Bombowiec - programy


W tym rozdziale: Podrozdziały:

 

Prezentowane poniżej programy utworzono w następujących środowiskach programowania:

Jeśli stosujesz inne środowiska, to prawdopodobnie będziesz musiał przetworzyć odpowiednio kod programów.

 

Programy

Na podstawie opisanego algorytmu tworzymy program w języku Pascal. Poniżej przedstawiamy przykładowe zrzuty zawartości okienka konsoli oraz kod źródłowy programu.

 

obrazek
Strona tytułowa gry
obrazek
Przykładowa rozgrywka

 

Program w języku Pascal

//      B O M B O W I E C
//      WERSJA PROCEDURALNA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program Bombowiec;

uses Crt;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

var
 miasto : array[1..80] of integer;
 bx,by,oby,sx,sy,ox,oy : integer;

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
procedure StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $5e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('     B O M B O W I E C    '));
 Centruj(PL('    =====================   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $1f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $2e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f0;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL(' Przygotuj się na bombardowanie...'));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0e; Ramka(23,3,58,22);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Procedura inicjuje zmienne i wyświetla miasto
//----------------------------------------------------
procedure Inicjalizacja;
var
 i,j : integer;
begin
 TextAttr := $b0; ClrScr; // tło nieba
 TextAttr := $1e;     //granatowe domy
 for i := 1 to 80 do
 begin
  if (i >= 6) and (i <= 75) then
  begin
   miasto[i] := 1 + random(10);
   for j := 1 to miasto[i] do
   begin
    GotoXY(i,26-j); write('-');
   end;
  end
  else miasto[i] := 0;
 end;
 by := 0; oby := 0; sx := 1; ox := 1; sy := 25; oy := 25;
end;

// Procedura obsługuje ruch bombowca
//----------------------------------------------------
procedure LotBombowca;
begin
 inc(sx);
 if(sx > 80) then
 begin
  sx := 1; dec(sy);
 end;
 GotoXY(ox,26-oy); TextAttr := $b0; write(' ');
 GotoXY(sx,26-sy); write('>');
 ox := sx; oy := sy;
end;

// Procedura sprawdza, czy naciśnięto klawisz spacji.
// Jeśli tak i żadna bomba nie jest w locie, to
// inicjuje zrzut nowej bomby.
//---------------------------------------------------
procedure ZrzutBomb;
var
 c : char;
begin
 if KeyPressed then
 begin
  repeat
   c := ReadKey;
  until c <> #0;
  if (c = ' ') and (by = 0) then
  begin
   bx := sx; by := sy; oby := by - 1;
  end;
 end;
end;

// Procedura obsługuje lot bomby.
//----------------------------------------------------
procedure LotBomby;
begin
 if by > 0 then
 begin
  TextAttr := $b0; GotoXY(bx,26-oby); write(' ');
  dec(by); oby := by;
  if miasto[bx] >= by then
  begin
   miasto[bx] := by;
   TextAttr := $ce;
  end;
  if by > 0 then
  begin
   GotoXY(bx,26-by); write('*');
  end;
 end;
end;

// Funkcja zwraca true, jeśli miasto zostało zniszczone
// lub samolot uderzył w dom. Obsługuje napisy końcowe.
//----------------------------------------------------
function KoniecObiegu : boolean;
var
 i,t : integer;
begin
 Result := false;
 if sy = miasto[sx] then
 begin
  TextAttr := $ce; GotoXY(sx,26-sy); write('#');
  TextAttr := $b4; write(' KRACH!');
  TextAttr := $1f; GotoXY(1,6); Centruj(PL(' GRA SKOŃCZONA '));
  Result := true;
 end
 else
 begin
  t := 0;
  for i := 6 to 75 do t := t + miasto[i];
  if t = 0 then
  begin
   TextAttr := $1e; GotoXY(1,6); Centruj(' GRATULACJE! ');
   Result := true;
  end;
 end;
end;

// Funkcja zwraca true, jeśli gracz nie ma ochoty na
// kolejną rozgrywkę.
//------------------------------------------------------
function KoniecGry : boolean;
begin
 GotoXY(1,2); TextAttr := $4e;
 Centruj('                    ');
 Centruj(' Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie ');
 Centruj('                    ');
 Result := UpCase(ReadKey) <> 'T';
end;

var
 a : integer;
begin
 Randomize; CursorOff; a := TextAttr;
 repeat
  StronaTytulowa;
  Inicjalizacja;
   repeat
   LotBombowca;
   ZrzutBomb;
   LotBomby;
   Delay(100);
  until KoniecObiegu;
 until KoniecGry;
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end.

 

Program obiektowy w języku Pascal

//      B O M B O W I E C
//      WERSJA OBIEKTOWA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program Bombowiec;

uses Crt;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

// Definicje klas
//------------------------------------------------------

type

 TMiasto = class
  public
   domy : array[1..80] of integer;
   constructor Utworz;
   procedure  Inicjuj;
   function  Koniec(x,y : integer) : boolean;
 end;

 TBomba = class
  private
   oby : integer;
  public
   bx,by : integer;
   constructor Utworz;
   procedure  Inicjuj;
   procedure  ZrzutBomb(x,y : integer);
   procedure  LotBomby(var y : integer);
  end;

 TSamolot = class
  private
   ox,oy : integer;
  public
   sx,sy : integer;
   constructor Utworz;
   procedure  Inicjuj;
   procedure  LotBombowca;
 end;

 TGra = class
  private
   miasto : TMiasto;
   bomba  : TBomba;
   samolot : TSamolot;
   a    : integer;
   procedure StronaTytulowa;
  public
   constructor Utworz;
   procedure  Inicjuj;
   procedure  Uruchom;
   function  Koniec : boolean;
 end;

// Definicje metod obiektowych
//------------------------------------------------------

constructor TMiasto.Utworz;
begin
 // Tylko działanie podstawowe
end;

procedure TMiasto.Inicjuj;
var
 i,j : integer;
begin
 TextAttr := $b0; ClrScr; // tło nieba
 TextAttr := $1e;     //granatowe domy
 for i := 1 to 80 do
 begin
  if (i >= 6) and (i <= 75) then
  begin
   domy[i] := 1 + random(10);
   for j := 1 to domy[i] do
   begin
    GotoXY(i,26-j); write('-');
   end;
  end
  else domy[i] := 0;
 end;
end;

function TMiasto.Koniec(x,y : integer) : boolean;
var
 i,t : integer;
begin
 Result := false;
 if y = domy[x] then
 begin
  TextAttr := $ce; GotoXY(x,26-y); write('#');
  TextAttr := $b4; write(' KRACH!');
  TextAttr := $1f; GotoXY(1,6); Centruj(PL(' GRA SKOŃCZONA '));
  Result := true;
 end
 else
 begin
  t := 0;
  for i := 6 to 75 do t := t + domy[i];
  if t = 0 then
  begin
   TextAttr := $1e; GotoXY(1,6); Centruj(' GRATULACJE! ');
   Result := true;
  end;
 end;
end;

//------------------------------------------------------
constructor TBomba.Utworz;
begin
 // Tylko działanie podstawowe
end;

procedure TBomba.Inicjuj;
begin
 bx := 1; by := 0; oby := 0
end;

procedure TBomba.ZrzutBomb(x,y : integer);
var
 c : char;
begin
 if KeyPressed then
 begin
  repeat
   c := ReadKey;
  until c <> #0;
  if (c = ' ') and (by = 0) then
  begin
   bx := x; by := y; oby := by - 1;
  end;
 end;
end;

procedure TBomba.LotBomby(var y : integer);
begin
 if by > 0 then
 begin
  TextAttr := $b0; GotoXY(bx,26-oby); write(' ');
  dec(by); oby := by;
  if y >= by then
  begin
   y := by;
   TextAttr := $ce;
  end;
  if by > 0 then
  begin
   GotoXY(bx,26-by); write('*');
  end;
 end;
end;

//------------------------------------------------------
constructor TSamolot.Utworz;
begin
 // Tylko działanie podstawowe
end;

procedure TSamolot.Inicjuj;
begin
 sx := 1; ox := 1; sy := 25; oy := 25
end;

procedure TSamolot.LotBombowca;
begin
 inc(sx);
 if sx > 80 then
 begin
  sx := 1; dec(sy);
 end;
 GotoXY(ox,26-oy); TextAttr := $b0; write(' ');
 GotoXY(sx,26-sy); write('>');
 ox := sx; oy := sy;
end;

//------------------------------------------------------
constructor TGra.Utworz;
begin
 randomize; a := TextAttr; CursorOff;
 miasto := TMiasto.Utworz;
 bomba  := TBomba.Utworz;
 samolot := TSamolot.Utworz;
end;

procedure TGra.StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $5e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('     B O M B O W I E C    '));
 Centruj(PL('    =====================   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $1f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $2e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f0;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL(' Przygotuj się na bombardowanie...'));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0e; Ramka(23,3,58,22);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

procedure TGra.Inicjuj;
begin
 StronaTytulowa;
 miasto.Inicjuj;
 samolot.Inicjuj;
 bomba.Inicjuj;
end;

procedure TGra.Uruchom;
begin
 repeat
  samolot.LotBombowca;
  bomba.ZrzutBomb(samolot.sx,samolot.sy);
  bomba.LotBomby(miasto.domy[bomba.bx]);
  delay(100);
 until miasto.Koniec(samolot.sx,samolot.sy);
end;

function TGra.Koniec : boolean;
begin
 GotoXY(1,2); TextAttr := $4e;
 Centruj('                    ');
 Centruj(' Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie ');
 Centruj('                    ');
 Result := UpCase(ReadKey) <> 'T';
end;

//------------------------------------------------------
// Blok główny programu
//------------------------------------------------------

var
 gra : TGra;
begin
 gra := TGra.Utworz;
 repeat
  gra.Inicjuj;
  gra.Uruchom;
 until gra.Koniec
end.

 

Program w języku C++

Program uruchomiono w środowisku Dev-C++.

//      B O M B O W I E C
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <strings.h>
#include <iostream>

using namespace std;

//----------------------------------------------------
// Deklaracja klasy gry
//----------------------------------------------------

class TMiasto
{
 public:
  int domy[81];
  void Inicjuj();
  int Koniec(int x, int y);
};

class TBomba
{
  int oby;
 public:
  int bx,by;
  void Inicjuj();
  void ZrzutBomb(int x, int y);
  void LotBomby(int * y);
};

class TSamolot
{
  int ox,oy;
 public:
  int sx,sy;
  void Inicjuj();
  void LotBombowca();
};

class TGra
{
  TMiasto miasto;
  TBomba  bomba;
  TSamolot samolot;
  int a;
  void StronaTytulowa();
 public:
  void Inicjuj();
  void Uruchom();
  int Koniec();
};

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

const int BLACK    = 0;
const int BLUE     = 1;
const int GREEN    = 2;
const int CYAN     = 3;
const int RED     = 4;
const int MAGENTA   = 5;
const int BROWN    = 6;
const int LIGHTGRAY  = 7;
const int DARKGRAY   = 8;
const int LIGHTBLUE  = 9;
const int LIGHTGREEN  = 10;
const int LIGHTCYAN  = 11;
const int LIGHTRED   = 12;
const int LIGHTMAGENTA = 13;
const int YELLOW    = 14;
const int WHITE    = 15;

static int __BACKGROUND = BLACK;
static int __FOREGROUND = LIGHTGRAY;

// Procedura ustawia pozycję wydruku w oknie konsoli
//----------------------------------------------------
void gotoxy(int x, int y)
{
 COORD c;

 c.X = x - 1;
 c.Y = y - 1;
 SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), c);
}

// Procedura ustawia kolor tła wydruku
//----------------------------------------------------
void textbackground(int color)
{
 __BACKGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (color << 4));
}

// Procedura ustawia kolor tekstu
//----------------------------------------------------
void textcolor(int color)
{
 __FOREGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  color + (__BACKGROUND << 4));
}

// Procedura ustawia atrybuty koloru tekstu i tła
//----------------------------------------------------
void textattr(int _attr)
{
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), _attr);
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję x kursora
//----------------------------------------------------
int wherex()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.X + 1;
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję y kursora
//----------------------------------------------------
int wherey()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.Y + 1;
}

// Procedura czyści zawartość okna konsoli
//----------------------------------------------------
void clrscr()
{
 DWORD written;

 FillConsoleOutputAttribute(GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (__BACKGROUND << 4), 2000, (COORD){0, 0}, &written);
 FillConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), ' ',
  2000, (COORD){0, 0}, &written);
 gotoxy(1, 1);
}

// Procedura ukrywa kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOff()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = 0;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Procedura przywraca kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOn()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = -1;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
string PL(string s)
{
 int i;
 char c;

 for(i = 0; i < s.length(); i++)
 {
  switch(s[i])
  {
   case 'ą' : c = char(165); break;
   case 'ć' : c = char(134); break;
   case 'ę' : c = char(169); break;
   case 'ł' : c = char(136); break;
   case 'ń' : c = char(228); break;
   case 'ó' : c = char(162); break;
   case 'ś' : c = char(152); break;
   case 'ż' : c = char(190); break;
   case 'ź' : c = char(171); break;
   case 'Ą' : c = char(164); break;
   case 'Ć' : c = char(143); break;
   case 'Ę' : c = char(168); break;
   case 'Ł' : c = char(157); break;
   case 'Ń' : c = char(227); break;
   case 'Ó' : c = char(224); break;
   case 'Ś' : c = char(151); break;
   case 'Ż' : c = char(189); break;
   case 'Ź' : c = char(141); break;
   default:  c = s[i]; 
  };
  s[i] = c;
 };
 return(s);
}

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
void Centruj(string t)
{
 gotoxy(1 + (80 - t.length()) / 2, wherey());
 cout << t << endl;
}

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
void Ramka(int xp,int yp,int xk,int yk)
{
 int i;

 gotoxy(xp,yp); putch(char(218));
 gotoxy(xp,yk); putch(char(192));
 gotoxy(xk,yp); putch(char(191));
 gotoxy(xk,yk); putch(char(217));
 for(i = xp + 1; i <= xk - 1; i++)
 {
  gotoxy(i,yp); putch(char(196));
  gotoxy(i,yk); putch(char(196));
 };
 for(i = yp + 1; i <= yk - 1; i++)
 {
  gotoxy(xp,i); putch(char(179));
  gotoxy(xk,i); putch(char(179));
 };
}

// Procedura wprowadza opóźnienie
// o zadaną ilość milisekund
//----------------------------------------------------
void Delay(int d)
{
 long start;

 start = GetTickCount();
 while((GetTickCount() - start) < d);
}

//----------------------------------------------------
// Definicje metod klas
//----------------------------------------------------

void TMiasto::Inicjuj()
{
 int i,j;

 textbackground(0xb); clrscr(); // tło nieba
 textattr(0x1e);      //granatowe domy
 for(i = 1; i <= 80; i++)
 {
  if((i >= 6) && (i <= 75))
  {
   domy[i] = 1 + rand() % 10;
   for(j = 1; j <= domy[i]; j++)
   {
    gotoxy(i,26-j); cout << "-";
   };
  }
  else domy[i] = 0;
 };
}

int TMiasto::Koniec(int x, int y)
{
 int i,t;

 if(y == domy[x])
 {
  textattr(0xce); gotoxy(x,26-y); cout << "#";
  textattr(0xb4); cout << " KRACH!";
  textattr(0x1f); gotoxy(1,6); Centruj(PL(" GRA SKOŃCZONA "));
  return(true);
 }
 else
 {
  t = 0;
  for(i = 6; i <= 75; t = t + domy[i++]);
  if(t == 0)
  {
   textattr(0x1e); gotoxy(1,6); Centruj(" GRATULACJE! ");
   return(true);
  };
 };
 return(false);
}

//------------------------------------------------------

void TBomba::Inicjuj()
{
 bx = 1; by = oby = 0;
}

void TBomba::ZrzutBomb(int x, int y)
{
 char c;

 if(kbhit())
 {
  while(!(c = getch())) ;
  if((c == ' ') && !by)
  {
   bx = x; by = y; oby = by - 1;
  };
 };
}

void TBomba::LotBomby(int * y)
{
 if(by)
 {
  textattr(0xb0); gotoxy(bx,26-oby); cout << " ";
  oby = --by;
  if(*y > by)
  {
   *y = by; textattr(0xce);
  };
  if(by)
  {
   gotoxy(bx,26-by); cout << "*";
  };
 };
}

//------------------------------------------------------

void TSamolot::Inicjuj()
{
 sx = ox = 1; sy = oy = 25;
}

void TSamolot::LotBombowca()
{
 if(++sx > 80)
 {
  sx = 1; --sy;
 };
 gotoxy(ox,26-oy); textattr(0xb0); cout << " ";
 gotoxy(sx,26-sy); cout << ">";
 ox = sx; oy = sy;
}

//------------------------------------------------------

void TGra::StronaTytulowa()
{
 textbackground(0); clrscr();
 gotoxy(1,4); textattr(0x5e);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("     B O M B O W I E C    "));
 Centruj(PL("    =====================   "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x1f);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x2e);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("   I Liceum Ogólnokształcące  "));
 Centruj(PL("  im. Kazimierza Brodzińskiego "));
 Centruj(PL("       w Tarnowie      "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf0);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL(" Przygotuj się na bombardowanie..."));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf4);
 Centruj(PL("    Gdy będziesz gotowy,   "));
 Centruj(PL("   naciśnij dowolny klawisz   "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x0e); Ramka(23,3,58,22);
 while(getch() == 0); // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 textattr(0x07); clrscr();
}

void TGra::Inicjuj()
{
 StronaTytulowa();
 miasto.Inicjuj();
 samolot.Inicjuj();
 bomba.Inicjuj();
}

void TGra::Uruchom()
{
 do
 {
  samolot.LotBombowca();
  bomba.ZrzutBomb(samolot.sx,samolot.sy);
  bomba.LotBomby(&miasto.domy[bomba.bx]);
  Delay(100);
 } while(!miasto.Koniec(samolot.sx,samolot.sy));
}

int TGra::Koniec()
{
 gotoxy(1,2); textattr(0x4e);
 Centruj("                    ");
 Centruj(" Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie ");
 Centruj("                    ");
 return(toupper(getch()) != 'T');
}

int main()
{
 TGra gra;

 srand((unsigned)time(NULL));
 CursorOff();
 do
 {
  gra.Inicjuj();
  gra.Uruchom();
 } while(!gra.Koniec());
 CursorOn(); textbackground(0); textcolor(7); clrscr();
 return(0);
}

 

Dla ambitnych

 1. Dodaj do programu punkty za niszczenie domów, np. po 1 punkcie za każde piętro i premia 500 za skończenie gry.
 2. Jeśli gracz otrzymuje punkty za grę, to utwórz listę najlepszych graczy, którą program wyświetla po zakończeniu rozgrywki.
 3. Określ algorytm optymalnego bombardowania dowolnego miasta.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe