Piętnastka - programy


W tym rozdziale: Podrozdziały:

 

Prezentowane poniżej programy utworzono w następujących środowiskach programowania:

Jeśli stosujesz inne środowiska, to prawdopodobnie będziesz musiał przetworzyć odpowiednio kod programów.

 

Programy

Na podstawie opisanego algorytmu tworzymy program w języku Pascal. Poniżej przedstawiamy przykładowe zrzuty zawartości okienka konsoli oraz kod źródłowy programu.

 

obrazek
Strona tytułowa gry
obrazek
Przykładowa rozgrywka

 

Program w języku Pascal

//   G R A W P I Ę T N A S T K Ę
//      WERSJA FUNKCYJNA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program Gra15;

uses Crt;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

const
 cplansza : string[16] = 'ABCDEFGHIJKLMNO ';
var
 plansza : string[16]; // przechowuje planszę gry

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
procedure StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $8f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL(' G R A W P I Ę T N A S T K Ę  '));
 Centruj(PL(' =============================  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $1b;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $e4;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f1;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL(' Czy potrafisz logicznie myśleć ? '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0a; Ramka(23,3,58,22);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Procedura wyświetla planszę
//------------------------------------------------------
procedure WyswietlPlansze;
var
 k,w,i,j : integer;
begin
 for i := 1 to 16 do
 begin
  if plansza[i] = ' ' then // określamy kolor segmentu
   TextAttr := $00
  else
  begin
   if plansza[i] = cplansza[i] then
    TextAttr := $2f
   else
    TextAttr := $e4;
  end;
  k := 33 + 4*((i - 1) mod 4); // wyznaczamy położenie segmentu
  w := 6 + 4*((i - 1) div 4); // w oknie konsoli
  for j := 0 to 2 do      // wyświetlamy segment
  begin
   GotoXY(k,w + j);
   if j = 1 then
    write(' ',plansza[i],' ')
   else
    write('  ');
  end;
 end;
 TextAttr := $1b; Ramka(31,4,49,22);
end;

// Procedura znajduje puste miejsce i ustawia zmienne
// przekazane jej jako parametry:
// p  - pozycja pustego miejsca w zmiennej plansza
// x,y - pozycja pustego miejsca na planszy gry
//------------------------------------------------------
procedure Oblicz_pxy(var p,x,y : integer);
begin
 p := Pos(' ',plansza); // znajdujemy pozycję pustego miejsca
 x := 1 + (p - 1) mod 4; // obliczamy współrzędne na planszy
 y := 1 + (p - 1) div 4;
end;

// Procedura przesuwa segment w prawo, o ile to jest
// możliwe. Jeśli nie, segment nie jest przesuwany.
//------------------------------------------------------
procedure Segment_w_prawo;
var
 p,x,y : integer;
begin
 Oblicz_pxy(p,x,y);
 if x > 1 then
 begin
  plansza[p] := plansza[p - 1];
  plansza[p - 1] := ' ';
 end;
end;

// Procedura przesuwa segment w lewo, o ile to jest
// możliwe. Jeśli nie, segment nie jest przesuwany.
//------------------------------------------------------
procedure Segment_w_lewo;
var
 p,x,y : integer;
begin
 Oblicz_pxy(p,x,y);
 if x < 4 then
 begin
  plansza[p] := plansza[p + 1];
  plansza[p + 1] := ' ';
 end;
end;

// Procedura przesuwa segment w górę, o ile to jest
// możliwe. Jeśli nie, segment nie jest przesuwany.
//------------------------------------------------------
procedure Segment_w_gore;
var
 p,x,y : integer;
begin
 Oblicz_pxy(p,x,y);
 if y < 4 then
 begin
  plansza[p] := plansza[p + 4];
  plansza[p + 4] := ' ';
 end;
end;

// Procedura przesuwa segment w dół, o ile to jest
// możliwe. Jeśli nie, segment nie jest przesuwany.
//------------------------------------------------------
procedure Segment_w_dol;
var
 p,x,y : integer;
begin
 Oblicz_pxy(p,x,y);
 if y > 1 then
 begin
  plansza[p] := plansza[p - 4];
  plansza[p - 4] := ' ';
 end;
end;

// Procedura tworzy planszę dla gry
//------------------------------------------------------
procedure GenerujPlansze;
var
 i : integer;
begin
 plansza := cplansza;
 for i := 1 to 1000 do
  case random(4) of
   0 : Segment_w_prawo;
   1 : Segment_w_lewo;
   2 : Segment_w_gore;
   3 : Segment_w_dol;
  end;
 WyswietlPlansze;
end;

// Procedura wykonuje ruch na planszy
//------------------------------------------------------
procedure WykonajRuch;
var
 c : char;
begin
 repeat
  c := ReadKey;
 until c <> #0;
 case c of
  #75 : Segment_w_lewo; //strzałka w lewo
  #77 : Segment_w_prawo; //strzałka w prawo
  #72 : Segment_w_gore; //strzałka w górę
  #80 : Segment_w_dol;  //strzałka w dół
 end;
 WyswietlPlansze;
end;

// Funkcja sprawdza, czy segmenty są ułożone
//------------------------------------------------------
function Ulozone : boolean;
begin
 if plansza = cplansza then
 begin
  TextAttr := $0c; GotoXY(1,2);
  Centruj('G R A T U L A C J E');
  Result := true;
 end
 else Result := false;
end;

// Funkcja sprawdza, czy gracz chce zakończyć grę
//------------------------------------------------------
function Koniec : boolean;
begin
 GotoXY(1,24); TextAttr := $0f;
 Centruj('Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie');
 Result := UpCase(ReadKey) <> 'T';
end;

var
 a : integer;
begin
 Randomize;
 a := TextAttr; CursorOff;
 repeat
  StronaTytulowa;
  GenerujPlansze;
  repeat
   WykonajRuch;
  until Ulozone;
 until Koniec;
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end.

 

Program obiektowy w języku Pascal

Wersja obiektowa prawie niczym nie musi się różnić od wersji funkcyjnej. W sumie obiekty też tworzymy często metodą zstępującą. Zaletą programowania obiektowego jest mocniejsze powiązanie danych z operującymi na nich procedurami. Zwróć uwagę, iż obiekt ukrywa swoją implementację udostępniając na zewnątrz jedynie najistotniejsze procedury. Zasada taka nosi nazwę enkapsulacji (zawarcia w pigułce) - aby oglądać telewizor wystarczy znać funkcje klawiszy na odbiorniku. Nie jest nam potrzebna wiedza, co w środku odbiornika się właściwie dzieje, gdy dany klawisz zostaje naciśnięty.

 

//   G R A W P I Ę T N A S T K Ę
//       WERSJA OBIEKTOWA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program Gra15;

uses Crt;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

type
 TGra = class
  private
   cplansza : string[16];
   plansza : string[16];
   a    : integer;
   procedure GenerujPlansze;
   function Koniec : boolean;
   procedure Oblicz_pxy(var p,x,y : integer);
   procedure Segment_w_dol;
   procedure Segment_w_gore;
   procedure Segment_w_lewo;
   procedure Segment_w_prawo;
   procedure StronaTytulowa;
   function Ulozone : boolean;
   procedure WykonajRuch;
   procedure WyswietlPlansze;
  public
   constructor Utworz;
   procedure  Graj;
   procedure  Zakoncz;
 end;

//------------------------------------------------------
// Definicje metod obiektu gry
//------------------------------------------------------

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
procedure TGra.StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $8f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL(' G R A W P I Ę T N A S T K Ę  '));
 Centruj(PL(' =============================  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $1b;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $e4;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f1;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL(' Czy potrafisz logicznie myśleć ? '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0a; Ramka(23,3,58,22);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Procedura wyświetla planszę
//------------------------------------------------------
procedure TGra.WyswietlPlansze;
var
 k,w,i,j : integer;
begin
 for i := 1 to 16 do
 begin
  if plansza[i] = ' ' then // określamy kolor segmentu
   TextAttr := $00
  else
  begin
   if plansza[i] = cplansza[i] then
    TextAttr := $2f
   else
    TextAttr := $e4;
  end;
  k := 33 + 4*((i - 1) mod 4); // wyznaczamy położenie segmentu
  w := 6 + 4*((i - 1) div 4); // w oknie konsoli
  for j := 0 to 2 do      // wyświetlamy segment
  begin
   GotoXY(k,w + j);
   if j = 1 then
    write(' ',plansza[i],' ')
   else
    write('  ');
  end;
 end;
 TextAttr := $1b; Ramka(31,4,49,22);
end;

// Procedura znajduje puste miejsce i ustawia zmienne
// przekazane jej jako parametry:
// p  - pozycja pustego miejsca w zmiennej plansza
// x,y - pozycja pustego miejsca na planszy gry
//------------------------------------------------------
procedure TGra.Oblicz_pxy(var p,x,y : integer);
begin
 p := Pos(' ',plansza); // znajdujemy pozycję pustego miejsca
 x := 1 + (p - 1) mod 4; // obliczamy współrzędne na planszy
 y := 1 + (p - 1) div 4;
end;

// Procedura przesuwa segment w prawo, o ile to jest
// możliwe. Jeśli nie, segment nie jest przesuwany.
//------------------------------------------------------
procedure TGra.Segment_w_prawo;
var
 p,x,y : integer;
begin
 Oblicz_pxy(p,x,y);
 if x > 1 then
 begin
  plansza[p] := plansza[p - 1];
  plansza[p - 1] := ' ';
 end;
end;

// Procedura przesuwa segment w lewo, o ile to jest
// możliwe. Jeśli nie, segment nie jest przesuwany.
//------------------------------------------------------
procedure TGra.Segment_w_lewo;
var
 p,x,y : integer;
begin
 Oblicz_pxy(p,x,y);
 if x < 4 then
 begin
  plansza[p] := plansza[p + 1];
  plansza[p + 1] := ' ';
 end;
end;

// Procedura przesuwa segment w górę, o ile to jest
// możliwe. Jeśli nie, segment nie jest przesuwany.
//------------------------------------------------------
procedure TGra.Segment_w_gore;
var
 p,x,y : integer;
begin
 Oblicz_pxy(p,x,y);
 if y < 4 then
 begin
  plansza[p] := plansza[p + 4];
  plansza[p + 4] := ' ';
 end;
end;

// Procedura przesuwa segment w dół, o ile to jest
// możliwe. Jeśli nie, segment nie jest przesuwany.
//------------------------------------------------------
procedure TGra.Segment_w_dol;
var
 p,x,y : integer;
begin
 Oblicz_pxy(p,x,y);
 if y > 1 then
 begin
  plansza[p] := plansza[p - 4];
  plansza[p - 4] := ' ';
 end;
end;

// Procedura tworzy planszę dla gry
//------------------------------------------------------
procedure TGra.GenerujPlansze;
var
 i : integer;
begin
 plansza := cplansza;
 for i := 1 to 1000 do
  case random(4) of
   0 : Segment_w_prawo;
   1 : Segment_w_lewo;
   2 : Segment_w_gore;
   3 : Segment_w_dol;
  end;
 WyswietlPlansze;
end;

// Procedura wykonuje ruch na planszy
//------------------------------------------------------
procedure TGra.WykonajRuch;
var
 c : char;
begin
 repeat
  c := ReadKey;
 until c <> #0;
 case c of
  #75 : Segment_w_lewo; //strzałka w lewo
  #77 : Segment_w_prawo; //strzałka w prawo
  #72 : Segment_w_gore; //strzałka w górę
  #80 : Segment_w_dol;  //strzałka w dół
 end;
 WyswietlPlansze;
end;

// Funkcja sprawdza, czy segmenty są ułożone
//------------------------------------------------------
function TGra.Ulozone : boolean;
begin
 if plansza = cplansza then
 begin
  TextAttr := $0c; GotoXY(1,2);
  Centruj('G R A T U L A C J E');
  Result := true;
 end
 else Result := false;
end;

// Funkcja sprawdza, czy gracz chce zakończyć grę
//------------------------------------------------------
function TGra.Koniec : boolean;
begin
 GotoXY(1,24); TextAttr := $0f;
 Centruj('Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie');
 Result := UpCase(ReadKey) <> 'T';
end;

constructor TGra.Utworz;
begin
 Randomize;
 a := TextAttr; CursorOff;
 cplansza := 'ABCDEFGHIJKLMNO ';
end;

procedure TGra.Graj;
begin
 repeat
  StronaTytulowa;
  GenerujPlansze;
  repeat
   WykonajRuch;
  until Ulozone;
 until Koniec;
end;

procedure TGra.Zakoncz;
begin
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end;

//------------------------------------------------------
// Program główny
//------------------------------------------------------

var
 Gra : TGra;
begin
 Gra := TGra.Utworz;
 Gra.Graj;
 Gra.Zakoncz;
end.

 

Program w języku C++

Program uruchomiono w środowisku Dev-C++.

//    G R A W P I Ę T N A S T K Ę
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <strings.h>
#include <iostream>

using namespace std;

//----------------------------------------------------
// Deklaracja klasy gry
//----------------------------------------------------

class TGra
{
  string cplansza,plansza;
  void GenerujPlansze();
  int Koniec();
  void Oblicz_pxy(int * p, int * x, int * y);
  void Segment_w_dol();
  void Segment_w_gore();
  void Segment_w_lewo();
  void Segment_w_prawo();
  void StronaTytulowa();
  int Ulozone();
  void WykonajRuch();
  void WyswietlPlansze();
 public:
  TGra();
  ~TGra();
  void Graj();
};

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

const int BLACK    = 0;
const int BLUE     = 1;
const int GREEN    = 2;
const int CYAN     = 3;
const int RED     = 4;
const int MAGENTA   = 5;
const int BROWN    = 6;
const int LIGHTGRAY  = 7;
const int DARKGRAY   = 8;
const int LIGHTBLUE  = 9;
const int LIGHTGREEN  = 10;
const int LIGHTCYAN  = 11;
const int LIGHTRED   = 12;
const int LIGHTMAGENTA = 13;
const int YELLOW    = 14;
const int WHITE    = 15;

static int __BACKGROUND = BLACK;
static int __FOREGROUND = LIGHTGRAY;

// Procedura ustawia pozycję wydruku w oknie konsoli
//----------------------------------------------------
void gotoxy(int x, int y)
{
 COORD c;

 c.X = x - 1;
 c.Y = y - 1;
 SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), c);
}

// Procedura ustawia kolor tła wydruku
//----------------------------------------------------
void textbackground(int color)
{
 __BACKGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (color << 4));
}

// Procedura ustawia kolor tekstu
//----------------------------------------------------
void textcolor(int color)
{
 __FOREGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  color + (__BACKGROUND << 4));
}

// Procedura ustawia atrybuty koloru tekstu i tła
//----------------------------------------------------
void textattr(int _attr)
{
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), _attr);
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję x kursora
//----------------------------------------------------
int wherex()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.X + 1;
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję y kursora
//----------------------------------------------------
int wherey()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.Y + 1;
}

// Procedura czyści zawartość okna konsoli
//----------------------------------------------------
void clrscr()
{
 DWORD written;

 FillConsoleOutputAttribute(GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (__BACKGROUND << 4), 2000, (COORD){0, 0}, &written);
 FillConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), ' ',
  2000, (COORD){0, 0}, &written);
 gotoxy(1, 1);
}

// Procedura ukrywa kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOff()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = 0;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Procedura przywraca kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOn()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = -1;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
string PL(string s)
{
 int i;
 char c;

 for(i = 0; i < s.length(); i++)
 {
  switch(s[i])
  {
   case 'ą' : c = char(165); break;
   case 'ć' : c = char(134); break;
   case 'ę' : c = char(169); break;
   case 'ł' : c = char(136); break;
   case 'ń' : c = char(228); break;
   case 'ó' : c = char(162); break;
   case 'ś' : c = char(152); break;
   case 'ż' : c = char(190); break;
   case 'ź' : c = char(171); break;
   case 'Ą' : c = char(164); break;
   case 'Ć' : c = char(143); break;
   case 'Ę' : c = char(168); break;
   case 'Ł' : c = char(157); break;
   case 'Ń' : c = char(227); break;
   case 'Ó' : c = char(224); break;
   case 'Ś' : c = char(151); break;
   case 'Ż' : c = char(189); break;
   case 'Ź' : c = char(141); break;
   default:  c = s[i]; 
  };
  s[i] = c;
 };
 return(s);
}

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
void Centruj(string t)
{
 gotoxy(1 + (80 - t.length()) / 2, wherey());
 cout << t << endl;
}

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
void Ramka(int xp,int yp,int xk,int yk)
{
 int i;

 gotoxy(xp,yp); putch(char(218));
 gotoxy(xp,yk); putch(char(192));
 gotoxy(xk,yp); putch(char(191));
 gotoxy(xk,yk); putch(char(217));
 for(i = xp + 1; i <= xk - 1; i++)
 {
  gotoxy(i,yp); putch(char(196));
  gotoxy(i,yk); putch(char(196));
 };
 for(i = yp + 1; i <= yk - 1; i++)
 {
  gotoxy(xp,i); putch(char(179));
  gotoxy(xk,i); putch(char(179));
 };
}

//----------------------------------------------------
// Definicje metod klasy gry
//----------------------------------------------------

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
void TGra::StronaTytulowa()
{
 textbackground(0); clrscr();
 gotoxy(1,4); textattr(0x8f);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL(" G R A W P I Ę T N A S T K Ę  "));
 Centruj(PL(" =============================  "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x1b);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xe4);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("   I Liceum Ogólnokształcące  "));
 Centruj(PL("  im. Kazimierza Brodzińskiego "));
 Centruj(PL("       w Tarnowie      "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf1);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL(" Czy potrafisz logicznie myśleć ? "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf4);
 Centruj(PL("    Gdy będziesz gotowy,   "));
 Centruj(PL("   naciśnij dowolny klawisz   "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x0a); Ramka(23,3,58,22);
 while(getch() == 0); // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 textattr(0x07); clrscr();
}

// Procedura wyświetla planszę
//------------------------------------------------------
void TGra::WyswietlPlansze()
{
 int k,w,i,j;

 for(i = 1; i <= 16; i++)
 {
  if(plansza[i] == ' ') // określamy kolor segmentu
   textattr(0x00);
  else
  {
   if(plansza[i] == cplansza[i])
    textattr(0x2f);
   else
    textattr(0xe4);
  };
  k = 33 + 4 * ((i - 1) % 4); // wyznaczamy położenie segmentu
  w = 6 + 4 * ((i - 1) / 4); // w oknie konsoli
  for(j = 0; j <= 2; j++)   // wyświetlamy segment
  {
   gotoxy(k,w + j);
   if(j == 1)
    cout << " " << plansza[i] << " ";
   else
    cout << "  ";
  };
 };
 textattr(0x1b); Ramka(31,4,49,22);
}

// Procedura znajduje puste miejsce i ustawia zmienne
// przekazane jej jako parametry:
// p  - pozycja pustego miejsca w zmiennej plansza
// x,y - pozycja pustego miejsca na planszy gry
//------------------------------------------------------
void TGra::Oblicz_pxy(int * p, int * x, int * y)
{
 int i;
 
 for(i = 1; plansza[i] != ' '; i++);
 * p = i; // znajdujemy pozycję pustego miejsca
 * x = 1 + (* p - 1) % 4; // obliczamy współrzędne na planszy
 * y = 1 + (* p - 1) / 4;
}

// Procedura przesuwa segment w prawo, o ile to jest
// możliwe. Jeśli nie, segment nie jest przesuwany.
//------------------------------------------------------
void TGra::Segment_w_prawo()
{
 int p,x,y;

 Oblicz_pxy(&p,&x,&y);
 if(x > 1)
 {
  plansza[p] = plansza[p - 1];
  plansza[p - 1] = ' ';
 };
}

// Procedura przesuwa segment w lewo, o ile to jest
// możliwe. Jeśli nie, segment nie jest przesuwany.
//------------------------------------------------------
void TGra::Segment_w_lewo()
{
 int p,x,y;

 Oblicz_pxy(&p,&x,&y);
 if(x < 4)
 {
  plansza[p] = plansza[p + 1];
  plansza[p + 1] = ' ';
 };
}

// Procedura przesuwa segment w górę, o ile to jest
// możliwe. Jeśli nie, segment nie jest przesuwany.
//------------------------------------------------------
void TGra::Segment_w_gore()
{
 int p,x,y;

 Oblicz_pxy(&p,&x,&y);
 if(y < 4)
 {
  plansza[p] = plansza[p + 4];
  plansza[p + 4] = ' ';
 };
}

// Procedura przesuwa segment w dół, o ile to jest
// możliwe. Jeśli nie, segment nie jest przesuwany.
//------------------------------------------------------
void TGra::Segment_w_dol()
{
 int p,x,y;

 Oblicz_pxy(&p,&x,&y);
 if(y > 1)
 {
  plansza[p] = plansza[p - 4];
  plansza[p - 4] = ' ';
 };
}

// Procedura tworzy planszę dla gry
//------------------------------------------------------
void TGra::GenerujPlansze()
{
 int i;

 plansza = cplansza;
 for(i = 1; i <= 1000; i++)
  switch(rand() % 4)
  {
   case 0 : Segment_w_prawo(); break;
   case 1 : Segment_w_lewo(); break;
   case 2 : Segment_w_gore(); break;
   case 3 : Segment_w_dol();  break;
  };
 WyswietlPlansze();
}

// Procedura wykonuje ruch na planszy
//------------------------------------------------------
void TGra::WykonajRuch()
{
 char c;

 while((c = getch()) == '\0') ;
 switch(c)
 {
  case char(75) : Segment_w_lewo(); break; 
  case char(77) : Segment_w_prawo(); break;
  case char(72) : Segment_w_gore(); break;
  case char(80) : Segment_w_dol();  break;
 };
 WyswietlPlansze();
}

// Funkcja sprawdza, czy segmenty są ułożone
//------------------------------------------------------
int TGra::Ulozone()
{
 if(plansza == cplansza)
 {
  textattr(0x0c); gotoxy(1,2);
  Centruj("G R A T U L A C J E");
  return(true);
 }
 else return(false);
}

// Funkcja sprawdza, czy gracz chce zakończyć grę
//------------------------------------------------------
int TGra::Koniec()
{
 gotoxy(1,24); textattr(0x0f);
 Centruj("Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie");
 return(toupper(getch()) != 'T');
}

TGra::TGra() // konstruktor
{
 srand((unsigned)time(NULL));
 CursorOff();
 cplansza = "?ABCDEFGHIJKLMNO ";
}

TGra::~TGra() // destruktor
{
 CursorOn(); clrscr();
}

void TGra::Graj()
{
 do
 {
  StronaTytulowa();
  GenerujPlansze();
  do
  {
   WykonajRuch();
  } while(!Ulozone());
 } while(!Koniec());
}

//------------------------------------------------------
// Program główny
//------------------------------------------------------

int main()
{
 TGra Gra;

 Gra.Graj();
 return 0;
}

 

Dla ambitnych

 1. Dodaj do programu licznik ruchów gracza. Zbuduj listę wyników graczy posortowaną w zależności od ilości ruchów. Możesz dodatkowo punktować czas wykonania ruchu.
 2. Sprawdź, czy dowolna plansza utworzona poprzez losowe rozłożenie segmentów (tzn. nie za pomocą przesunięć na puste miejsce jak w naszym przykładzie) daje się zawsze ułożyć. Jeśli tak, to zmodyfikuj odpowiednio procedurę generacji nowej planszy, aby wykorzystać ten fakt.
 3. Opracuj algorytm układania segmentów na planszy. Spróbuj go zminimalizować.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe