Rozdział XXVI - Ekran startowy


Teraz, gdy już poznaliśmy sposoby wykorzystania grafiki rastrowej, możemy przejść dalej - do bardziej twórczego jej zastosowania. Oto ekran startowy.

 

obrazek

 

Załaduj {ten przykład}

 

Teoria

Ekran startowy (splash screen) jest oknem, które nie posiada paska tytułowego, przycisków systemowych, brzegu i wyświetla grafikę rastrową przez pewien czas, a później znika automatycznie. Zwykle stosuje się go podczas startu programu do wyświetlenia logo lub do odwrócenia uwagi użytkownika, gdy program dokonuje przydługawej inicjalizacji. Na tej lekcji zaimplementujemy w tworzonym programie ekran startowy.

Pierwszym krokiem jest dołączenie grafiki rastrowej do pliku zasobów. Jednakże, gdy przemyślisz to, okaże się, iż marnujemy cenną pamięć do załadowania grafiki używanej w programie tylko jeden raz i przechowywanie jej aż do jego zakończenia. Lepszym rozwiązaniem jest utworzenie biblioteki DLL "zasobów", która zawiera grafikę rastrową i jest przeznaczona tylko do wyświetlenia ekranu startowego. W ten sposób możesz załadować bibliotekę DLL, gdy chcesz wyświetlić ekran startowy i usunąć ją, gdy przestanie już być potrzebna. Zatem będziemy posiadali dwa moduły: program główny i bibliotekę DLL ekranu startowego. Grafikę rastrową umieścimy w zasobach biblioteki DLL.

Ogólny schemat jest następujący:

 1. Umieść grafikę rastrową w bibliotece DLL jako zasób graficzny.
 2. Główny program wywołuje LoadLibrary do załadowania tej biblioteki DLL do pamięci.
 3. Wywołana zostaje funkcja wejścia biblioteki DLL. Utworzy ona licznik czasu i ustawi okres, przez który będzie wyświetlany ekran startowy. Następnie zarejestruje i utworzy okno bez paska tytułowego i brzegu i wyświetli grafikę rastrową w jego obszarze roboczym.
 4. Gdy minie zadany okres czasu, ekran startowy zostanie usunięty i sterowanie jest zwracane do programu głównego.
 5. Główny program wywoła FreeLibrary, aby usunąć z pamięci bibliotekę DLL i przejść do swoich dalszych zadań.

Szczegółowo zbadamy te mechanizmy.

 

Ładowanie i usuwanie biblioteki DLL

Przy pomocy funkcji LoadLibrary można dynamicznie załadować bibliotekę DLL. Funkcja ta ma następującą składnię:

 

LoadLibrary PROTO lpDLLName:DWORD

 

Przyjmuje ona tylko jeden parametr: adres nazwy biblioteki DLL, którą chcemy załadować do pamięci. Jeśli wywołanie to się powiedzie, zwróci uchwyt modułu biblioteki DLL, w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.

Aby usunąć bibliotekę DLL, wywołujemy FreeLibrary:

 

FreeLibrary PROTO hLib:DWORD

 

Przyjmuje ona jeden parametr: uchwyt modułu biblioteki DLL, którą chcemy usunąć. Zwykle uchwyt ten otrzymujesz jako rezultat wywołania funkcji LoadLibrary

 

Jak używać licznik czasu

Najpierw musisz stworzyć licznik czasu (timer) za pomocą funkcji SetTimer:

 

SetTimer PROTO hWnd:    DWORD,\
        TimerID:   DWORD,\
        uElapse:   DWORD,\
        lpTimerFunc: DWORD

Jeśli wywołanie funkcji SetTimer się powiedzie, to zwróci ona numer ID utworzonego licznika czasu. W przeciwnym wypadku zwróci NULL. Zatem nie powinieneś na numer licznika czasu używać liczby 0. Licznik czasu można utworzyć na dwa sposoby:

W naszym przykładzie użyjemy pierwszego rozwiązania.

Gdy minie zadany okres czasu, zostaje wysłana wiadomość WM_TIMER do okna powiązanego z licznikiem czasu. Na przykład, jeśli określisz uElapse na 1000, twoje okno będzie otrzymywało co każdą sekundę wiadomość WM_TIMER.

Gdy licznik czasu przestanie ci już być potrzebny, usuń go za pomocą funkcji KillTimer:

 

KillTimer PROTO hWnd:DWORD, TimerID:DWORD

 

Przykład

Plik SPLASH.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

.DATA

ClassName DB "SplashDemoWinClass", 0
AppName  DB "Ekran startowy", 0
Libname  DB "splashdll.dll", 0

.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?

.CODE

start:
  INVOKE LoadLibrary, ADDR Libname
    .IF eax!=NULL
    INVOKE FreeLibrary, eax
  .ENDIF
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE GetCommandLine
  mov  CommandLine, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax

WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc  : WNDCLASSEX
LOCAL msg : MSG
LOCAL hwnd : HWND

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInstance
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, NULL
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, NULL, ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,\
              NULL, NULL, hInst, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

  .IF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam    
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

END start

 

Plik SPLASHDLL.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDE  \masm32\include\gdi32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\gdi32.lib

.DATA

BitmapName DB "MySplashBMP", 0
ClassName DB "SplashWndClass", 0
hBitMap  DD 0
TimerID  DD 0

.DATA

hInstance DD ?

.CODE

DllEntry PROC hInst:DWORD, reason:DWORD, reserved1:DWORD

  .IF reason==DLL_PROCESS_ATTACH   ;Gdy DLL jest ładowana
    push hInst
    pop  hInstance
    call ShowBitMap   
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

DllEntry ENDP

ShowBitMap PROC

LOCAL wc  : WNDCLASSEX
LOCAL msg : MSG
LOCAL hwnd : HWND

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInstance
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW + 1
  mov  wc.lpszMenuName, NULL
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, 0
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, NULL, ADDR ClassName, NULL,\
              WS_POPUP, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, 320, 400, NULL, NULL,\
              hInstance, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam    
  ret

ShowBitMap ENDP

WndProc PROC hWnd:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

LOCAL ps:     PAINTSTRUCT
LOCAL hdc:     HDC
LOCAL hMemoryDC:  HDC
LOCAL hOldBmp:   DWORD
LOCAL bitmap:   BITMAP
LOCAL DlgHeight:  DWORD
LOCAL DlgWidth:  DWORD
LOCAL DlgRect:   RECT
LOCAL DesktopRect: RECT

  .IF uMsg==WM_DESTROY
    .IF hBitMap!=0
      INVOKE DeleteObject, hBitMap
    .ENDIF
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSEIF uMsg==WM_CREATE
    INVOKE GetWindowRect, hWnd, ADDR DlgRect         
    INVOKE GetDesktopWindow
    mov  ecx, eax
    INVOKE GetWindowRect, ecx, ADDR DesktopRect
    push  0              ;Część późniejszego wywołania MoveWindow
    mov  eax, DlgRect.bottom     ;Pobieramy spód okna dialogowego
    sub  eax, DlgRect.top      ;Obliczamy wysokość okna
    mov  DlgHeight, eax       ;Wynik zapamiętujemy w zmiennej
    push  eax             ;Na stos dla wywołania MoveWindow
    mov  eax, DlgRect.right     ;Prawy bok naszego okna dialogowego
    sub  eax, DlgRect.left      ;Obliczamy szerokość okna
    mov  DlgWidth, eax        ;Zapamiętujemy wynik
    push  eax             ;Na stos dla wywołania MoveWindow
    mov  eax, DesktopRect.bottom   ;Spód okna pulpitu
    sub  eax, DlgHeight       ;Odejmujemy wysokość naszego okna
    shr  eax, 1           ;Dzielimy przez 2, co daje środek ekranu
    push  eax             ;Na stos dla MveWindow
    mov  eax, DesktopRect.right   ;Pobieramy prawy bok okna pulpitu
    sub  eax, DlgWidth        ;Odejmujemy szerokość okna
    shr  eax, 1           ;Dzielimy wynik przez 2
    push  eax             ;Na stos dla MoveWindow
    push  hWnd            ;Na stos uchwyt okna
    call  MoveWindow         ;Przesuwamy okno
    INVOKE LoadBitmap, hInstance, ADDR BitmapName
    mov  hBitMap, eax
    INVOKE SetTimer, hWnd, 1, 2000, NULL
    mov  TimerID, eax
  .ELSEIF uMsg==WM_TIMER
    INVOKE SendMessage, hWnd, WM_LBUTTONDOWN, NULL, NULL
    INVOKE KillTimer, hWnd, TimerID
  .ELSEIF uMsg==WM_PAINT
    INVOKE BeginPaint, hWnd, ADDR ps
    mov    hdc, eax
    INVOKE CreateCompatibleDC, hdc
    mov    hMemoryDC, eax
    INVOKE SelectObject, eax, hBitMap
    mov    hOldBmp, eax
    INVOKE GetObject, hBitMap, SIZEOF BITMAP, ADDR bitmap
    INVOKE BitBlt, hdc, 0, 0, bitmap.bmWidth, bitmap.bmHeight,\
            hMemoryDC, 0, 0, SRCCOPY
    INVOKE SelectObject, hMemoryDC, hOldBmp
    INVOKE DeleteDC, hMemoryDC
    INVOKE EndPaint, hWnd, ADDR ps
  .ELSEIF uMsg==WM_LBUTTONDOWN       
    INVOKE DestroyWindow, hWnd
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF
  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

END DllEntry

 

Plik SPLASHDLL.DEF

 

LIBRARY SPLASHDLL.DLL

 

Plik SPLASHDLL.RC

 

MySplashBMP BITMAP "JOURNEY.BMP"

 

Analiza

Najpierw zbadajmy kod w głównym programie.

 

start:
  INVOKE LoadLibrary, ADDR Libname
  .IF eax!=NULL
    INVOKE FreeLibrary, eax
  .ENDIF

 

Wywołujemy funkcję LoadLibrary do załadowania biblioteki DLL o nazwie splashdll.dll. A po tym fakcie usuwamy bibliotekę z pamięci przy pomocy FreeLibrary. Funkcja LoadLibrary nie powróci, aż biblioteka DLL zakończy swoją inicjalizację.

To wszystko co robi program główny. Interesujący fragment znajdziemy w bibliotece DLL.

 

DllEntry PROC hInst:DWORD, reason:DWORD, reserved1:DWORD

  .IF reason==DLL_PROCESS_ATTACH ;Gdy DLL jest ładowana
    push hInst
    pop hInstance 
    call ShowBitMap   
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

DllEntry ENDP

 

Gdy biblioteka DLL zostaje załadowana, system Windows wywołuje jej funkcję wejściową ze znacznikiem DLL_PROCESS_ATTACH. Korzystamy z tej okazji do wyświetlenia ekranu startowego. Najpierw zachowujemy do późniejszego wykorzystania uchwyt egzemplarza biblioteki DLL. Następnie wywołujemy funkcje o nazwie ShowBitMap do przeprowadzenia właściwej operacji. Funkcja ShowBitMap rejestruje klasę okna, tworzy okno i wchodzi jak zwykle do pętli wiadomości. Oto interesujący fragment w wywołaniu CreateWindowEx:

 

  INVOKE CreateWindowEx, NULL, ADDR ClassName, NULL,\
              WS_POPUP, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, 320, 400, NULL, NULL,\
              hInstance, NULL

 

Zwróć uwagę, iż styl okna to tylko WS_POPUP, co utworzy okno bez brzegów i paska tytułowego. Rozmiary okna ustalamy na 320x400, aby obszar roboczy obejmował w całości nasz obrazek. Teraz gdy okno zostało utworzone, w sekcji obsługi wiadomości WM_CREATE przenosimy okno na środek ekranu za pomocą poniższego kodu:

 

  INVOKE GetWindowRect, ecx, ADDR DesktopRect
  push  0
  mov  eax, DlgRect.bottom
  sub  eax, DlgRect.top
  mov  DlgHeight, eax
  push  eax
  mov  eax, DlgRect.right
  sub  eax, DlgRect.left
  mov  DlgWidth, eax
  push  eax
  mov  eax, DesktopRect.bottom
  sub  eax, DlgHeight
  shr  eax, 1
  push  eax
  mov  eax, DesktopRect.right
  sub  eax, DlgWidth
  shr  eax, 1
  push  eax
  push  hWnd
  call  MoveWindow

 

Pobiera on wymiary pulpitu i okna, a następnie oblicza odpowiednie współrzędne lewego górnego narożnika okna, aby je umieścić na środku. Stosujemy następujące wzory:

 

x = (szerokość pulpitu - szerokość okna) / 2y = (wysokość pulpitu - wysokość okna) / 2

 

  INVOKE LoadBitmap, hInstance, ADDR BitmapName
  mov  hBitMap, eax
  INVOKE SetTimer, hWnd, 1, 2000, NULL
  mov  TimerID, eax

 

Następnie ładuje grafikę rastrową z zasobów za pomocą funkcji LoadBitmap i tworzy licznik czasu z numerem identyfikacyjnym ID równym 1 o okresie czasu powiadamiania 2 sekundy. Licznik czasu będzie co 2 sekundy wysyłał do tego okna wiadomości WM_TIMER.

 

  .ELSEIF uMsg==WM_PAINT
    INVOKE BeginPaint, hWnd, ADDR ps
    mov  hdc, eax
    INVOKE CreateCompatibleDC, hdc
    mov  hMemoryDC, eax
    INVOKE SelectObject, eax, hBitMap
    mov  hOldBmp, eax
    INVOKE GetObject, hBitMap, SIZEOF BITMAP, ADDR bitmap
    INVOKE BitBlt, hdc, 0, 0, bitmap.bmWidth, bitmap.bmHeight, hMemoryDC, 0, 0, SRCCOPY
    INVOKE SelectObject, hMemoryDC, hOldBmp
    INVOKE DeleteDC, hMemoryDC
    INVOKE EndPaint, hWnd, ADDR ps
 

 

Gdy okno otrzyma wiadomość WM_PAINT, tworzy ono kontekst urządzenia w pamięci, wprowadza grafikę do tego kontekstu, odczytuje jej wymiary przy pomocy funkcji GetObject, a następnie umieszcza grafikę w obszarze roboczym okna wywołując funkcje BitBlt. Po wykonaniu tych operacji usuwamy kontekst urządzenia w pamięci.

 

  .ELSEIF uMsg==WM_LBUTTONDOWN        
    INVOKE DestroyWindow, hWnd

 

Użytkownik może się zdenerwować, jeśli będzie musiał czekać bezczynnie, aż ekran startowy zniknie z pulpitu. Dlatego dajemy mu wybór. Gdy kliknie lewym przyciskiem myszki na ekranie startowym, zniknie on. Dlatego właśnie obsługujemy wiadomość WM_LBUTTONDOWN w bibliotece DLL. Po odebraniu tej wiadomości okno jest usuwane za pomocą wywołania DestroyWindow.

 

  .ELSEIF uMsg==WM_TIMER
    INVOKE SendMessage, hWnd, WM_LBUTTONDOWN, NULL, NULL
    INVOKE KillTimer, hWnd, TimerID

 

Jeśli użytkownik zdecyduje się poczekać, ekran startowy zniknie po upływie zadanego okresu czasu (w naszym przykładzie jest to 2 sekundy). Osiągamy ten efekt obsługując wiadomość WM_TIMER. Po jej odebraniu zamykamy okno wysyłając do niego wiadomość WM_LBUTTONDOWN. To w celu uniknięcia dublowania kodu. Nie korzystamy już dalej z licznika czasu, zatem usuwamy go za pomocą KillTimer.

Gdy okno zamknie się, biblioteka zwróci sterowanie do głównego programu.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe