorób listę graczy, którzy osiągnęli największe rozmiary gada. Lista powinna być odpowiednio posortowana.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe