Równanie kwadratowe


Tematy pokrewne

 

Algorytm

Równanie kwadratowe (ang. square equation) posiada następującą postać:

 

ax2 + bx + c = 0,  a ≠ 0

 

gdzie x to poszukiwana niewiadoma, a a, b, c to współczynniki równania. Pierwiastkiem równania jest taka wartość niewiadomej x, która podstawiona w jej miejsce do równania spełnia je. Zwykle równanie kwadratowe posiada dwa pierwiastki rzeczywiste (lub zespolone - nie będziemy się nimi zajmować). Jeśli istnieje tylko jedna taka liczba, to mówimy, iż jest ona pierwiastkiem podwójnym.

 

Przykład:

Pierwiastkami równania kwadratowego x2 - x - 6 = 0 są dwie liczby x1 = 3 i x2 = -2, ponieważ:

 

(x1)2 - (x1) - 6 = 32 - 3 - 6 = 9 - 3 - 6 = 0 - równanie jest spełnione

(x2)2 - (x2) - 6 = (-2)2 - (-2) - 6 = 4 + 2 - 6 = 0 - równanie jest spełnione

 

Matematycy opracowali na przestrzeni wieków rozwoju matematyki wiele metod rozwiązywania równań kwadratowych. My wykorzystamy metodę "szkolną", którą powinien doskonale znać uczeń liceum.

Obliczamy wyróżnik równania kwadratowego Δ:

 

 

W zależności od wartości wyróżnika Δ mamy trzy możliwe przypadki:

1. Δ > 0, istnieją dwa pierwiastki rzeczywiste:

2. Δ = 0, istnieje jeden pierwiastek podwójny:

3. Δ < 0, nie istnieją pierwiastki rzeczywiste (równanie posiada jedynie pierwiastki zespolone, które są liczbami sprzężonymi - liczbami zespolonymi nie zajmujemy się w liceum).


Przykład:

Rozwiążmy podaną metodą równanie z poprzedniego przykładu:

 

x2 - x - 6 = 0

a = 1,  b = -1,  c = -6

 

Obliczamy wyróżnik Δ:

 

 

Wyróżnik Δ jest większy od 0, zatem równanie posiada dwa pierwiastki rzeczywiste:

 

 

Dane wejściowe

a, b, c - współczynniki równania kwadratowego. a,b,cR

Dane wyjściowe

x1, x2 - pierwiastki równania kwadratowego lub informacja, iż równanie nie posiada pierwiastków rzeczywistych.  x1, x2R

Zmienne pomocnicze i funkcje

Δ - wyróżnik równania kwadratowego. ΔR
ε - określa dokładność porównania z zerem. ε = 0.0000000001

 

Lista kroków

K01: Czytaj a, b, c
K02: Jeśli | a | < ε, pisz "To nie jest równanie kwadratowe" i zakończ
K03: Δ ← b2 - 4ac
K04: Jeśli | Δ | < ε, to Δ 0
K05: Jeśli Δ < 0, to pisz "Brak pierwiastków rzeczywistych" i zakończ
K06:
K07: Pisz x1, x2
K08: Zakończ

 

Schemat blokowy

Algorytm obliczania pierwiastków równania kwadratowego rozpoczynamy od wczytania wartości współczynników a, b oraz c.

Jeśli współczynnik a przy x2 wynosi 0 (wpada w otoczenie 0 o promieniu ε) to nie mamy do czynienia z równaniem kwadratowym. Wypisujemy odpowiedni komunikat i kończymy algorytm.

Obliczamy wyróżnik Δ. Następnie sprawdzamy, czy Δ jest w otoczeniu ε zera. Jeśli tak, to zerujemy go - w ten sposób uprościmy znacznie algorytm.

Kolejny test sprawdza, czy wyróżnik Δ jest mniejszy od zera (kolejność testów jest tutaj bardzo ważna). Jeśli tak, to równanie nie posiada pierwiastków rzeczywistych. Wypisujemy odpowiedni komunikat i kończymy algorytm.

Pozostał przypadek, gdy wyróżnik Δ jest albo równy, albo większy od 0. W obu przypadkach obliczamy dwa pierwiastki x1 i x2. Wypisujemy je i kończymy algorytm.


 

Programy

Programy wczytują wartości współczynników a, b i c, a następnie wyznaczają, o ile jest to możliwe, pierwiastki równania kwadratowego o wprowadzonych współczynnikach.

 

Efekt uruchomienia programu
Demonstracja rozwiązywania równania kwadratowego:
ax^2 + bx + c = 0
-------------------------------------------------
(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek        I LO w Tarnowie

Podaj kolejno współczynniki a, b i c:

a = 1
b = -1
c = -6

-------------------------------------------------

WYNIKI:

x1 =      3,00000
x2 =     -2,00000

-------------------------------------------------
Koniec. Naciśnij klawisz Enter...

 

Free Pascal
// Program rozwiązuje równanie kwadratowe
//---------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

program mzfk1;

const
 EPS  = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem
var
 a,b,c,delta,x1,x2 : double;
begin
 writeln('Demonstracja rozwiazywania rownania kwadratowego:');
 writeln('ax^2 + bx + c = 0');
 writeln('-------------------------------------------------');
 writeln('(C)2006 mgr Jerzy Walaszek    I LO w Tarnowie');
 writeln;
 writeln('Podaj kolejno wspolczynniki a, b i c:');
 writeln;
 write('a = '); readln(a);
 write('b = '); readln(b);
 write('c = '); readln(c);
 writeln;
 writeln('-------------------------------------------------');
 writeln;
 writeln('WYNIKI:');
 writeln;
 if abs(a) < EPS then
  writeln('To nie jest rownanie kwadratowe')
 else
 begin
  delta := b * b - 4 * a * c;
  if abs(delta) < EPS then delta := 0;
  if delta < 0 then
   writeln('Brak pierwiastkow rzeczywistych')
  else
  begin
   x1 := (-b + sqrt(delta)) / 2 / a;
   x2 := (-b - sqrt(delta)) / 2 / a;
   writeln('x1 = ',x1:12:5);
   writeln('x2 = ',x2:12:5);
  end;
 end;
 writeln;
 writeln('-------------------------------------------------');
 writeln('Koniec. Nacisnij klawisz Enter...');
 readln;
end.
Code::Blocks
// Program rozwiązuje równanie kwadratowe
//---------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
 const double EPS  = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem

 double a,b,c,delta,x1,x2;

 cout << setprecision(5)   // 5 cyfr po przecinku
    << fixed;       // format stałoprzecinkowy

 cout << "Demonstracja rozwiazywania rownania kwadratowego:\n"
     "ax^2 + bx + c = 0\n"
     "-------------------------------------------------\n"
     "(C)2006 mgr Jerzy Walaszek    I LO w Tarnowie\n\n"
     "Podaj kolejno wspolczynniki a, b i c:\n\n";
 cout << "a = "; cin >> a;
 cout << "b = "; cin >> b;
 cout << "c = "; cin >> c;
 cout << "\n-------------------------------------------------\n\n"
     "WYNIKI:\n\n";
 if(fabs(a) < EPS)
  cout << "To nie jest rownanie kwadratowe\n";
 else
 {
  delta = b * b - 4 * a * c;
  if(fabs(delta) < EPS) delta = 0;
  if(delta < 0)
   cout << "Brak pierwiastkow rzeczywistych\n";
  else
  {
   x1 = (-b + sqrt(delta)) / 2 / a;
   x2 = (-b - sqrt(delta)) / 2 / a;
   cout << "x1 = " << setw(12) << x1 << endl
      << "x2 = " << setw(12) << x2 << endl;
  }
 }
 cout << "\n------------------------------------------------\n\n";
 system("pause");
 return 0;
}
FreeBASIC
' Program rozwiązuje równanie kwadratowe
'---------------------------------------
' (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

Const EPS As Double = 0.0000000001  ' dokładność porównania z zerem

Dim As Double a, b, c, delta, x1, x2
  
Print "Demonstracja rozwiazywania rownania kwadratowego:"
Print "ax^2 + bx + c = 0"
Print "-------------------------------------------------"
Print "(C)2006 mgr Jerzy Walaszek    I LO w Tarnowie"
Print
Print "Podaj kolejno wspolczynniki a, b i c:"
Print
Input "a = ", a
Input "b = ", b
Input "c = ", c
Print
Print "-------------------------------------------------"
Print
Print "WYNIKI:"
Print
If Abs(a) < EPS Then
  Print "To nie jest rownanie kwadratowe"
Else
  delta = b * b - 4 * a * c
  If Abs(delta) < EPS Then delta = 0
  If delta < 0 Then
   Print "Brak pierwiastkow rzeczywistych"
  Else
   x1 = (-b + Sqr(delta)) / 2 / a
   x2 = (-b - Sqr(delta)) / 2 / a
   Print Using "x1 = ######.#####"; x1
   Print Using "x2 = ######.#####"; x2
  End If
End If

Print
Print "-------------------------------------------------"
Print
Print "Koniec. Nacisnij klawisz Enter..."
  
Sleep
  
End
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <div align="center">
   <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset; PADDING-RIGHT: 4px;
          BORDER-TOP: #ff9933 1px outset; PADDING-LEFT: 4px;
          PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset;
          PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
          BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmbincode">
    <h3 style="TEXT-ALIGN: center">
     Demonstracja rozwiązywania równania kwadratowego
    </h3>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     <i>ax<sup>2</sup> + bx + c = 0</i>
    </p>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
    </p>
    <hr>
    <p style="text-align: center">
     Wpisz do pól edycyjnych kolejne współczynniki równania
    </p>
    <div align="center">
     <table border="0" id="table146" cellpadding="8"
         style="border-collapse: collapse">
      <tr>
       <td>
        a = <input type="text" name="wsp_a" size="15" value="1"
              style="text-align: right">
       </td>
       <td>
        b = <input type="text" name="wsp_b" size="15" value="-1"
              style="text-align: right">
       </td>
       <td>
        c = <input type="text" name="wsp_c" size="15" value="-6"
              style="text-align: right">
        </td>
        <td>
         <input type="button" value="Rozwiąż równanie" name="B1"
            onclick="main()">
        </td>
       </tr>
      </table>
     </div>
     <div id="out" align="center">...</div>
    </form>

<script language=javascript>

// Program rozwiązuje równanie kwadratowe
//---------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

function main()
{
 var EPS = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem
 var a,b,c,delta,x1,x2,t;

 a = parseFloat(document.frmbincode.wsp_a.value);
 b = parseFloat(document.frmbincode.wsp_b.value);
 c = parseFloat(document.frmbincode.wsp_c.value);
 if(isNaN(a) || isNaN(b) || isNaN(c))
  t = "<font color=red><b>Nieprawidłowe współczynniki!</b></font>";
 else if(Math.abs(a) < EPS)
  t = "<font color=red><b>To nie jest rownanie kwadratowe</b></font>";
 else
 {
  delta = b * b - 4 * a * c;
  if(Math.abs(delta) < EPS) delta = 0;
  if(delta < 0)
   t = "<font color=red><b>Brak pierwiastkow rzeczywistych</b></font>";
  else
  {
   x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / 2 / a;
   x2 = (-b - Math.sqrt(delta)) / 2 / a;
   t = "x<sub>1</sub> = " + x1 + "<BR>x<sub>2</sub> = " + x2;
  }
 }
 document.getElementById("out").innerHTML = t;
}

</script>
  </div>
 </body>
</html>

 

Tutaj możesz przetestować działanie prezentowanego skryptu:

Demonstracja rozwiązywania równania kwadratowego

ax2 + bx + c = 0

(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie


Wpisz do pól edycyjnych kolejne współczynniki równania

a = b = c =
...


List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.