Rozdział XI - Więcej o oknie dialogowym


Na tej lekcji nauczymy się nowych rzeczy na temat okien dialogowych. W szczególności przerobimy temat używania okien dialogowych w formie narzędzi wprowadzania i wyprowadzania informacji w naszych programach. Jeśli przestudiowałeś lekcję poprzednią, to ta będzie dla ciebie jak bułka z masłem, ponieważ wymagane są tylko kosmetyczne zmiany w kodzie, aby móc używać okna dialogowe jako dodatki do naszego okna głównego. Również lekcja ta obejmie stosowanie typowych okien dialogowych.


obrazek


Pobierz przykłady okien dialogowych {z tego archiwum} oraz {z tego archiwum}. Pobierz przykład Typowych Okien Dialogowych {z tego archiwum}.


Teoria

O użyciu okien dialogowych w charakterze narzędzi wprowadzania i wyprowadzania informacji nie musimy już wiele mówić. Twój program tworzy główne okno w zwykły sposób, a gdy chcesz wyświetlić okno dialogowe, po prostu wywołujesz funkcję CreateDialogParam lub DialogBoxParam. Przy wywołaniu DialogBoxParam nie musisz już nic więcej robić, tylko wystarczy obsługiwać wiadomości w procedurze okna dialogowego. Przy CreateDialogParam musisz wstawić do pętli wiadomości wywołanie IsDialogMessage w celu umożliwienia zarządcy okna dialogowego obsługi nawigacji z klawiatury wśród kontrolek na twoim oknie dialogowym.

Plik DIALOG.ASM wersja z CreateDialogParam

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

INCLUDE  \masm32\INCLUDE\windows.inc
INCLUDE  \masm32\INCLUDE\user32.inc
INCLUDE  \masm32\INCLUDE\kernel32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD
DlgProc PROTO :HWND, :DWORD, :DWORD, :DWORD

.DATA

ClassName DB "SimpleWinClass", 0
AppName  DB "Nasze okno główne", 0
MenuName  DB "FirstMenu", 0
DlgName  DB "MyDialog", 0
TestString DB "Cześć wszystkim", 0
hwndDlg  DD 0          ; Uchwyt do okna dialogowego

.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?

.CONST

IDM_EXIT  EQU  1
IDM_ABOUT EQU  2
IDC_EDIT  EQU 3000
IDC_BUTTON EQU 3001
IDC_EXIT  EQU 3002

.CODE

start:
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE GetCommandLine
  mov  CommandLine, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax
	
WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc:  WNDCLASSEX
LOCAL msg: MSG
LOCAL hwnd: HWND

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, OFFSET MenuName
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE,\
              ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, 300, 200, NULL, NULL,\
              hInst, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    .IF hwndDlg!=0
      INVOKE IsDialogMessage, hwndDlg, ADDR msg
      .IF eax==TRUE
        .CONTINUE
      .ENDIF
    .ENDIF
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret
	
WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

  .IF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    .IF WORD PTR wParam==IDM_ABOUT
      INVOKE CreateDialogParam, hInstance,\
                   ADDR DlgName, hWnd,\
                   OFFSET DlgProc, NULL
      mov hwndDlg, eax
    .ELSE
      INVOKE DestroyWindow, hWnd
    .ENDIF
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

DlgProc PROC hWnd:HWND, iMsg:DWORD, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

  .IF iMsg==WM_INITDIALOG
    INVOKE GetDlgItem, hWnd, IDC_EDIT
    INVOKE SetFocus, eax
  .ELSEIF iMsg==WM_CLOSE
    INVOKE EndDialog, hWnd, NULL
    mov hwndDlg, 0
  .ELSEIF iMsg==WM_COMMAND
    mov ax, WORD PTR wParam
    .IF WORD PTR wParam+2==BN_CLICKED
      .IF ax==IDC_EXIT
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, NULL, NULL
      .ELSEIF ax==IDC_BUTTON
        INVOKE SetDlgItemText, hWnd, IDC_EDIT, ADDR TestString
      .ENDIF
    .ENDIF		  
  .ELSE
    mov eax, FALSE
    ret
  .ENDIF
  mov eax, TRUE
  ret

DlgProc ENDP

END start

 

Plik DIALOG.RC

 

// stałe dla okna dialogowego

#define IDC_EDIT      3000
#define IDC_BUTTON     3001
#define IDC_EXIT      3002
#define DS_CENTER      0x0800L
#define DS_CENTER      0x0800L
#define WS_MINIMIZEBOX   0x00020000L
#define WS_SYSMENU     0x00080000L
#define WS_VISIBLE     0x10000000L
#define WS_OVERLAPPED    0x00000000L
#define DS_MODALFRAME    0x80L
#define DS_3DLOOK      0x0004L
#define WS_CAPTION     0xC00000L
#define ES_AUTOHSCROLL   0x80L
#define ES_LEFT       0

// stałe dla menu

#define IDM_EXIT 1
#define IDM_ABOUT 2

FirstMenu MENU
{
  POPUP "&Plik"
  {
    MENUITEM "&Koniec", IDM_EXIT
  }
  MENUITEM "O programie", IDM_ABOUT
}


MyDialog DIALOG 10, 10, 205, 60

STYLE 0x0004 | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_MINIMIZEBOX |
   WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | WS_OVERLAPPED | DS_MODALFRAME |
   DS_3DLOOK

CAPTION "Nasze drugie okno dialogowe"
{
  EDITTEXT     IDC_EDIT, 15, 17, 111, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_LEFT
  DEFPUSHBUTTON  "Cześć", IDC_BUTTON, 141, 10, 52, 13
  PUSHBUTTON   "&Koniec", IDC_EXIT, 141, 26, 52, 13
}

 

Plik DIALOG.ASM wersja z DialogBoxParam

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD
DlgProc PROTO :HWND, :DWORD, :DWORD, :DWORD

.DATA

ClassName DB "SimpleWinClass",0
AppName  DB "Nasze okno główne",0
MenuName  DB "FirstMenu",0
DlgName  DB "MyDialog",0
TestString DB "Cześć wszystkim",0

.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?

.CONST

IDM_EXIT  EQU  1
IDM_ABOUT EQU  2
IDC_EDIT  EQU 3000
IDC_BUTTON EQU 3001
IDC_EXIT  EQU 3002

.CODE

start:
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE GetCommandLine
  mov  CommandLine, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax
  
WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc:  WNDCLASSEX
LOCAL msg: MSG
LOCAL hwnd: HWND

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, OFFSET MenuName
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE,\
              ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, 300, 200, NULL, NULL,\
              hInst, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret
  
WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

  .IF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    .IF WORD PTR wParam==IDM_ABOUT
      INVOKE DialogBoxParam, hInstance,\
                  ADDR DlgName, hWnd,\
                  OFFSET DlgProc, NULL
    .ELSE
      INVOKE DestroyWindow, hWnd
    .ENDIF
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF
	
  xor eax, eax
  ret
  
WndProc ENDP

DlgProc PROC hWnd:HWND, iMsg:DWORD, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

  .IF iMsg==WM_INITDIALOG
    INVOKE GetDlgItem, hWnd, IDC_EDIT
    INVOKE SetFocus, eax
  .ELSEIF iMsg==WM_CLOSE
    INVOKE EndDialog, hWnd, NULL
  .ELSEIF iMsg==WM_COMMAND
    mov ax, WORD PTR wParam
    .IF WORD PTR wParam+2==BN_CLICKED
      .IF ax==IDC_EXIT
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_CLOSE, NULL, NULL
      .ELSEIF ax==IDC_BUTTON
        INVOKE SetDlgItemText, hWnd, IDC_EDIT, ADDR TestString
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSE
    mov eax, FALSE
    ret
  .ENDIF

  mov eax, TRUE
  ret

DlgProc ENDP

END start

 

Przejdźmy do typowych okien dialogowych. System Windows przygotował predefiniowane okna dialogowe do użytku przez twoje aplikacje. Istnieją one w celu zapewnienia standartowego interfejsu użytkownika. Składają się z okienek dialogowych pliku, drukowania, koloru, czcionki i wyszukiwania. Powinieneś z nich zawsze korzystać. Zawarte są one w bibliotece comdlg32.dll. Aby ich użyć, musisz dołączyć do swojej aplikacji bibliotekę exportu comdlg32.lib. Tworzysz te okna dialogowe poprzez wywołanie odpowiednich funkcji z biblioteki. Dla okienka dialogowego otwarcia pliku będzie to funkcja GetOpenFileName, dla okienka dialogowego zapisu jest to GetSaveFileName, okienko dialogowe wydruku to PrintDlg i tak dalej. Każda z tych funkcji przyjmuje jako parametr wskazanie pewnej struktury, której dokładny opis znajdziesz w plikach pomocy dla API biblioteki Win32. Na tej lekcji zademonstruję, jak utworzyć i zastosować okno dialogowe odczytu pliku z dysku.


obrazek


Poniżej mamy prototyp funkcji GetOpenFileName:


GetOpenFileName PROTO lpofn:DWORD


Jak widać funkcja ta otrzymuje tylko jeden parametr, wskazanie do struktury OPENFILENAME. Wartość zwrotna TRUE oznacza, iż użytkownik wybrał plik do otwarcia, a FALSE oznacza przypadek odwrotny. Przyjrzyjmy się następnie strukturze OPENFILENAME.


OPENFILENAME STRUCT 
  lStructSize    DWORD   ?
  hwndOwner     HWND   ?
  hInstance     HINSTANCE ?
  lpstrFilter    LPCSTR  ?
  lpstrCustomFilter LPSTR   ?
  nMaxCustFilter  DWORD   ?
  nFilterIndex   DWORD   ?
  lpstrFile     LPSTR   ?
  nMaxFile     DWORD   ?
  lpstrFileTitle  LPSTR   ?
  nMaxFileTitle   DWORD   ?
  lpstrInitialDir  LPCSTR  ?
  lpstrTitle    LPCSTR  ?
  Flags       DWORD   ?
  nFileOffset    WORD   ?
  nFileExtension  WORD   ?
  lpstrDefExt    LPCSTR  ?
  lCustData     LPARAM  ?
  lpfnHook     DWORD   ?
  lpTemplateName  LPCSTR  ?
OPENFILENAME ENDS


Zobaczmy na znaczenie często używanych pól tej struktury:

FilterString DB "Wszystkie pliki (*.*)", 0, "*.*", 0
       DB "Pliki tekstowe (*.txt)", 0,"*.txt", 0, 0 


Zauważ, iż tylko szablon w drugim tekście każdej pary jest w rzeczywistości wykorzystywany przez system Windows do filtrowania plików. Również zauważ, iż na końcu łańcuchów filtrów musisz dodać dodatkowe zero, aby zaznaczyć koniec tej listy filtrów.

Przykład

Poniższy program wyświetla okna dialogowe otwierania pliku, gdy użytkownik wybierze opcję menu Plik ® Otwórz. Gdy w oknie dialogowym użytkownik wybierze jakiś plik, program wyświetli okno wiadomości z pełną nazwą, nazwą oraz z rozszerzeniem wybranego pliku.

Plik OPEN.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDE  \masm32\include\comdlg32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\comdlg32.lib

.CONST

IDM_OPEN  EQU  1
IDM_EXIT  EQU  2
MAXSIZE  EQU 260
OUTPUTSIZE EQU 512

.DATA

ClassName DB "SimpleWinClass",0
AppName  DB "Nasze okno główne",0
MenuName  DB "FirstMenu",0

ofn OPENFILENAME <>

FilterString DB "Wszystkie pliki (*.*)",0,"*.*",0
       DB "Pliki tekstowe (*.txt)",0,"*.txt",0,0

buffer    DB MAXSIZE DUP(0)
OurTitle   DB "Okno dialogowe otwarcia pliku: wybierz plik",0
FullPathName DB "Pełna nazwa pliku ze ścieżką to: ",0
FullName   DB "Nazwa pliku to: ",0
ExtensionName DB "Rozszerzenie nazwy to: ",0
OutputString DB OUTPUTSIZE DUP(0)

CrLf     DB 0Dh,0Ah,0     ;znaki końca wiersza i powrotu karetki

.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?

.CODE

start:
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE GetCommandLine
  mov  CommandLine, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax
  
WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD
	
LOCAL wc:  WNDCLASSEX
LOCAL msg: MSG
LOCAL hwnd: HWND
  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, OFFSET MenuName
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE,\
              ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, 300, 200, NULL, NULL,\
              hInst, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd
  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW
  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM
  .IF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov eax, wParam
    .IF ax==IDM_OPEN
      mov ofn.lStructSize, SIZEOF ofn
      push hWnd
      pop ofn.hWndOwner
      push hInstance
      pop ofn.hInstance
      mov ofn.lpstrFilter, OFFSET FilterString
      mov ofn.lpstrFile, OFFSET buffer
      mov ofn.nMaxFile, MAXSIZE
      mov ofn.Flags, OFN_FILEMUSTEXIST OR OFN_PATHMUSTEXIST OR \
              OFN_LONGNAMES OR OFN_EXPLORER OR \
              OFN_HIDEREADONLY
      mov ofn.lpstrTitle, OFFSET OurTitle
      INVOKE GetOpenFileName, ADDR ofn
      .IF eax==TRUE
        INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, ADDR FullPathName
        INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, ofn.lpstrFile
        INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, ADDR CrLf
        INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, ADDR FullName
        mov  eax, ofn.lpstrFile
        xor  edx, edx
        mov  dx, ofn.nFileOffset
        add  eax, edx
        INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, eax
        INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, ADDR CrLf
        INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, ADDR ExtensionName
        mov  eax, ofn.lpstrFile
        xor  edx, edx
        mov  dx, ofn.nFileExtension
        add  eax, edx
        INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, eax
        INVOKE MessageBox, hWnd,\
                  ADDR OutputString,\
                  ADDR AppName, MB_OK
        INVOKE RtlZeroMemory, ADDR OutputString, OUTPUTSIZE
      .ENDIF
    .ELSE
      INVOKE DestroyWindow, hWnd
    .ENDIF
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF
  xor eax, eax
  ret
  
WndProc ENDP

END start

 

Plik OPEN.RC

 

// Stałe dla menu

#define IDM_OPEN 1
#define IDM_EXIT 2

FirstMenu MENU
{
  POPUP "&Plik"
  {
    MENUITEM "&Otwórz",IDM_OPEN
    MENUITEM SEPARATOR
    MENUITEM "&Koniec",IDM_EXIT
  }
}

 

Analiza

  mov ofn.lStructSize, SIZEOF ofn
  push hWnd
  pop ofn.hWndOwner
  push hInstance
  pop ofn.hInstance


Wypełniamy rutynowe pola struktury ofn.


  mov ofn.lpstrFilter, OFFSET FilterString


Zmienna FilterString jest filtrem nazw plików, który określamy w sposób następujący:


FilterString DB "Wszystkie pliki (*.*)",0,"*.*",0
       DB "Pliki tekstowe (*.txt)",0,"*.txt",0,0


Zwróć uwagę, iż wszystkie cztery łańcuchy tekstowe kończą się zerem. Pierwszy tekst opisuje filtr zawarty w drugim tekście. Właściwe szablony to "*.*" oraz "*.txt". Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tutaj określić dowolny szablon. Po ostatnim szablonie MUSIMY umieścić dodatkowe zero, aby oznaczyć koniec listy filtrów. Nie zapominaj o tej drobnostce, albo twoje okno dialogowe będzie się dziwnie zachowywało.


  mov ofn.lpstrFile, OFFSET buffer
  mov ofn.nMaxFile, MAXSIZE


Określamy, gdzie okno dialogowe ma umieścić nazwę pliku wybranego przez użytkownika. Zwróć uwagę, iż w polu nMaxFile musimy podać maksymalny rozmiar przeznaczonego na nazwę bufora. Później z bufora możemy wydobyć nazwę.


  mov ofn.Flags, OFN_FILEMUSTEXIST OR OFN_PATHMUSTEXIST OR \
          OFN_LONGNAMES OR OFN_EXPLORER OR \
          OFN_HIDEREADONLY


Znaczniki określają charakterystykę tego okna dialogowego.

Istnieje o wiele więcej znaczników, które możesz wykorzystać. Jak zwykle zaglądnij do plików pomocy dla API biblioteki Win32.


  mov ofn.lpstrTitle, OFFSET OurTitle


Określamy tytuł okna dialogowego.


  INVOKE GetOpenFileName, ADDR ofn


Wywołujemy funkcję GetOpenFileName przekazując wskazanie do struktury ofn jako parametr.

W tym momencie na ekranie zostaje wyświetlone okno dialogowe otwierania pliku. Funkcja nie zwróci sterowania dopóki użytkownik nie wybierze jakiegoś pliku do otwarcia, nie kliknie przycisku Anuluj lub nie zamknie tego okna dialogowego. W rejestrze eax zostanie zwrócona wartość TRUE, jeśli użytkownik wybierze jakiś plik do otwarcia. W przeciwnym przypadku rejestr eax będzie zawierał wartość FALSE.


  .IF eax==TRUE
    INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, ADDR FullPathName
    INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, ofn.lpstrFile
    INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, ADDR CrLf
    INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, ADDR FullName

W przypadku, gdy użytkownik dokona wyboru jakiegoś pliku do otwarcia, przygotowujemy tekst wyjściowy do wyświetlenia w okienku wiadomości. Rezerwujemy odpowiedni blok pamięci w zmiennej OutputString, a następnie stosujemy funkcję API lstrcat do połączenia ze sobą kilku tekstów. Aby teksty te znalazły się w osobnych wierszach, musimy każdy z nich rozdzielić parą znaków CR i LF.


    mov eax, ofn.lpstrFile
    xor edx, edx
    mov dx, ofn.nFileOffset
    add eax, edx
    INVOKE lstrcat, ADDR OutputString, eax


Powyższe wiersze wymagają nieco wyjaśnienia. Pole nFileOffset zawiera indeks w buforze ofn.lpstrFile. Jednakże nie możemy ich po prostu dodać do siebie bezpośrednio, ponieważ nFileOffset ma rozmiar WORD (16 bitów), a lpstrFile jest wskazaniem o rozmiarze DWORD (32 bity). Dlatego pobieramy ten indeks do młodszego słowa rejestru edx i dodajemy do wartości lpstrFile.


    INVOKE MessageBox, hWnd, ADDR OutputString, ADDR AppName, MB_OK


Wyświetlamy tekst w oknie wiadomości.


    INVOKE RtlZeroMemory, ADDR OutputString, OUTPUTSIZE


Musimy wyczyścić bufor OutputString przed wstawieniem do niego nowego tekstu, więc stosujemy do tego celu funkcję RtlZeroMemory

Dodatek w Pascalu

Ta sama aplikacja w Pascalu. Program używa tego samego pliku zasobów, co wersja asemblerowa. Powinieneś go umieścić w katalogu projektu pod nazwą RSRC.RC.

Wersja z CreateDialogParam:

 

{********************************
** I Liceum Ogólnokształcące **
**      w Tarnowie    **
**    mgr Jerzy Wałaszek  **
********************************}

program MoreDialog1;

uses Windows;

const
 ClassName = 'SimpleWinClass';
 AppName  = 'Nasze okno główne';
 MenuName  = 'FirstMenu';
 DlgName  = 'MyDialog';
 TestString = 'Cześć wszystkim';
 IDM_EXIT  =  1;
 IDM_ABOUT =  2;
 IDC_EDIT  = 3000;
 IDC_BUTTON = 3001;
 IDC_EXIT  = 3002;

var
 hwnddlg  : HWND;      //uchwyt do okna dialogowego
 hInstance : HInst; //uchwyt egzemplarza aplikacji

function DlgProc(hWnd:HWND;iMsg:DWORD;wParam:WPARAM;lParam:LPARAM) : longint;
begin
 DlgProc := longint(true);
 case iMsg of
  WM_INITDIALOG : SetFocus(GetDlgItem(hWnd,IDC_EDIT));
  WM_CLOSE   : begin
           EndDialog(hWnd,0);
           hwndDlg := 0;
          end;
  WM_COMMAND  : if (wParam shr 16) = BN_CLICKED then
           case (wParam and $ffff) of
            IDC_EXIT  : SendMessage(hWnd,WM_CLOSE,0,0);
            IDC_BUTTON : SetDlgItemText(hWnd,IDC_EDIT,TestString);
           end;
  else DlgProc := longint(false);
 end;
end;

function WndProc(hWnd:HWND;uMsg:UINT;wParam:WPARAM;lParam:LPARAM) : longint;
begin
 WndProc := 0;
 case uMsg of
  WM_DESTROY: PostQuitMessage(0);
  WM_COMMAND: if (wParam and $ffff) = IDM_ABOUT then
         hwndDlg := CreateDialogParam(hInstance,DlgName,hWnd,@DlgProc,0)
        else DestroyWindow(hWnd);
  else WndProc := DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
 end;
end;

function WinMain(hInst,hPrevInst:HINST;CmdLine:LPSTR;CmdShow:longint) : longint;
var
 wc  : WNDCLASSEX;
 msg : MSG;
 hwnd : HWND;
begin
 wc.cbSize    := sizeof(WNDCLASSEX);
 wc.style     := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
 wc.lpfnWndProc  := @WndProc;
 wc.cbClsExtra  := 0;
 wc.cbWndExtra  := 0;
 wc.hInstance   := hInst;
 wc.hbrBackground := COLOR_WINDOW + 1;
 wc.lpszMenuName := MenuName;
 wc.lpszClassName := ClassName;
 wc.hIcon     := LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
 wc.hIconSm    := wc.hIcon;
 wc.hCursor    := LoadCursor(0,IDC_ARROW);
 RegisterClassEx(wc);
 hwnd := CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,ClassName,AppName,
             WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,
             CW_USEDEFAULT,300,200,0,0,hInst,0);
 ShowWindow(hwnd,SW_SHOWNORMAL);
 UpdateWindow(hwnd);
 while GetMessage(msg,0,0,0) do
 begin
  if (hwndDlg <> 0) and IsDialogMessage(hwndDlg,msg) then continue;
  TranslateMessage(msg);
  DispatchMessage(msg);
 end;
 WinMain := msg.wParam;
end;

begin
 hInstance := GetModuleHandle(0);
 ExitProcess(WinMain(hInstance,0,GetCommandLine,SW_SHOWDEFAULT));
end.

 

Program z wspólnym oknem dialogowym otwarcia pliku. Plik zasobów z wersji asemblerowej proszę umieścić w katalogu projektowym pod nazwą RSRC.RC.

 

{********************************
** I Liceum Ogólnokształcące **
**      w Tarnowie    **
**    mgr Jerzy Wałaszek  **
********************************}

program OpenDialog;

uses Windows;

const
 IDM_OPEN   =  1;
 IDM_EXIT   =  2;
 MAXSIZE    = 260;
 OUTPUTSIZE  = 512;
 ClassName   = 'SimpleWinClass';
 AppName    = 'Nasze okno główne';
 MenuName   = 'FirstMenu';
 FilterString = 'Wszystkie pliki (*.*)'#0'*.*'#0 +
         'Pliki tekstowe (*.txt)'#0'*.txt'#0#0;
 OurTitle   = 'Okno dialogowe otwarcia pliku: wybierz plik';
 FullPathName = 'Pełna nazwa pliku ze ścieżką to: ';
 FullName   = 'Nazwa pliku to: ';
 ExtensionName = 'Rozszerzenie nazwy to: ';
 CrLf     = #13#10#0;      //znaki końca wiersza i powrotu karetki

var
 ofn     : OPENFILENAME;
 buffer    : array[0..MAXSIZE] of char;
 OutputString : array[0..OUTPUTSIZE] of char;
 hInstance  : HINST;

function WndProc(hWnd:HWND;uMsg:UINT;wParam:WPARAM;lParam:LPARAM) : longint;
begin
 WndProc := 0;
 case uMsg of
  WM_DESTROY : PostQuitMessage(0);
  WM_COMMAND : if (wParam and $ffff) = IDM_OPEN then
         begin
          ofn.lStructSize := sizeof(ofn);
          ofn.hWndOwner  := hWnd;
          ofn.hInstance  := hInstance;
          ofn.lpstrFilter := FilterString;
          ofn.lpstrFile  := @buffer;
          ofn.nMaxFile  := MAXSIZE;
          ofn.Flags    := OFN_FILEMUSTEXIST or
                   OFN_PATHMUSTEXIST or
                   OFN_LONGNAMES or
                   OFN_EXPLORER or
                   OFN_HIDEREADONLY;
          ofn.lpstrTitle := OurTitle;
          if GetOpenFileName(@ofn) then
          begin
           lstrcat(@OutputString,FullPathName);
           lstrcat(@OutputString,ofn.lpstrFile);
           lstrcat(@OutputString,CrLf);
           lstrcat(@OutputString,FullName);
           lstrcat(@OutputString,ofn.lpstrFile+ofn.nFileOffset);
           lstrcat(@OutputString,CrLf);
           lstrcat(@OutputString,ExtensionName);
           lstrcat(@OutputString,ofn.lpstrFile+ofn.nFileExtension);
           MessageBox(hWnd,@OutputString,AppName,MB_OK);
           FillChar(OutputString,OUTPUTSIZE,0);
          end;
         end
         else DestroyWindow(hWnd);
  else WndProc := DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
 end;
end;

function WinMain(hInst,hPrevInst:HINST;CmdLine:LPSTR;CmdShow:longint) : longint;
var
 wc  : WNDCLASSEX;
 msg : MSG;
 hwnd : HWND;
begin
 wc.cbSize    := sizeof(WNDCLASSEX);
 wc.style     := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
 wc.lpfnWndProc  := @WndProc;
 wc.cbClsExtra  := 0;
 wc.cbWndExtra  := 0;
 wc.hInstance   := hInst;
 wc.hbrBackground := COLOR_WINDOW + 1;
 wc.lpszMenuName := MenuName;
 wc.lpszClassName := ClassName;
 wc.hIcon     := LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
 wc.hIconSm    := wc.hIcon;
 wc.hCursor    := LoadCursor(0,IDC_ARROW);
 RegisterClassEx(wc);
 hwnd := CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,ClassName,AppName,
             WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,
             CW_USEDEFAULT,300,200,0,0,hInst,0);
 ShowWindow(hwnd,SW_SHOWNORMAL);
 UpdateWindow(hwnd);
 while GetMessage(msg,0,0,0) do
 begin
  
  TranslateMessage(msg);
  DispatchMessage(msg);
 end;
 WinMain := msg.wParam;
end;

begin
 hInstance := GetModuleHandle(0);
 ExitProcess(WinMain(hInstance,0,GetCommandLine,SW_SHOWDEFAULT));
end.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe