Pole minowe - programy


W tym rozdziale: Podrozdziały:

 

Prezentowane poniżej programy utworzono w następujących środowiskach programowania:

Jeśli stosujesz inne środowiska, to prawdopodobnie będziesz musiał przetworzyć odpowiednio kod programów.

 

Programy

Na podstawie opisanego algorytmu tworzymy program w języku Pascal. Poniżej przedstawiamy przykładowe zrzuty zawartości okienka konsoli oraz kod źródłowy programu.

 

obrazek
Strona tytułowa gry
obrazek
Przykładowa rozgrywka
obrazek
Przykładowa rozgrywka

Program w języku Pascal

//     P O L E  M I N O W E
//      WERSJA PROCEDURALNA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program PoleMinowe;

uses Crt;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

const
 PM_MAX_Y = 19; // określa wysokość pola minowego
 PM_MAX_X = 77; // określa szerokość pola minowego

var
 pm : array[0..PM_MAX_Y,0..PM_MAX_X] of char;

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
procedure StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $4e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL(' GRA DLA SAPERÓW--------------- '));
 Centruj(PL(' -------------------POLE MINOWE '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $1f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $2e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f0;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  Czy pokonasz pole pełne min?  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0e; Ramka(23,3,58,22);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Procedura inicjuje tablice tm[]
//------------------------------------------------------
procedure UstawPoleMinowe;
var
 i,j,x,y : integer;
begin
 for i := 0 to PM_MAX_Y do
  for j := 0 to PM_MAX_X do
   pm[i,j] := ' ';
 for i := 1 to 100 do
 begin
  x := random(PM_MAX_X + 1);
  y := random(PM_MAX_Y + 1);
  pm[y,x] := '*';
 end;
 pm[PM_MAX_Y,0] := '-';
 pm[0,PM_MAX_X] := '+';
end;

// Procedura wyświetla planszę gry z polem minowym.
// Widocznością min steruje parametr miny
//------------------------------------------------------
procedure Plansza(miny : boolean);
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 0 to PM_MAX_Y do
 begin
  GotoXY(2,i+2);
  for j := 0 to PM_MAX_X do
   case pm[i,j] of
   '*' : begin // mina
       TextAttr := $20;
       if miny then write('*') else write(' ');
      end;
   ' ' : begin // puste
       TextAttr := $20; write(' ');
      end;
   '.' : begin // ślad przejścia
       TextAttr := $a0; write(' ');
      end;
   '-' : begin // punkt startu
       TextAttr := $70; write(' ');
      end;
   '+' : begin // punkt docelowy
       TextAttr := $e0; write(' ');
      end;
   end;
 end;
end;

// Funkcja zwraca true, jeśli gracz nie ma ochoty na
// kolejną rozgrywkę.
//------------------------------------------------------
function KoniecGry : boolean;
begin
 GotoXY(1,23); TextAttr := $0f;
 Centruj('Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie');
 Result := UpCase(ReadKey) <> 'T';
end;

// Funkcja steruje ruchami gracza. Obsługuje naciśnięcia
// klawiszy kursora i przemieszcza pozycję gracza na nowe
// pole. Sprawdza rodzaj pola na którym znalazł się po
// ruchu gracz. Jeśli jest to mina lub pole docelowe,
// kończy grę z odpowiednim komunikatem. Pole gry jest
// wtedy ponownie wyświetlane, ale z widocznymi minami.
//------------------------------------------------------
function KoncowyRuch(var x,y : integer) : boolean;
var
 c : char;
begin
 Result := false;
 GotoXY(x+2,y+2); TextAttr := $8f; write(#207);
 repeat
  c := ReadKey;
 until c <> #0;
 GotoXY(x+2,y+2); TextAttr := $8f; write(' ');
 case c of
  #75 : if x > 0 then dec(x);    //strzałka w lewo
  #77 : if x < PM_MAX_X then inc(x); //strzałka w prawo
  #72 : if y > 0 then dec(y);    //strzałka w górę
  #80 : if y < PM_MAX_Y then inc(y); //strzałka w dół
 end;
 GotoXY(1,22);
 case pm[y,x] of
  '*' : begin
      TextAttr := $0c;
      Centruj(PL('P O L E G Ł E Ś N A P O L U M I N O W Y M'));
      Plansza(true);
      GotoXY(x+2,y+2); TextAttr := $4e; write('+');
      Result := true;
     end;
  '+' : begin
      TextAttr := $0e;
      Centruj(PL('GRATULACJE - POKONAŁEŚ POLE MINOWE'));
      Plansza(true);
      GotoXY(x+2,y+2); TextAttr := $e1; write(#207);
      Result := true;
     end;
  '-' : ;
  else
   pm[y,x] := '.'; // Pozostawiamy ślad przejścia
 end;
end;

// Procedura sprawdza, czy wokół pozycji gracza są miny.
// Wyświetla odpowiedni komunikat.
//------------------------------------------------------
procedure SprawdzMiny(x,y : integer);
var
 i,j : integer;
 mina : boolean;
begin
 GotoXY(1,23);
 mina := false;
 for i := y - 1 to y + 1 do
  for j := x - 1 to x + 1 do
  if (i >= 0) and (i <= PM_MAX_Y) and
    (j >= 0) and (j <= PM_MAX_X) and
    (pm[i,j] = '*') then mina := true;
 if mina then
 begin
  TextAttr := $ce; Centruj(' UWAGA - MINY! ');
 end
 else
 begin
  TextAttr := $1f; Centruj(' NIE MA MIN  ');
 end;
end;

// Główny blok programu.
//------------------------------------------------------
var
 a,px,py : integer;
begin
 Randomize;
 a := TextAttr; CursorOff;
 repeat
  StronaTytulowa;
  UstawPoleMinowe;
  Plansza(false);
  px := 0; py := PM_MAX_Y;
  repeat
   SprawdzMiny(px,py);
  until KoncowyRuch(px,py);
 until KoniecGry;
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end.

 

Program obiektowy w języku Pascal

//     P O L E  M I N O W E
//      WERSJA OBIEKTOWA
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

program PoleMinowe;

uses Crt;

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
function PL(s : string) : string;
var
 i : integer;
 c : char;
begin
 for i := 1 to length(s) do
 begin
  case s[i] of
   'ą' : c := #165;
   'ć' : c := #134;
   'ę' : c := #169;
   'ł' : c := #136;
   'ń' : c := #228;
   'ó' : c := #162;
   'ś' : c := #152;
   'ż' : c := #190;
   'ź' : c := #171;
   'Ą' : c := #164;
   'Ć' : c := #143;
   'Ę' : c := #168;
   'Ł' : c := #157;
   'Ń' : c := #227;
   'Ó' : c := #224;
   'Ś' : c := #151;
   'Ż' : c := #189;
   'Ź' : c := #141;
   else
    c := s[i]; 
  end;
  s[i] := c;
 end;
 Result := s;
end;

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
procedure Centruj(t : string);
begin
 GotoXY(1 + (80-length(t)) div 2, WhereY);
 writeln(t);
end;

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
procedure Ramka(xp,yp,xk,yk : integer);
var
 i : integer;
begin
 GotoXY(xp,yp); write(#218);
 GotoXY(xp,yk); write(#192);
 GotoXY(xk,yp); write(#191);
 GotoXY(xk,yk); write(#217);
 for i := xp + 1 to xk - 1 do
 begin
  GotoXY(i,yp); write(#196);
  GotoXY(i,yk); write(#196);
 end;
 for i := yp + 1 to yk - 1 do
 begin
  GotoXY(xp,i); write(#179);
  GotoXY(xk,i); write(#179);
 end;
end;

//------------------------------------------------------
// PROGRAM GRY
//------------------------------------------------------

const
 PM_MAX_Y = 19; // określa wysokość pola minowego
 PM_MAX_X = 77; // określa szerokość pola minowego

type

 TPoleMinowe = class
         private
          pm  : array[0..PM_MAX_Y,0..PM_MAX_X] of char;
          px,py : integer;
          procedure  InicjujGre;
          procedure  Plansza(miny : boolean);
          procedure  SprawdzMiny;
          procedure  StronaTytulowa;
          procedure  UstawPoleMinowe;
          function  KoncowyRuch : boolean;
          function  KoniecGry  : boolean;
         public
          constructor Create;
          procedure  Graj;
        end;

// Definicje metod obiektowych
//------------------------------------------------------

constructor TPoleMinowe.Create;
begin
 // tylko standardowe działanie
end;

// Metoda obsługuje całą rozgrywkę
//------------------------------------------------------
procedure TPoleMinowe.Graj;
var
 a : integer;
begin
 Randomize;
 a := TextAttr; CursorOff;
 repeat
  StronaTytulowa;
  InicjujGre;
  repeat
   SprawdzMiny;
  until KoncowyRuch;
 until KoniecGry;
 TextAttr := a; CursorOn; ClrScr;
end;

// Procedura inicjuje grę ustawiając pole minowe,
// współrzędne gracza oraz wyświetlając planszę gry.
//------------------------------------------------------
procedure TPoleMinowe.InicjujGre;
begin
 UstawPoleMinowe;
 px := 0; py := PM_MAX_Y;
 Plansza(false);
end;

// Procedura wyświetla planszę gry
//------------------------------------------------------
procedure TPoleMinowe.Plansza(miny : boolean);
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 0 to PM_MAX_Y do
 begin
  GotoXY(2,i+2);
  for j := 0 to PM_MAX_X do
   case pm[i,j] of
   '*' : begin // mina
       TextAttr := $20;
       if miny then write('*') else write(' ');
      end;
   ' ' : begin // puste
       TextAttr := $20; write(' ');
      end;
   '.' : begin // ślad przejścia
       TextAttr := $a0; write(' ');
      end;
   '-' : begin // punkt startu
       TextAttr := $70; write(' ');
      end;
   '+' : begin // punkt docelowy
       TextAttr := $e0; write(' ');
      end;
   end;
 end;
end;

// Procedura sprawdza, czy wokół pola gracza znajdują
// się jakieś miny. O obu wypadkach wyświetlany jest
// odpowiedni komunikat
//------------------------------------------------------
procedure TPoleMinowe.SprawdzMiny;
var
 i,j : integer;
 mina : boolean;
begin
 GotoXY(1,23);
 mina := false;
 for i := py - 1 to py + 1 do
  for j := px - 1 to px + 1 do
  if (i >= 0) and (i <= PM_MAX_Y) and
    (j >= 0) and (j <= PM_MAX_X) and
    (pm[i,j] = '*') then mina := true;
 if mina then
 begin
  TextAttr := $ce; Centruj(' UWAGA - MINY! ');
 end
 else
 begin
  TextAttr := $1f; Centruj(' NIE MA MIN  ');
 end;
end;

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
procedure TPoleMinowe.StronaTytulowa;
begin
 TextAttr := $07; ClrScr;
 GotoXY(1,4);
 TextAttr := $4e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL(' GRA DLA SAPERÓW--------------- '));
 Centruj(PL(' -------------------POLE MINOWE '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $1f;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $2e;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('   I Liceum Ogólnokształcące  '));
 Centruj(PL('  im. Kazimierza Brodzińskiego '));
 Centruj(PL('       w Tarnowie      '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f0;
 Centruj(PL('                 '));
 Centruj(PL('  Czy pokonasz pole pełne min?  '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $f4;
 Centruj(PL('    Gdy będziesz gotowy,   '));
 Centruj(PL('   naciśnij dowolny klawisz   '));
 Centruj(PL('                 '));
 TextAttr := $0e; Ramka(23,3,58,22);
 while ReadKey = #0 do; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 TextAttr := $07; ClrScr;
end;

// Procedura inicjuje pole gry.
//------------------------------------------------------
procedure TPoleMinowe.UstawPoleMinowe;
var
 i,j,x,y : integer;
begin
 for i := 0 to PM_MAX_Y do
  for j := 0 to PM_MAX_X do
   pm[i,j] := ' ';
 for i := 1 to 100 do
 begin
  x := random(PM_MAX_X + 1);
  y := random(PM_MAX_Y + 1);
  pm[y,x] := '*';
 end;
 pm[PM_MAX_Y,0] := '-';
 pm[0,PM_MAX_X] := '+';
end;

// Funkcja steruje ruchami gracza. Obsługuje naciśnięcia
// klawiszy kursora i przemieszcza pozycję gracza na nowe
// pole. Sprawdza rodzaj pola na którym znalazł się po
// ruchu gracz. Jeśli jest to mina lub pole docelowe,
// kończy grę z odpowiednim komunikatem. Pole gry jest
// wtedy ponownie wyświetlane, ale z widocznymi minami.
//------------------------------------------------------
function TPoleMinowe.KoncowyRuch : boolean;
var
 c : char;
begin
 Result := false;
 GotoXY(px+2,py+2); TextAttr := $8f; write(#207);
 repeat
  c := ReadKey;
 until c <> #0;
 GotoXY(px+2,py+2); TextAttr := $8f; write(' ');
 case c of
  #75 : if px > 0 then dec(px);    //strzałka w lewo
  #77 : if px < PM_MAX_X then inc(px); //strzałka w prawo
  #72 : if py > 0 then dec(py);    //strzałka w górę
  #80 : if py < PM_MAX_Y then inc(py); //strzałka w dół
 end;
 GotoXY(1,22);
 case pm[py,px] of
  '*' : begin
      TextAttr := $0c;
      Centruj(PL('P O L E G Ł E Ś N A P O L U M I N O W Y M'));
      Plansza(true);
      GotoXY(px+2,py+2); TextAttr := $4e; write('+');
      Result := true;
     end;
  '+' : begin
      TextAttr := $0e;
      Centruj(PL('GRATULACJE - POKONAŁEŚ POLE MINOWE'));
      Plansza(true);
      GotoXY(px+2,py+2); TextAttr := $e1; write(#207);
      Result := true;
     end;
  '-' : ;
  else
   pm[py,px] := '.'; // Pozostawiamy ślad przejścia
 end;
end;

// Funkcja zwraca true, jeśli gracz nie ma ochoty na
// kolejną rozgrywkę.
//------------------------------------------------------
function TPoleMinowe.KoniecGry  : boolean;
begin
 GotoXY(1,23); TextAttr := $0f;
 Centruj('Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie');
 Result := UpCase(ReadKey) <> 'T';
end;

//------------------------------------------------------
// Blok główny programu
//------------------------------------------------------

var
 gra : TPoleMinowe;

begin
 gra := TPoleMinowe.Create;
 gra.Graj;
end.

Program w języku C++

Program uruchomiono w środowisku Dev-C++.

//     P O L E  M I N O W E
//--------------------------------------------
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <strings.h>
#include <iostream>

using namespace std;

//----------------------------------------------------
// Deklaracja klasy gry
//----------------------------------------------------

const int PM_MAX_X = 77;
const int PM_MAX_Y = 19;

class TPoleMinowe
{
  char pm[PM_MAX_Y+1][PM_MAX_X+1];
  int px,py;
  void InicjujGre();
  void Plansza(int miny);
  void SprawdzMiny();
  void StronaTytulowa();
  void UstawPoleMinowe();
  int KoncowyRuch();
  int KoniecGry();
 public:
  void Graj();
};

//----------------------------------------------------
// PROCEDURY I FUNKCJE POMOCNICZE
//----------------------------------------------------

const int BLACK    = 0;
const int BLUE     = 1;
const int GREEN    = 2;
const int CYAN     = 3;
const int RED     = 4;
const int MAGENTA   = 5;
const int BROWN    = 6;
const int LIGHTGRAY  = 7;
const int DARKGRAY   = 8;
const int LIGHTBLUE  = 9;
const int LIGHTGREEN  = 10;
const int LIGHTCYAN  = 11;
const int LIGHTRED   = 12;
const int LIGHTMAGENTA = 13;
const int YELLOW    = 14;
const int WHITE    = 15;

static int __BACKGROUND = BLACK;
static int __FOREGROUND = LIGHTGRAY;

// Procedura ustawia pozycję wydruku w oknie konsoli
//----------------------------------------------------
void gotoxy(int x, int y)
{
 COORD c;

 c.X = x - 1;
 c.Y = y - 1;
 SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), c);
}

// Procedura ustawia kolor tła wydruku
//----------------------------------------------------
void textbackground(int color)
{
 __BACKGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (color << 4));
}

// Procedura ustawia kolor tekstu
//----------------------------------------------------
void textcolor(int color)
{
 __FOREGROUND = color;
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
  color + (__BACKGROUND << 4));
}

// Procedura ustawia atrybuty koloru tekstu i tła
//----------------------------------------------------
void textattr(int _attr)
{
 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), _attr);
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję x kursora
//----------------------------------------------------
int wherex()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.X + 1;
}

// Funkcja zwraca aktualną pozycję y kursora
//----------------------------------------------------
int wherey()
{
 CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;

 GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &info);
 return info.dwCursorPosition.Y + 1;
}

// Procedura czyści zawartość okna konsoli
//----------------------------------------------------
void clrscr()
{
 DWORD written;

 FillConsoleOutputAttribute(GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE),
  __FOREGROUND + (__BACKGROUND << 4), 2000, (COORD){0, 0}, &written);
 FillConsoleOutputCharacter(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), ' ',
  2000, (COORD){0, 0}, &written);
 gotoxy(1, 1);
}

// Procedura ukrywa kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOff()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = 0;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Procedura przywraca kursor okienka konsoli
//------------------------------------------------------
void CursorOn()
{
 CONSOLE_CURSOR_INFO Info;

 GetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
 Info.bVisible = -1;
 SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &Info); 
};

// Funkcja PL konwertuje tekst ze standardu Windows 1250
// na standard konsoli znakowej Latin II
//------------------------------------------------------
string PL(string s)
{
 int i;
 char c;

 for(i = 0; i < s.length(); i++)
 {
  switch(s[i])
  {
   case 'ą' : c = char(165); break;
   case 'ć' : c = char(134); break;
   case 'ę' : c = char(169); break;
   case 'ł' : c = char(136); break;
   case 'ń' : c = char(228); break;
   case 'ó' : c = char(162); break;
   case 'ś' : c = char(152); break;
   case 'ż' : c = char(190); break;
   case 'ź' : c = char(171); break;
   case 'Ą' : c = char(164); break;
   case 'Ć' : c = char(143); break;
   case 'Ę' : c = char(168); break;
   case 'Ł' : c = char(157); break;
   case 'Ń' : c = char(227); break;
   case 'Ó' : c = char(224); break;
   case 'Ś' : c = char(151); break;
   case 'Ż' : c = char(189); break;
   case 'Ź' : c = char(141); break;
   default:  c = s[i]; 
  };
  s[i] = c;
 };
 return(s);
}

// Procedura centruje w bieżącym wierszu
// tekst podany jako parametr
//----------------------------------------------------
void Centruj(string t)
{
 gotoxy(1 + (80 - t.length()) / 2, wherey());
 cout << t << endl;
}

// Procedura rysuje pojedynczą ramkę ze znaków
// tabelek. Parametry określają współrzędne
// lewego górnego i prawego dolnego narożnika
//----------------------------------------------------
void Ramka(int xp,int yp,int xk,int yk)
{
 int i;

 gotoxy(xp,yp); putch(char(218));
 gotoxy(xp,yk); putch(char(192));
 gotoxy(xk,yp); putch(char(191));
 gotoxy(xk,yk); putch(char(217));
 for(i = xp + 1; i <= xk - 1; i++)
 {
  gotoxy(i,yp); putch(char(196));
  gotoxy(i,yk); putch(char(196));
 };
 for(i = yp + 1; i <= yk - 1; i++)
 {
  gotoxy(xp,i); putch(char(179));
  gotoxy(xk,i); putch(char(179));
 };
}

//----------------------------------------------------
// Definicje metod klasy gry
//----------------------------------------------------

// Metoda obsługuje całą rozgrywkę
//------------------------------------------------------
void TPoleMinowe::Graj()
{
 srand((unsigned)time(NULL));
 CursorOff();
 do
 {
  StronaTytulowa();
  InicjujGre();
  do
  {
   SprawdzMiny();
  } while(!KoncowyRuch());
 } while(!KoniecGry());
 textattr(7); CursorOn(); clrscr();
}

// Procedura inicjuje grę ustawiając pole minowe,
// współrzędne gracza oraz wyświetlając planszę gry.
//------------------------------------------------------
void TPoleMinowe::InicjujGre()
{
 UstawPoleMinowe();
 px = 0; py = PM_MAX_Y;
 Plansza(false);
}

// Procedura wyświetla planszę gry
//------------------------------------------------------
void TPoleMinowe::Plansza(int miny)
{
 int i,j;

 for(i = 0; i <= PM_MAX_Y; i++)
 {
  gotoxy(2,i+2);
  for(j = 0; j <= PM_MAX_X; j++)
  {
   switch(pm[i][j])
   {
    case '*' : // mina
     textattr(0x20);
     if(miny) cout << "*"; else cout << " ";
     break;
    case ' ' : // puste
     textattr(0x20); cout << " "; break;
    case '.' : // ślad przejścia
     textattr(0xa0); cout << " "; break;
    case '-' : // punkt startu
     textattr(0x70); cout << " "; break;
    case '+' : // punkt docelowy
     textattr(0xe0); cout << " "; break;
   };
   cout.flush();
  };
 };
}

// Procedura sprawdza, czy wokół pola gracza znajdują
// się jakieś miny. O obu wypadkach wyświetlany jest
// odpowiedni komunikat
//------------------------------------------------------
void TPoleMinowe::SprawdzMiny()
{
 int i,j,mina;

 gotoxy(1,23);
 mina = false;
 for(i = py - 1; i <= py + 1; i++)
  for(j = px - 1; j <= px + 1; j++)
   if((i >= 0) && (i <= PM_MAX_Y) &&
     (j >= 0) && (j <= PM_MAX_X) && (pm[i][j] == '*')) mina = true;
 if(mina)
 {
  textattr(0xce); Centruj(" UWAGA - MINY! ");
 }
 else
 {
  textattr(0x1f); Centruj(" NIE MA MIN  ");
 };
}

// Procedura wyświetla stronę tytułową, czeka na dowolny
// klawisz i czyści ekran
//------------------------------------------------------
void TPoleMinowe::StronaTytulowa()
{
 textbackground(0); clrscr();
 gotoxy(1,4); textattr(0x4e);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL(" GRA DLA SAPERÓW--------------- "));
 Centruj(PL(" -------------------POLE MINOWE "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x1f);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x2e);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("   I Liceum Ogólnokształcące  "));
 Centruj(PL("  im. Kazimierza Brodzińskiego "));
 Centruj(PL("       w Tarnowie      "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf0);
 Centruj(PL("                 "));
 Centruj(PL("  Czy pokonasz pole pełne min?  "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0xf4);
 Centruj(PL("    Gdy będziesz gotowy,   "));
 Centruj(PL("   naciśnij dowolny klawisz   "));
 Centruj(PL("                 "));
 textattr(0x0e); Ramka(23,3,58,22);
 while(getch() == '\0') ; // Oczekiwanie na dowolny klawisz
 textattr(0x07); clrscr();
}

// Procedura inicjuje pole gry.
//------------------------------------------------------
void TPoleMinowe::UstawPoleMinowe()
{
 int i,j,x,y;

 for(i = 0; i <= PM_MAX_Y; i++)
  for(j = 0; j <= PM_MAX_X; j++) pm[i][j] = ' ';
 for(i = 1; i <= 100; i++)
 {
  x = rand() % (PM_MAX_X + 1);
  y = rand() % (PM_MAX_Y + 1);
  pm[y][x] = '*';
 };
 pm[PM_MAX_Y][0] = '-';
 pm[0][PM_MAX_X] = '+';
}

// Funkcja steruje ruchami gracza. Obsługuje naciśnięcia
// klawiszy kursora i przemieszcza pozycję gracza na nowe
// pole. Sprawdza rodzaj pola na którym znalazł się po
// ruchu gracz. Jeśli jest to mina lub pole docelowe,
// kończy grę z odpowiednim komunikatem. Pole gry jest
// wtedy ponownie wyświetlane, ale z widocznymi minami.
//------------------------------------------------------
int TPoleMinowe::KoncowyRuch()
{
 char c;

 gotoxy(px+2,py+2); textattr(0x8f); cout << char(207);
 while((c = getch()) == '\0') ;
 gotoxy(px+2,py+2); textattr(0x8f); cout << ' ';
 switch(c)
 {
  case char(75) : if(px > 0) px--; break;    //strzałka w lewo
  case char(77) : if(px < PM_MAX_X) px++; break; //strzałka w prawo
  case char(72) : if(py > 0) py--; break;    //strzałka w górę
  case char(80) : if(py < PM_MAX_Y) py++; break; //strzałka w dół
 };
 gotoxy(1,22);
 switch(pm[py][px])
 {
  case '*' : textattr(0x0c);
        Centruj(PL("P O L E G Ł E Ś N A P O L U M I N O W Y M"));
        Plansza(true);
        gotoxy(px+2,py+2); textattr(0x4e); cout << "+";
        return(true);
  case '+' : textattr(0x0e);
        Centruj(PL("GRATULACJE - POKONAŁEŚ POLE MINOWE"));
        Plansza(true);
        gotoxy(px+2,py+2); textattr(0xe1); cout << char(207);
        return(true);
  case '-' : break;
  default : pm[py][px] = '.'; // Pozostawiamy ślad przejścia
        break;
 };
 return(false);
}

// Funkcja zwraca true, jeśli gracz nie ma ochoty na
// kolejną rozgrywkę.
//------------------------------------------------------
int TPoleMinowe::KoniecGry()
{
 gotoxy(1,23); textattr(0x0f);
 Centruj("Jeszcze raz ? [T] = Tak, [Inny] = Nie");
 return(toupper(getch()) != 'T');
}

//------------------------------------------------------
// Blok główny programu
//------------------------------------------------------

int main()
{
 TPoleMinowe gra;

 gra.Graj();
}

 

Dla ambitnych

 1. Dodaj do naszego programu dodatkowe utrudnienie w postaci limitu czasu. Jeśli czas upłynie, to gracz przegrywa rozgrywkę.
 2. Zmodyfikuj nasz program tak, aby był wyposażony w listę graczy, którzy przebyli pole minowe w najmniejszej liczbie ruchów.
 3. Opracuj algorytm przejścia dowolnego pola minowego od zadanego punktu początkowego do wyznaczonego punktu docelowego na podstawie sygnałów z wykrywacza min.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe